Cedax

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania zawiesiny doustnej
Dawka
0,036 g/ml
Ilość
1 but.a 33ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MSD POLSKA SP.Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Kaszel z flegmą u 7-letniego dziecka

Witam. Moja córka ma 7 lat. W połowie października pojawił się kaszel z flegma. Występuje głównie rano. Kaszel Pomeczy, córka odpluje wydzielinę i ma spokój. W ciągu dnia sporadycznie odpluje. Brała Azycyna, Zinnat w tabletkach i Cedax w zawiesinie. Po 3 tygodniach brania antybiotykow nie bardzo pomoglo. Nie chce ladowac w nią kolejnych leków. Nie ma żadnych innych objawów. Tylko ten paskudny kaszel. Proszę o pomoc.

Cedax - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Cedax - opis

Produkt leczniczy Cedax wskazany jest w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń, wywołanych przez wrażliwe szczepy bakteryjne.

Zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie gardła, zapalenie migdałków i płonica u dorosłych i dzieci, ostre zapalenie zatok u dorosłych, zapalenie ucha środkowego u dzieci.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dorosłych, w tym ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli i ostre zapalenie płuc u pacjentów, którym można lek podawać doustnie.

Zakażenia dróg moczowych u dorosłych i u dzieci (zakażenia powikłane i niepowikłane).

Zapalenie błony śluzowej jelit oraz zapalenie żołądkowo-jelitowe u dzieci w przebiegu powikłanego lub niepowikłanego zakażenia wywołanego przez bakterie: Salmonella, Shigella lub E. coli. Nie wykazano działania produktu leczniczego Cedax na bakterie Campylobacter lub Yersinia.

Cedax - skład

1 kapsułka zawiera 400 mg ceftibutenu (Ceftibutenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cedax - dawkowanie

Tak jak w przypadku innych antybiotyków podawanych doustnie, okres leczenia wynosi zwykle od pięciu do dziesięciu dni. W leczeniu zakażeń wywołanych przez Streptococcus pyogenes produkt leczniczy Cedax należy podawać przynajmniej przez 10 dni.

Dorośli

Zalecana dawka produktu leczniczego Cedax to 400 mg na dobę. Dawka 400 mg podawana raz na dobę jest stosowana w leczeniu: ostrego bakteryjnego zapalenia zatok, ostrego zapalenia oskrzeli, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz powikłanego i niepowikłanego zakażenia dróg moczowych. W leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u chorych, którym produkt leczniczy można podawać doustnie, zaleca się podawanie dawki 200 mg co 12 godzin.

Jeśli konieczne jest podanie dawki poniżej 400 mg, można zastosować produkt leczniczy Cedax w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 36 mg/ml.

Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenie czynności nerek nie zmienia farmakokinetyki produktu leczniczego Cedax tak, aby była konieczna modyfikacja dawkowania, chyba że wartości klirensu kreatyniny są niższe od 50 ml/min. Wytyczne dotyczące modyfikacji dawkowania u tych pacjentów przedstawiono w tabeli.

Tabela. Modyfikacja dawkowania produktu leczniczego Cedax u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Klirens kreatyniny

     

[ml/min]

> 50

30-49

5-29

Dawka dobowa

     

ceftibutenu

400 mg

200 mg

100 mg

Jeśli zalecana jest zmiana częstości podawania, to dawkę 400 mg podaje się co 48 godzin (co dwa dni) u pacjentów z klirensem kreatyniny w granicach 30-49 ml/min. U pacjentów z klirensem kreatyniny w granicach 5-29 ml/min, taką samą dawkę leku podaje się co 96 godzin (co cztery dni).

U pacjentów dializowanych 2-3 razy w tygodniu podaje się 400 mg produktu leczniczego Cedax bezpośrednio po każdej dializie.

W celu podania dawki poniżej 400 mg, można zastosować produkt leczniczy Cedax, 36 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Pacjenci w podeszłym wieku. Stosuje się dawki zwykle zalecane u dorosłych.

Dzieci

U dzieci stosuje się produkt Cedax w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania zawiesiny doustnej zostały podane w Charakterystyce Produktu Leczniczego Cedax, 36 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

Sposób podawania

Produkt Cedax kapsułki można podawać niezależnie od posiłków.

Cedax - środki ostrożności

Może być konieczna modyfikacja dawkowania produktu leczniczego Cedax u pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek, a także u pacjentów dializowanych. Produkt leczniczy Cedax łatwo podlega dializie. Pacjentów dializowanych należy bardzo dokładnie monitorować, a produkt leczniczy Cedax należy podawać bezpośrednio po zakończeniu dializy.

Produkt leczniczy Cedax należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, szczególnie przewlekłe zapalenie okrężnicy.

Antybiotyki z grupy cefalosporyn należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze znaną lub podejrzewaną nadwrażliwością na penicyliny. Około 5% pacjentów z udokumentowaną alergią na penicyliny wykazuje alergię krzyżową na cefalosporyny. Przypadki ostrej nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny) zgłaszano również u pacjentów otrzymujących penicyliny i cefalosporyny. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na produkt leczniczy Cedax, należy odstawić lek i rozpocząć odpowiednie leczenie. W razie groźnej reakcji anafilaktycznej, konieczne jest odpowiednie, natychmiastowe leczenie, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Jeśli u pacjentów występowały jakiekolwiek reakcje alergiczne (jak uczulenie na pyłki roślin lub astma), należy zachować szczególną ostrożność, gdyż istnieje wówczas zwiększone ryzyko ciężkich reakcji nadwrażliwości.

W czasie leczenia produktem leczniczym Cedax i innymi antybiotykami o szerokim spektrum działania zmiany w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego mogą powodować wystąpienie biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyku, w tym rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, wywołanego przez toksyny Clostridium difficile. U pacjentów mogą występować umiarkowane do ciężkich, a nawet zagrażające życiu, biegunki z odwodnieniem lub bez. Biegunka może występować w czasie antybiotykoterapii lub po jej zakończeniu. Należy rozważyć takie rozpoznanie u każdego pacjenta, u którego występuje długotrwała biegunka w czasie stosowania lub w ciągu 2 miesięcy po zastosowaniu produktu leczniczego Cedax lub innego antybiotyku o szerokim spektrum działania.

Jeżeli podczas stosowania ceftibutenu wystąpi u pacjenta wstrząs anafilaktyczny lub nagłe objawy neurologiczne, należy niezwłocznie przerwać leczenie antybiotykiem i natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie.

Cefalosporyny, w tym także ceftibuten, mogą zmniejszać aktywność protrombiny, co prowadzi do wydłużenia czasu protrombinowego, szczególnie u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Należy monitorować u pacjenta czas protrombinowy (PT – ang. prothrombin time) lub międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR – ang. international normalised ratio) i w razie konieczności podać witaminę K.

Cedax - przedawkowanie

Nie obserwowano objawów toksyczności po przypadkowym przedawkowaniu produktu leczniczego Cedax.

W razie przedawkowania wskazane może być płukanie żołądka. Nie istnieje żadne specyficzne antidotum. Znaczącą ilość produktu leczniczego Cedax można usunąć z krążenia podczas hemodializy. Skuteczność dializy otrzewnowej nie została określona.

U zdrowych, dorosłych ochotników, otrzymujących dawkę do 2 gramów produktu leczniczego Cedax, nie stwierdzono żadnych ciężkich działań niepożądanych. Zarówno stan kliniczny tych osób, jak i wyniki badań laboratoryjnych utrzymywały się w normie.

Cedax - przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego Cedax u pacjentów, u których stwierdzono ostre lub ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja) po zastosowaniu antybiotyków z grupy penicylin lub innych antybiotyków beta-laktamowych.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Cedax - działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem około 3000 pacjentów, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności (3%), biegunka (3%) i ból głowy (2%).

Działania niepożądane zostały wymienione wtabeli zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz według częstości występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane, zgłoszone w czasie badań klinicznych lub podczas obserwacji pacjentów leczonych produktem Cedax po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Kandydoza (jama ustna), zakażenie pochwy

Rzadko

Zapalenie okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile

Częstość nieznana

Nadkażenia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Eozynofilia, dodatni wynik bezpośredniego testu Coombsa*, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wydłużenie czasu protrombinowego, zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego

Rzadko

Leukopenia, trombocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, krwotok, pancytopenia, neutropenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Zespół choroby posurowiczej; reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, świąd, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Niezbyt często

Zaburzenie smaku

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Parestezje, senność U dzieci: hiperkineza

Częstość nieznana

Afazja

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

U dzieci: pobudzenie, bezsenność

Częstość nieznana

Zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Jadłowstręt

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Przekrwienie błony śluzowej nosa, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, biegunka

Niezbyt często

Zapalenie żołądka, wymioty, ból brzucha, zaparcie, suchość w ustach, dyspepsja, wzdęcia, nietrzymanie kału

Częstość nieznana

Smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Hiperbilirubinemia*, zwiększenie aktywności AspAT (SGOT), AlAT (SGPT)

Rzadko

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)

Częstość nieznana

Choroby wątroby i dróg żółciowych, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

U dzieci: pieluszkowe zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Bolesne oddawanie moczu

U dzieci: krwiomocz

Uszkodzenie nerek*, nefropatia polekowa*, cukromocz*, ketonuria*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko

Zmęczenie

U dzieci: drażliwość, dreszcze

* typowe dla antybiotyków z grupy cefalosporyn i mogą prawdopodobnie wystąpić po zastosowaniu produktu leczniczego Cedax

Cedax - ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono kontrolowanych badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Cedax w czasie ciąży lub porodu. Ze względu na fakt, że wyniki badań na zwierzętach nie zawsze można odnieść do ludzi, należy rozważyć stosunek ryzyka dla płodu do korzyści dla matki.

Ceftibuten jest wydzielany z mlekiem u ludzi. U niemowląt karmionych mlekiem matek mogą wystąpić zmiany flory bakteryjnej przewodu pokarmowego z biegunką i kolonizacją drożdżaków, dlatego też konieczna może być przerwa w karmieniu podczas stosowania leku przez matkę. Należy rozważyć również możliwość wystąpienia uczulenia u dzieci matek karmiących i stosujących Cedax, dlatego produkt można zalecić podczas karmienia tylko wtedy, kiedy korzyść przewyższa potencjalne ryzyko.

Cedax - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu produktu leczniczego Cedax na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ceftibutenum

  Dostępne opakowania
  Cedax

  Cedax

  proszek do przygotowania zawiesiny doustnej - 1 but.a 33ml - 0,036 g/ml
  MSD POLSKA SP.Z O.O.
  Cedax

  Cedax

  kapsułki - 5 kaps. (5 sasz.po 1 szt) - 0,4 g
  MSD POLSKA SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje serie dwóch leków

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju serie dwóch leków. Mowa o syropie Rubital Forte oraz antybiotyku Cipronex. Obu decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wycofane serie Z aptek zniknie jedna seria...

  Stomatologia - działy, najczęstsze zabiegi

  Glimbax - skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Glimbax - skład, działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Glimbax to roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. Stosuje się go, gdy pojawiają się dokuczliwe objawy stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł, gardła i migdałków. Jak działa Glimbax? Co warto o nim wiedzieć? Skład i działanie Glimbax Glimbax...

  Leki i suplementy

  Klacid wycofany z obrotu

  Klacid wycofany z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obortu na terenie całego kraju dwie serie antybiotyku o nazwie Klacid. Decyzja zapadła 23 stycznia i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności. Producent leku zapewnia, że decyzja GIF ma jedynie charaketer...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Dlaczego nanosrebro i porost islandzki to duet doskonały?

  Dlaczego nanosrebro i porost islandzki to duet doskonały?

  Jesienno-zimowa aura to prawdziwe wyzwanie dla naszego organizmu. Częste zmiany temperatur, problemy z doborem odpowiedniej odzieży, przegrzewanie lub wychładzanie organizmu - to wszystko sprawia, że nasza odporność słabnie i pojawiają się pierwsze nieprzyjemne...

  Badania

  Wymaz z gardła - wskazania, opis, diagnoza

  Wymaz z gardła - wskazania, opis, diagnoza

  Wymaz z gardła jest pobierany w celu wykrycia bakterii chorobotwórczych. Najczęściej jest pobierany u dzieci, ale również u osób dorosłych. Jakie są najczęstsze wskazania do wykonania wymazu z gardła? Jak wygląda to badanie? Jak szybko można uzyskać diagnozę...

  Zapalenie krtani podgłośniowe

  Krup - przyczyny, objawy, leczenie

  Krup - przyczyny, objawy, leczenie

  Krup to schorzenie dotykające dzieci. Poznaj objawy tej choroby, bo może się okazać, że twoje dziecko właśnie przechodzi dławca rzekomego. Co to jest krup? Krup zwany inaczej podgłośniowym zapaleniem krtani i dławcem rzekomym to zakaźna choroba dziecięca...

  Leki i suplementy

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis to preparat o charakterze dietetycznym. Jest rodzajem środka spożywczego o specjalnym przeznaczeniu medycznym. W swojej strukturze zawiera probiotyczne bakterie, które przeciwdziałają nawracającym zakażeniom, a w szczególności zakażeniom nosa,...

  Laryngologia

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła to ostry stan zapalny błony śluzowej i tkanki limfatycznej gardła. Najczęściej występuje u małych dzieci (4-7 lat), które nie mają jeszcze w pełni ukształtowanego układu odpornościowego. Przyczyny zapalenia gardła Ból gardła atakuje...