Betaxolol Medochemie

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,02 g
Ilość
50 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MEDOCHEMIE LTD

Betaxolol Medochemie - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Betaxolol Medochemie - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Betaxolol Medochemie - opis

Betaksolol jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Betaksolol jest wskazany w profilaktyce dławicy piersiowej wysiłkowej stabilnej.

Betaxolol Medochemie - skład

Każda tabletka zawiera 20 mg chlorowodorku betaksololu (Betaxololi hydrochloridum). Substancje pomocnicze: 1 tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Betaxolol Medochemie - dawkowanie

Betaksolol jest podawany raz na dobę. Jedzenie nie wpływa na działanie leku. Nadciśnienie tętnicze

Zwykła dawka wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów stwierdzono skuteczność stosując dawkę 10 mg na dobę.

Profilaktyka dławicy piersiowej wysiłkowej

Zwykła dawka wynosi 20 mg raz na dobę. W niektórych przypadkach, zależnie od odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększyć do 40 mg.

Niewydolność nerek

Zaburzenia czynności nerek powodują zmniejszenie klirensu betaksololu. Dawkę należy zmodyfikować stosownie do nasilenia niewydolności nerek.

U pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 20 ml/min. nie ma konieczności modyfikacji dawki, ale zalecana jest obserwacja kliniczna w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu leczenia. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny większy niż 20 ml/min) oraz u pacjentów dializowanych (hemodializa lub dializa dootrzewnowa) zalecana jest dawka początkowa wynosząca 5 mg na dobę, niezależnie od częstości i czasu trwania dializy. Zaleca się zwiększanie dawki o 5 miligramów co 2 tygodnie, do wartości maksymalnej wynoszącej 20 miligramów na dobę (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

Nie jest konieczna modyfikacja dawki, ale podczas rozpoczynania leczenia zalecana jest obserwacja kliniczna.

Osoby starsze

Pacjenci geriatryczni są bardziej wrażliwi na bradykardię, która jest jednym z działań niepożądanych betaksololu, prawdopodobnie zależnym od dawki. Należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej do 5 miligramów raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież (< 18 roku życia)

Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie zaleca się stosowania betaksololu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Betaxolol Medochemie - środki ostrożności

Ostrzeżenia

U pacjentów z dławicą piersiową należy unikać nagłego odstawienia leku. Nagłe odstawienie leczenia może mieć poważny wpływ na rytm serca lub może spowodować zawał mięśnia sercowego albo nagłą śmierć sercową.

Środki ostrożności

Odstawienie leczenia

Należy unikać nagłego odstawienia leku, szczególnie u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca. Dawkę należy stopniowo zmniejszać w ciągu jednego do dwóch tygodni. W razie potrzeby należy jednocześnie rozpocząć leczenie zastępcze w celu uniknięcia nasilenia dławicy piersiowej.

Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc

Beta-adrenolityki można podawać wyłącznie w leczeniu postaci choroby o umiarkowanym nasileniu; należy wybierać beta-adrenolityki beta-I selektywne w możliwie najmniejszych dawkach początkowych, Przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest wykonanie badań czynnościowych płuc. W przypadku ataku astmy podczas leczenia można stosować beta-2 selektywne leki rozszerzające oskrzela.

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca kontrolowaną przez leki, w razie potrzeby można podawać betaksolol w stopniowo zwiększających się dawkach i pod ścisłą obserwacją lekarską. Podczas rozpoczynania leczenia należy stosować bardzo małe dawki.

>  

Bradykardia

Dawkę należy zmniejszyć, jeżeli spoczynkowa częstość akcji serca u pacjenta wynosi mniej niż 50-55 uderzeń na minutę i występują objawy spowodowane bradykardią.

Blok przedsionkowo-komorowy (A V) pierwszego stopnia

Z uwagi na negatywne dromotropowe działanie beta-adrenolityków, betaksolol należy podawać ostrożnie pacjentom z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia.

Dławica piersiowa Prinzmetala (wariant)

Podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów z dławicą Prinzmetala może się zwiększać częstość i czas trwania napadów dławicy. W postaciach łagodnych i mieszanych można stosować kardioselektywne beta-adrenolityki, o ile jednocześnie stosowany jest lek rozszerzający naczynia.

Miażdżyca tętnic obwodowych

U pacjentów z chorobą tętnic obwodowych, beta-adrenolityki mogą powodować nasilenie choroby (zespół lub choroba Raynauda, zapalenie tętnicy lub przewlekła choroba naczyń kończyn dolnych).

Guz chromochłonny

W przypadku stosowania beta-adrenolityków w leczeniu nadciśnienia spowodowanego leczeniem guza chromochłonnego wymagane jest ścisłe kontrolowanie ciśnienia krwi u pacjentów.

Dzieci i młodzież (< 18 roku życia)

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności u pacjentów w tej grupie wiekowej. Z tego powodu nie zaleca się stosowania betaksololu u dzieci (patrz punkt 4.2).

Osoby starsze

U osób starszych leczenie należy rozpoczynać od małych dawek, przy ścisłej obserwacji pacjenta (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy modyfikować w zależności od stężenia kreatyniny w surowicy oraz klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z cukrzycą

Na początku leczenia pacjentów należy poinformować o konieczności monitorowania stężenia glukozy we krwi. Początkowe objawy hipoglikemii - szczególnie tachykardia, kołatanie serca i potliwość - mogą być maskowane (patrzpunkty 4.5 i 4.8).

Łuszczyca

Należy ostrożnie rozważyć skutki podawania beta-abrenolityków u pacjentów z łuszczycą, ponieważ mogą one powodować nasilenie choroby (patrz punkt 4.8).

Reakcje nadwrażliwości

U pacjentów ze skłonnościami do ciężkich reakcji anafilaktycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie na środki kontrastowe zawierające jod lub floktafeninę (patrz punkt 4.5) lub pacjentów w trakcie leczenia odczulającego, leczenie beta-adrenolitykami może prowadzić do nasilenia reakcji alergicznych i oporności na leczenie typowymi dawkami adrenaliny.

Znieczulenie ogólne

Beta-adrenolityki powodują osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia. Ciągłe leczenie beta-adrenolitykami powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia aiytmii, niedokrwienia mięśnia sercowego i kryzysu nadciśnieniowego.

Anestezjolog powinien zostać poinformowany o przyjmowaniu przez pacjenta beta-adrenolityków.

¦ Jeżeli konieczne jest przerwanie stosowania beta-adrenolityków, do uzyskania wrażliwości na katecholoaminy wystarczająca jest 48-godzinna przerwa.

¦ U niektórych pacjentów leczenie nie może być odstawione:

u pacjentów z niewydolnością wieńcową i możliwym ryzykiem spowodowanym nagłym przerwaniem stosowania beta-adrenolityków, zaleca się kontynuację leczenia do czasu zabiegu chirurgicznego.

W przypadkach nagłych lub wówczas, gdy odstawienie leczenia jest niemożliwe, pacjentów należy chronić przed reakcjami przy współczulnymi za pomocą odpowiedniej premedykacji atropiną, powtarzaną w zależności od potrzeb. Należy stosować leki znieczulające o możliwie najsłabszym działaniu kardiodepresyjnym.

¦ Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia anafilaksji

Okulistyka

Blok p-adrenergiczny powoduje obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i może zakłócać badanie przesiewowe w kierunku jaskry. Należy poinformować okulistę o przyjmowaniu przez pacjenta betaksololu. Pacjentów poddanych wewnątrzgałkowemu oraz ogólnoustrojowemu leczeniu beta-adrenolitykami, należy ściślej monitorować z uwagi na potencjalne działanie addytywne.

Nadczynność tarczycy

Beta-adrenolityki mogą maskować sercowo-naczyniowe objawy nadczynności tarczycy.

Sportowcy

Sportowców należy poinformować, że lek zawiera substancję czynną która może powodować dodatni wynik testów antydopingowych.

Substancje pomocnicze

Lek zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Betaxolol Medochemie - przedawkowanie

Objawy przedawkowania to bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca W przypadku wystąpienia bradykardii lub nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi należy podać następujące leki:

¦ Atropina 1-2 mg dożylnie

¦ glukagon 1 mg, w razie konieczności kilkakrotnie

¦ poza tym, w razie potrzeby izoprenalina 25 mcg w powolnym wstrzyknięciu lub dobutamina w dawce 2,5-10 mcg/kg mc./min

W przypadku niewydolności serca u noworodków urodzonych przez matki przyjmujące beta-adrenolityki należy stosować następujące leczenie:

¦ glukagon 0,3 mg/kg mc.

¦ hospitalizacja na oddziale intensywnej opieki medycznej dla noworodków

¦ izoprenalina i dobutamina: długotrwałe leczenie, zwykle dużymi dawkami wymagającymi obserwacji specjalisty

Betaxolol Medochemie - przeciwwskazania

Produkt Betaxolol Medochemie jest również przeciwwskazany w następujących przypadkach:

¦ Nadwrażliwość na betaksolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą

¦ Niewyrównana niewydolność serca

¦ Wstrząs kardiogenny

¦ Blok przedsionkowo-komorowy drugiego i trzeciego stopnia (bez rozrusznika)

¦ Ciężka bradykardia zatokowa (< 45 - 50 uderzeń/min)

¦ Dławica piersiowa Prinzmetala [w postaci czystej w monoterapii (patrz punkt 4.4)] * Niewydolność zatokowo-przedsionkowa (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)

¦ Ciężkie postaci zespołu Raynauda oraz choroba tętnic obwodowych

¦ Nieleczony guz chromochłonny

¦ Niedociśnienie

¦ Kwasica metaboliczna

¦ Jednoczesne podawanie floktafeniny lub sultoprydu

¦ Wstrząs anafilaktyczny w wywiadzie

¦ Ciężka postać astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Betaxolol Medochemie - działania niepożądane

Betaksolol jest zwykle dobrze tolerowany. Działania niepożądane są łagodne i rzadko wymagają przerwania stosowania leku.

Poniższe działania niepożądane zostały sklasyfikowane następująco:

bardzo często (> =1/10)

często (> =1/100 do < 1/10)

niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo rzadko: hipoglikemia, hiperglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Często: astenia, bezsenność. Rzadko: depresja.

Bardzo rzadko: omamy, splątanie, koszmary senne.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zawroty głowy, ból głowy.

Bardzo rzadko: parestezje dotyczące dystalnych częściach kończyn.

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia serca:

Często: bradykardia, w tym ciężka bradykardia.

Rzadko: niewydolność serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-ko morowego lub nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo-komorowego.

Zaburzenia naczyniowe:

Często: zimne kończyny.

Rzadko: zespół Raynauda, nasilenie istniejącego chromania przestankowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból żołądka, biegunka, nudności i wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: reakcje skórne różnego typu, w tym pojawienie się zmian łuszczycowych lub nasilenie łuszczycy (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Często: impotencja.

Badania:

Informowano o rzadkich przypadkach występowania przeciwciał przeciwjądrowych; w rzadkich przypadkach towarzyszą temu objawy kliniczne takie jak liszaj rumieniowaty układowy, które ustępują po przerwaniu stosowania leku.

Betaxolol Medochemie - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Teratogenność: W badaniach na zwierzętach nie obserwowano działania teratogennego. Nie informowano o działaniach teratogennych u ludzi.

Beta-adrenolityki wywołują zmniejszenie perfuzji łożyska, co może być powodem śmierci wewnątrzmacicznej, martwych urodzeń, poronień lub przedwczesnych porodów. Ponadto u płodu mogą wystąpić działania niepożądane (zwłaszcza hipoglikemia i bradykardia).

Noworodki: U dzieci matek stosujących beta-adrenolityki skutki działania beta-adrenolityków są obserwowane przez kilka dni po urodzeniu. W okresie pourodzeniowym istnieje ryzyko powikłań sercowych i płucnych. W przypadku niewydolności serca u noworodków konieczna jest hospitalizacja w oddziale intensywnej opieki medycznej (patrz punkt 4.9). Należy też unikać leków zwiększających objętość osocza (z powodu zagrożenia ostrym obrzękiem płuc). Informowano także o występowaniu bradykardii, zespołu zaburzeń oddechowych oraz hipoglikemii.

Zaleca się uważną obserwację noworodków (częstość akcji serca, glikemia) na oddziale intensywnej

opieki medycznej noworodków podczas pierwszych trzech do pięciu dni po porodzie.

Nie zaleca się podawania betaksololu, o ile działanie terapeutyczne nie przewyższa ewentualnego ryzyka.

Karmienie piersią

Betaksolol jest wydzielany do mleka kobiecego (patrz punkt 5.2). Nie oceniano zagrożenia bradykardią i hipoglikemią u dzieci karmionych piersią z tego względu nie zaleca się karmienia piersią.

Betaxolol Medochemie - prowadzenie pojazdów

Brak dostępnych badań dotyczących wpływu betaksololu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy wziąć pod uwagę występujące sporadycznie zawroty głowy lub zmęczenie.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Betaxololi hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Betaxolol Medochemie

  Betaxolol Medochemie

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 0,02 g
  MEDOCHEMIE LTD
  Betaxolol Medochemie

  Betaxolol Medochemie

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,02 g
  MEDOCHEMIE LTD
  Betaxolol Medochemie

  Betaxolol Medochemie

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,02 g
  MEDOCHEMIE LTD
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...

  Nadciśnienie

  Wpływ leku na nadciśnienie na ryzyko udaru

  Przeprowadzone niedawno badanie wykazało, że przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi zmniejsza ryzyko udaru u osób z podwyższonym ciśnieniem. Stan podwyższonego ciśnienia diagnozuje się, gdy wynik pomiaru wynosi pomiędzy 120/80 mm Hg a 139/89 mm...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...