Boostrix Polio

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do wstrzykiwań
Dawka
0,5 ml (1 daw.)
Ilość
10 fiol.a 0,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Boostrix Polio - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Boostrix Polio - opis

Szczepionka Boostrix Polio jest wskazana do szczepienia przypominającego (tzw. booster) przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis osób w wieku od lat 4 (patrz punkt 4.2).

Szczepionka Boostrix Polio nie jest wskazana do szczepienia podstawowego. Szczepionkę Boostrix Polio należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Boostrix Polio - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy1 nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe (j.m.) (2,5 Lf)

Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych (j.m.) (5 Lf) Antygeny Bordetella pertussis

Toksoid krztuścowy1

8 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa1

8 mikrogramów

Pertaktyna1

Inaktywowany poliowirus

2,5 mikrograma

typ 1 (szczep Mahoney)2

40 jednostek antygenu D

typ 2 (szczep MEF-1)2

8 jednostek antygenu D

typ 3 (szczep Saukett)2

32 jednostki antygenu D

1adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym (Al(OH)3)

0,3 miligrama Al3+

oraz na fosforanie glinu (AlPO4)

0,2 miligrama Al3+

2 namnażany w hodowli komórkowej VERO

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Boostrix Polio - dawkowanie

Dawkowanie

Zaleca się podanie pojedynczej dawki (0,5 ml) szczepionki.

Boostrix Polio można stosować u osób w wieku od lat 4.

Boostrix Polio należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i (lub) lokalną praktyką odnośnie stosowania szczepionek zawierających niską (dla dorosłych) dawkę antygenu błoniczego, tężcowego i antygenów krztuścowych w połączeniu z antygenami poliomyelitis.

U osób w wieku 40 lat, które nie otrzymały szczepienia żadną szczepionką zawierającą składnik błoniczy lub tężcowy w ciągu ostatnich 20 lat (w tym osoby, które nigdy nie były szczepione i osoby, o których nie wiadomo czy zostały zaszczepione), podanie jednej dawki szczepionki Boostrix Polio indukuje odpowiedź immunologiczną przeciw krztuścowi i w większości przypadków chroni przed zachorowaniem na tężec i błonicę.

Podanie dwóch kolejnych dawek szczepionki zawierającej składnik błoniczy i tężcowy po 1 miesiącu i 6 miesiącach od podania pierwszej dawki zwiększy odpowiedź immunologiczną przeciw błonicy i tężcowi (patrz punkt 5.1).

Boostrix Polio można podawać w ramach postępowania z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec u osób, które otrzymały wcześniej cykl szczepienia podstawowego toksoidem tężcowym i u których istnieje wskazanie do szczepienia przypominającego przeciwko błonicy, krztuścowi i poliomyelitis. Równolegle należy podać immunoglobulinę przeciwtężcową, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Powtórne szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis wykonywać należy w oficjalnie zalecanych odstępach czasowych.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Boostrix Polio u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Sposób podawania

Szczepionka Boostrix Polio powinna być podawana głęboko domięśniowo, najlepiej w okolice mięśnia naramiennego. (patrz punkt 4.4)

Boostrix Polio - środki ostrożności

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane).

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem szczepionką zawierającą komponentę krztuścową, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy:

- Gorączka ≥ 40,0ºC w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik.

- Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotoniczno–hiporeaktywny) w ciągu 48 godzin po szczepieniu.

- Przewlekły, nieustanny płacz trwający ≥ 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin po szczepieniu. - Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu. W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko.

Tak jak w przypadku każdego szczepienia, należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki Boostrix Polio lub odroczenia tego szczepienia u dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych w iniekcjach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej.

Szczepionka Boostrix Polio powinna być ostrożnie stosowana u osób z trombocytopenią (patrz punkt 4.3) lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym może u nich wystąpić krwawienie. Po podaniu szczepionki należy zastosować zdecydowany ucisk w miejscu wstrzyknięcia (bez rozcierania) przez co najmniej 2 minuty.

Boostrix Polio w żadnym przypadku nie powinien być podawany donaczyniowo.

Drgawki w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym oraz działanie niepożądane po szczepieniu DTP w wywiadzie rodzinnym nie stanowią przeciwwskazania.

Zakażenie wirusem zespołu nabytego niedoboru odporności (HIV) nie stanowi przeciwwskazania. Jednakże u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, może nie dojść do wytworzenia ochronnej odpowiedzi immunologicznej u wszystkich zaszczepionych osób.

Boostrix Polio - przedawkowanie

Zgłaszano przypadki przedawkowania po wprowadzeniu do obrotu. Działania niepożądane występujące po przedawkowaniu, tam gdzie były raportowane, były zbliżone do raportowanych po podaniu prawidłowej ilości szczepionki.

Boostrix Polio - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1 lub na neomycynę lub polimyksynę.

Nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi lub polio.

Szczepionka Boostrix Polio jest przeciwwskazana u osób ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. U tych osób należy zrezygnować ze szczepienia przeciw krzuścowi i kontynuować cykl szczepień szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi i polio.

Szczepionka Boostrix Polio nie powinna być stosowana u osób ze stwierdzoną przejściową trombocytopenią lub powikłaniami neurologicznymi (informacje dotyczące drgawek i epizodów hipotoniczno–hiporeaktywnych, patrz pkt 4.4) po wcześniejszych szczepieniach przeciwko błonicy i (lub) tężcowi.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Boostrix Polio powinno zostać odroczone u osób będących w okresie ostrych i ciężkich chorób przebiegających z gorączką. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Boostrix Polio - działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej jest oparty o dane z badań klinicznych, w których szczepionka Boostrix była podawana 908 dzieciom (w wieku od 4 do 8 lat) i 955 dorosłym, młodzieży i dzieciom (w wieku od 10 do 93 lat).

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi po podaniu szczepionki Boostrix Polio w obydwu grupach były działania niepożądane w miejscu podania (ból, zaczerwienienie, obrzęk), które zaobserwowano u 31,3 – 82,3% zaszczepionych osób. Początek tych objawów zwykle miał miejsce w ciągu 48 godzin od podania szczepionki i wszystkie ustąpiły bez następstw.

Zgłaszane działania niepożądane są wymienione według następujących częstości:

Częstość występowania podano jako:

Bardzo często: ( 1/10)

Często: ( 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często: ( 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko: ( 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko: (< 1/10 000)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Badania kliniczne:

- Dzieci w wieku 4-8 lat (N=908)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: utrata apetytu

Zaburzenia psychiczne Często: drażliwość

Niezbyt często: zaburzenia snu, apatia

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: senność Często: ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niebyt często: suchość gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: biegunka, wymioty, ból brzucha, nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak zaczerwienienie i (lub) obrzęk), ból w miejscu wstrzyknięcia

Często: gorączka ( 37,5°C, w tym > 39°C), rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę

(czasem obejmujący sąsiedni staw), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak krwawienie, świąd, stwardnienie)

Niezbyt często: zmęczenie

- Osoby w wieku 10-93 lat (N = 955)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: opryszczka wargowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: utrata apetytu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy

Niezbyt często: parestezja, senność, zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niebyt często: astma

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak wymioty, ból brzucha, nudności)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak zaczerwienienie i (lub) obrzęk), zmęczenie, ból w miejscu wstrzyknięcia

Często: gorączka ( 37,5oC), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak krwiak, świąd, stwardnienie, ocieplenie i zdrętwienie)

Niezbyt często: rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę (czasem obejmujący także sąsiadujący staw), gorączka (> 39,0°C), dreszcze, ból

Dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane podczas badań klinicznych innej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowej) o zmniejszonej zawartości antygenówGlaxoSmithKline Biologicals (Boostrix), w których szczepionka Boostrix była podawana 839 dzieciom (w wieku od 4 do 8 lat) oraz 1931 dorosłym, młodzieży i dzieciom (w wieku od 10 do 76 lat):

- Dzieci w wieku od 4 do 8 lat (N=839)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zaburzenia uwagi

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zapalenie spojówek

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: ból

- Osoby w wieku 10 – 76 lat (N = 1931)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: omdlenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wzmożona potliwość, wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: sztywność stawów, sztywność mięśniowo-szkieletowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: złe samopoczucie

Często: reakcje w miejscu podania (takie jak naciek w miejscu podania i jałowy ropień w miejscu podania)

Niezbyt często: choroba grypopodobna

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu:

Ze względu na to, że działania te były zgłaszane spontanicznie, nie jest możliwe wiarygodne określenie ich częstości.

Podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane po podaniu szczepionki Boostrix Polio:

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, w tym anafilaktyczne i anafilaktoidalne

Zaburzenia układu nerwowego

Epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, drgawki (z gorączką lub bez)

Dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu innej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowej) o zmniejszonej zawartości antygenówGlaxoSmithKline Biologicals (Boostrix):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia

Dane wskazują, że u osób, które otrzymały w dzieciństwie szczepienie szczepionką DTP, dawka przypominająca może powodować większe nasilenie reakcji miejscowych.

Po podaniu szczepionek zawierających toksoid tężcowy, w bardzo rzadkich przypadkach odnotowano występowanie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, takich jak porażenie wstępujące lub nawet porażenie oddychania (np. zespół Guillain-Barré).

Boostrix Polio - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Ciąża

Wpływ szczepionki Boostrix Polio na rozwój zarodka i płodu nie został zbadany. Po zastosowaniu szczepionek zawierających toksoid błoniczy lub tężcowy lub inaktywowany poliowirus u kobiet w ciąży, nie obserwowano działania teratogennego.

Stosowanie szczepionki Boostrix Polio nie jest zalecane w ciąży.

Karmienie piersią

Skutek zastosowania szczepionki Boostrix Polio w okresie karmienia piersią nie był oceniany. Jednak ze względu na to, że Boostrix Polio zawiera toksoidy oraz antygeny inaktywowane nie należy spodziewać się by stanowił on zagrożenie dla dziecka karmionego piersią. W razie wskazań do podania szczepionki kobiecie karmiącej piersią, lekarz powinien rozważyć, czy wynikające z tego korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla dziecka.

Boostrix Polio - prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby szczepienie wpływało na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Szczep.p/błoni.,tężc.,krztuśc.i poliomyel.

  Dostępne opakowania
  Boostrix Polio

  Boostrix Polio

  zawiesina do wstrzykiwań - 10 fiol.a 0,5ml - 0,5 ml (1 daw.)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Boostrix Polio

  Boostrix Polio

  zawiesina do wstrzykiwań - 10 amp.-strz.a 0,5ml - 0,5 ml (1 daw.)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Boostrix Polio

  Boostrix Polio

  zawiesina do wstrzykiwań - 10 amp.-strz.a 0,5ml (+igły) - 0,5 ml (1 daw.)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Boostrix Polio

  Boostrix Polio

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,5ml - 0,5 ml (1 daw.)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Boostrix Polio

  Boostrix Polio

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,5ml (z igłą) - 0,5 ml (1 daw.)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Boostrix Polio

  Boostrix Polio

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 fiol.a 0,5ml - 0,5 ml (1 daw.)
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Rodzaje szczepionek

  Szczepienia ochronne są wykorzystywane jako podstawowa metoda biologiczna zwiększająca odporność organizmu w walce z drobnoustrojami. Podanie szczepionki warunkuje pobudzenie układu odpornościowego, wytworzenie komórek pamięci immunologicznej oraz przeciwciał,...

  Szczepienia dzieci

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  Szczepienia pomogły zapanować nad wieloma chorobami Dopiero od kilkunastu lat szczepienia masowe pozwalają uniknąć epidemii wielu chorób i jej śmiertelnych skutków. Obecnie propaguje się tworzenie tzw. odporności „zbiorowiskowej", wykluczającej zachorowania...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Wpływ dużej liczby szczepień w krótkim czasie na organizm

  Szczepionki to preparaty zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub ich fragmenty, które poddawane są obróbce w celu eliminacji ich zjadliwości. Wirusy i bakterie tracą swoje właściwości zakaźne i przebywają w postaci nieaktywnej. Tak opracowane drobnoustroje...

  Szczepienia dzieci

  Protest lekarzy przeciw szczepionkom przynoszonym przez pacjentów

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pacjent nie może już kupić szczepionki w gabinecie lekarskim. Grupa lekarzy związanych z Porozumieniem Zielonogórskim sprzeciwia się nowemu rozwiązaniu. Lekarze nie chcą podawać pacjentowi szczepionki, którą sam przyniósł...

  Patronaty

  Innowacje w systemie szczepień ochronnych - 5.03.2013

  Szczepienia ochronne odgrywają znaczącą rolę w przeciwdziałaniu różnego typu schorzeniom. Ich rola w profilaktyce chorób takich jak np. odra lub gruźlica jest niezmiernie istotna. Nad aktualnym stanem szczepień ochronnych w Polsce oraz możliwościami poprawy...

  Odra - objawy, przebieg, leczenie, powikłania

  Czy osoba zaszczepiona może zachorować na odrę? Sprawdzamy

  Czy osoba zaszczepiona może zachorować na odrę? Sprawdzamy

  Szczepionka przeciw odrze daje prawie 100 proc. ochronę przed zachorowaniem. Zdarza się jednak, że mimo ochrony osoba szczepiona zachoruje. Czy to znaczy, że szczepionka nie działa? Dwie dawki szczepionki Pierwszą dawkę szczepienia przeciw odrze podaje...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Szczepienia w okresie rozwojowym

  Przez długi okres sądzono, że szczepienia mogą powodować autyzm. Teza została obalona, ale nieprzychylna wieść rozniosła się i głośnym echem zbiera plony. Wiele osób obawia się szczepień, unika ich u swoich dzieci, a tym samym naraża na groźne choroby....

  Szczepienia dzieci

  Szczepionki jako broń przeciwko groźnym chorobom zakaźnym

  Choroby zakaźne, dziesiątkując populację ludzką, od niepamiętnych czasów stanowiły ogromny problem medyczny oraz społeczny. W czasie ich rozprzestrzeniania ginęło więcej ludzi niż w trakcie wojen. Sytuacja zaczynała się zmieniać od wczesnych odkryć Edwarda...

  Szczepienia dzieci

  Różne rodzaje dostępnych szczepionek

  Szczepionki, czyli preparaty biologiczne, stosowane do wytworzenia odporności czynnej zawierają antygeny zakaźnych drobnoustrojów, które wywołują w zaszczepionym organizmie produkcję swoistych przeciwciał i pamięć immunologiczną. Podanie takich preparatów...