Brinzolamide Sandoz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
29,88 zł
Forma
krople do oczu, zawiesina
Dawka
0,01 g/ml
Ilość
1 but.a 10ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANDOZ GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Brinzolamide Sandoz - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Brinzolamide Sandoz - opis

Brinzolamide Sandoz jest wskazany w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia śródgałkowego (ang. intraocular pressure, IOP) związanego z:

 *  nadciśnieniem ocznym,

 *  jaskrą z otwartym kątem przesączania

w monoterapii u dorosłych pacjentów, którzy nie reagują na leczenie beta-adrenolitykami lub u dorosłych pacjentów, u których beta-adrenolityki są przeciwwskazane albo w leczeniu skojarzonym w połączeniu z beta-adrenolitykami lub analogami prostaglandyn (patrz także punkt 5.1).

Brinzolamide Sandoz - skład

Każdy ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu ( Brinzolamidum ), co odpowiada 0,33 mg brynzolamidu w 1 kropli.

Substancja pomocnicza: każdy ml zawiesiny zawiera 0,10 mg benzalkoniowego chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

Brinzolamide Sandoz - dawkowanie

Dawkowanie

Dawką w monoterapii lub w leczeniu wspomagającym jest jedna kropla produktu Brinzolamide Sandoz podawana do worka spojówkowego chorego oka (lub oczu) dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów odpowiedź na leczenie może być lepsza po zastosowaniu jednej kropli trzy razy na dobę.

W wypadku zastępowania produktem Brinzolamide Sandoz innego leku przeciwjaskrowego należy najpierw odstawić wcześniej stosowany lek i rozpocząć stosowanie produktu Brinzolamide Sandoz następnego dnia.

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden lek okulistyczny do stosowania miejscowego, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnego leku.

W razie pominięcia jednej dawki leku, leczenie należy kontynuować, stosując następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki większej niż 1 kropla podawanej do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

Sposób podawania Podanie do oka.

Zaleca się uciskanie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po podaniu kropli. Może to zmniejszyć wchłanianie do krwi produktu leczniczego podawanego do oka oraz związanych z tym ogólnych działań niepożądanych.

Należy pouczyć pacjenta, aby przed każdym użyciem mocno wstrząsnął butelkę. W celu uniknięcia zanieczyszczenia końcówki kroplomierza i zawiesiny znajdującej się w butelce należy uważać, aby nie dotknąć kroplomierzem powieki, skóry w okolicy oka lub innych powierzchni. Butelkę należy przechowywać dokładnie zamkniętą, jeśli nie jest używana. 

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu Brinzolamide Sandoz u pacjentów poniżej 18 lat i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów. Doświadczenie u dzieci jest ograniczone. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania brynzolamidu badano w niewielkiej grupie dzieci w wieku poniżej 6 lat (patrz także punkty 4.4, 4.8 i 5.1).

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Nie badano brynzolamidu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów.

Nie badano brynzolamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ani u pacjentów z kwasicą hiperchloremiczną. Ponieważ brynzolamid i jego główny metabolit wydalane są głównie przez nerki, stosowanie produktu Brinzolamide Sandoz u tych pacjentów jest przeciwwskazane (patrz także punkt 4.3).

Brinzolamide Sandoz - środki ostrożności

Działania ogólne

Brinzolamide Sandoz jest sulfonamidowym inhibitorem anhydrazy węglanowej i mimo podawania miejscowego wchłania się układowo. Podczas stosowania miejscowego mogą wystąpić te same rodzaje działań niepożądanych, które są typowe dla sulfonamidów. W razie wystąpienia objawów ciężkich reakcji lub nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Podczas stosowania doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej opisywano zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Nie badano stosowania brynzolamidu u wcześniaków (w wieku ciążowym poniżej 36 tygodni) lub noworodków w wieku poniżej 1 tygodnia. Pacjenci ze znaczną niedojrzałością kanalików nerkowych lub nieprawidłowościami w ich obrębie powinni otrzymywać brynzolamid wyłącznie po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka ze względu na ryzyko kwasicy metabolicznej.

U osób w podeszłym wieku doustne inhibitory anhydrazy węglanowej mogą zaburzać zdolność wykonywania prac wymagających zwiększonej uwagi i (lub) koordynacji ruchowej. Ponieważ Brinzolamide Sandoz jest wchłaniany do krwi, zaburzenia te możliwe są również po podaniu miejscowym.

Leczenie skojarzone

U pacjentów otrzymujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej oraz Brinzolamide Sandoz możliwe jest działanie addycyjne w odniesieniu do znanych układowych skutków zahamowania anhydrazy węglanowej. Nie badano jednoczesnego stosowania produktu Brinzolamide Sandoz i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej i nie jest ono zalecane (patrz także punkt 4.5).

Działanie brynzolamidu oceniano głównie podczas jednoczesnego stosowania z tymololem we wspomagającym leczeniu jaskry. Ponadto działanie brynzolamidu zmniejszające ciśnienie śródgałkowe badano w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem (analog prostaglandyn). Nie są dostępne długookresowe dane dotyczące stosowania brynzolamidu w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem (patrz także punkt 5.1).

Doświadczenie ze stosowaniem brynzolamidu w leczeniu pacjentów z jaskrą pseudoeksfoliacyjną lub barwnikową jest ograniczone. Podczas leczenia tych pacjentów zaleca się ostrożność i ścisłe kontrolowanie ciśnienia śródgałkowego. Nie badano stosowania brynzolamidu u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta i jego stosowanie u tych pacjentów nie jest zalecane.

Nie badano wpływu brynzolamidu na czynność śródbłonka rogówki u pacjentów z uszkodzoną rogówką (zwłaszcza pacjentów z małą liczbą komórek śródbłonka). Dotyczyło to szczególnie pacjentów noszących soczewki kontaktowe, u których nie przeprowadzono badań i których należy starannie monitorować podczas stosowania brynzolamidu, gdyż inhibitory anhydrazy węglanowej mogą wpływać na uwodnienie rogówki i stosowanie soczewek kontaktowych może zwiększać ryzyko dla rogówki. Podobnie uważna kontrola jest zalecana w innych przypadkach uszkodzenia rogówki, np. u pacjentów z cukrzycą .

Istnieją doniesienia, że chlorek beznzalkoniowy, powszechnie stosowany jako środek konserwujący w lekach okulistycznych, może powodować keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ponieważ Brinzolamide Sandoz zawiera chlorek benzalkoniowy, podczas częstego lub długotrwałego stosowania u pacjentów z suchością oka lub uszkodzoną rogówką konieczna jest ścisła kontrola przebiegu leczenia.

Nie badano produktu Brinzolamide Sandoz u pacjentów stosujących soczewki kontaktowe. Brinzolamide Sandoz zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka i przebarwia soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjentów należy poinformować, że miękkie soczewki kontaktowe należy wyjąć przed podaniem kropli i odczekać 15 minut do ich ponownego założenia.

Nie badano możliwego „efektu z odbicia” po przerwaniu stosowania produkt Brinzolamide Sandoz. Działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe powinno utrzymywać się przez 5 do 7 dni.

Brinzolamide Sandoz - przedawkowanie

Nie opisano żadnego przypadku przedawkowania.

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, kwasica i objawy ze strony układu nerwowego. Należy kontrolować stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy i wartość pH krwi.

Brinzolamide Sandoz - przeciwwskazania

 *  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 *  Znana nadwrażliwość na sulfonamidy (patrz także punkt 4.4).

 *  Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

 *  Kwasica hipochloremiczna. 

Brinzolamide Sandoz - działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem ponad 1800 pacjentów otrzymujących brynzolamid w monoterapii lub jako lek uzupełniający w połączeniu z tymololu maleinianem w dawce 5 mg/ml, najczęściej zgłaszanymi polekowymi działaniami niepożądanymi (5,8%) były: zaburzenia smaku (gorzki lub nietypowy smak, patrz opis niżej) i przemijające niewyraźne widzenie, utrzymujące się od kilku sekund do kilku minut po zakropleniu (patrz także punkt 4.7).

Niżej wymienione działania niepożądane oceniono jako związane z leczeniem, a ich częstość określono według definicji: bardzo często (≥1/10) często (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100) rzadko (≥1/10000 do < 1/1000) bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

W obrębie każdej grupy częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Dane o działaniach niepożądanych uzyskano z badań klinicznych i ze spontanicznych zgłoszeń po wprowadzeniu brynzolamidu do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane wg MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie gardła, zapalenie zatok

Częstość nieznana: zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, zwiększone stężenie chlorków we krwi

Zaburzenia układu immunologicznego 

Częstość nieznana: nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne 

Niezbyt często: apatia, depresja, nastrój depresyjny, osłabienie popędu płciowego, koszmary senne, bezsenność, nerwowość 

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zaburzenia smaku, ból głowy

 

Niezbyt często: senność, zaburzenia ruchowe, niepamięć, osłabienie pamięci, zawroty głowy, parestezje

Częstość nieznana: drżenie, niedoczulica, brak odczuwania smaku

Zaburzenia oka

Często: zapalenie brzegów powiek, niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, ból oka, suchość oka, wydzielina z oka, świąd oka, odczucie obecności ciała obcego w oczach, przekrwienie oka

Niezbyt często: nadżerka rogówki, zapalenie rogówki, punktowate zapalenie rogówki, uszkodzenie rogówki, złogi w oku, zabarwienie rogówki, zaburzenia nabłonka rogówki, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zwiększona proporcja wielkości zagłębienia do wielkości tarczy nerwu wzrokowego, obrzęk rogówki, zapalenie spojówek, obrzęk oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, podwójne widzenie, odczucie oślepienia, światłowstręt, fotopsja, zmniejszona ostrość wzroku, alergiczne zapalnie spojówek, skrzydlik, zabarwienie twardówki, osłabienie wzroku, odczucie dyskomfortu w oku, nietypowe odczucia w oku, suche zapalenie spojówki i rogówki, niedoczulica oka, torbiel podspojówkowa, przekrwienie spojówek, świąd powieki, powstawanie strupów na brzegach powiek, obrzęk powieki, nasilone łzawienie

Częstość nieznana: zaburzenia rogówki, zaburzenia widzenia, uczulenie w obrębie oka, utrata rzęs, zaburzenia w obrębie powiek, przekrwienie powieki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Częstość nieznana: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Niezbyt często: zapaść sercowo-oddechowa, dławica piersiowa, bradykardia, kołatanie serca, nieregularna czynność serca

Częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, zwiększenie ciśnienia tętniczego, przyspieszona czynność serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: duszność, nadreaktywność oskrzeli, kaszel, krwawienie z nosa, ból gardła i krtani, podrażnienie gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej górnych dróg oddechowych, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła , wodnisty wyciek z nosa, kichanie, suchość w nosie

Częstość nieznana: astma

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: suchość w jamie ustnej

Niezbyt często: zapalenie przełyku, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, odczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, odczucie dyskomfortu w żołądku, wzdęcia, częste wypróżnienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, niedoczulica jamy ustnej, mrowienie w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, wysypka plamistogrudkowa, świąd uogólniony, łysienie, odczucie napięcia skóry

Częstość nieznana: zapalenie skóry, rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból pleców, skurcze mięśni, ból mięśni

Częstość nieznana: ból stawów, ból kończyn

Zaburzenia nerek dróg moczowych

Niezbyt często: ból w nerce Częstość nieznana: częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: zaburzenia wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: ból, odczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, astenia, zmęczenie, nieprawidłowe samopoczucie, odczucie roztrzęsienia, rozdrażnienie

Częstość nieznana: ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, złe samopoczucie, pozostawanie resztek leku na skórze

W niewielkich, krótkotrwałych badaniach klinicznych działania niepożądane obserwowano u około 12,5% pacjentów pediatrycznych. Większość z tych działań stanowiły miejscowe, nieciężkie reakcje oczne, takie jak przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, wydzielina z oka i nasilone łzawienie (patrz także punkt 5.1).

Najczęściej zgłaszanymi ogólnoustrojowymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem brynzolamidu w trakcie badań klinicznych były zaburzenia smaku (gorzki lub nietypowy smak w jamie ustnej po podaniu kropli). Ich przyczyną jest prawdopodobnie przedostanie się kropli do oczu przez kanał nosowo - łzowy do nosogardzieli. Uciśnięcie kanału nosowo - łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po zakropleniu może pomóc zmniejszyć częstość tego działania niepożądanego (patrz także punkt 4.2).

Brynzolamid jest sulfonamidowym inhibitorem anhydrazy węglanowej, wchłanianym do krwi. Działania dotyczące żołądka i jelit, układu nerwowego, układu krwiotwórczego, nerek i metabolizmu są zazwyczaj związane ze stosowaniem inhibitorów anhydrazy węglanowej o działaniu ogólnym. Taki sam rodzaj działań niepożądanych może wystąpić po zastosowaniu miejscowym.

Podczas stosowania brynzolamidu w leczeniu wspomagającym terapię trawoprostem nie notowano żadnych niespodziewanych działań niepożądanych. Obserwowane działania niepożądane były takie same, jak podczas stosowania każdej z substancji czynnych osobno.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Brinzolamide Sandoz - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania brynzolamidu u kobiet w ciąży lub ich liczba jest ograniczona. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz także punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produktu Brinzolamide Sandoz w okresie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy brynzolamid i (lub) jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie do mleka samic w okresie laktacji. Brynzolamid można stosować w okresie karmienia piersią wyłącznie wtedy, gdy korzyści z karmienia dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem.

Brinzolamide Sandoz - prowadzenie pojazdów

Przemijające zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie) mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn (patrz także punkt 4.8). Jeśli po zakropleniu leku wystąpi niewyraźne widzenie, należy odczekać z podjęciem tych czynności do czasu powrotu ostrości wzroku.

Doustne inhibitory anhydrazy węglanowej mogą u pacjentów w podeszłym wieku zaburzyć zdolność wykonywania czynności wymagających skupienia uwagi i (lub) koordynacji (patrz także punkt 4.4).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Brinzolamide Sandoz - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Brinzolamidum

  Dostępne opakowania
  Brinzolamide Sandoz

  Brinzolamide Sandoz

  krople do oczu, zawiesina - 1 but.a 10ml - 0,01 g/ml
  SANDOZ GMBH
  Brinzolamide Sandoz

  Brinzolamide Sandoz

  krople do oczu, zawiesina - 1 but.a 5ml - 0,01 g/ml
  SANDOZ GMBH
  29,88 zł
  Powiązane artykuły
  Badania wzroku - pole widzenia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie dna oka

  Pachymetria (WIDEO)

  Pachymetria (WIDEO)

  Badanie grubości rogówki Pachymetria jest to badanie oceniające grubość rogówki. Rogówka jest to ta część oka, która otacza oko, jest jego zewnętrzną, wypukłą warstwą. Pachymetria jest badaniem uwiarygadniającym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Standardowy...

  Objawy jaskry - otwartego kąta, zamkniętego kąta, wrodzonej

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Wysokie ciśnienie śródgałkowe przyczyną jaskry Przyczyną występowania jaskry jest zbyt wysoki poziom ciśnienia śródgałkowego. O to, czy dolegliwość ta zawsze świadczy o jaskrze oraz jakie mogą być jej inne przyczyny zapytaliśmy prof. dr hab. n. med....

  Objawy jaskry - otwartego kąta, zamkniętego kąta, wrodzonej

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie w oku odpowiada za kulisty kształt gałki ocznej oraz za uwodnienie układu optycznego, który odgrywa kluczową rolę w procesie widzenia. Zarówno wysokie, jak i niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe wymaga leczenia, a przyczyną nieprawidłowości mogą...

  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Trabekulektomia

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Przyczyny jaskry

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...