Coaparin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
5 000 j.m./0,2ml
Ilość
10 amp.a 0,2ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Coaparin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Coaparin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Coaparin - opis

Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył głębokich i zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia tych zaburzeń.

Coaparin - skład

0,2 ml roztworu zawiera 5 000 IU heparyny sodowej (Heparinum natricum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

0,2 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera: 1,8 mg alkoholu benzylowego oraz około 0,1514 mmol (około 3,480 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Coaparin - dawkowanie

Nie należy stosować produktu domięśniowo ze względu na znaczne ryzyko wystąpienia krwiaków w miejscu wstrzyknięcia.

Produkt przeznaczony jest do podawania w głębokim wstrzyknięciu podskórnym. Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy skontrolować wygląd roztworu. Powinien być przezroczysty, barwy jasnożółtej do żółtobrunatnej.

W przypadku zaobserwowania zmiany barwy lub klarowności nie należy stosować produktu.

Dorośli

Pacjenci przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi oraz po zabiegach:

5 000 IU (0,2 ml) podawać 2 godziny przed zabiegiem, a następnie po zabiegu co 8 do 12 godzin przez 10 do 14 dni lub do momentu aż pacjent zacznie chodzić - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Pacjenci po zawale mięśnia sercowego:

5 000 IU (0,2 ml) podawać dwa razy na dobę przez 10 dni lub do momentu, gdy pacjent zacznie chodzić.

Pozostali pacjenci:

5 000 IU (0,2 ml) podawać co 8 do 12 godzin.

Podczas stosowania powyższych, standardowych dawek nie jest konieczne przeprowadzanie rutynowych kontroli laboratoryjnych.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Podczas profilaktycznego stosowania heparyny u osób w podeszłym wieku modyfikacja dawkowania nie jest konieczna.

Ciąża:

Nie należy przekraczać stężenia 0,4 IU/ml heparyny w osoczu, określanego za pomocą specyficznych przeciwciał anty-Xa. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży zaleca się podawanie 5 000 IU co 12 godzin, w trzecim trymestrze 10 000 IU co 12 godzin.

Dawkę należy zmniejszyć w czasie porodu. W okresie połogu stosować standardowe dawki.

Dzieci:nie zaleca się stosowania heparyny podskórnie.

Sposób podawania

Wstrzyknięcie należy wykonywać, gdy pacjent leży. Produkt podaje się w głębokim zastrzyku podskórnym, na przemian w lewą lub prawą okolicę przednio-boczną lub tylno-boczną ściany brzucha. Całą długość igły należy wprowadzić prostopadle w fałd skóry trzymany między kciukiem i palcem wskazującym. Fałd skóry można uwolnić dopiero po zakończeniu wstrzykiwania produktu. Nie należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia.

Coaparin - środki ostrożności

Produktu nie należy podawać domięśniowo, ponieważ mogą wystąpić ból i krwiaki w miejscu podania.

Zaleca się ostrożne stosowanie produktu u pacjentów z niewydolnością nerek lub zaburzeniami czynności wątroby lub z nadwrażliwością na heparyny drobnocząsteczkowe.

Heparyna może hamować wydzielanie aldosteronu, wywołując hiperkaliemię, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, uprzednio występującą kwasicą metaboliczną, podniesionym stężeniem potasu lub przyjmujących leki oszczędzające potas. Ryzyko pojawienia się hiperkaliemii zwiększa się wraz z przedłużającym się czasem stosowania produktu. Hiperkaliemia zazwyczaj jest odwracalna. Przed rozpoczęciem stosowania heparyny oraz w przypadku przedłużającego się leczenia (szczególnie powyżej 7 dni), zaleca się określanie stężenia potasu w osoczu.

U pacjentów stosujących profilaktycznie heparynę, którym podawano środki znieczulające w okolice opony twardej lub poddanych znieczuleniu rdzeniowemu, bardzo rzadko odnotowywano powstawanie krwiaka nadtwardówkowego lub rdzenia, powodującego przemijające, a nawet trwałe porażenie. Ryzyko wystąpienia krwiaka jest większe podczas powtarzanych nakłuć lędźwiowych i podawania leków wpływających na hemostazę, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki hamujące czynność płytek krwi (np. kwas acetylosalicylowy, indometacyna) lub leki przeciwzakrzepowe. W takich przypadkach należy rozważyć podawanie heparyny. Jeśli zastosowanie heparyny w takich przypadkach jest konieczne, można ją podać 4 godziny przed zabiegiem chirurgicznym. Decyzja o zastosowaniu leku przeciwzakrzepowego u pacjentów poddanych znieczuleniu rdzeniowemu należy do lekarza. W przypadku zastosowania heparyny należy zachować ostrożność oraz pilnie monitorować pacjenta. Mogą wystąpić objawy, takie jak ból pleców, zaburzenia czuciowe i ruchowe, zaburzenia czynności jelita grubego lub pęcherza moczowego. Należy pouczyć pacjenta, aby niezwłocznie zgłaszał personelowi medycznemu pojawienie się któregoś z wymienionych działań niepożądanych.

U pacjentów stosujących heparynę dłużej niż 5 dni, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia małopłytkowości, dlatego też podczas długotrwałego stosowania heparyny zaleca się oznaczanie liczby płytek krwi. W przypadku stwierdzenia małopłytkowości należy natychmiast zaprzestać stosowania heparyny.

U kobiet po 60 roku życia, stosujących heparynę długotrwale istnieje zagrożenie wystąpienia powikłań krwotocznych.

Produkt zawiera 1,8 mg alkoholu benzylowego w 0,2 ml roztworu. Alkohol benzylowy może powodować reakcje anafilaktoidalne.

Coaparin zawiera około 0,1514 mmol/0,2 ml (około 3,480 mg/0,2 ml) sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Coaparin - przedawkowanie

Potencjalnym ryzykiem terapii heparyną jest wystąpienie krwawień, związane głównie z przedawkowaniem. Ryzyko przedawkowania jest minimalizowane poprzez stałą kontrolę parametrów laboratoryjnych. W przypadku wystąpienia nieznacznego krwawienia, należy produkt odstawić. Jeśli krwawienie jest intensywniejsze należy kontrolować czas krzepnięcia i liczbę płytek krwi.

Działanie heparyny można odwrócić podając dożylnie 1% roztwór siarczanu protaminy. Podczas podawania siarczanu protaminy należy zachować ostrożność i unikać przedawkowania, ponieważ protamina posiada również właściwości przeciwzakrzepowe. Pojedyncza dawka protaminy nie powinna przekraczać 50 mg. Po dożylnym podaniu protaminy może wystąpić nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, bradykardia, bezdech, przemijające zaczerwienienie twarzy. Wystąpieniu tych działań niepożądanych można zapobiec wstrzykując protaminę bardzo powoli (nie szybciej niż 5 do 10 minut).

Coaparin - przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na heparynę, alkohol benzylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu

Hemofilia, nie poddające się kontroli krwawienia, np. choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem

Rozległe urazy, niedawno przebyty śródczaszkowy wylew krwi, zabiegi chirurgiczne w okulistyce lub neurochirurgiczne

Bakteryjne zapalenie wsierdzia

Nadciśnienie tętnicze o ciężkim przebiegu

Małopłytkowość czynna lub w wywiadzie

Choroby wątroby o ciężkim przebiegu (w tym żylaki przełyku)

Czynna gruźlica

Zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych

Coaparin - działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

W czasie podawania heparyny może wystąpić małopłytkowość. Najczęściej pojawia się między 6 i 12 dniem stosowania produktu i ma charakter łagodny i bezobjawowy. Liczba płytek zwykle wraca do wartości wyjściowych w ciągu 48-72 godzin od zaprzestania stosowania heparyny. Małopłytkowość może wystąpić ponownie przy próbie kolejnego podania heparyny. Rejestrowano również przypadki małopłytkowości o ciężkim przebiegu, tzw. zespół białego zakrzepu, z zaburzeniami zakrzepowozatorowymi (np. z martwicą skóry lub zgorzelą kończyn).

Zaburzenia układu immunologicznego:

W czasie stosowania heparyny rzadko mogą wystąpić skórne i uogólnione reakcje nadwrażliwości. Odnotowano reakcje nadwrażliwości (charakterystyczne objawy: pokrzywka, zapalenie spojówek, gorączka, nieżyt nosa, łzawienie, świąd i palenie stóp), szczególnie u osób, u których w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne po zastosowaniu heparyny drobnocząsteczkowej. Bardzo rzadko rejestrowano przypadki wstrząsu anafilaktycznego.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Heparyna może spowodować hipoaldosteronizm, który powoduje zwiększenie stężenia potasu w osoczu. Po 5 do 27 dniach stosowania heparyny może dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi. Hiperkaliemia ma charakter odwracalny po zaprzestaniu stosowania produktu i dotyczy zwłaszcza pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek.

Zaburzenia naczyniowe:

Głównym działaniem niepożądanym odnotowywanym w trakcie podawania heparyny są krwawienia. Pojawiały się u 1,5 do 20% pacjentów stosujących produkt. Mogą one wystąpić u pacjentów z organicznymi zmianami ze skłonnością do krwawień, zaburzeniami hemostazy w wywiadzie, w podeszłym wieku (zwłaszcza u kobiet) oraz w czasie jednoczesnego przyjmowania leków hamujących czynność płytek krwi.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Donoszono o bezobjawowym i zwykle odwracalnym zwiększeniu aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oraz stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Długotrwałe podawanie heparyny, zwykle w dużych dawkach, było związane z występowaniem: osteoporozy, przemijającego łysienia (najczęściej po 4 do 12 tygodniach leczenia).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących heparynę podskórnie, poddanych znieczuleniu rdzeniowemu lub nadtwardówkowemu, odnotowywano krwiaki.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Coaparin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich badań z użyciem heparyny na zwierzętach, oceniających potencjalne działanie teratogenne lub uszkadzające płód.

Heparynę u kobiet w ciąży należy stosować wyłącznie w ściśle uzasadnionych przypadkach, po szczegółowym rozważeniu ryzyka i korzyści dla matki. Produkt należy szczególnie ostrożnie podawać w trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie bezpośrednio po porodzie ze względu na ryzyko wystąpienia krwawienia u matki. Heparyna nie przenika przez barierę łożyskową.

Karmienie piersią

Heparyna nie przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Coaparin - prowadzenie pojazdów

Heparyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Heparinum natricum

  Heparyna dużocząsteczkowa o działaniu przeciwzkrzepowym stosowana jest zewnętrznie w postaci żelu, kremu lub maści. Używana do leczenia obrzęków, krwiaków, sińców, etc.

  Dostępne opakowania
  Coaparin

  Coaparin

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.a 0,2ml - 5 000 j.m./0,2ml
  WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Coaparin

  Coaparin

  roztwór do wstrzykiwań - 2 amp.-strz.a 0,2ml - 5 000 j.m./0,2ml
  WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Coaparin

  Coaparin

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.-strz.a 0,2ml - 5 000 j.m./0,2ml
  WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Koronawirus

  Podwyższone D-dimery po COVID-19. Badanie ujawni zmiany zakrzepowe

  Podwyższone D-dimery po COVID-19. Badanie ujawni zmiany zakrzepowe

  D-dimery są uznawane za wskaźniki określające skłonność do występowania zmian zakrzepowych w układzie krążenia. Ich podwyższony poziom jest częstym powikłaniem po COVID-19 - może doprowadzić m.in. do udaru mózgu czy zakrzepicy. Lekarze ostrzegają jednak,...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Zastrzyki przeciwzakrzepowe a alkohol - co trzeba wiedzieć?

  Zastrzyki przeciwzakrzepowe a alkohol - co trzeba wiedzieć?

  Zastrzyki przeciwzakrzepowe a alkohol - czy można go pić podczas iniekcji? Teoretycznie nie istnieją interakcje pomiędzy tego typu lekami a trunkami. Specjaliści ostrzegają jednak, że nie jest to dobry pomysł. Dlaczego? Jakie środki ostrożności należy...

  Krew i naczynia krwionośne

  Naczynia włosowate

  Naczynia włosowate

  Naczynia włosowate (inaczej włośniczki) są elementem układu krwionośnego, którego zadaniem jest przewodzenie krwi w zamkniętym układzie cew. Wyróżniają się prostą budową, a dzięki swoim przepuszczalnym ścianom umożliwiają wymianę substancji chemicznych...

  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...