Candotim

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
(0,02g+5mg)/ml
Ilość
1 but.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: APOTEX EUROPE B.V.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Candotim - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Candotim - opis

Produkt Candotim wskazany jest w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy monoterapia podawanym miejscowo lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

Candotim - skład

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku) oraz 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu). Każda kropla zawiera 0,6 mg dorzolamidu i 0,15 mg tymololu.

Substancja pomocnicza: 0,075 mg benzalkoniowego chlorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Candotim - dawkowanie

Dawka wynosi jedną kroplę produktu Candotim do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeśli stosowany jest jednocześnie z innymi produktami leczniczymi podawanymi do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy umyć ręce przed zastosowaniem produktu oraz że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Należy także poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania, roztwory do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Wchłanianie substancji czynnej do krążenia ogólnego można ograniczyć, uciskając ujście przewodu nosowo-łzowego lub zamykając oczy na 2 minuty. Taki zabieg może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz nasilenia miejscowego działania produktu leczniczego.

Instrukcja stosowania do przekazania pacjentowi (zdjęcie do wglądu w oryginalnym CHPL)

1. Przed pierwszym użyciem produktu należy upewnić się, że plastikowa plomba w postaci paska, znajdująca się pomiędzy nakrętką a szyjką butelki jest nieuszkodzona (Rys. 1).

2. Aby zerwać plombę i otworzyć butelkę należy odkręcić nakrętkę przekręcając tak jak wskazuje zamieszczona strzałka (Rys. 2).

3. Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną (Rys. 3).

4. Należy odwrócić butelkę i lekko ją nacisnąć (Rys. 4) tak, aby do oka dostała się jedna kropla, tak jak zalecił lekarz.

NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5. Zamknąć oko i przycisnąć palcem wewnętrzny kącik oka przez około 2 minuty. Uniemożliwi to spływanie kropli kanalikiem łzowym.

6. W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli jest to wskazane przez lekarza, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 3 do 5.

Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby zapewnić prawidłową wielkość kropli. Nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

7. Natychmiast po użyciu nałożyć i zakręcić nakrętkę tak, aby dokładnie przylegała do butelki. Nie należy nakrętki dokręcać zbyt mocno.

8. Po wykorzystaniu przepisanej przez lekarza ilości produktu, w butelce pozostaje jego niewielka ilość. Jest to nadmiar dodany celowo, aby zapewnić możliwość wykorzystania produktu w ilości przepisanej przez lekarza. Nie należy więc usiłować wycisnąć nadmiaru produktu z butelki.

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono skuteczności stosowania produktu u dzieci.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat. (Informacje dotyczące bezpieczeństwa u dzieci w wieku ≥ 2 lat oraz w wieku < 6 lat, patrz punkt 5.1).

Candotim - środki ostrożności

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy/oddechowy

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. Z uwagi na zawarty w tym produkcie leczniczym tymolol o działaniu beta-adrenolitycznym, istnieje możliwość wystąpienia takich samych sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych i innych działań niepożądanych produktu leczniczego, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania produktu leczniczego do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz hipotensją należy przeprowadzić krytyczną ocenę leczenia beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego należy obserwować pod kątem występowania oznak wskazujących na pogorszenie tych schorzeń oraz działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia impulsów elektrycznych, beta-adrenolityki powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe:

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. z ciężką postacią choroby Raynauda lub z zespołem Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu niektórych leków okulistycznych o działaniu beta-adrenolitycznym zgłaszano występowanie reakcji ze strony układu oddechowego, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego Candotim u osób z łagodną lub umiarkowanie ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Produkt leczniczy można podać tym pacjentom tylko wówczas, gdy możliwe korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Zaburzenia czynności wątroby:

Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując ten produkt leczniczy w tej grupie pacjentów.

Układ odpornościowy i nadwrażliwość

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, ten produkt może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Dorzolamid zawiera grupę sulfonoamidową, typową dla sulfonoamidów. Z tego względu te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonoamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym w tym ciężkie reakcje np. w postaci zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej epidermolizy naskórka. W przypadku stwierdzenia objawów ciężkich działań niepożądanych lub nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Obserwowano miejscowe działania niepożądane ze strony oczu, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu, zawierających chlorowodorek dorzolamidu. W razie wystąpienia tego typu reakcji należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego Candotim.

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny kontakt z tymi alergenami, a pacjenci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednocześnie stosowane leki

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe czy też znane ogólnoustrojowe skutki blokady receptorów beta-adrenergicznych mogą być silniejsze w przypadku podania tymololu pacjentom przyjmującym już lek beta-adrenolityczny o działaniu ogólnym. U tych pacjentów należy ściśle obserwować reakcję. Nie zaleca się stosowania jednocześnie dwóch podawanych miejscowo leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się stosowania jednocześnie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. Przerwanie leczenia

Podobnie jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych stosowanych ogólnie, jeśli jest konieczne zakończenie terapii tymololem w postaci roztworu kropli do oczu u chorych z chorobą wieńcową, produkt należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych

Hipoglikemia/cukrzyca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne ponieważ mogą one maskować niektóre przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii u pacjentów z nieustabilizowaną cukrzycą lub hipoglikemią.

Leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może maskować objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi może być przyczyną nasilenia objawów nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą wywołać objawy suchego oka. Należy zatem zachować ostrożność w przypadku ich stosowania u pacjentów z chorobami rogówki.

Znieczulenie do zabiegów operacyjnych

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą hamować ogólnoustrojowy efekt pobudzenia receptorów beta-adrenergicznych przez takie leki, jak np. adrenalina. Jeśli pacjent stosuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Terapia lekami beta-adrenolitycznymi może pogorszyć objawy myasthenia gravis. Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania produktu leczniczego Candotim nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ Candotim zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego może być zwiększone podczas stosowania tego produktu leczniczego.

Inne

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) po wewnątrzgałkowym zabiegu chirurgicznym, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Możliwość rozwoju obrzęku rogówki jest bardziej prawdopodobna u pacjentów ze zmniejszoną liczbą komórek śródbłonka. Zalecając stosowanie produktu leczniczego Candotim pacjentom z tej grupy, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) po zabiegach filtracyjnych zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki oka.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na tymololu maleinian w postaci kropli do oczu. Jednak w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano istotnych różnic w wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Candotim zawiera benzalkoniowy chlorek jako substancję konserwującą. Może ona powodować podrażnienie oczu. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

Candotim - przeciwwskazania

Produkt Candotim jest przeciwwskazany u pacjentów z:

• nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne, bądź którykolwiek ze składników produktu wymienionych w punkcie 6.1,

• nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

• bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przy pomocy rozrusznika serca, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym;

• ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

Candotim - działania niepożądane

W badaniach klinicznych obserwowano działania niepożądane zbliżone do obserwowanych uprzednio podczas stosowania chlorowodorku dorzolamidu i (lub) maleinianu tymololu.

W badaniach klinicznych dorzolamid z tymololem w postaci kropli do oczu stosowano u 1035 pacjentów. Leczenie przerwano u około 2,4% pacjentów, z uwagi na występowanie miejscowych działań niepożądanych ze strony oczu. U około 1,2% osób terapię przerwano z uwagi na występowanie objawów miejscowych, sugerujących alergię lub nadwrażliwość (takich, jak zapalenie powiek i spojówek).

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo tymolol wchłania się do krążenia ogólnego. W związku z tym istnieje możliwość wystąpienia podobnych działań niepożądanych, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Wymienione działania niepożądane zawierają objawy obserwowane w grupie beta-adrenolityków stosowanych do oczu.

W badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu zawierającego dorzolamid z tymololem krople do oczu do obrotu opisano następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem dorzolamidu i tymololu lub tylko jednej z tych substancji czynnych.

Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10000 do < 1/1000), Bardzo rzadko (< 1/10000) i nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Postać

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nie

znana**

Zaburzenia układu immunologi cznego

dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu, roztwór,

przedmiotowe i podmiotowe objawy

ogólnoustrojowych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja

tymololu maleinian, krople do oczu, roztwór,

przedmiotowe i podmiotowe objawy

ogólnoustrojowych

reakcji

alergicznych,

w tym obrzęk

naczynioruchowy,

pokrzywka,

wysypka

miejscowa oraz

uogólniona, reakcje

anafilaktyczne

świąd

Zaburzenia metabolizmu i

odżywiania

tymololu maleinian, krople do oczu, roztwór

hipoglike-mia

Zaburzenia psychiczne

tymololu maleinian, krople do oczu, roztwór

depresja*

bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

Zaburzenia

układu

nerwowego

dorzolamidu chlorowodorek, krople do oczu, roztwór,

ból głowy*

zawroty głowy*, parestezje*

tymololu maleinian, krople do oczu, roztwór

ból głowy*

zawroty głowy*, omdlenie*

parestezje*, nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów

Myastenia gravis,

osłabienie popędu

płciowego*,

incydent

naczyniowo-

mózgowy*,

niedokrwienie

mózgu

Zaburzenia

dorzolamidu

pieczenie

nastrzyknięcie

oka

chlorowodorek / tymololu maleinian, krople do oczu, roztwór

i kłucie

spojówki,

niewyraźne

widzenie,

erozje

rogówki,

swędzenie

oczu,

łzawienie

dorzolamidu

stan zapalny

zapalenie

podrażnienie

chlorowodo-

powiek*,

tęczówki

z zaczerwienieniem

rek, krople

podrażnienie

i ciała

* i bólem*,

do oczu,

powiek*

rzęskowego*

sklejanie powiek*,

roztwór,

przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, hipotonia gałki ocznej*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

tymololu

przedmiotowe

zaburzenia

opadanie powieki,

swędzenie

maleinian,

i podmiotowe

widzenia,

dwojenie

oczu,

krople do

objawy

w tym

(podwójne

łzawienie,

oczu,

podrażnienia

zmiany

widzenie),

zaczerwie-

roztwór

oka, w tym

refrakcji (w

odwarstwienie

nienie,

zapalenie

niektórych

naczyniówki po

niewyraźne

brzegów

przypadkach

zabiegach

widzenie,

powiek*,

z powodu

filtracyjnych*

erozje

zapalenie

odstawienia

(patrz punkt 4.4

rogówki

rogówki*,

leku

Specjalne

osłabienie

zwężającego

ostrzeżenia i środki

czucia

źrenicę)*

ostrożności

rogówkowego

dotyczące

i objawy

stosowania)

suchego oka*

Zaburzenia

tymololu

szumy uszne*

ucha i

maleinian

błędnika

krople do

oczu,

roztwór

Zaburzenia

tymololu

bradykardia*

ból w klatce

blok

serca

maleinian,

piersiowej*,

przedsion-

krople do

kołatanie serca*,

kowo-

oczu, roztwór

obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, zatrzymanie czynności serca*, blok serca

komorowy, niewydolność serca

Zaburzenia

tymololu

niskie ciśnienie*,

naczyniowe

maleinian, krople do oczu, roztwór

chromanie, zjawisko

Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Zaburzenia

dorzolamidu

zapalenie

skrócenie oddechu,

układu

chlorowodo

zatok

niewydolność

oddechowe

rek /

oddechowa, nieżyt

go, klatki piersiowej i śródpiersia

tymololu maleinian, krople do oczu, roztwór

nosa, skurcz oskrzeli

dorzolamidu

krwawienie z nosa*

chlorowodo-

rek, krople do oczu,

roztwór,

tymololu

duszność*

skurcz oskrzeli

maleinian,

(zwłaszcza

krople do

u pacjentów

oczu,

z występującymi

roztwór

uprzednio stanami

spastycznymi

oskrzeli)*,

niewydolność

oddechowa,

kaszel*

Zaburzenia

dorzolamidu

zaburze-

żołądka i jelit

chlorowodorek /

tymololu maleinian krople do oczu, roztwór

nia

smaku

dorzolamidu chlorowodo-

nudności*

podrażnienie gardła, suchość

rek, krople do oczu,

jamy ustnej*

roztwór,

tymololu

nudności*,

biegunka, suchość

zaburzenia

maleinian

niestrawność

jamy ustnej*

smaku,

krople do oczu,

*

bóle brzucha,

roztwór,

wymioty

Zaburzenia

dorzolamidu

kontaktowe

skóry i tkanki

chlorowodorek /

zapalenie skóry, zespół Stevensa-

podskórnej

tymololu maleinian, krople do oczu roztwór,

Johnsona, toksyczna epidermoliza naskórka

dorzolamidu

wysypka*

chlorowodo-

rek, krople

do oczu,

roztwór,

tymololu maleinian,

łysienie*, wysypka łuszczycopodobna

wysypka skórna

krople do

lub zaostrzenie

oczu,

łuszczycy*

roztwór

Zaburzenia

tymololu

toczeń

bóle mięśni

Mięśniowo szkieletowe

maleinian, krople do

rumieniowaty układowy

i tkanki

oczu,

łącznej

roztwór

Zaburzenia

dorzolamidu

kamica

nerek i dróg

chlorowodo-

moczowa

moczowych

rek /

tymololu maleinian krople do oczu roztwór

Zaburzenia

tymololu

choroba

zaburzenia

układu rozrodczego i piersi

maleinian, krople do oczu, roztwór

Peyroniego*, osłabienie popędu płciowego

funkcji seksualnych

Zaburzenia

dorzolamidu

osłabienie/

ogólne i stany

chlorowodorek, krople

zmęczenie*

w miejscu podania

do oczu, roztwór,

tymololu maleinian, krople do

osłabienie/ zmęczenie*

oczu,

roztwór

* Działania niepożądane obserwowane także podczas stosowania roztworu do oczu dorzolamidu/tymololu po wprowadzeniu do obrotu.

** Dodatkowe działania niepożądane obserwowane u osób stosujących okulistyczne leki beta-adrenolityczne, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Candotim.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl.

Candotim - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Produktu leczniczego Candotim nie należy stosować w czasie ciąży. Dorzolamid

Brak jest odpowiednich badań klinicznych, dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamid powodował działanie teratogenne u płodów (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak jest wystarczającej ilości danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu w czasie ciąży, o ile nie ma wyraźnej potrzeby. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

W badaniach epidemiologicznych nie wykazano potencjału wywoływania wad rozwojowych, ale stwierdzono ryzyko zahamowania rozwoju wewnątrzmacicznego w przypadku stosowania beta-adrenolityków podawanych doustnie. Oprócz tego u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, hipotensję, zespół zaburzeń oddechowych oraz hipoglikemię), kiedy beta-adrenolityki podawano do czasu porodu. W przypadku podawania tego produktu leczniczego do czasu porodu należy ściśle monitorować stan noworodka w pierwszych dniach życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Beta-adrenolityki przenikają do mleka ludzkiego. Jednak w przypadku podawania tymololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych prawdopodobieństwo przedostania się leku do pokarmu kobiecego w ilości wystarczającej do wywołania u niemowlęcia objawów klinicznych blokady receptorów beta-adrenergicznych jest niewielkie. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2. Produktu leczniczego Candotim nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Candotim - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe działania niepożądane, takie jak nieostre widzenie, mogą zaburzać u niektórych pacjentów zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Candotim - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dorzolamidum, Timololum

  Dorzolamid i tymolol to połączenie substancji leczniczych stosowanych w leczeniu chorób oczu. Dorzolamid jest sulfonamidem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe. Tymolol z kolei jest betablokerem, również obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe.

  Dostępne opakowania
  Candotim

  Candotim

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 5ml - (0,02g+5mg)/ml
  APOTEX EUROPE B.V.
  Powiązane artykuły
  Trabekulektomia

  Ostra jaskra

  Ostra jaskra

  Zdjęcie oczu kobiety chorej na jaskrę Prawe oko zaatakowane przez jaskrę.

  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Trabekulektomia

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Przyczyny jaskry

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Profilaktyka jaskry

  Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u ludzi powyżej 60. roku życia. Farmakologiczne leczenie jaskry i inne rodzaje terapii są długotrwałe, wymagają sporych nakładów finansowych i mogą wywołać skutki uboczne. Dlatego dobrze jest dowiedzieć...

  Rodzaje jaskry

  Jaskra wtórna

  Jaskra wtórna to choroba narządu wzroku polegająca na uszkodzeniu nerwu wzrokowego oraz komórek siatkówki, wywołana czynnikami patologicznymi zwiększającymi ciśnienie środgałkowe. Takie uszkodzenia są nieodwracalne i mogą prowadzić do pogorszenia wzroku...