Cosopt PF

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
(0,02g+5mg)/ml
Ilość
30 poj.a 0,2ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MSD POLSKA SP.Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Nawilżające krople do oczu przy stosowaniu Alphagan i Cosopt

Witam Mam prośbę o pomoc w dobraniu nawilżających kropli do oczu, które nie kolidowałyby z kroplami Alphagan i Cosopt które biorę po 1 kropli na dzień. Piszę ponieważ po lekach mam trochę przekrwione oko. Zastanawiałem się nad Starazolin Hydrobalance, Visine ale osobom kontrolującym nadciśnienie śródgałkowe nie są wskazane. Dziękuje za pomoc,

Cosopt PF - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Cosopt PF - opis

Produkt leczniczy wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego u chorych z jaskrą otwartego kąta lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania

(pseudoeksfoliacji), gdy monoterapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

Cosopt PF - skład

1 ml roztworu zawiera 22,26 mg chlorowodorku dorzolamidu, co odpowiada 20 mg dorzolamidu i 6,83 mg maleinianu tymololu, co odpowiada 5 mg tymololu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cosopt PF - dawkowanie

Dawka wynosi jedną kroplę COSOPT PF do (worka spojówkowego) chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeżeli COSOPT PF stosowany jest jednocześnie z innymi kroplami do oczu stosowanymi miejscowo, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów leczniczych powinna wynosić co najmniej dziesięć minut.

Ten produkt leczniczy to sterylny roztwór, bez konserwantów. Roztwór z pojemnika jednodawkowego należy zużyć natychmiast po otwarciu pojemnika podając krople do chorego oka (chorych oczu). Ponieważ po otwarciu pojemnika jednodawkowego nie można zagwarantować zachowania sterylności roztworu, wszelkie pozostałości należy wyrzucić zaraz po podaniu kropli do oka.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Należy także udzielić pacjentowi informacji, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Instrukcja stosowania

1. Otworzyć saszetkę zawierającą 15 pojemników jednodawkowych. W każdej saszetce znajdują się trzy paski po 5 pojemników jednodawkowych.

2. Należy umyć ręce, a następnie oderwać od paska jeden pojemnik jednodawkowy i otworzyć go, odkręcając górną część.

3. Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4. Następnie należy wpuścić do worka spojówkowego chorego oka jedną kroplę produktu leczniczego zgodnie z zaleceniami lekarza. Każdy pojemnik jednodawkowy zawiera roztwór w ilości wystarczającej do podania odpowiedniej dawki produktu leczniczego do obu oczu.

5. Wchłanianie substancji czynnej do krążenia ogólnego można ograniczyć, uciskając ujście przewodu nosowo-łzowego lub zamykając oczy na 2 minuty. Taki zabieg może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz nasilenia miejscowego działania produktu leczniczego.

6. Zamknąć oko i przycisnąć palcem wewnętrzny kącik oka przez około 1 minutę. Uniemożliwi to spływanie kropli kanalikiem łzowym.

7. Po użyciu pojemnik jednodawkowy należy wyrzucić, nawet jeśli zawiera jakiekolwiek pozostałości roztworu.

8. Pozostałe pojemniki jednodawkowe należy przechowywać w saszetce; mogą być używane w ciągu 15 dni po otwarciu saszetki.

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności u dzieci.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. (Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku ≥ 2 i < 6 lat, patrz punkt 5.1).

Cosopt PF - środki ostrożności

Działanie na układ sercowo-naczyniowy i na układ oddechowy

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. Z uwagi na zawarty w tym produkcie leczniczym tymolol o działaniu beta-adrenolitycznym, istnieje możliwość wystąpienia takich samych sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych i innych działań niepożądanych produktu leczniczego, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania produktu leczniczego do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz hipotensją należy przeprowadzić krytyczną ocenę leczenia beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego należy obserwować pod kątem występowania oznak wskazujących na pogorszenie tych schorzeń oraz działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia impulsów elektrycznych, beta-adrenolityki powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe:

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. z ciężką postacią choroby Raynauda lub z zespołem Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu niektórych leków okulistycznych o działaniu beta-adrenolitycznym zgłaszano występowanie reakcji ze strony układu oddechowego, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego COSOPT PF u osób z łagodną lub umiarkowanie ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Produkt leczniczy można podać tym pacjentom tylko wówczas, gdy możliwe korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując ten produkt leczniczy w tej grupie pacjentów.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na lek

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, ten produkt leczniczy może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, typową dla wszystkich sulfonamidów. Z tego względu po podaniu miejscowym mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak po podaniu sulfonamidów ogólnoustrojowo, w tym ciężkie reakcje np. w postaci zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej epidermolizy naskórka. W przypadku stwierdzenia objawów ciężkich działań niepożądanych lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu, obserwowano podczas stosowania tego produktu leczniczego. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego COSOPT PF.

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny kontakt z tymi alergenami, a pacjenci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednocześnie stosowane leki

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe czy też znane ogólnoustrojowe skutki blokady receptorów betaadrenergicznych mogą być silniejsze w przypadku podania tymololu pacjentom przyjmującym już lek beta-adrenolityczny o działaniu ogólnym. U tych pacjentów należy ściśle obserwować reakcję. Nie zaleca się stosowania jednocześnie dwóch podawanych miejscowo leków blokujących receptory betaadrenergiczne (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się stosowania jednocześnie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Odstawienie leku

Tak jak w przypadku działających ogólnie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, jeżeli u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca konieczne będzie przerwanie leczenia tymololem podawanym do oka, produkt leczniczy należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych

Hipoglikemia/cukrzyca:

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków o działaniu beta-adrenolitycznym u pacjentów podatnych na występowanie samoistnej hipoglikemii lub u osób z nieustabilizowaną cukrzycą, ponieważ beta-adrenolityki mogą maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki mogą także maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Gwałtowne przerwanie terapii lekami beta-adrenolitycznymi może spowodować nasilenie objawów choroby.

Choroby rogówki

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą wywołać objawy suchego oka. Należy zatem zachować ostrożność w przypadku ich stosowania u pacjentów z chorobami rogówki.

Znieczulenie do zabiegów operacyjnych

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą hamować ogólnoustrojowy efekt pobudzenia receptorów beta-adrenergicznych przez takie leki, jak np. adrenalina. Jeśli pacjent stosuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Terapia lekami beta-adrenolitycznymi może pogorszyć objawy myasthenia gravis.

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania produktu leczniczego COSOPT (postać ze środkiem konserwującym) nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ COSOPT PF zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego może być zwiększone podczas stosowania tego produktu leczniczego.

Inne

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) po wewnątrzgałkowym zabiegu chirurgicznym, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Możliwość rozwoju obrzęku rogówki jest bardziej prawdopodobna u pacjentów ze zmniejszoną liczbą komórek śródbłonka. Zalecając stosowanie produktu leczniczego COSOPT PF pacjentom z tej grupy, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) po zabiegach filtracyjnych zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki oka.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na maleinian tymololu w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano istotnych różnic w wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania tego produktu leczniczego u pacjentów używających soczewek kontaktowych.

Dzieci i młodzież

Patrz punkt 5.1.

Cosopt PF - przedawkowanie

Brak jest uzyskanych u ludzi danych dotyczących przedawkowania w wyniku przypadkowego lub umyślnego spożycia produktu leczniczego COSOPT (postać ze środkiem konserwującym) lub COSOPT PF.

Objawy

Otrzymywano doniesienia dotyczące przedawkowania, w wyniku nieuwagi, kropli do oczu zawierających maleinian tymololu. Obserwowano wówczas objawy ogólne podobne do występujących po przedawkowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne działających ogólnie: zawroty głowy, ból głowy, skrócenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej występujących objawów przedmiotowych i podmiotowych, których należy spodziewać się w przypadku przedawkowania dorzolamidu należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przedawkowania u ludzi w wyniku przypadkowego lub umyślnego spożycia chlorowodorku dorzolamidu. Po doustnym zażyciu odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Leczenie

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i poziom pH krwi. W badaniach wykazano, że tymololu nie można łatwo usunąć z organizmu metodą dializy.

Cosopt PF - przeciwskazania

COSOPT PF przeciwwskazany jest u pacjentów z:

• nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

• bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przy użyciu rozrusznika, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym;

• ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną;

• nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdego ze składników produktu leczniczego i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

Cosopt PF - działania niepożądane

Podczas badania klinicznego z zastosowaniem produktu leczniczego COSOPT PF obserwowane działania niepożądane odpowiadały tym, które zgłaszano wcześniej w związku z podawaniem produktu leczniczego COSOPT (postać ze środkiem konserwującym), chlorowodorku dorzolamidu i (lub) maleinianu tymololu.

Podczas badań klinicznych COSOPT (postać ze środkiem konserwującym) podawano 1035 pacjentom. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie produktu leczniczego COSOPT (postać ze środkiem konserwującym) z powodu miejscowych działań niepożądanych ze strony oka; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie produktu leczniczego z powodu wystąpienia miejscowych działań niepożądanych wskazujących na alergię lub nadwrażliwość (takich jak stan zapalny powieki i zapalenie spojówki).

W badaniu porównawczym z dawkowaniem wielokrotnym i podwójnym maskowaniem wykazano, że profil bezpieczeństwa produktu leczniczego COSOPT PF jest taki sam jak profil produktu leczniczego COSOPT (postać ze środkiem konserwującym).

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane związane z produktem leczniczym COSOPT PF lub jednym z jego składników czynnych:

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia podobnych działań niepożądanych, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym.

[Bardzo często: (≥ 1/10), Często: (≥ 1/100 do < 1/10), Niezbyt często: (≥ 1/1000 do < 1/100), Rzadko: (≥ 1/10 000 do < 1/1000), Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Klasyfikacja układów

Produkt leczniczy

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nie znana**

i narządów (MedDRA)

Zaburzenia układu immunologicznego

COSOPT PF

     

przedmiotowe i podmiotowe objawy ogólnoustrojowych

reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja

 
 

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

     

przedmiotowe i podmiotowe objawy

ogólnoustrojowych

reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka miejscowa oraz uogólniona, anafilaksja

świąd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

       

hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

   

depresja*

bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

 

Zaburzenia układu

nerwowego

Roztwór chlorowodorku dorzolamidu w kroplach do oczu

 

ból głowy*

 

zawroty głowy*, parestezje*

 
 

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

 

ból głowy*

zawroty głowy*, omdlenie*

parestezje*,

nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów

Myastenia gravis, osłabienie popędu płciowego*, incydent naczyniowomózgowy*, niedokrwienie mózgu

 

Zaburzenia oka

COSOPT PF

pieczenie i kłucie

nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, erozje rogówki, swędzenie oczu, łzawienie

     
 

Roztwór chlorowodorku dorzolamidu w kroplach do oczu

 

stan zapalny powiek*, podrażnienie powiek*

zapalenie tęczówki

i ciała

rzęskowego*

podrażnienie z zaczerwienieniem

* i bólem*, sklejanie powiek*, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, hipotonia gałki ocznej*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

 
 

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

 

przedmiotowe i podmiotowe objawy podrażnienia oka, w tym zapalenie brzegów powiek*, zapalenie rogówki*, osłabienie czucia

rogówkowego i objawy suchego oka*

zaburzenia widzenia, w tym zmiany

refrakcji

(w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę)*

opadanie powieki, dwojenie (podwójne widzenie), odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych*

(patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

swędzenie oczu, łzawienie, zaczerwienieni e, niewyraźne widzenie, erozje rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

     

szumy uszne*

 

Zaburzenia serca

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

   

bradykardia*

ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, zatrzymanie czynności serca*, blok serca

blok przedsionkow o-komorowy, niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

     

niskie ciśnienie*, chromanie, zjawisko

Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

 

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

COSOPT PF

 

zapalenie zatok

 

skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, rzadkoskurcz oskrzeli

 
 

Roztwór chlorowodorku dorzolamidu w kroplach do oczu

     

krwawienie z nosa*

 
 

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

   

duszność*

skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli)*, niewydolność oddechowa, kaszel*

 

Zaburzenia

żołądka i jelit

COSOPT PF

zaburzenia

smaku

       
 

Roztwór chlorowodorku dorzolamidu w kroplach do oczu

 

nudności*

 

podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej*

 
 

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

   

nudności*, niestrawność*

biegunka, suchość jamy ustnej*

zaburzenia smaku, bóle

brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

COSOPT PF

     

kontaktowe zapalenie skóry, zespół StevensaJohnsona, toksyczna epidermoliza naskórka

 
 

Roztwór chlorowodorku dorzolamidu w kroplach do oczu

     

wysypka*

 
 

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

     

łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe

i tkanki łącznej

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

     

toczeń rumieniowaty układowy

bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

COSOPT PF

   

kamica moczowa

   

Zaburzenia układu rozrodczego

i piersi

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

     

choroba Peyroniego*, osłabienie popędu płciowego

zaburzenia funkcji seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Roztwór chlorowodorku dorzolamidu w kroplach do oczu

 

osłabienie/ zmęczenie*

     
 

Roztwór maleinianu tymololu w kroplach do oczu

   

osłabienie/ zmęczenie*

   

* Działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania produktu leczniczego COSOPT (postać ze środkiem konserwującym) po wprowadzeniu go do obrotu. ** Dodatkowe działania niepożądane obserwowane u osób stosujących okulistyczne leki betaadrenolityczne, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego COSOPT PF.

Cosopt PF - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w czasie ciąży

Produktu leczniczego COSOPT PF nie należy stosować w okresie ciąży.

Dorzolamid

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży. Podawanie dorzolamidu samicom królików w dawkach toksycznych dla matki wiązało się z teratogennym wpływem na potomstwo (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak jest wystarczającej ilości danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu w czasie ciąży, o ile nie ma wyraźnej potrzeby. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

W badaniach epidemiologicznych nie wykazano potencjału wywoływania wad rozwojowych, ale stwierdzono ryzyko zahamowania rozwoju wewnątrzmacicznego w przypadku stosowania beta-adrenolityków podawanych doustnie. Oprócz tego u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych

(np. bradykardię, hipotensję, zespół zaburzeń oddechowych oraz hipoglikemię), kiedy betaadrenolityki podawano do czasu porodu. W przypadku podawania tego produktu leczniczego do czasu porodu należy ściśle monitorować stan noworodka w pierwszych dniach życia.

Stosowanie w okresie laktacji

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Betaadrenolityki przenikają do mleka ludzkiego. Jednak w przypadku podawania tymololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych prawdopodobieństwo przedostania się leku do pokarmu kobiecego w ilości wystarczającej do wywołania u niemowlęcia objawów klinicznych blokady receptorów beta-adrenergicznych jest niewielkie. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2. Nie zaleca się karmienia piersią, jeśli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego COSOPT PF.

Cosopt PF - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać u niektórych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dorzolamidum, Timololum

  Dorzolamid i tymolol to połączenie substancji leczniczych stosowanych w leczeniu chorób oczu. Dorzolamid jest sulfonamidem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe. Tymolol z kolei jest betablokerem, również obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe.

  Dostępne opakowania
  Cosopt PF

  Cosopt PF

  krople do oczu, roztwór - 30 poj.a 0,2ml - (0,02g+5mg)/ml
  MSD POLSKA SP.Z O.O.
  Cosopt PF

  Cosopt PF

  krople do oczu, roztwór - 60 poj.a 0,2ml - (0,02g+5mg)/ml
  MSD POLSKA SP.Z O.O.
  Cosopt PF

  Cosopt PF

  krople do oczu, roztwór - 120 poj.a 0,2ml - (0,02g+5mg)/ml
  MSD POLSKA SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Diagnostyka jaskry

  Jaskra jest chorobą przewlekłą. Przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Szacuje się, iż nawet do 80 % osób nią dotkniętych nie wie, że choruje na jaskrę. Badania na jaskrę Niezmiernie istotne są okresowe badania kontrolne oraz niezwłoczne zgłoszenie...

  Trabekulektomia

  Ostra jaskra

  Ostra jaskra

  Zdjęcie oczu kobiety chorej na jaskrę Prawe oko zaatakowane przez jaskrę.

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Leczenie chirurgiczne jaskry

  Jaskra to choroba trudna do leczenia. W większości przypadków (jaskra z szerokim kątem przesączania) podstawą terapii jest dożywotnie stosowanie leków w postaci kropli do oczu. Wtedy terapię zabiegową stosuje się zwykle po to, aby poprawić efektywność...

  Zabiegi

  Cyklofotokoagulacja

  Cyklofotokoagulacja to rodzaj laserowej operacji stosowanej w terapii jaskry. Zabieg cyklofotokoagulacji wykonywany jest w warunkach szpitalnych, w celu zniesienia bólu oraz obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów w końcowym stadium jaskry,...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry

  Nowe możliwości w leczeniu jaskry za pomocą nowych małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych (MIGS) już dostępne w regionie kujawsko-pomorskim dzięki Klinice Okulistycznej OFTALMIKA. Klinika Okulistyczna OFTALMIKA w Bydgoszczy jako pierwsza w regionie...

  Przyczyny jaskry

  Palenie powoduje jaskrę i inne choroby oczu

  Palenie powoduje jaskrę i inne choroby oczu

  Od dawna wiadomo, że palenie powoduje choroby serca i raka płuc. Jednak, jak pokazuje nowe badanie, to nie koniec listy konsekwencji nałogu tytoniowego. Palenie może bowiem prowadzić do utraty wzroku. Okuliści uważają palenie za jedną z głównych przyczyn...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Długoterminowe leczenie jaskry z otwartym kątem przesączania

  Jaskra to choroba przewlekła, postępująca i nieuleczalna. Oznacza to, że trwa do końca życia, a nieleczona nasila się, prowadząc do całkowitej ślepoty. Nie da się cofnąć zmian, jakie się dokonały w oczach pod wpływem jaskry. Można jedynie zahamować postęp...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Profilaktyka jaskry

  Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u ludzi powyżej 60. roku życia. Farmakologiczne leczenie jaskry i inne rodzaje terapii są długotrwałe, wymagają sporych nakładów finansowych i mogą wywołać skutki uboczne. Dlatego dobrze jest dowiedzieć...

  Rodzaje jaskry

  Jaskra wtórna

  Jaskra wtórna to choroba narządu wzroku polegająca na uszkodzeniu nerwu wzrokowego oraz komórek siatkówki, wywołana czynnikami patologicznymi zwiększającymi ciśnienie środgałkowe. Takie uszkodzenia są nieodwracalne i mogą prowadzić do pogorszenia wzroku...