Circadin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
2 mg
Ilość
20 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LTD.

Circadin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Circadin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Circadin - opis

Circadin jest wskazany jako monoterapia w krótkotrwałym leczeniu pierwotnej bezsenności, charakteryzującej się niską jakością snu, u pacjentów w wieku 55 lat lub starszych.

Circadin - skład

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Circadin - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka to 2 mg raz na dobę, 1 - 2 godziny przed snem, po posiłku. Dawkę tę można stosować przez okres do trzynastu tygodni.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Circadin u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Nie ma dostępnych danych.

Niewydolność nerek

Nie zbadano wpływu żadnego ze stadiów n iewydolności nerek na farmakokinetykę melatoniny. Podczas podawania melatoniny w tej grupie pacjentów należy zachować ostrożność.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania produktu Circadin u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Opublikowane dane wskazują na znacznie podwyższone stężenia endogennej melatoniny w ciągu dnia, z powodu zmniejszonego klirensu, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Circadin u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Sposób podawania

Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości, aby zachować ich właściwości przedłużonego uwalniania. Nie należy kruszyć ani ssać tabletek w celu łatwiejszego połknięcia.

Circadin - środki ostrożności

Circadin może powodować senność, dlatego produkt należy stosować ostrożnie, jeśli senność pacjenta może się wiązać z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Circadin u osób z chorobami autoimmunologicznymi. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Circadin u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.

Produkt Circadin zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu lapońskiego lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

Circadin - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Circadin był podawany w badaniach klinicznych w dawce 5 mg na dobę przez okres 12 miesięcy bez istotnej zmiany charakterystyki zgłaszanych działań niepożądanych.

W piśmiennictwie znajdują się doniesienia o podawaniu dawek dobowych do 300 mg melatoniny bez wywołania klinicznie istotnych działań niepożądanych.

W przypadku przedawkowania należy oczekiwać senności. Należy spodziewać się klirensu substancji czynnej w ciągu 12 godzin od spożycia. Nie jest wymagane żadne specjalne leczenie.

Circadin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Circadin - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych (z udziałem ogółem 1931 pacjentów stosujących Circadin i 1642 pacjentów otrzymujących placebo) działanie niepożądane zgłoszono u 48,8% pacjentów leczonych produktem Circadin w porównaniu z 37,8% otrzymujących placebo. Przy porównaniu wskaźnika pacjentów z działaniami niepożądanymi na 100 pacjento-tygodni, wyższy wskaźnik odnotowano po placebo niż po produkcie Circadin (5,743 dla placebo w porównaniu z 3,013 dla Circadin). Do najczęstszych działań niepożądanych należały: ból głowy, zapalenie nosogardzieli, ból pleców i stawów, które – według klasyfikacji MedDRA, występowały często, zarówno w grupie leczonej produktem Circadin, jak placebo.

Lista działań niepożądanych w postaci tabeli

W badaniach klinicznych oraz w spontanicznych raportach po wprowadzeniu do obrotu zgłoszono niżej wymienione działania niepożądane.

W badaniach klinicznych działanie niepożądane wystąpiło ogółem u 9,5% pacjentów leczonych produktem Circadin w porównaniu z 7,4% pacjentów otrzymujących placebo. Poniżej wyszczególniono tylko działania niepożądane zaobserwowane w badaniach klinicznych, które występowały u pacjentów z częstością równą lub większą niż w grupie placebo.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasa układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana (nie może być

określona na podstawie

dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Półpasiec

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipertriglicerydemia,

Hipokalcemia,

Hiponatremia

Zaburzenia psychiczne

Drażliwość, nerwowość, niepokój, bezsenność, nietypowe sny, koszmary senne, lęk

Zmiany nastroju, agresja, pobudzenie, płacz, objawy napięcia, dezorientacja, budzenie się wcześnie rano, zwiększone libido, nastrój depresyjny, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Migrena, ból głowy, letarg, pobudzenie psychoruchowe, zawroty głowy, senność

Omdlenia, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, stan marzeniowy, zespół niespokojnych nóg, niska jakość snu, parestezje

Zaburzenia oka

Zmniejszona ostrość widzenia, niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy przy zmianie pozycji, zawroty głowy

Zaburzenia serca

Dusznica bolesna,

Klasa układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana (nie może być

określona na podstawie

dostępnych danych)

 

 

 

 

Palpitacje

 

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie

Uderzenia krwi do głowy

(„uderzenia gorąca”)

Zaburzenia

żołądka i jelit

Bóle brzucha, bóle w nadbrzuszu, dyspepsja, owrzodzenie jamy ustnej, suchość w ustach, nudności

Choroba refluksowa przełyku, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, pęcherze na błonie śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie języka, rozstrój żołądka, wymioty, odbiegające od normy odgłosy

perystaltyki jelit, wzdęcia, nadmierne wydzielanie śliny, cuchnący oddech, dolegliwości brzuszne, zaburzenia żołądkowe, zapalenie żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Hiperbilirubinemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zapalenie skóry, pocenie się w nocy, świąd, wysypka, ogólny świąd, suchość skóry

Wyprysk, rumień, zapalenie skóry rąk, łuszczyca, ogólna wysypka, wysypka ze świądem, zmiany chorobowe płytki paznokciowej

Obrzęk naczynioruchow y twarzy, obrzęk języka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle kończyn

Zapalenie stawów, skurcze mięśni, ból karku, skurcze w nocy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Cukromocz, białkomocz

Wielomocz, hematuria, moczenie nocne

Zaburzenia układu rozrodczego

i piersi

Objawy menopauzalne

Priapizm, zapalenie gruczołu krokowego

Mlekotok

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia, ból w klatce piersiowej

Uczucie znużenia, bóle, pragnienie

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, nieprawidłowy

Klasa układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana (nie może być

określona na podstawie

dostępnych danych)

 

 

 

zwiększenie masy ciała

poziom elektrolitów we krwi, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

łaszania

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zg

.

wymienionego w za łą czniku V

Circadin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania melatoniny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). W świetle braku danych klinicznych nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży i kobiet zamierzających zajść w ciążę.

Karmienie piersią

W pokarmie kobiecym stwierdzano obecność endogennej melatoniny, można więc przypuszczać, że również melatonina egzogenna jest wydzielana w pokarmie kobiecym. Dostępne są dane pochodzące z modeli zwierzęcych, w tym gryzoni, owiec, bydła i naczelnych, wskazujące na przenikanie melatoniny z organizmu matki do płodu przez łożysko lub w pokarmie. Z tego względu nie zaleca się karmienia piersią przez kobiety leczone melatoniną.

Circadin - prowadzenie pojazdów

Circadin wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Circadin może wywoływać senność, dlatego produkt należy stosować ostrożnie, jeśli senność pacjenta może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Melatoninum

  Melatonina jest hormonem zwanym „hormonem snu”. Jest to pochodna tryptofanu. Syntezowana głównie w szyszynce. Ma zastosowanie w leczeniu zaburzeń snu wywołanych zaburzeniami rytmu snu u pacjentów niewidomych oraz zmieniających strefy czasowe.

  Dostępne opakowania
  Circadin

  Circadin

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 20 tabl. (blister) - 2 mg
  RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LTD.
  Circadin

  Circadin

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. (blister) - 2 mg
  RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LTD.
  Circadin

  Circadin

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 21 tabl. (blist.) - 2 mg
  RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LTD.
  Circadin

  Circadin

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 7 tabl. - 2 mg
  RAD NEURIM PHARMACEUTICALS EEC LTD.
  Powiązane artykuły
  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  Wpływ bezsenności na życie Bezsenność znacząco pogarsza codzienne funkcjonowanie, dlatego też bardzo ważne jest jej dokładne zdiagnozowanie. Czasem wystarczą proste rozwiązania, jak np. zmiana godziny treningu czy wyciszenie się przed snem. Jednak gdy...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Zomiren- działanie, skład, dawkowanie, skutki uboczne, opinie, zamienniki

  Zomiren- działanie, skład, dawkowanie, skutki uboczne, opinie, zamienniki

  Zomiren to lek przypisywany na receptę w przypadku występowania objawów psychiatrycznych oraz neurologicznych. Lek występuje w formie tabletek. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej preparatowi Zomiren. Przybliżymy jego właściwości, skład działanie...

  Zaburzenia snu

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Każdy, kto cierpi na bezsenność doskonale wie jak męcząca może być ta dolegliwość. Wieczorem osoby z bezsennością spędzają nawet kilka godzin w łóżku próbując zasnąć. Rano z kolei mają problem z tym, by podnieść się z łóżka, a w ciągu dnia są zmęczone...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne dzielimy na 3 grupy: benzodiazepiny, barbiturany i niebarbiturowe leki nasenne. Różnią się one nie tylko budową chemiczną, ale także siłą działania nasennego oraz innymi właściwościami. Barbiturany zażywane długotrwale powodują uzależnienie...

  Newsy - leki i suplementy

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Nowe badania pokazują, dlaczego należy zachować ostrożność w dawkowaniu tabletek nasennych. Okazuje się, że osoby cierpiące na bezsenność, które najczęściej zażywają podobne środki, mogą być narażone na atak serca, wysoką gorączkę, a nawet śmierć. Chociaż...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  Gdzie szukać przyczyn bezsenności? Cierpiące na bezsenność osoby często nie uświadamiają sobie, co leży u podstaw zaburzenia. Jakie są najczęstsze przyczyny bezsenności? Czy mamy na nie jakikolwiek wpływ? Z jakimi zaburzeniami współistnieje? Informacji...

  Bezsenność - przyczyny, leczenie, zapobieganie

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Stres i szybkie tempo życia to tylko niektóre powody, przez które nie możemy zmrużyć oka. Dr Michael Breus, specjalista zajmujący się tematyką snu, zdradza jedną, prostą zasadę, która pozwoli ci na długi i głęboki nocny odpoczynek. Zobacz wideo. Zły...

  Uzależnienia

  Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Trudności ze snem czy bezsenność to niestety rzeczywistość niejednego człowieka. W celu poprawy jakości snu oraz samopoczucia w ciągu dnia ludzie zażywają wiele leków i preparatów nasennych. Czy medykamenty, ułatwiające zasypianie, dostępne bez recepty...