Clindamycin Kabi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,35646 g/2ml
Ilość
10 amp.a 2ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Clindamycin Kabi - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Clindamycin Kabi - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Clindamycin Kabi - opis

Clindamycin Kabi przeznaczony jest do leczenia następujących ciężkich zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę (patrz punkt 5.1). W przypadku zakażeń drobnoustrojami tlenowymi klindamycyna stanowi alternatywne leczenie wówczas, gdy inne leki przeciwbakteryjne są nieskuteczne lub przeciwwskazane (np. w przypadku alergii na penicyliny). W zakażeniach drobnoustrojami beztlenowymi można rozważyć zastosowanie klindamycyny jako leku pierwszego wyboru.

- Zakażenia kości i stawów wywołane przez gronkowce, takie jak zapalenie kości i szpiku oraz infekcyjne zapalenie stawów.

- Przewlekłe zapalenie zatok wywołane przez drobnoustroje beztlenowe.

- Zakażenia dolnych dróg oddechowych, takie jak:

§ zachłystowe zapalenie płuc, ropień płucny, martwicze zapalenie płuc i ropniak. Jeśli podejrzewa się, że zakażenie płuc jest wywołane przez wiele drobnoustrojów należy w skojarzeniu zastosować produkt leczniczy działający na bakterie Gram-ujemne, by objąć leczeniem ewentualne zakażenie bakteriami Gram-ujemnymi.

- Zakażenia w obrębie jamy brzusznej, takie jak zapalenie otrzewnej i ropień brzuszny, gdy leczeniem z wyboru jest klindamycyna w skojarzeniu z antybiotykiem działającym na tlenowe bakterie Gram-ujemne.

- Zakażenia w obrębie miednicy i żeńskich narządów płciowych, takie jak zapalenie miednicy (ang. pelvic inflamatory disease, PID), zapalenie błony śluzowej macicy, zakażenia okołopochwowe, ropień jajowodowo-jajnikowy, zapalenie jajowodu, zapalenie przymacicza, gdy jednocześnie podawany jest inny antybiotyk działający na tlenowe bakterie Gram-ujemne.

- Zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Clindamycin Kabi - skład

Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 150 mg klindamycyny (w postaci fosforanu).

Jedna ampułka 2 ml zawiera 300 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 4 ml zawiera 600 mg klindamycyny.

Jedna ampułka 6 ml zawiera 900 mg klindamycyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Jedna ampułka 2 ml zawiera 18 mg alkoholu benzylowego i 16,9 mg sodu.

Jedna ampułka 4 ml zawiera 36 mg alkoholu benzylowego i 33,9 mg sodu. Jedna ampułka 6 ml zawiera 54 mg alkoholu benzylowego i 50,9 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Clindamycin Kabi - dawkowanie

Clindamycin Kabi podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym (im.) lub w infuzji dożylnej (iv.).

Przed podaniem w infuzji dożylnej, Clindamycin Kabi należy rozcieńczyć, patrz punkt 6.6.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

- W leczeniu ciężkich zakażeń (takich jak zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia w obrębie miednicy u kobiet lub inne ciężkie zakażenia):

12 do 18 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi na dobę (co odpowiada od 1800 do 2700 mg klindamycyny) w 2 do 4 równych dawkach, zazwyczaj w skojarzeniu z antybiotykiem działającym na tlenowe bakterie Gram-ujemne.

- W leczeniu mniej skomplikowanych zakażeń:

8 do 12 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi na dobę (co odpowiada od 1200 do 1800 mg klindamycyny) w 3 lub 4 równych dawkach.

Zazwyczaj stosowana maksymalna dawka dobowa u dorosłych pacjentów i młodzieży w wieku powyżej 12 lat wynosi 18 ml produktu leczniczego Clindamycin Kabi (co odpowiada 2700 mg klindamycyny) w 2 do 4 równych dawkach. W zakażeniach zagrażających życiu podawano dawki do 4800 mg/dobę.

W pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym nie zaleca się podawania dawki większej niż 600 mg, a w pojedynczej infuzji trwającej 1 godzinę dawki większej niż 1,2 g.

Alternatywnie, pierwszą dawkę produktu leczniczego można podać w postaci pojedynczej, szybkiej infuzji, po której nastąpi ciągła infuzja dożylna.

Dzieci

Dzieci (w wieku powyżej 1 miesiąca do 12 lat)

Ciężkie zakażenia: 15 do 25 mg/kg mc./dobę w 3 lub 4 równych dawkach.

Bardzo ciężkie zakażenia: 25 do 40 mg/kg mc./dobę w 3 lub 4 równych dawkach. Zaleca się, aby w ciężkich zakażeniach dzieciom nie podawać mniej niż 300 mg/dobę, niezależnie od masy ciała.

Pacjenci w podeszłym wieku

Okres półtrwania, objętość dystrybucji i klirens oraz stopień wchłaniania po podaniu klindamycyny fosforanu nie zmieniają się wraz z wiekiem. Analiza danych pochodzących z badań klinicznych nie wykazała, związanego z wiekiem, wzrostu toksyczności produktu leczniczego. Na zalecenia dotyczące dawkowania produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku wpływa zatem nie tylko wiek. Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, patrz punkt 4.4.

Dawkowanie u pacjentów z chorobami wątroby

U pacjentów z chorobami wątroby, o umiarkowanym lub ciężkim stopniu, okres półtrwania klindamycyny jest wydłużony. Zmniejszenie dawki na ogół nie jest konieczne, gdy Clindamycin Kabi podawany jest co 8 godzin. Należy jednak kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W zależności od wyników, konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie okresów między poszczególnymi dawkami.

Dawkowanie u pacjentów z chorobami nerek

U pacjentów z chorobami nerek okres półtrwania jest wydłużony; jednakże u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmniejszenia dawki. Niemniej jednak, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub bezmoczem należy kontrolować stężenie klindamycyny w osoczu. W zależności od wyników, niezbędne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie okresów pomiędzy podawaniem kolejnych dawek do 8 lub nawet do 12 godzin.

Dawkowanie u pacjentów dializowanych

Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu w procesie hemodializy. Z tego względu nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki przed rozpoczęciem ani po zakończeniu hemodializy.

Sposób podawania

Clindamycin Kabi podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym (im.) lub w infuzji dożylnej (iv.). Przed podaniem w infuzji dożylnej Clindamycin Kabi należy rozcieńczyć i podawać w infuzji trwającej co najmniej 10 do 40 minut. Nie należy przekraczać stężenia 12 mg klindamycyny na 1 ml roztworu.

Instrukcja dotycząca rozcieńczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Produkt leczniczy należy obejrzeć przed użyciem oraz po rozcieńczeniu. Nie należy stosować produktu leczniczego Clindamycin Kabi, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząstki lub intensywne zabarwienie roztworu.

Należy stosować jedynie przezroczysty roztwór, wolny od widocznych cząstek.

Clindamycin Kabi - środki ostrożności

Clindamycin Kabi należy stosować tylko w leczeniu ciężkich zakażeń. Rozważając zastosowanie produktu leczniczego Clindamycin Kabi lekarz powinien wziąć pod uwagę rodzaj zakażenia i ryzyko wystąpienia biegunki, gdyż odnotowano przypadki zapalenia jelita grubego w trakcie lub nawet 2 albo 3 tygodnie po zakończeniu podawania produktu leczniczego Clindamycin Kabi. Choroba może mieć cięższy przebieg u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występują:

- zaburzenia czynności wątroby i nerek (patrz punkt 4.2),

- zaburzenia przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia, choroba Parkinsona itp.),

- zaburzenia żołądka i jelit w wywiadzie (np. wcześniejsze zapalenie jelita grubego), - choroby atopowe.

Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego oraz u dzieci w pierwszym roku życia należy regularnie kontrolować czynność wątroby, czynność nerek, a także parametry hematologiczne.

Ciężkie reakcje alergiczne mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu produktu leczniczego. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie produktem leczniczym Clindamycin Kabi i zastosować standardowe procedury stosowane w nagłych przypadkach.

Szybkie wstrzyknięcie dożylne może mieć poważny wpływ na serce (patrz punkt 4.8) i należy go unikać.

Podczas długotrwałego leczenia (trwającego ponad 3 tygodnie), należy regularnie kontrolować morfologię krwi oraz czynność wątroby i nerek.

Długotrwałe oraz wielokrotne podawanie produktu leczniczego Clindamycin Kabi może prowadzić do nadkażenia i (lub) kolonizacji powierzchni skóry i błon śluzowych opornymi patogenami lub drożdżakami.

W określonych warunkach, leczenie klindamycyną może stanowić alternatywę dla pacjentów uczulonych na penicylinę (nadwrażliwość na penicylinę). Nie ma doniesień o alergii krzyżowej pomiędzy klindamycyną a penicyliną, a biorąc pod uwagę różnice w budowie obu tych substancji, można się spodziewać, że taka alergia nie wystąpi. Jednakże notowano pojedyncze przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej (nadwrażliwości) na klindamycynę u osób ze stwierdzoną alergią na penicylinę. Należy to uwzględnić w trakcie kuracji klindamycyną u pacjentów uczulonych na penicylinę.

Zapalenie jelita grubego. Podczas leczenia klindamycyną lub 2 do 3 tygodni po jego zakończeniu może wystąpić, związane z terapią, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, które może być śmiertelne i jest związane z wystąpieniem ciężkiej i przewlekłej biegunki. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu leczniczego Clindamycin Kabi pacjentom ze skłonnością do chorób żołądka i jelit, szczególnie zapalenia jelita grubego. Należy unikać stosowania produktów leczniczych wywołujących zaparcie i spowalniających perystaltykę jelit.

Jeśli podczas leczenia wystąpi ciężka biegunka, Clindamycin Kabi należy niezwłocznie odstawić i podjąć postępowanie diagnostyczne oraz zastosować odpowiednie leczenie.

Produktu leczniczego Clindamycin Kabi nie należy stosować w leczeniu ostrych wirusowych zakażeń dróg oddechowych.

Clindamycin Kabi nie jest odpowiedni do leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, gdyż stężenie antybiotyku występujące w płynie mózgowo-rdzeniowym jest za małe.

Dzieci

Produkt leczniczy zawiera alkohol benzylowy. Alkohol benzylowy może działać toksycznie i wywoływać reakcje anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

Produkt leczniczy w zwykle stosowanej maksymalnej dawce dobowej zawiera 76,3 mg sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Clindamycin Kabi - przedawkowanie

Dotychczas nie zaobserwowano żadnych objawów przedawkowania produktu leczniczego.

Hemodializa oraz dializa otrzewnowa nie są skuteczne. Nie ma żadnej specyficznej odtrutki.

Clindamycin Kabi podaje się domięśniowo lub dożylnie, zatem płukanie żołądka nie jest użyteczne.

Clindamycin Kabi - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na klindamycynę lub linkomycynę (alergia krzyżowa) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Clindamycin Kabi zawiera alkohol benzylowy w następujących ilościach: 18 mg w 2 ml, 36 mg w 4 ml i 54 mg w 6 ml roztworu do wstrzykiwań. Z tego względu produktu leczniczego nie wolno podawać niemowlętom ani noworodkom.

Clindamycin Kabi - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono według następujących kryteriów:

bardzo często (≥1/10) często (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100) rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej z grup częstości występowania działania niepożądane przedstawione są pod względem zmniejszania się ich ciężkości.

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana

(nie może być określona na podstawie

dostępnych danych)

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Przemijające zmiany morfologii krwi o podłożu alergicznym lub toksycznym,

mogące objawiać

się

małopłytkowością, leukopenią, eozynofilią, neutropenią i granulocytopenią.

     
 

Zaburzenia układu immunologicznego

     

Obrzęki (obrzęk Quinckego i obrzęki stawów), gorączka polekowa, rumień wysiękowy wielopostaciowy

Ciężkie ostre reakcje alergiczne, takie jak wstrząs anafilaktyczny. W niektórych przypadkach, reakcje te mogą

 
     

(np. zespół

StevensaJohnsona) i martwica toksycznorozpływna naskórka (zespół Lyella).

wystąpić nawet po pierwszym podaniu

produktu leczniczego. W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego Clindamycin Kabi i zastosować odpowiednie standardowe procedury stosowane w nagłych przypadkach

(patrz punkt 4.4).

 

Zaburzenia układu nerwowego

   

Blokada nerwowomięśniowa.

   

Zaburzenia smaku i powonienia, bóle głowy, senność, zawroty głowy.

Zaburzenia serca i naczyń

     

Po zbyt szybkim podaniu dożylnym odnotowano przypadki zatrzymania krążenia i niedociśnienia. (Dlatego nie należy podawać produktu leczniczego Clindamycin Kabi

w postaci dożylnego wstrzyknięcia, a tylko w postaci infuzji rozcieńczonego roztworu).

   

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądka i jelit występujące w postaci nudności, wymiotów, bólów brzucha lub biegunki, które zazwyczaj są nieznacznie nasilone i często ustępują w trakcie albo po przerwaniu leczenia. Te działania niepożądane zależą od sposobu podawania i dawkowania. Może również wystąpić zapalenie przełyku i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Podczas lub po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Clindamycin Kabi może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit

(patrz punkt 4.4).

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Lekkie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

   

Przemijające zapalenie wątroby z żółtaczką zastoinową.

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Alergie w postaci wysypki odropodobnej oraz świąd i pokrzywka.

Świąd, zapalenie pochwy oraz złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry.

   

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

       

Zapalenie wielostawowe.

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Miejscowe podrażnienie, ból, stwardnienie i powstanie jałowych ropni w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego.

Ból i zapalenie żył po podaniu dożylnym. Po szybkim wstrzyknięciu dożylnym mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości w postaci zaczerwienienia lub uczucia nudności.

     
Clindamycin Kabi - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Podczas dużego badania z udziałem kobiet w okresie ciąży, przebadano około 650 noworodków narażonych na działanie produktu leczniczego w pierwszym trymestrze ciąży i nie wykazano zwiększenia odsetka wad rozwojowych. Jednak nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania klindamycyny u kobiet w okresie ciąży.

Klindamycyna przenika przez łożysko. Przyjmuje się, że produkt leczniczy w organizmie płodu może osiągnąć stężenie terapeutyczne. W okresie ciąży produkt leczniczy można zastosować jedynie po dokonaniu starannej oceny stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego zastosowaniem.

Karmienie piersią

Klindamycyna przenika do mleka matki. Zatem u niemowlęcia karmionego piersią nie można wykluczyć wystąpienia uczulenia, biegunki i zakażenia drożdżakowego błon śluzowych. Jeśli produkt leczniczy stosuje się podczas karmienia piersią, należy dokonać starannej oceny stosunku korzyści do ryzyka związanego z jego zastosowaniem.

Clindamycin Kabi - prowadzenie pojazdów

Działania niepożądane takie, jak zawroty głowy, senność oraz bóle głowy mogą ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W pojedynczych przypadkach obserwowano występowanie działań niepożądanych (np. wstrząs anafilaktyczny, patrz punkt 4.8) uniemożliwiających pacjentom czynny udział w ruchu drogowym lub obsługiwanie maszyn i wykonywanie pracy bez podjęcia odpowiednich środków ostrożności w związku z trudnościami z utrzymaniem równowagi.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Clindamycinum phosphas

  Dostępne opakowania
  Clindamycin Kabi

  Clindamycin Kabi

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.a 2ml - 0,35646 g/2ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Clindamycin Kabi

  Clindamycin Kabi

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.a 4ml - 0,35646 g/2ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Clindamycin Kabi

  Clindamycin Kabi

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 6ml - 0,35646 g/2ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Clindamycin Kabi

  Clindamycin Kabi

  roztwór do wstrzykiwań - 10 amp.a 6ml - 0,35646 g/2ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Clindamycin Kabi

  Clindamycin Kabi

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 2ml - 0,35646 g/2ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Clindamycin Kabi

  Clindamycin Kabi

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 4ml - 0,35646 g/2ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowa klasa leków może wkrótce stanowić alternatywę dla steroidów. Naukowcy odkryli bowiem, że białko chroniące przed rakiem odgrywa kluczową rolę w działaniu przeciwzapalnym steroidów. Jego zastosowanie może prowadzić do opracowania leków zastępujących...

  Leki i suplementy

  Humira - roztwór do wstrzykiwań. Opis, wskazania i przeciwwskazania

  Humira - roztwór do wstrzykiwań. Opis, wskazania i przeciwwskazania

  Humira to lek wydawany na receptę, który ma postać roztworu do wstrzykiwań. Należy do grupy leków immunomodulujących i przeciwnowotworowych. Ponieważ działa na układ odpornościowy, stosuje się go w leczeniu wielu chorób. Jakie są wskazania i przeciwwskazania...

  Ortopedia i reumatologia

  Zapalenie kaletki łokciowej - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie kaletki łokciowej - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie kaletki łokciowej to stan zapalny kaletki maziowej zlokalizowanej w stawie łokciowym. Przypadłość objawia się dyskomfortem i bólem w okolicy łokcia, zwłaszcza podczas wykonywania ruchów ręką. Do patologii prowadzą zarówno ostre urazy, jak i...

  Zabiegi

  Dożylnie podawanie leków

  Dożylnie podawanie leków

  Dożylnie podawanie leków stosuje się m.in. w takich chorobach jak: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Behceta, nowotwory, pospolity zmienny niedobór odporności, choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie skórno-mięśniowe, zespół Guillain-Barre,...

  Choroby i dolegliwości

  Zapalenie stawu biodrowego u dziecka - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie stawu biodrowego u dziecka - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie stawu biodrowego u dziecka jest chorobą, której towarzyszy ból stawu biodrowego, ale i wiele innych, różnych dolegliwości. Ma to związek z tym, że zarówno przebieg, jak i leczenie, jest uzależnione od przyczyny choroby. Co warto wiedzieć? Przyczyny...

  Leki i suplementy

  Dicloberl - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Dicloberl - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Dicloberl to lek o zastosowaniu przeciwreumatycznym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Stosuje się go w przypadku wystąpienia zapalenia, zapaleniu stawów kręgosłupa, chorobie zwyrodnieniowej stawów, bólach miesiączkowych, w ciężkich...

  Ortopedia i reumatologia

  Co oznacza płyn w stawie biodrowym?

  Co oznacza płyn w stawie biodrowym?

  Co oznacza płyn w stawie biodrowym? Zwykle jest to objaw zapalenia. Choroba może mieć podłoże bakteryjne, wirusowe, ale i reumatologiczne. Bywa także związana z urazami, niedawno przebytymi zakażeniami układu oddechowego i alergią. Typowy dla niej jest...