Coagadex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
1 000 j.m./ml
Ilość
1 fiol.a 250j.m. (+1 fiol.a 2,5ml+syst.transf.)
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: BIO PRODUCTS LABORATORY LTD

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Coagadex - ulotka preparatu

Coagadex - opis

Produkt Coagadex jest wskazany w leczeniu i profilaktyce epizodów krwawienia oraz w postępowaniu okołooperacyjnym u pacjentów z dziedzicznym niedoborem czynnika X.

Coagadex - skład

Każda fiolka zawiera nominalnie 250 j.m. ludzkiego X czynnika krzepnięcia krwi.

Produkt Coagadex zawiera około 100 j.m./ml ludzkiego X czynnika krzepnięcia krwi po rekonstytucji w 2,5 ml (250 j.m.) jałowej wody do wstrzykiwań

Produkt leczniczy wytworzony z osocza ludzkich dawców.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Coagadex zawiera do 0,4 mmol/ml (9,2 mg/ml) sodu.

Coagadex - dawkowanie

Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu rzadkich zaburzeń krzepnięcia.

Dawkowanie

Dawkowanie i czas trwania leczenia u dorosłych i u dzieci są takie same.

Dawkowanie i czas trwania leczenia zależą od ciężkości niedoboru czynnika X (tj. wyjściowego poziomu czynnika X u pacjenta), lokalizacji i stopnia krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta. Ścisłe kontrolowanie terapii zastępczej jest szczególnie ważne w przypadkach poważnych zabiegów chirurgicznych lub epizodów krwawienia zagrażających życiu. Nie należy podawać dawki większej niż 60 j.m./kg na dobę.

Oczekiwany szczytowy wzrost poziomu czynnika X in vivo wyrażony w j.m./dl (lub % normy) można oszacować za pomocą następującego wzoru:

Dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika X (j.m.) (j.m./dl lub % normy) x 0,5

LUB

Zwiększenie poziomu czynnika X (j.m./dl lub % normy) = [dawka całkowita (j.m.)/masa ciała (kg)] x 2

W poniższych przykładach przyjęto, że wyjściowy poziom czynnika X pacjenta wynosi < 1 j.m./dl:

1.Dawka 2000 j.m. produktu leczniczego Coagadex podana pacjentowi o masie 70 kg powinna prowadzić do szczytowego wzrostu poziomu czynnika X po wlewie 2000 x {[2 j.m./dl]/[j.m./kg]}/[70 kg] = 57 j.m./dl (tj. 57% normy)

2.U dziecka o masie 40 kg wymagany jest szczytowy poziom czynnika X wynoszący 90% normy. W takiej sytuacji właściwa dawka wyniesie: 40 kg x 90 j.m./dl/{[2 j.m./dl]/[j.m./kg]} = 1800 j.m.

Dawkę i częstość podawania należy uzależnić od indywidualnej odpowiedzi klinicznej. U pacjentów mogą występować różne odpowiedzi farmakokinetyczne (np. okres półtrwania, odzysk in vivo ) oraz kliniczne na produkt leczniczy Coagadex. Choć dawkę można oszacować za pomocą obliczeń zamieszczonych powyżej, gdy tylko jest to możliwe, należy wykonywać odpowiednie badania laboratoryjne, takie jak seryjne oznaczenia czynnika X, jako podstawę do regulacji dawki.

Kontrola i zapobieganie epizodom krwawienia

Leczenie epizodów krwawienia: należy wstrzyknąć 25 j.m./kg produktu leczniczego Coagadex przy wystąpieniu pierwszej oznaki krwawienia lub tuż przed oczekiwanym początkiem krwawienia miesiączkowego. Powtarzać w odstępach dobowych do czasu ustąpienia krwawienia. Każde krwawienie należy indywidualnie ocenić pod kątem ciężkości. 

Dla wtórnej profilaktyki przeciwko ponownym krwawieniom lub krótkoterminowej profilaktyki przed przewidywaną aktywnością fizyczną lub wizytami dentystycznymi: należy wstrzyknąć 25 j.m./kg produktu leczniczego Coagadex i powtarzać, jeśli wymagane.

Dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Coagadex przez dłuższe okresy czasowe profilaktyki są ograniczone, jednak dawka 24,6 do 28 j.m./kg raz w tygodniu lub 25 j.m./kg co dwa tygodnie była stosowana przez okres kilku tygodni lub miesięcy.

Postępowanie okołooperacyjne

Przed zabiegiem : wyliczyć dawkę produktu leczniczego Coagadex tak, by podnieść poziom czynnika X w osoczu do 70–90 j.m./dl. Staranne kontrolowanie dawki i czasu trwania leczenia jest szczególnie ważne w przypadkach poważnych zabiegów chirurgicznych.

Wymagana dawka (j.m.) = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu czynnika X (j.m./dl) x 0,5

Wymagany wzrost poziomu czynnika X to różnica między poziomem czynnika X w osoczu pacjenta a pożądanym poziomem, na podstawie obserwowanego odzysku wynoszącego 2 j.m./dl na j.m./kg.

Przykład: aby podnieść poziom czynnika X w osoczu z 15 j.m./dl do 90 j.m./dl u pacjenta o masie 70 kg, właściwa dawka wyniesie: 70 x (90–15) x 0,5 = 2625 j.m.

Po zabiegu: dawka wymagana do utrzymania stężenia czynnika X w osoczu na minimalnym poziomie 50 j.m./dl do czasu, aż pacjentowi przestanie zagrażać ryzyko krwawienia w związku z zabiegiem chirurgicznym. 

Zaleca się mierzenie poziomu czynnika X w osoczu po wlewie u każdego pacjenta przed i po zabiegu chirurgicznym w celu upewnienia się, że poziom hemostazy został osiągnięty i utrzymany.

Osoby starsze

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Upośledzenie czynności nerek

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Upośledzenie czynności wątroby

Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Coagadex u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia. 

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Po rekonstytucji produkt należy podać drogą dożylną z sugerowaną prędkością 10 ml/min, ale nie szybciej niż 20 ml/min.

W wypadku terapii domowej pacjent powinien być odpowiednio przeszkolony i okresowo kontrolowany.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, znajduje się w punkcie 6.6 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Coagadex - środki ostrożności

Nadwrażliwość

Możliwe jest występowanie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego, włącznie ze wstrząsem anafilaktycznym. Produkt leczniczy Coagadex zawiera śladowe ilości białek ludzkich innych niż czynnik X. Pacjentów należy poinformować o wczesnych oznakach reakcji nadwrażliwości, takich jak obrzęk naczynioworuchowy, stan zapalny w miejscu podania wlewu (np. pieczenie, kłucie, rumień), dreszcze, kaszel, zawroty głowy, gorączka, zaczerwienienie, uogólniona pokrzywka, ból głowy, pokrzywka, spadek ciśnienia, apatia, bóle mięśniowo-szkieletowe, nudności, świąd, wysypka, niepokój, tachykardia, ucisk w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty, świszczący oddech. Pacjentów należy poinstruować, by w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów natychmiast przerwali stosowanie produktu i skontaktowali się z lekarzem. W razie wstrząsu należy przestrzegać aktualnych standardów medycznych w zakresie leczenia wstrząsów.

Inhibitory

Powstawanie przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) czynnik X jest możliwym powikłaniem w leczeniu osób z niedoborem czynnika X. 

Zasadniczo wszyscy pacjenci leczeni produktem leczniczym Coagadex powinni być ściśle monitorowani pod kątem powstawania inhibitorów przez stosowanie właściwej obserwacji klinicznej i testów laboratoryjnych. Jeśli nie uzyskuje się oczekiwanego poziomu aktywności czynnika X lub jeśli krwawienia nie udaje się kontrolować oczekiwaną dawką należy przeprowadzić oznaczenie stężenia inhibitora czynnika X.

Czynniki zakaźne

Standardowe środki zapobiegające zakażeniom w wyniku stosowania produktów leczniczych przygotowywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują dobór dawców, kontrolę poszczególnych partii i pul osocza pobranych od dawców w kierunku swoistych markerów zakażenia oraz włączenie skutecznych kroków mających na celu dezaktywację/usunięcie wirusów. Pomimo tych działań przy podawaniu leków wytworzonych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przekazania czynników zakaźnych. Dotyczy to również wszelkich nieznanych lub nowo powstających wirusów i innych patogenów.

Podjęte środki uznaje się za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus HIV, HBV i HCV, oraz dla wirusów bezotoczkowych HAV i parwowirusa B19.

Uzasadnione może być szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B pacjentów, którzy regularnie lub w powtarzanych cyklach otrzymują produkty z czynnikiem X pochodzącym z ludzkiego osocza. 

Zdecydowanie zaleca się, by przy każdym podaniu pacjentowi produktu leczniczego Coagadex zapisać nazwę i numer serii produktu w celu powiązania pacjenta z serią produktu.

Zawartość sodu

Coagadex zawiera maksymalnie 0,4 mmol/ml (9,2 mg/ml) sodu. Należy uwzględnić to w przypadku pacjentów, których obowiązuje dieta z kontrolą spożycia sodu.

Coagadex - przedawkowanie

W badaniach klinicznych zgłoszono jedno zdarzenie przypadkowego przedawkowania, w którym uczestnik otrzymał około 80 j.m./kg produktu Coagadex w leczeniu krwawienia. Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z tym przedawkowaniem. W przypadku przedawkowania istnieje ryzyko zakrzepu z zatorami. 

Coagadex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Coagadex - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Działaniami niepożądanymi, które występowały z największą częstotliwością, były rumień w miejscu podania wlewu, ból w miejscu podania wlewu, zmęczenie i ból pleców.

Reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (które mogą obejmować obrzęk naczynioworuchowy, pieczenie i kłucie w miejscu podania wlewu, dreszcze, zaczerwienienie, uogólnioną pokrzywkę, ból głowy, pokrzywkę, spadek ciśnienia, apatię, nudności, niepokój, tachykardię, ucisk w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty, świszczący oddech) obserwowano rzadko przy leczeniu hemofilii innego typu, lecz mogą one w pewnych przypadkach rozwinąć się w ciężką reakcję anafilaktyczną (w tym wstrząs). W badaniach klinicznych dotyczących produktu Coagadex nie zgłoszono reakcji nadwrażliwości, reakcji alergicznych ani anafilaktycznych.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W badaniach klinicznych, w których uczestniczyło 18 pacjentów leczonych produktem Coagadex zgłoszono następujące działania niepożądane. Częstość ich występowania oceniono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10 pacjentów), często (≥1/100 do < 1/10). Na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości występowania zdarzeń określanych jako : niezbyt częste (≥1/1000 do < 1/100), rzadkie (≥1/10 000 do < 1/1000) albo bardzo rzadkie (< 1/10 000).

Lista działań niepożądanych (Adverse Reactions, ADR) u 18 leczonych uczestników

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działanie niepożądane 

Częstość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rumień w miejscu

infuzji Zmęczenie

Ból w miejscu infuzji

Często

Dzieci i młodzież

Oczekuje się, że częstotliwość, typ i ciężkość działań niepożądanych u dzieci będzie taka sama, jak u dorosłych.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie czynników zakaźnych, znajdują się w punkcie 4.4 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V .

Coagadex - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Z powodu rzadkości występowania dziedzicznego niedoboru czynnika X nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Coagadex w okresie ciąży i karmienia piersią. Coagadex powinien zatem być stosowany w okresie ciąży tylko, gdy są ku temu wyraźne wskazania.

Karmienie piersią

Z powodu rzadkości występowania dziedzicznego niedoboru czynnika X, nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Coagadex podczas ciąży i laktacji. W związku z tym produkt leczniczy Coagadex powinien być stosowany w okresie karmienia piersią tylko, gdy są ku temu wyraźne wskazania.

Płodność

Nie prowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu na reprodukcję dla produktu leczniczego Coagadex.

Coagadex - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Coagadex nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Human coagulation factor X

  Dostępne opakowania
  Coagadex

  Coagadex

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol.a 250j.m. (+1 fiol.a 2,5ml+syst.transf.) - 1 000 j.m./ml
  BIO PRODUCTS LABORATORY LTD
  Coagadex

  Coagadex

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol.a 500j.m. (+1 fiol.a 5ml+syst.transf.) - 1 000 j.m./ml
  BIO PRODUCTS LABORATORY LTD