Brieka

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,075 g
Ilość
14 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Brieka - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Brieka - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Brieka - opis

Padaczka

Produkt leczniczy Brieka jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.

 Zaburzenia lękowe uogólnione

Produkt leczniczy Brieka jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych ( Generalised Anxiety Disorder — GAD) u osób dorosłych.

Brieka - skład

Brieka, 75 mg 

Każda kapsułka twarda zawiera 75 mg pregabaliny.

Brieka, 150 mg 

Każda kapsułka twarda zawiera 150 mg pregabaliny.

Brieka, 300 mg 

Każda kapsułka twarda zawiera 300 mg pregabaliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Brieka - dawkowanie

Dawkowanie

Zakres dawek wynosi od 150 mg do 600 mg na dobę, podawanych w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Padaczka

Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę, podawanej w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W zależności od tolerancji i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę można zwiększyć po tygodniu leczenia do 300 mg na dobę. Maksymalną dawkę dobową 600 mg można osiągnąć po kolejnym tygodniu leczenia.

 Zaburzenia lękowe uogólnione

Zakres dawek wynosi od 150 do 600 mg na dobę, podawanych w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Należy regularnie oceniać konieczność dalszego leczenia.

Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę. W zależności od tolerancji i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, po tygodniu leczenia dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę. Po upływie kolejnego tygodnia leczenia dawkę można zwiększyć do 450 mg na dobę. Maksymalną dawkę dobową 600 mg można osiągnąć po kolejnym tygodniu leczenia.

Przerwanie leczenia pregabaliną

Zgodnie z obecną praktyką kliniczną, w razie konieczności przerwania leczenia pregabaliną należy odstawiać lek stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia, niezależnie od wskazania (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Pregabalina jest usuwana z krążenia ogólnego w postaci niezmienionej, głównie poprzez wydalanie nerkowe. Ponieważ klirens pregabaliny jest wprost proporcjonalny do klirensu kreatyniny (patrz punkt 5.2), dawkę u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy zmniejszać indywidualnie, zgodnie z klirensem kreatyniny (CL kr ), jak pokazano w Tabeli 1, przy użyciu następującego wzoru:

CL kr (ml/min) = (x 0,85 dla kobiet)

Pregabalina jest skutecznie usuwana z osocza w trakcie hemodializy (50% leku w ciągu 4 godzin). U pacjentów poddawanych hemodializie dobowa dawka pregabaliny powinna być dostosowana do czynności nerek. Oprócz dawki dobowej pacjent powinien otrzymywać dawkę uzupełniającą bezpośrednio po każdym 4-godzinnym zabiegu hemodializy (patrz Tabela 1).

Tabela 1: Dostosowanie dawki pregabaliny w zależności od czynności nerek

Klirens kreatyniny (CL kr ) (ml/min)

Całkowita dobowa dawka pregabaliny*

Schemat dawkowania

 

Dawka początkowa (mg/dobę)

Dawka maksymalna (mg/dobę)

 

≥60

150

600

BID lub TID

≥30 – < 60

75

300

BID lub TID

≥15 – < 30

25 – 50**

150

Raz na dobę lub BID

< 15

25**

75

Raz na dobę

Uzupełniająca dawka pregabaliny podawana po zabiegu hemodializy (mg)

 

25**

100

Dawka pojedyncza +

TID = 3 dawki podzielone

BID = 2 dawki podzielone

*Całkowita dawka dobowa (mg/dobę) powinna być podzielona według schematu dawkowania

**Nie wydano pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Brieka, 25 mg, kapsułki.

Ta dawka może być dostępna w innych produktach leczniczych z pregabaliną. + Dawka uzupełniająca to pojedyncza dodatkowa dawka 

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawki (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Brieka u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży (12–17 lat). Dostępne obecnie dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, nie można jednak sformułować żadnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny ze względu na zmniejszoną czynność nerek (patrz pacjenci z zaburzeniem czynności nerek).

Sposób podawania

Produkt leczniczy Brieka można przyjmować podczas posiłku lub poza posiłkami.

Produkt leczniczy Brieka jest przeznaczony wyłącznie do przyjmowania doustnego.

Brieka - środki ostrożności

Pacjenci z cukrzycą

Zgodnie z aktualną praktyką kliniczną pacjenci z cukrzycą, którzy przybierają na wadze podczas leczenia pregabaliną, mogą wymagać dostosowania dawek produktów leczniczych zmniejszających glikemię.

Reakcje nadwrażliwości

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości, w tym przypadków obrzęku naczynioruchowego. Pregabalinę należy odstawić natychmiast po wystąpieniu objawów obrzęku naczynioruchowego, takich jak: obrzęk twarzy, obrzęk ust lub obrzęk w obrębie górnych dróg oddechowych.

Zawroty głowy, senność, utrata przytomności, splątanie i zaburzenia psychiczne

Leczenie pregabaliną było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia przypadkowego urazu (upadku) u osób w podeszłym wieku. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano również przypadki utraty przytomności, splątania i zaburzeń psychicznych. Dlatego należy zalecić pacjentom zachowanie ostrożności do chwili ustalenia, jaki wpływ ma na nich stosowany produkt leczniczy.

Objawy związane z narządem wzroku

W kontrolowanych badaniach klinicznych, wśród pacjentów leczonych pregabaliną stwierdzono większy odsetek osób, u których wystąpiło niewyraźne widzenie, niż wśród pacjentów otrzymujących placebo. W większości przypadków objaw ten ustąpił wraz z kontynuacją leczenia. W badaniach klinicznych, w których wykonywano badania okulistyczne, częstość występowania obniżonej ostrości wzroku i zmian w polu widzenia była większa u pacjentów leczonych pregabaliną niż u pacjentów otrzymujących placebo; z kolei częstość występowania zmian w badaniach dna oka była większa u pacjentów otrzymujących placebo (patrz punkt 5.1).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano również występowanie działań niepożądanych ze strony narządu wzroku, w tym utratę wzroku, niewyraźne widzenie lub inne zmiany ostrości wzroku, z których wiele było przemijających. Przerwanie stosowania pregabaliny może doprowadzić do ustąpienia tych objawów lub ich zmniejszenia.

Niewydolność nerek

Zgłaszano przypadki niewydolności nerek i w niektórych przypadkach to działanie niepożądane ustępowało po przerwaniu stosowania pregabaliny.

Odstawienie jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych

Brak wystarczających danych dotyczących odstawienia jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych i zastosowania monoterapii pregabaliną, po opanowaniu napadów przy użyciu pregabaliny wprowadzonej jako leczenie wspomagające.

Objawy odstawienia

U niektórych pacjentów obserwowano objawy odstawienia po przerwaniu krótko- i długotrwałego leczenia pregabaliną. Wystąpiły następujące zdarzenia: bezsenność, bóle głowy, nudności, lęk, biegunka, zespół grypopodobny, nerwowość, depresja, ból, drgawki, nadmierne pocenie się i zawroty głowy, wskazujące na uzależnienie fizyczne. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tych stanów.

Podczas stosowania pregabaliny lub krótko po zaprzestaniu leczenia mogą wystąpić drgawki, w tym stan padaczkowy oraz napady padaczkowe typu grand mal .

Przerwanie długotrwałego leczenia pregabaliną: dane wskazują, że częstość występowania i nasilenie objawów odstawienia mogą zależeć od dawki.

Zastoinowa niewydolność serca

Po wprowadzeniu pregabaliny do obrotu opisywano przypadki zastoinowej niewydolności serca u niektórych pacjentów otrzymujących pregabalinę. Reakcje te obserwowano głównie u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami ze strony układu sercowo-naczyniowego podczas terapii pregabaliną. U tych pacjentów pregabalinę należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przerwanie stosowania pregabaliny może spowodować ustąpienie objawów.

Myśli i zachowania samobójcze

Zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych u pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe z różnych wskazań. Metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań oceniających leki przeciwpadaczkowe również wykazała niewielki wzrost ryzyka wystąpienia myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm leżący u podstaw tego zjawiska nie jest znany, a dostępne dane nie wykluczają możliwości wzrostu ryzyka pod wpływem pregabaliny.

Z tego względu należy obserwować pacjentów w celu wykrycia oznak myśli i zachowań samobójczych, a także rozważyć odpowiednie leczenie. Powinno się doradzać pacjentom (i ich opiekunom), aby zwracali się o pomoc medyczną, jeśli pojawią się oznaki myśli lub zachowań samobójczych.

Osłabienie czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki działań niepożądanych związanych z osłabieniem czynności dolnego odcinka przewodu pokarmowego (np. niedrożność jelita, porażenna niedrożność jelit, zaparcia), kiedy stosowano pregabalinę z produktami leczniczymi, które mogą wywoływać zaparcie, takimi jak opioidowe leki przeciwbólowe. Jeśli pregabalina ma być stosowana jednocześnie z opioidami, należy rozważyć podjęcie środków przeciwdziałających zaparciom (szczególnie u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku).

Niewłaściwe stosowanie, nadużywanie oraz uzależnienie od leku

Zgłaszano przypadki niewłaściwego stosowania, nadużywania oraz uzależnienia od leku. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów, którzy w przeszłości nadużywali leków, oraz obserwować tych pacjentów w kierunku objawów niewłaściwego stosowania, nadużywania oraz uzależnienia od pregabaliny (zgłaszano przypadki rozwoju tolerancji na lek, zwiększania dawki, zachowanie nakierowane na poszukiwanie środka uzależniającego ).

Encefalopatia

Zgłaszano przypadki encefalopatii, głównie u pacjentów z chorobami współistniejącymi, które mogą przyspieszyć wystąpienie encefalopatii.

Brieka - przedawkowanie

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych występujących po przedawkowaniu pregabaliny należały: senność, splątanie, pobudzenie i niepokój ruchowy.

Rzadko zgłaszano przypadki śpiączki.

Leczenie przedawkowania pregabaliny powinno polegać na ogólnym leczeniu podtrzymującym oraz, w razie potrzeby, zastosowaniu hemodializy (patrz punkt 4.2, Tabela 1).

Brieka - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Brieka - działania niepożądane

Program badań klinicznych z pregabaliną obejmował ponad 8900 pacjentów przyjmujących lek, z których ponad 5600 osób brało udział w badaniach kontrolowanych placebo, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby. Do najczęściej opisywanych działań niepożądanych należały zawroty głowy i senność. Działania niepożądane były zwykle łagodne lub umiarkowane. We wszystkich kontrolowanych badaniach klinicznych wskaźnik przerwania terapii z powodu działań niepożądanych wyniósł 12% w grupie pacjentów otrzymujących pregabalinę i 5% w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Do najczęstszych działań niepożądanych powodujących przerwanie leczenia należały zawroty głowy i senność.

W tabeli 2 przedstawiono wszystkie działania niepożądane, które wystąpiły z częstością większą niż w grupie placebo i u więcej niż jednego pacjenta, zgodnie z klasyfikacją i częstością ich występowania [bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie z malejącym nasileniem.

Przedstawione poniżej działania niepożądane mogą mieć również związek z chorobą podstawową i (lub) z jednoczesnym stosowaniem innych produktów leczniczych.

W leczeniu ośrodkowego bólu neuropatycznego wywołanego urazem rdzenia kręgowego stwierdzono zwiększoną ogólną częstość występowania działań niepożądanych oraz działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza senności (patrz punkt 4.4).

W poniższej tabeli dodatkowe reakcje zgłoszone w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wyszczególniono kursywą.

Tabela 2: Działania niepożądane pregabaliny

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

zapalenie jamy nosowo-gardłowej

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Rzadko

nadwrażliwość

obrzęk naczynioruchowy, reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Niezbyt często

zwiększenie apetytu

anoreksja, hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Niezbyt często

Rzadko

nastrój euforyczny, splątanie, drażliwość, dezorientacja, bezsenność, zmniejszone libido

omamy, napady paniki, niepokój ruchowy, pobudzenie, depresja, nastrój depresyjny, podwyższony nastrój, agresja, zmiany nastroju, depersonalizacja, trudności ze znalezieniem odpowiednich słów, niezwykłe sny, zwiększone libido, anorgazmia, apatia

odhamowanie

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

zawroty głowy, senność, bóle głowy

ataksja, zaburzenia koordynacji, drżenie, zaburzenia mowy, amnezja, zaburzenia pamięci, trudności w skupieniu uwagi, parestezje, niedoczulica, uspokojenie, zaburzenia równowagi, letarg

omdlenie, stupor, drgawki kloniczne mięśni, utrata przytomności, nadreaktywność

psychoruchowa, dyskineza, położeniowe zawroty głowy, drżenie zamiarowe, oczopląs, zaburzenia poznawcze, zaburzenia psychiczne, zaburzenia mowy, osłabienie odruchów, przeczulica, uczucie pieczenia, brak smaku, złe samopoczucie

drgawki, zmieniony węch, hipokineza, dysgrafia

Zaburzenia oka

Często

Niezbyt często

nieostre widzenie, podwójne widzenie

utrata widzenia obwodowego, zaburzenia widzenia, obrzęk oka, zaburzenia pola widzenia, obniżenie ostrości wzroku, ból oka,

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Rzadko

niedowidzenie, wrażenie błysków, zespół suchego oka, zwiększone wydzielanie łez, podrażnienie oka

utrata wzroku, zapalenie rogówki, wrażenie drgania obrazu widzianego, zmienione wrażenie głębi obrazu widzianego, rozszerzenie źrenic, zez, jaskrawe widzenie/olśnienie

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Niezbyt często

zawroty głowy

przeczulica słuchowa

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Rzadko

tachykardia, blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia, bradykardia zatokowa, zastoinowa niewydolność serca

wydłużenie odstępu QT, tachykardia zatokowa, arytmia zatokowa

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, zaczerwienienie twarzy, uczucie zimna w kończynach

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Rzadko

duszność, krwawienie z nosa, kaszel, uczucie zatkanego nosa, zapalenie błony śluzowej nosa, chrapanie, suchość śluzówki nosa

obrzęk płuc, uczucie ucisku w gardle

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niezbyt często

Rzadko

wymioty, nudności, zaparcia, biegunka, wzdęcia, uczucie rozdęcia brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej 

refluks żołądkowo-przełykowy, nadmierne wydzielanie śliny, niedoczulica w okolicy ust

wodobrzusze, zapalenie trzustki, obrzęk języka, zaburzenia połykania

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Rzadko

wysypka grudkowa, pokrzywka, nadmierne pocenie się, świąd

zespół Stevensa-Johnsona, zimne poty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Niezbyt często

kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn, kręcz szyi

obrzęk stawów, bóle mięśni, drganie mięśniowe, bóle szyi, sztywność mięśni

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Rzadko

rabdomioliza

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Rzadko

nietrzymanie moczu, dyzuria

niewydolność nerek, skąpomocz, zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Niezbyt często

Rzadko

zaburzenia erekcji

zaburzenia czynności seksualnych, opóźnienie ejakulacji, bolesne miesiączkowanie, bóle piersi 

brak miesiączki, wyciek z brodawki sutkowej, powiększenie piersi, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Niezbyt często

obrzęki obwodowe, obrzęki, zaburzenia chodu, upadki, uczucie podobne do występującego po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu, nietypowe samopoczucie, zmęczenie 

uogólniony obrzęk, obrzęk twarzy, ucisk w klatce piersiowej, ból, gorączka, pragnienie, dreszcze, osłabienie

Badania diagnostyczne

Często

Niezbyt często

Rzadko

zwiększenie masy ciała

zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zmniejszenie masy ciała

zmniejszenie liczby krwinek białych

U niektórych pacjentów obserwowano objawy odstawienia po przerwaniu krótko- i długotrwałego leczenia pregabaliną. Wystąpiły następujące objawy: bezsenność, bóle głowy, nudności, lęk, biegunka, zespół grypopodobny, drgawki, nerwowość, depresja, ból, nadmierne pocenie się i zawroty głowy sugerujące uzależnienie fizyczne. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tych objawów.

Przerwanie długotrwałego leczenia pregabaliną: dane wskazują, że częstość występowania i nasilenie objawów odstawienia może być zależne od dawki.

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa stosowania pregabaliny obserwowany w dwóch badaniach u populacji pediatrycznej (badanie farmakokinetyki i tolerancji, n=65; trwająca 1 rok otwarta kontynuacja badania mająca na celu ocenę bezpieczeństwa, n=54) był podobny do występującego w badaniach z udziałem dorosłych (patrz punkty 4.2, 5.1 i 5.2).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:

+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Brieka - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w wieku rozrodczym / antykoncepcja u kobiet i mężczyzn

Ponieważ potencjalne zagrożenia dla ludzi nie są znane, kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania pregabaliny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na funkcje rozrodcze (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu leczniczego Brieka nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to konieczne (jeśli korzyści dla matki znacznie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu).

Karmienie piersią

Pregabalina przenika do mleka ludzkiego (patrz punkt 5.2). Wpływ pregabaliny na organizm noworodka/niemowlęcia nie jest znany. Należy podjąć decyzję, czy zaprzestać karmienia piersią, czy przerwać leczenie pregabaliną, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Brak danych z badań klinicznych na temat wpływu pregabaliny na płodność kobiet.

W badaniu klinicznym oceniającym wpływ pregabaliny na ruchliwość plemników zdrowym mężczyznom podawano pregabalinę w dawce 600 mg/dobę. Po 3 miesiącach przyjmowania leku nie stwierdzono żadnego wpływu na ruchliwość plemników.

W badaniu wpływu na płodność u samic szczura wykazano niekorzystny wpływ na rozrodczość. Badania wpływu na płodność u samców szczura wykazały niekorzystny wpływ na rozrodczość i rozwój. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane (patrz punkt 5.3). 

Brieka - prowadzenie pojazdów

Brieka może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brieka może wywoływać zawroty głowy i senność i z tego powodu może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjentom zaleca się, aby nie prowadzili pojazdów, nie obsługiwali urządzeń mechanicznych ani nie wykonywali potencjalnie niebezpiecznych czynności do czasu ustalenia, czy produkt leczniczy wpływa u nich na zdolność wykonywania tych czynności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Brieka - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pregabalinum

  Substancja o działaniu przeciwpadaczkowym. Stosowana w leczeniu wspomagającym napadów padaczkowych częściowych (a więc pojawiających się tylko w jednym obszarze mózgu). Substancja wykazuje również skuteczność w leczeniu bólu neuropatycznego oraz zaburzeniach lękowych uogólnionych.

  Dostępne opakowania
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,075 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,075 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,075 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 60 kaps. - 0,075 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,15 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,15 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,15 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 60 kaps. - 0,15 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Brieka

  Brieka

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,3 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Powiązane artykuły
  Bezsenność - przyczyny, leczenie, zapobieganie

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Stres i szybkie tempo życia to tylko niektóre powody, przez które nie możemy zmrużyć oka. Dr Michael Breus, specjalista zajmujący się tematyką snu, zdradza jedną, prostą zasadę, która pozwoli ci na długi i głęboki nocny odpoczynek. Zobacz wideo. Zły...

  Leczenie bezsenności

  Wpływ leków nasennych za zdrowie

  Badacze z Laval University School of Psychology w Quebecu zbadali wpływ tabletek nasennych na zdrowie osób ich przyjmujących. Okazało się, że środki nasenne o około 36% zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci. Badanie działania leków nasennych Naukowcy...

  Zaburzenia snu

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Każdy, kto cierpi na bezsenność doskonale wie jak męcząca może być ta dolegliwość. Wieczorem osoby z bezsennością spędzają nawet kilka godzin w łóżku próbując zasnąć. Rano z kolei mają problem z tym, by podnieść się z łóżka, a w ciągu dnia są zmęczone...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne dzielimy na 3 grupy: benzodiazepiny, barbiturany i niebarbiturowe leki nasenne. Różnią się one nie tylko budową chemiczną, ale także siłą działania nasennego oraz innymi właściwościami. Barbiturany zażywane długotrwale powodują uzależnienie...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  Gdzie szukać przyczyn bezsenności? Cierpiące na bezsenność osoby często nie uświadamiają sobie, co leży u podstaw zaburzenia. Jakie są najczęstsze przyczyny bezsenności? Czy mamy na nie jakikolwiek wpływ? Z jakimi zaburzeniami współistnieje? Informacji...

  Fobie

  Kortyzol na lęk wysokości

  Badania naukowców z uniwersytetów w Saarbrücken i Bazylei potwierdzają korzyści płynące ze stosowania kortyzolu, określanego hormonem stresu, przy przezwyciężaniu lęku wysokości. Leczenie fobii Naukowcy uznają fobie za wyuczone reakcje lękowe, których...

  Zioła - zioła lecznicze, melisa i rumianek, piołun i mieta

  Leki ziołowe na spokojny sen

  Leki ziołowe na spokojny sen

  Małe dzieci potrzebują aż 10-14 godzin snu, dorośli 7-9 godzin, natomiast osobom starszym wystarcza jedynie 5-6 godzin wypoczynku nocnego. Różne czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne) mogą zaburzać długość i jakość snu. Niepełnowartościowy sen zakłóca normalne...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  Wpływ bezsenności na życie Bezsenność znacząco pogarsza codzienne funkcjonowanie, dlatego też bardzo ważne jest jej dokładne zdiagnozowanie. Czasem wystarczą proste rozwiązania, jak np. zmiana godziny treningu czy wyciszenie się przed snem. Jednak gdy...

  Newsy

  Joga oparta na oddychaniu może pomóc w leczeniu depresji

  Leki przeciwdepresyjne są uważane za podstawową metodę leczenia ciężkiej depresji, ale leki te nie działają na więcej niż połowę Amerykanów. Teraz badacze sugerują, że aby zwiększyć ich skuteczność, należy zacząć trenować jogę opartą na oddychaniu. W...

  Przyczyny bezsenności

  Jet lag - definicja, objawy, zapobieganie, jak walczyć z jet lag

  Jet lag - definicja, objawy, zapobieganie, jak walczyć z jet lag

  Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag syndrome) to zespół objawów, pojawiających się w trakcie podróży w kierunku równoleżnikowym (wschód-zachód) związany ze zmianą strefy czasowej. Przebieg jet lag jest uzależniony od liczby przekraczanych stref...