CosmoFer

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,05 g Fe(III)/ml
Ilość
10 amp.a 2ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PHARMACOSMOS A/S

CosmoFer - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

CosmoFer - ulotka preparatu

CosmoFer - opis

− Tylko dla dorosłych

CosmoFer wskazany jest w leczeniu niedoboru żelaza w następujących stanach:

l przy stwierdzonej nietolerancji doustnych preparatów żelaza

l kiedy istnieje kliniczna potrzeba szybkiego dostarczenia żelaza do miejsc magazynowania żelaza w organizmie

l przy stwierdzonym braku efektów leczenia doustnymi preparatami żelaza.

Diagnoza niedoboru żelaza musi opierać się na odpowiednich analizach laboratoryjnych (np. na oznaczaniu ferrytyny w surowicy, żelaza w surowicy, wysycenia transferryny, oraz niedobarwliwych czerwonych ciałek krwi).

CosmoFer - skład

Kompleks wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem

Ferri hydroxidum dextranum

Ampułka 2 ml zawierająca 100 mg żelaza(III) w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem 625 mg.

Ampułka 10 ml zawierająca 500 mg żelaza(III) w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem.

Każdy mililitr roztworu zawiera 50 mg żelaza(III).

Substancje pomocnicze:

Pełny wykaz substancji pomocniczych – patrz punkt 6.1.

CosmoFer - dawkowanie

Osoby dorosłe i osoby w podeszłym wieku

Całkowita dawka skumulowana leku CosmoFer określana jest na podstawie poziomu hemoglobiny oraz masy ciała. Dawka oraz dawkowanie leku CosmoFer musi być określona indywidualnie dla każdego pacjenta w oparciu o obliczenie całkowitego niedoboru żelaza.

Dzieci (w wieku poniżej 14 lat)

Leku CosmoFer nie należy stosować u dzieci. Nie ma żadnych danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa tego leku.

Dawkowanie:

Standardowy program zalecanej dawki obejmuje 100-200 mg żelaza. co odpowiada 2-4 ml dwa lub trzy razy na tydzień w zależności od poziomu hemoglobiny. Jeśli jednak okoliczności kliniczne wymagają bardzo szybkiego podania żelaza do miejsc magazynowania żelaza w organizmie, to CosmoFer można podawać w formie całej dawki w postaci wlewu w ilości osiągającej całkowitą dawkę zastępczą równą 20 mg/kg masy ciała.

Sposób podawania:

Lek CosmoFer roztwór do wstrzykiwań można podawać jako dożylny wlew kroplowy (kroplówkę) lub wstrzyknięcie dożylne (zastrzyk dożylny), z których dożylny wlew kroplowy jest właściwszym sposobem podawania leku, ponieważ przy tej metodzie ryzyko wystąpienia epizodu niedociśnienia ulega zmniejszeniu. CosmoFer jednak można również podawać w postaci nierozcieńczonego roztworu jako zastrzyki domięśniowe.

Dawka testowa: (dla wszystkich dróg podawania leku)

Przed podaniem pierwszej dawki nowemu pacjentowi należy podać dawkę testową leku CosmoFer odpowiadającą 25 mg żelaza lub równoważną 0,5 ml roztworu. Jeśli po 60 minutach nie wystąpią żadne niepożądane reakcje, można podać pacjentowi pozostałą ilość dawki.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne (anafilaktoidalne) na CosmoFer zazwyczaj występują po paru minutach od podania leku i w celu rozpoznania takiego działania należy prowadzić obserwację pacjenta. Jeśli w czasie dożylnego podawania leku CosmoFer wystąpią objawy nadwrażliwości na lek lub jego nietolerancji, to należy natychmiast przerwać zabieg.

W czasie podawania leku CosmoFer muszą znajdować się w pogotowiu środki do reanimacji sercowopłucnej oraz adrenalina (1:1000).

Dalsze dawki

Dożylny wlew kroplowy:

CosmoFer należy rozcieńczać wyłącznie w 0,9% roztworze chlorku sodu (sól fizjologiczna) lub w 5% roztworze glukozy. CosmoFer w dawce 100-200 mg żelaza (2-4 ml) można rozcieńczyć w 100 ml. Każdorazowo pierwsze 25 mg żelaza należy wlewać w ciągu 15 minut. Jeśli nie występują żadne reackje niepożądane w tym czasie, to należy podawać pozostałą ilość roztworu z prędkością nie większą niż 100 ml w 30 minut.

Iniekcje dożylne:

CosmoFer można podawać w dawce 100-200 mg żelaza (2-4 ml) przez powolne wstrzykiwanie dożylne (0,2 ml/min) najlepiej w rozcieńczeniu w 10-20 ml 0,9% roztworu soli fizjologicznej lub 5% roztworu glukozy. Każdorazowo przed rozpoczęciem podawania leku w formie powolnej iniekcji, powinno się wstrzyknąć 25 mg żelaza w przeciągu 1 do 2 minut. Jeśli w ciągu 15 minut nie wystąpi żadna niepożądana reakcja, to można podać pozostałą ilość leku.

Infuzja całkowitej dawki:

Bezpośrednio przed podaniem całkowitej wymaganej ilości leku CosmoFer, jak to określono z tablicy dawkowania lub z obliczeń, dodaje się w sposób aseptyczny do wymaganej objętości, zazwyczaj 500 ml sterylnego roztworu soli fizjologicznej lub 5% roztworu glukozy. Całkowitą ilość leku CosmoFer do 20 mg/kg masy ciała podaje się kroplówką dożylnie przez 4 do 6 godzin. Pierwsze 25 mg żelaza powinno się podawać przez okres 15 minut. W tym okresie należy pacjenta poddać bacznej obserwacji medycznej. Jeśli w tym czasie nie wystąpią żadne reakcje niepożądane, to należy podać pozostałą porcję przygotowanego roztworu leku. Szybkość podawania leku można stopniowo zwiększać do 45 – 60 kropli na minutę. Należy obserwować pacjenta w trakcie przeprowadzania wlewu i po zakończeniu zabiegu jeszcze przynajmniej przez godzinę.

Wlew całkowitej dawki łączy się ze zwiększoną częstotliwością występowania reakcji niepożądanych, w szczególności w odniesieniu do reakcji z rodzaju opóźnionej nadwrażliwości. Podawanie dożylne leku CosmoFer metodą wlewu całkowitej dawki należy ograniczyć wyłącznie do praktyki szpitalnej.

Iniekcje do dializatora:

CosmoFer można podawać w czasie przeprowadzania hemodializy bezpośrednio do części żylnej aparatu zgodnie z procedurą podaną w punkcie poświęconym podawaniu leku dożylnie.

Iniekcje domięśniowe:

Po przeprowadzeniu testu z dawką próbną przed pierwszym wstrzyknięciem podaje się od razu całą dawkę w zastrzykach domięśniowych. Całą wymaganą ilość leku CosmoFer albo znajduje się z tablicy dawkowania albo oblicza ze wzoru. Lek podaje się w postaci serii zastrzyków leku nierozcieńczonego w ilości do 100 mg żelaza (2.0 ml) każdy obliczonej indywidualnie w zależności od masy ciała pacjenta. Jeśli pacjent jest umiarkowanie aktywny, to zastrzyki można wykonywać codziennie na przemian w inny pośladek. U pacjentów nieaktywnych lub przykutych do łóżka częstość zastrzyków powinno się zmniejszyć do raz lub dwa razy na tydzień.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zabarwienia podskórnego, CosmoFer należy wstrzykiwać metodą głębokich zastrzyków domięśniowych. Należy go wstrzykiwać wyłącznie w masę mięśniową górnej zewnętrznej ćwiartki pośladka, natomiast nigdy w ramię lub w inne odsłonięte miejsca ciała. Dla normalnie rozwiniętych dorosłych należy używać igłę o grubości 20-21 “gauge” o długości co najmniej 50 mm. Dla pacjentów otyłych igła powinna mieć długość 80-100 mm natomiast dla dorosłych niewielkiego wzrostu stosowana igła musi być krótsza i mniejsza (23 “gague” x 32 mm), Pacjent powinien leżeć na boku ze stroną, na której ma być wykonany zastrzyk, skierowaną do góry, lub zająć pozycję stojącą z przeniesieniem ciężaru ciała na nogę po stronie przeciwnej niż ta, gdzie ma być wykonany zastrzyk. W celu uniknięcia wstrzyknięcia lub przedostania się wstrzykiwanego leku do tkanki podskórnej zaleca się zastosowanie metody “Z-track” (spowodowanie, przed wykonaniem zastrzyku, przemieszczenia skóry w poziome). CosmoFer wstrzykuje się powoli i płynnie. Ważną sprawą jest odczekanie paru sekund przed wyjęciem igły, aby masa mięśniowa mogła przyjąć wstrzykniętą objętość. W celu zmniejszenia wycieku wstrzykniętego leku kanałem zostawionym przez igły należy zalecić pacjentowi, aby nie tarł miejsca wstrzyknięcia.

Obliczanie wielkości dawki

a) Uzupełnianie żelaza u pacjentów z niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza

Czynniki składające się na odpowiedni wzór podane zostały poniżej. Wymagana dawka musi być indywidualnie dostosowana do całkowitego niedoboru żelaza obliczonego z poniższego wzoru – hemoglobina podana jest w gramach na litr (g/l) lub milimolach na litr (mmol/l).

Dawka całkowita (mg Fe) – Hb w g/l:

(masa ciała (kg) x (docelowy poziom Hb – rzeczywisty poziom Hb) (g/l) x 0,24) + mg zapasu żelaza w organizmie

Współczynnik 0,24 otrzymuje się na podstawie następujących założeń: a) objętość krwi 70 ml/kg masy ciała ≈ 7% masy ciała

b) zawartość żelaza w hemoglobinie 0,34%

Współczynnik 0,24 = 0,0034 x 0,07 x 1000 (przeliczenie z g na mg).

Dawka całkowita (mg Fe) – Hb w mmol/l:

Masa ciała, w kg, x (docelowy poziom Hb, w mmol/l – rzeczywisty poziom Hb, w mmol/l) x 3,84 + mg żelaza dla zapasów żelaza w organizmie.

Współczynnik 3,84 wynika z następujących założeń:

a) objętość krwi 70 ml/kg masy ciała ≈ 7% masy ciała

b) zawartość żelaza w hemoglobinie 0,34%

c) Współczynnik dla przeliczenia hemoglobiny z jednostki g/l na mmol/l wynosi 0,06205 Współczynnik 3,84 = 0,0034 x 0,07 x 1000 / 0,06205.

W tabeli zamieszczonej poniżej podano liczbę mililitrów roztworu leku CosmoFer roztwór do wstrzykiwań jaką należy wziąć przy różnym stopniu zaawansowania niedokrwistości na tle niedoboru żelaza.

Podane tam liczby opierają się na założeniu docelowego poziomu hemoglobiny równego 150 g/l albo 9,3 mmol/l i zapasów żelaza w ilości 500 mg dla masy ciała powyżej 35 kg.

Chociaż występują znaczne różnice w typach budowy ciała oraz masy ciała pomiędzy mężczyznami a kobietami, podana tabela i wzór stanowią wygodny sposób wyliczenia całkowitej wymaganej ilości żelaza. Podany wymagany poziom żelaza odzwierciedla ilość żelaza niezbędną do przywrócenia stężenia hemoglobiny do normalnego lub prawie normalnego poziomu z nadwyżką na uzupełnienie zapasów żelaza u większości osób z umiarkowanie zmniejszonym lub silnie zmniejszonym poziomem hemoglobiny. Należy pamiętać, że niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza nie wystąpi do chwili gdy praktycznie wszystkie zapasy żelaza wyczerpią się. Dlatego leczenie powinno brać pod uwagę nie tylko uzupełnienie żelaza hemoglobinowego ale także zapasów żelaza w organizmie.

Jeśli całkowita niezbędna dawka przekracza największą dopuszczalną dawkę dobową, dawkę podawanego leku należy podzielić. Dowodem na terapeutyczną reakcję na lek może być wzrost liczby retykulocytów w kilka dni po podaniu leku CosmoFer. Poziom ferrytyny w surowicy zazwyczaj stanowi dobry wskaźnik uzupełnienia zapasów żelaza. Zależność ta może nie występować u pacjentów poddawanych dializie, którym podawano CosmoFer.

Dawka całkowita leku CosmoFer, w mililitrach, jaką należy podać przy niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza

Zawartość hemoglobiny/

Masa ciała, kg

60 g/l ≈3,7 mmol/l

75 g/l

≈4,7 mmol/l

90 g/l

≈5,6

mmol/l

105g/l ≈6,5 mmol/l

120g/l ≈7,4 mmol/l

135 g/l ≈8,4 mmol/l

35

25

23

20

18

15

12,5

40

27

24

22

19

16

13

45

29

26

23

20

16,5

13

50

32

28

24

21

17

13,5

55

34

30

26

22

18

14

60

36

32

27

23

18,5

14,5

65

38

33

29

24

19,5

14,5

70

40

35

30

25

20

15

75

42

37

32

26

21

15.5

80

45

39

33

27

21,5

16

85

47

41

34

28

22

16

90

49

42

36

29

23

16,5

Uwaga: Tabela i związany z nią wzór stosuje się przy określaniu dawki tylko u pacjentów z niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza. Nie należy ich stosować przy określaniu dawki dla pacjentów wymagających uzupełnienia żelaza z powodu utraty krwi.

b) Uzupełnienie żelaza w związku z utratą krwi:

Terapia żelazowa u pacjentów z utratą krwi powinna być nakierowana na uzupełnienie ilości żelaza równoważnej ilości żelaza utraconego wraz z krwią. Opisany wzór z tabelą nie mają zastosowania do przypadku zwykłego uzupełniania żelaza. Ocena ilościowa okresowej utraty krwi przez pacjenta i poziom hematokrytu w trakcie wystąpienia krwawienia stanowi dogodną metodę obliczenia wymaganej dawki żelaza.

Dawka leku CosmoFer potrzebna do skompensowania niedoboru żelaza obliczana jest z poniższych wzorów:

l Jeśli objętość utraconej krwi nie jest znana: podanie dożylnie 200 mg leku CosmoFer (4 ml leku CosmoFer) powoduje wzrost hemoglobiny, co odpowiada jednej jednostce krwi ( = 400 ml o zawartości 150 g/l Hb lub 9,3 mmolHb/l – równoważne 0,34% 0,4 x 150 lub204 mg żelaza).

Ilość żelaza (w mg), jaką należy uzupełnić, (mg) = liczba utraconych jednostek krwi x 200. Wymagana liczba mililitrów leku CosmoFer= ilość utraconych jednostek krwi x 4.

l Przy obniżonym poziomie Hb: skorzystać z uprzednio podanego wzoru biorąc pod uwagę, że nie zachodzi potrzeba uzupełniania żelaza zmagazynowanego w organizmie.

Ilość żelaza (w mg) jaką należy uzupełnić = masa ciała (kg) x 0,24 x (docelowy poziom Hb, w g/l – rzeczywisty poziom Hb, w g/l),

albo

Ilość żelaza (w mg) jaką należy uzupełnić = masa ciała (kg) x 3,84 x (docelowy poziom Hb, w mmol/l – rzeczywisty poziom Hb, w mmol/l).

Przykład: dla masy ciała 60 kg, deficyt Hb = 10 g/l lub 0,62 mmol/l;

Ilość żelaza, jaką należy uzupełnić = 60 x 0,24 x 10 = 60 x 3,84 x 0,62 = 143 mg ( ~ 3 ml leku CosmoFer).

CosmoFer - środki ostrożności

Zastosowanie leku CosmoFer, tak jak w przypadku pozajelitowego stosowania innych węglowodanowych kompleksów żelaza, wiąże się z ryzykiem natychmiastowych, ostrych, potencjalnie zagrażających życiu, rzekomoanafilaktycznych reakcji. Należy obserwować pacjentów w czasie podawania leku i bezpośrednio po jego podaniu. Ryzyko jest większe w przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną alergią. Lek CosmoFer wolno podawać wyłącznie wtedy gdy dostępne są urządzenia i sprzęt do interwencji w przypadku wystąpienia ostrych reakcji anafilaktycznych, w tym roztwór adrenaliny 1:1000 do wstrzykiwań.

Dodatkowo, w razie potrzeby, należy stosować leczenie preparatami antyhistaminowymi i kortykosteroidami lub tylko tymi ostatnimi.

Podawanie leku pacjentom z zaburzeniami (auto)immunizacji lub w stanach zapalnych (takich jak np. ogólnoustrojowy liszaj rumieniowaty czy reumatoidalne zapalenie stawów) może wywołać reakcję uczuleniową typu III.

Jeśli pozajelitowa terapia żelazowa zostanie uznana za niezbędną u pacjentów z dychawicą, zaburzeniami na tle alergicznym oraz z zaburzeniami typu stanów zapalnych, to zaleca się podawanie leku drogą domięśniową.

Wstrzykiwanie domięśniowe i podskórne kompleksów węglowodanowych żelaza w bardzo dużych dawkach w doświadczeniach na zwierzętach wywoływało mięsaka u szczurów, myszy, królików, prawdopodobnie u chomików ale nie u świnek morskich. Zebrane informacje oraz niezależne badania wskazują na to, że ryzyko wystąpienia mięsaka u ludzi jest bardzo małe.

Przy zbyt szybkim domięśniowym wstrzykiwaniu leku może wystąpić spadek ciśnienia tętniczego.

CosmoFer - przedawkowanie

Kompleks wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem w preparacie CosmoFer do wstrzykiwań odznacza się bardzo małą toksycznością. Preparat jest dobrze tolerowany i wiąże się z niewielkim ryzykiem jego przypadkowego przedawkowania.

Przedawkowanie może wywołać ostre przeładowanie żelazem, co może objawić się w postaci hemosyderozy. Można stosować środki pomocnicze takie jak czynnik chelatujący żelazo.

Przy chronicznym częstym podawaniu żelaza w dużych dawkach nadmiar żelaza będzie gromadził się w wątrobie wywołując proces zapalny, który może prowadzić do zwłóknienia.

CosmoFer - przeciwwskazania

Niedokrwistość o innej etiologii niż z niedoboru żelaza ( np. niedokrwistość hemolityczna).

Nadmiar żelaza w organizmie lub zaburzenia w utylizacji żelaza (np. hemochromatoza, hemosyderoza).

Droga dożylna jest przeciwwskazana u pacjentów z astmą, wypryskiem lub inną postacią alergii atopowej w wywiadzie patrz punkt 4.4).

Nadwrażliwość na lek, w tym także na kompleksy żelaza z jedno- i dwucukrami oraz na dekstran.

Niewyrównana marskość wątroby i (lub) zapalenie wątroby.

Ostra lub przewlekła infekcja, ponieważ pozajelitowe podawanie żelaza może zaostrzać infekcje bakteryjne lub wirusowe.

Reumatoidalne zapalenie stawów z objawami czynnego stanu zapalnego.

Ostra niewydolność nerek.

CosmoFer - działania niepożądane

Można się spodziewać, że około 5% pacjentów będzie odczuwać działania niepożądane po zastosowaniu leku. Są one zazwyczaj zależne od dawki.

Ostre, ciężkie reakcje rzekomoanafilaktyczne występują bardzo rzadko. Na ogół mają miejsce w ciągu pierwszych kilku minut po podaniu leku i zazwyczaj mają postać nagłej trudności w oddychaniu i zapaści sercowo-naczyniowej; znane są przypadki zgonu. Innego rodzaju lżejsze przejawy nagłej nadwrażliwości są również nieczęste i obejmują takie objawy jak: pokrzywka, wysypka, swędzenie, nudności i dreszcze. Jeśli stwierdzi się objawy wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznej, to należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Reakcje opóźnione są dobrze opisane i mogą mieć przebieg ciężki. Charakteryzują się bólami stawów, bólami mięśni a niekiedy gorączką. Początek reakcji ma miejsce od paru godzin do czterech dni po podaniu leku. Objawy zazwyczaj trwają od dwóch do czterech dni i samoistnie mijają lub ustępują po zastosowaniu zwykłych środków przeciwbólowych.

Może wystąpić zaostrzenie bólów stawowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Znane są przypadki wystąpienia miejscowych reakcji w formie bolesności i stanu zapalnego w miejscu wstrzyknięcia leku lub w jego pobliżu a także reakcje w formie zapalenia żył.

Po podaniu domięśniowym mogą wystąpić odczyny miejscowe w miejscu wstrzyknięcia takie jak: zabarwienie skóry, krwawienie, tworzenie się ropni sterylnych, martwica lub zanik tkanki oraz ból.

Narząd / układ

Niezbyt często

(> 1/1000, < 1/100)

Rzadko

(> 1/10000, < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Zaburzenia układu nerwowego

Zamazane widzenie, odrętwienie

Utrata świadomości, drgawki, zawroty głowy, niepokój, drżenie

Ból głowy, mrowienia

Zaburzenia serca

 

Arytmia, tachykardia

Bradykardia u płodu kołatanie serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Ból w klatce piersiowej

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, ból brzucha

Biegunka

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Uderzenia krwi do głowy, świąd, wysypka

Obrzęk naczynioruchowy,

 
   

pocenie się

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze

Bóle mięśni

 

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Uczucie gorąca

Zmęczenie

Ból i brązowa pigmentacja w miejscu podania

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Hemoliza

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Przejściowa głuchota

Zaburzenia układu immonologicznego

Reakcje anafilaktoidalne obejmujące duszność, pokrzywkę, wysypkę, świąd, nudności i

dreszcze

 

Ostra i ciężka reakcja anafilaktoidalna (nagłe kłopoty z oddychaniem i(lub) zapaść sercowonaczyniowa)

Zaburzenia naczyniowe

 

Niedociśnienie

Nadciśnienie

CosmoFer - ciąża i karmienie piersią

Leku CosmoFer nie należy stosować w okresie pierwszych trzech miesięcy ciąży, ale można nim leczyć w drugim i trzecim trymestrze w okresie karmienia piersią, jeśli leczenie doustne okaże się nieskuteczne lub niewykonalne.

Można skutecznie leczyć niedokrwistość występującą w pierwszym trymestrze ciąży wywołaną niedoborem żelaza preparatami żelaza podawanymi doustnie. Jeśli korzyści z leczenia lekiem CosmoFer są większe niż potencjalne ryzyko dla płodu, zaleca się ograniczenie leczenia do drugiego i trzeciego trymestru w przypadku gdy leczenie żelazem podawanym doustnie jest nieskuteczne lub niewykonalne.

CosmoFer może powodować bradykardię u płodu.

Nie wiadomo, czy CosmoFer przenika do mleka u ludzi.

CosmoFer - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu przyjmowanego leku na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ferri hydroxydum dextranum

  Dostępne opakowania
  CosmoFer

  CosmoFer

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 2ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  PHARMACOSMOS A/S
  CosmoFer

  CosmoFer

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 2 amp.a 10ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  PHARMACOSMOS A/S
  CosmoFer

  CosmoFer

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 2ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  PHARMACOSMOS A/S
  Powiązane artykuły
  Transfuzja krwi - skład i funkcje krwi, wskazania, przebieg, preparaty krwi, powikłania

  Krew pobrana od jednej osoby może pomóc kilku innym (WIDEO)

  Krew pobrana od jednej osoby może pomóc kilku innym (WIDEO)

  Pobrana krew pomaga wielu Lek. med. Joanna Wojewoda z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie mówi, w jaki sposób są kwalifikowane osoby oddające krew. Zobacz, jak to możliwe, że krew pobrana od zaledwie jednej osoby może pomóc...

  Normy laboratoryjne

  Ferrytyna - wskazania, normy, interpretacja

  Ferrytyna - wskazania, normy, interpretacja

  Ferrytyna jest białkiem, które ma za zadanie gromadzić żelazo. Wynik otrzymywany w badaniu biochemicznym pozwala nam ocenić, jaki jest poziom żelaza w naszym organizmie. Warto dowiedzieć się, jakie normy ferrytyny obowiązują kobiety i mężczyzn, a także...

  Skutki anemii

  W jaki sposób anemia może wpływać na słuch?

  Najnowsze badania dowodzą, że osoby cierpiące na niedokrwistość z niedoboru żelaza mogą mieć podwyższone ryzyko pogorszenia lub nawet utraty słuchu. Jaki jest mechanizm tego zjawiska i dlaczego anemia może powodować niedosłuch zbadali naukowcy z Uniwersytetu...

  Badania

  Kruchość osmotyczna

  Badanie kruchości osmotycznej pozwala wykryć czy krwinki czerwone mają skłonność do rozpadania się. Badanie wykonuje się, aby dowiedzieć się, czy u badanego występuje niedokrwistość hemolityczna lub talasemia. Po pobraniu próbki krwi wykonywany jest test...

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi jest ważnym parametrem w diagnozie różnych chorób. Pomiar stężenia tego mikroelementu pozwala na zdiagnozowanie choroby, jaką jest wrodzona hemochromatoza. Badanie stężenia żelaza wykonywane jest także przy podejrzeniu sytuacji, gdy występuje...

  Normy laboratoryjne

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi jest ważnym parametrem w diagnozie różnych chorób. Pomiar stężenia tego mikroelementu pozwala na zdiagnozowanie choroby, jaką jest wrodzona hemochromatoza. Badanie stężenia żelaza wykonywane jest także przy podejrzeniu sytuacji, gdy występuje...

  Niedokrwistość (anemia) - diagnostyka, typy

  Cała prawda na temat anemii (WIDEO)

  Cała prawda na temat anemii (WIDEO)

  Fakty o anemii Anemik może się kojarzyć z bardzo chudą, bladą osobą. Tymczasem tak naprawdę, nie ma żadnej zależności pomiędzy masą ciała a niedokrwistością. Oczywiście, są także przypadki szczupłych anemików. Nie znaczy to jednak, że to anemia wywołała...

  Krew i naczynia krwionośne

  Sztuczna krew nadzieją dla milionów chorych

  Sztuczna krew nadzieją dla milionów chorych

  Brytyjscy naukowcy poinformowali, że już za niecałe 2 lata możemy być świadkami pierwszych transfuzji sztucznej krwi. Czy w niedalekiej przyszłości syntetyczna krew zastąpi tę naturalną, od dawców? Sztuczna krew na wyciągnięcie ręki Prace nad stworzeniem...