Chinoplus

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,6 g
Ilość
1 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: A.C.R.A.F. S.P.A

Chinoplus - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Chinoplus - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Chinoplus - opis

Produkt Chinoplus jest przeznaczony do leczenia następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na prulifloksacynę:

• ostre niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego);

• powikłane zakażenia dolnych dróg moczowych;

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;  ostre bakteryjne zapalenie zatok obocznych nosa.

Bakteryjne zapalenie zatok należy odpowiednio zdiagnozować, zgodnie z krajowymi lub regionalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń układu oddechowego. Produkt Chinoplus w leczeniu bakteryjnego zapalenia zatok obocznych nosa można stosować jedynie u pacjentów, u których objawy utrzymują się krócej niż 4 tygodnie, i po stwierdzeniu, że bezzasadne jest stosowanie antybiotyków pierwszego wyboru lub, że są one nieskuteczne.

W leczeniu zakażeń należy opierać się na wynikach wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki, oznaczanej in vitro (antybiogram).

Chinoplus - skład

600 mg prulifloksacyny (Prulifloxacinum).

Substancje pomocnicze: 76 mg laktozy w 1 tabletce powlekanej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Chinoplus - dawkowanie

Dawkowanie w poszczególnych wskazaniach, zalecane jedynie u osób dorosłych:

• w ostrych niepowikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego): wystarczy jednorazowe podanie 1 tabletki 600 mg;

• w powikłanych zakażeniach dolnych dróg moczowych :1 tabletka 600 mg raz na dobę maksymalnie do 10 dni;

• w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli: 1 tabletka 600 mg raz na dobę przez okres do 10 dni;

• w ostrym bakteryjnym zapaleniem zatok obocznych nosa: 1 tabletka 600 mg raz na dobę maksymalnie do 10 dni.

Czas trwania leczenia powikłanego zakażenia dolnych dróg moczowych oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli zależy od ciężkości zakażenia i stanu klinicznego pacjenta; leczenie należy kontynuować, przez co najmniej 48-72 h po ustąpieniu objawów.

Produkt Chinoplus stosuje się doustnie, tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą. Lek przyjmuje się z uwzględnieniem zaleceń dotyczących jednoczesnego spożywania pokarmów (patrz punkt 4.5).

Ze względu na brak odpowiednich badań nie jest możliwe ustalenie dawkowania u chorych z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Najpewniejszą metodą dobierania dawki u tych pacjentów jest monitorowanie stężenia leku w osoczu.

Chinoplus - środki ostrożności

• Podobnie jak inne leki z grupy chinolonów, produkt Chinoplus należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego, mogących sprzyjać powstawaniu drgawek lub obniżać próg drgawkowy.

• Stosowanie niektórych innych leków z grupy fluorochinolonów ma wpływ na wydłużenie odstępu QT. Przy stosowaniu prulifloksacyny wykazano bardzo niskie ryzyko wydłużania odstępu QT.

• Tak jak w przypadku stosowania innych leków z tej samej grupy terapeutycznej, rzadko może wystąpić zapalenie ścięgien. Najczęściej proces zapalny obejmuje ścięgno Achillesa i może doprowadzić do jego zerwania. Podeszły wiek oraz stosowanie kortykosteroidów nasila ryzyko zapalenia ścięgien oraz ich uszkodzenia.

Należy doradzić pacjentowi, żeby w razie pojawienia się objawów zapalenia ścięgna, bólu mięśni lub bólu wskazującego na zapalenie stawów, przerwał stosowanie leku oraz unikał obciążania chorej kończyny do czasu stwierdzenia, że nie wystąpiło zapalenie ścięgien.

• Leki przeciwbakteryjne, w tym chinolony, mogą powodować rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Dlatego ważne jest, aby w razie pojawienia się biegunki w następstwie podawania leku przeciwbakteryjnego, rozważyć możliwość wystąpienia tej jednostki chorobowej.

• Podobnie jak w przypadku innych chinolonów, narażenie na działanie słońca lub promieniowania UV może wywołać reakcje fototoksyczności u pacjentów leczonych prulifloxacyną. Podczas leczenia produktem Chinoplus należy unikać nasłoneczniania oraz naświetlania promieniami UV. Jeśli wystąpią objawy fototoksyczności, leczenie należy przerwać.

• Produkt leczniczy Chinoplus należy ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (także utajonym), gdyż występuje u nich skłonność do reakcji hemolitycznych podczas stosowania leków przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów.

• W następstwie leczenia innymi chinolonami rzadko obserwowano przypadki rabdomiolizy, której objawami są ból mięśni, osłabienie, zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej i stężenia mioglobiny w osoczu oraz gwałtowne pogorszenie czynności nerek. W takich przypadkach należy

• Stosowanie chinolonów może niekiedy wywołać krystalurię. Aby zapobiec zagęszczeniu moczu, należy podawać pacjentowi odpowiednią ilość płynów w trakcie leczenia produktem leczniczym należącym do tej grupy terapeutycznej.

• Nie ustalono tolerancji ani skuteczności produktu Chinoplus u pacjentów z niewydolnością wątroby.

• Przed przepisaniem leczenia antybiotykiem należy rozważyć lokalne i (lub) krajowe wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

• Produkt Chinoplus zawiera laktozę i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chinoplus - przedawkowanie

Doustne podanie prulifloksacyny w dawce jednorazowej do 5000 mg/kg mc. nie powodowało śmiertelności u samców i samic myszy, szczurów i psów.

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu Chinoplus u ludzi. Podczas testowania u zdrowych ochotników wykazano dobrą tolerancję produktu Chinoplus w dawce do 1200 mg na dobę podawanej przez 12 dni.

W razie ostrego przedawkowania należy opróżnić żołądek (wywołać wymioty lub przeprowadzić płukanie żołądka), a następnie wdrożyć leczenie podtrzymujące i uważnie obserwować pacjenta.

Chinoplus - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na prulifloksacynę, inne leki przeciwbakteryjne z grupy chinolonów lub którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu.

- Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat do zakończenia procesu rozwoju kośćca.

- Pacjenci ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą ścięgien związaną ze stosowaniem preparatów z grupy chinolonów.

- Ciąża i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6).

Chinoplus - działania niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych produktu Chinoplus. Nasilenie większości działań niepożądanych było niewielkie lub umiarkowane.

Częstość występowania oznaczono w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100, rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywianiaNiezbyt często: jadłowstręt.

Rzadko: utrata apetytu.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: zaburzenia snu, senność, dezorientacja.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy.

Rzadko: pobudzenie psychoruchowe, zaburzenie smaku.

Zaburzenia oka

Rzadko: przekrwienie gałki ocznej.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: uczucie zatkanego ucha.

Zaburzenia naczyń

Rzadko: uderzenia gorąca.

Zaburzenia żołądka i jelit Często: bóle w nadbrzuszu.

Niezbyt często: ból brzucha, biegunka, nudności, zapalenie żołądka, wymioty.

Rzadko: nienaturalny stolec, zaburzenia żołądka i jelit, odbijanie, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej zapalenie kątów ust, niestrawność, wzdęcia, dyskomfort w jamie ustnej, kandydoza jamy ustnej, zapalenie języka, rozstrzeń żołądka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd, wysypka, wykwity skórne.

Rzadko: wyprysk na twarzy, rumień na twarzy, pokrzywka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: ogólne bóle stawów, ból kostki, zaburzenia mięśni, drżenia mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Rzadko: gorączka.

Badania diagnostyczne

Rzadko: zwiększenie stężenia albumin zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności AlAT, zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie liczby monocytów we krwi, zwiększenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby krwinek białych, zwiększenie aktywności γ-GT, zwiększenie stężenia bilirubiny.

Stwierdzono również występowanie następujących działań niepożądanych (o częstości nieznanej): reakcje anafilaktyczne i rzekomo anafilaktyczne, zespół Stevensa-Johnsona, hipoglikemia, niedoczulica, polekowe zapalenie skóry, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, fototoksyczność.

W trakcie leczenia produktem Chinoplus może także wystąpić bezobjawowa krystaluria bez zmiany stężenia kreatyniny, z zaburzeniami parametrów czynności wątroby i eozynofilią. W obserwowanych przypadkach zaburzenia te przebiegały bezobjawowo i były przemijające.

Podczas stosowania produktu Chinoplus nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych lub zaburzeń wyników badań laboratoryjnych, które nie zostały wymienione powyżej, a które obserwowano u pacjentów otrzymujących inne chinolony.

Dane pochodzące z monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego po wprowadzeniu do obrotu zawierają pojedyncze doniesienia na temat schorzeń ścięgien (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Chinoplus - ciąża i karmienie piersią

Nie ma dostępnych danych z badań klinicznych, dotyczących narażenia na prulifloksacynę w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały teratogenności prulifloksacyny, inne toksyczne oddziaływania prulifloksacyny na reprodukcję zwierząt były obserwowane jedynie razem z objawami toksyczności u samic (patrz punkt 5.3). U szczurów zaobserwowano jednak zjawisko przenikania prulifloksacyny przez łożysko oraz przenikania w dużych ilościach do mleka matki. Podobnie jak inne chinolony, prulifloksacyna powoduje artropatię u młodych zwierząt, dlatego jej stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Chinoplus - prowadzenie pojazdów

Chinolony mogą powodować zawroty głowy i uczucie oszołomienia; dlatego pacjent powinien poznać reakcję swojego organizmu na przyjęty lek przed rozpoczęciem kierowania pojazdem, obsługiwania urządzeń mechanicznych lub innych działań wymagających uwagi i koordynacji.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Chinoplus - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Prulifloxacinum

  Dostępne opakowania
  Chinoplus

  Chinoplus

  tabletki powlekane - 1 tabl. - 0,6 g
  A.C.R.A.F. S.P.A
  Chinoplus

  Chinoplus

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,6 g
  A.C.R.A.F. S.P.A
  Chinoplus

  Chinoplus

  tabletki powlekane - 5 tabl. - 0,6 g
  A.C.R.A.F. S.P.A
  Chinoplus

  Chinoplus

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,6 g
  A.C.R.A.F. S.P.A
  Powiązane artykuły
  Przyczyny nietrzymania moczu

  Zapalenie pęcherza i jego wpływ na nietrzymanie moczu

  Zapalenie pęcherza i jego wpływ na nietrzymanie moczu

  Pęcherz moczowy to worek mięśniowy, w którym gromadzi się mocz z nerek. Gdy pęcherz jest wypełniony, człowiek zaczyna odczuwać potrzebę oddania moczu. Zdrowy człowiek jest w stanie kontrolować wstrzymywanie i wydalanie moczu. W wyniku niesprzyjających...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  New Delhi atakuje w Polsce. Jak się obronić przed bakterią?

  New Delhi atakuje w Polsce. Jak się obronić przed bakterią?

  New Delhi to nie tylko stolica Indii. Tym mianem określa się także superbakterię odporną na wszystkie antybiotyki. Czym jest New Delhi? Jak można się nią zarazić? Czy można leczyć zakażenie New Delhi? New Delhi - Polska Bakteria New Delhi (Klebsiella...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Żurawina

  Żurawina

  Świeża żurawina Żurawina jest cennym środkiem na zapalenie pęcherza. Jej spożycie nie doprowadza do niszczenia mikroorganizmów, z których część może być pożyteczna dla organizmu. Poza tym kapsułki żurawinowe nie doprowadzają do rozwoju odporności na...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Bakterie - dobre i złe. Leczenie bakterii chorobotwórczych

  Bakterie - dobre i złe. Leczenie bakterii chorobotwórczych

  Bakterie chorobotwórcze występują najczęściej poza organizmem człowieka. Niektóre bakterie żyją w ludzkim organizmie i jest ich około 2 kilogramów! Na szczęście w większości są nieszkodliwe - to bakterie probiotyczne. Jednak czasem bakterie z naszego...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Test na ciężar właściwy moczu (WIDEO)

  Test na ciężar właściwy moczu (WIDEO)

  Wykonanie testu na ciężar właściwy moczu Badanie ogólne moczu obejmuję ocenę cech fizycznych, biochemicznych oraz morfologicznych. Jednym z parametrów będących w badaniu ogólnym moczu jest jego ciężar właściwy, czyli inaczej mówiąc po prostu jego gęstość....

  Normy laboratoryjne

  Badanie moczu na bilirubinę (WIDEO)

  Badanie moczu na bilirubinę (WIDEO)

  Badanie poziomu bilirubiny Badanie moczu to podstawowe laboratoryjne badanie diagnostyczne stosowane w medycynie. Na jego podstawie stwierdza się barwę i wygląd moczu, przejrzystość i odczyn (cechy fizyczne) oraz obecność niektórych substancji i związków...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Posiew moczu - zdjęcie

  Posiew moczu - zdjęcie

  Mocz w pojemniku do badania Posiew moczu wykonuje się w celu zdiagnozowania bakteriomoczu, który jest objawem zakażenia układu moczowego.

  Badania

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Przebieg cystoskopii Cystoskopia to rodzaj badania diagnostycznego pęcherza moczowego, które polega na wprowadzeniu wziernika poprzez cewkę moczową do narządu. Po wprowadzeniu cystoskopu ma miejsce ocena błony śluzowej wnętrza pęcherza moczowego. Następnie...