Benazepril STADA 20

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,02 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STADA ARZNEIMITTEL AG

Benazepril STADA 20 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Benazepril STADA 20 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Benazepril STADA 20 - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne, zastoinowa niewydolność serca – w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i, w szczególności, z glikozydami naparstnicy w przypadkach ciężkiej zastoinowej niewydolności serca.

Benazepril STADA 20 - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg benazeprylu chlorowodorku.

Benazepril STADA 20 - dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Od 10 do 20 mg na dobę podawane w jednej dawce lub w dwóch dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg.

Zastoinowa niewydolność serca

Początkowo 2,5 mg na dobę. Po 2 – 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 5 mg na dobę. Maksymalna dawka wynosi 20 mg na dobę.

Dawkowanie w niewydolności nerek

W leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego dawkę należy zmniejszyć, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min. Przy niewydolności nerek, podobnie jak u pacjentów z niewydolnością serca, nie należy przekraczać dawki 10 mg.

Sposób podawania:

Tabletki można zażywać z pokarmem lub bez, popijając je odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Dobową dawkę Benazepril STADA 20 mg należy przyjmować rano, w pojedynczej dawce; jednakże można ją również podzielić na dwie dawki, przyjmowane rano i wieczorem.

Dzieci:

Benazepril STADA 20 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności.

Benazepril STADA 20 - środki ostrożności

Reakcje rzekomoanafilaktyczne i podobne

Ponieważ inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę wpływają na metabolizm aikozanoidów i polipeptydów, w tym endogennej bradykininy, u pacjentów otrzymujących inhibitory ACE (w tym benazepryl), mogą wystąpić różne reakcje rzekomoanafilaktyczne i podobne reakcje, czasem ciężkie.

Obrzęk naczynioruchowy

Obrzęk naczynioruchowy był rzadko raportowany po zastosowaniu inhibitorów ACE, w tym po benazeprylu. Obrzęk naczynioruchowy może wystąpić w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Niemniej jednak, w rzadkich przypadkach, obserwowano wystąpienia obrzęku naczynioruchowego po długotrwałym stosowaniu. W niektórych przypadkach objawy były obserwowane w ciągu 2 lat od rozpoczęcia leczenia. 

Wystąpienie tych objawów jest wskazaniem do natychmiastowego przerwania leczenia, a pacjent powinien być uważnie obserwowany.

Jeżeli leczenie nadciśnienia jest konieczne, należy je kontynuować lekiem z innej grupy niż inhibitory ACE. 

Jeśli obrzęk dotyczy twarzy, warg i jamy ustnej, taki stan zazwyczaj ustępuje bez leczenia, chociaż leki przeciwhistaminowe mogą pomóc w ustąpieniu objawów. Tych pacjentów należy uważnie obserwować aż do całkowitego ustąpienia obrzęku. Jednak, jeśli obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań, może powodować niedrożność dróg oddechowych, i należy, jeśli właściwe, zastosować właściwe leczenie, jak podskórne podanie adrenaliny (0,5 ml 1:1000).

Obrzęk naczynioruchowy obejmujący krtań może być zakończony zgonem.

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie nie związanym z leczeniem inhibitorami ACE mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku podczas stosowania inhibitora ACE. Zgłaszano występowanie innych reakcji nadwrażliwości.

Obrzęk naczynioruchowy podczas leczenia inhibitorami ACE był częściej obserwowany u pacjentów rasy czarnej pochodzących z Afryki niż u innych ras. 

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania

U dwóch pacjentów, którzy otrzymywali leczenie odczulające na jady owadów błonkoskrzydłych i byli leczeni inhibitorami ACE, wystąpiły zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych samych pacjentów, uniknięto wystąpienia tych reakcji, jeśli inhibitory ACE były czasowo wycofane z leczenia, ale powróciły po przypadkowym ponownym włączeniu leczenia.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas ekspozycji na błonę dializacyjną/dializy

U pacjentów dializowanych z użyciem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności i jednocześnie stosujących benazepryl, występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. Objawy obejmowały obrzęk twarzy, zaczerwienienie, niedociśnienie, duszność i występowały w ciągu kilku minut po rozpoczęciu dializy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne obserwowano również u pacjentów poddawanych aferezie lipoprotein niskiej gęstości z absorpcją siarczanem dekstranu. 

Objawowa hipotensja

Benazepryl może powodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza po przyjęciu pierwszej dawki. 

Podobnie, jak po innych inhibitorach ACE, objawowe niedociśnienie obserwowano rzadko, najczęściej u pacjentów ze zmniejszoną objętością płynów lub elektrolitów na skutek długiego leczenia lekami moczopędnymi, stosowania diety z ograniczeniem soli, dializy, biegunki lub wymiotów. 

Niedobory płynu lub elektrolitów powinny być uzupełnione przed rozpoczęciem leczenia benazeprylem. W przypadku wystąpienia hipotensji należy pacjenta ułożyć na plecach i jeżeli jest to konieczne należy podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej. 

Leczenie benazeprylem można kontynuować po normalizacji ciśnienia tętniczego i objętości płynów. U pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca, leczenie inhibitorami ACE może spowodować ciężkie niedociśnienie, któremu może towarzyszyć skąpomocz i (lub) narastająca azotemia i (rzadko) ostra niewydolność nerek. U tych pacjentów, leczenie należy rozpoczynać ściśle monitorując pacjenta; powinien być on obserwowany przez 2 tygodnie po rozpoczęciu leczenie i za każdym razem, kiedy zwiększana jest dawka benazeprylu lub leku moczopędnego. 

Podobne zalecenia powinny być zastosowane u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i z zaburzeniami krążenia mózgowego, u których znaczny spadek ciśnienia tętniczego może doprowadzić do zawału mięśnia sercowego lub epizodu niedokrwienia mózgu. 

Ciśnienie tętnicze krwi i parametry laboratoryjne powinny być uważnie kontrolowane u pacjentów:

-z niedoborem sodu lub hipowolemią, 

-z ciężką dekompensacją serca,

-z zaburzeniami czynności nerek,

-w wieku powyżej 65 lat,

-z ciężkim nadciśnieniem tętniczym.

Różnice etniczne

Podobnie jak inne inhibitory ACE, benazepryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras. Wynika to prawdopodobnie z większej częstości występowania zmniejszonej aktywności reninowej osocza w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Pacjenci z nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym

Stosowanie benazeprylu u pacjentów z nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym i obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej nerki, związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. Leczenie lekami moczopędnymi może być dodatkowym czynnikiem wywołującym te zaburzenia. Zmniejszenie czynności nerek może wystąpić przy nieznacznych zmianach stężenia kreatyniny we krwi, nawet u pacjentów ze zwężeniem tętnicy jednej nerki. U tych pacjentów leczenie powinno być rozpoczynane w szpitalu pod ścisłym nadzorem medycznym i przy użyciu małych dawek, ostrożnie zwiększanych. Należy odstawić leki moczopędne i kontrolować czynność nerek przez kilka pierwszych tygodni terapii. 

Zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia czynności nerek mogą wystąpić u pacjentów wrażliwych. U pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca, u których czynność nerek jest zależna od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczeniu inhibitorami ACE może towarzyszyć skąpomocz i (lub) narastająca azotemia i (rzadko) ostra niewydolność nerek. W badaniu z udziałem niewielkiej grupy pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jednej nerki, leczenie benazeprylem powodowało zwiększenie we krwi stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny w surowicy; zmiany te ustępowały po zakończeniu leczenia benazeprylem lub lekami moczopędnymi, lub dwoma lekami jednocześnie. Jeżeli pacjenci z takimi zaburzeniami są leczeni inhibitorami ACE, czynność nerek należy monitorować przez kilka pierwszych tygodni terapii.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, bez stwierdzonych zaburzeń naczyń nerkowych, obserwowano zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w osoczu (najczęściej niewielkie i przemijające) szczególnie, jeżeli benazepryl był stosowany z lekami moczopędnymi.

Objawy te występowały częściej u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek. W tych przypadkach konieczne może być zmniejszenie dawki benazeprylu i (lub) odstawienie leków moczopędnych. Diagnostyka pacjentów z nadciśnieniem tętniczym powinna zawsze obejmować ocenę czynności nerek.

Agranulocytoza/Neutropenia

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE obserwowano przypadki neutropenii lub agranulocytozy, małopłytkowości i niedokrwistości. 

Inny inhibitor ACE, kaptopryl, powodował agranulocytozę i zahamowanie czynności szpiku; objawy te częściej występowały u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, szczególnie z towarzyszącą kolagenozą naczyń taką, jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina. Nie wiadomo czy benazepryl może powodować podobne przypadki agranulocytozy, ponieważ ilości badań klinicznych z benazeprylem jest niewystarczająca. Należy rozważyć kontrolowanie liczby białych krwinek u pacjentów z kolagenozą naczyń szczególnie, jeżeli towarzyszą jej zaburzenia czynności nerek. 

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z kolagenozą naczyń, stosujących leki immunosupresyjne, przyjmujących allopurynol lub prokainamid, oraz u pacjentów, u których współistnieją te czynniki, zwłaszcza jeśli przed rozpoczęciem leczenia współistnieją zaburzenia czynności nerek. U niektórych pacjentów rozwinęły się ciężkie zakażenia, u których, w kilku przypadkach, intensywna antybiotykoterapia okazała się nieskuteczna. W trakcie stosowania benazeprylu u tych pacjentów zaleca się regularne kontrolowanie liczby leukocytów we krwi i pacjenci powinni być poinformowani o konieczności zgłaszania wszelkich objawów zakażenia. 

Zapalenie wątroby i niewydolność wątroby

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE rzadko zgłaszano przypadki cholestatycznego zapalenia wątroby i pojedyncze przypadki ostrej niewydolności wątroby, niektóre z nich zakończone zgonem, Nie jest znany mechanizm powstawania tych objawów. 

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub odnotowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE i pozostawić pacjenta pod nadzorem medycznym.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE podczas ciąży. Jeśli leczenie inhibitorami ACE nie jest konieczne, u pacjentek planujących ciążę należy zamienić je na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa w ciąży. 

Jeśli ciąża jest potwierdzona, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i, jeśli właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie.

Kaszel

Podczas leczenia inhibitorami ACE opisywano występowanie uporczywego, nieproduktywnego kaszlu, prawdopodobnie spowodowanego zahamowaniem rozkładu endogennych bradykinin. Kaszel ustępuje zawsze po zaprzestaniu leczenia inhibitorami ACE – kaszel indukowany inhibitorami ACE należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Hiperkaliemia

Rzadko, podczas stosowania inhibitorów ACE obserwowano występowanie zwiększonego stężenia potasu. Podczas badań klinicznych w nadciśnieniu tętniczym nie zgłaszano przerwania leczenia

z powodu hiperkaliemii. Czynniki ryzyka rozwoju hiperkaliemii mogą obejmować niewydolność nerek, cukrzycę i jednoczesne stosowanie leków stosowanych do leczenia hipokaliemii. Podczas badań klinicznych u pacjentów z postępującą, przewlekła chorobą nerek, u niektórych pacjentów przerwano leczenie z powodu hiperkaliemii. U pacjentów z postępującą, przewlekła chorobą nerek należy monitorować stężenie potasu.

Zabieg chirurgiczny/znieczulenie

Benazepryl może powodować niedociśnienie tętnicze, a nawet wstrząs, u pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w trakcie znieczulenia środkami powodującymi obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Przed zabiegiem należy poinformować anestezjologa, że pacjent otrzymuje inhibitory ACE. Jeżeli nie jest możliwe odstawienie benazeprylu, należy kontrolować właściwą objętość krążącej krwi. Jeśli podczas znieczulenia są stosowane środki powodujące niedociśnienie, inhibitory ACE mogą blokować tworzenie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnego uwalniania reniny. Niedociśnienie powstające w tym mechanizmie należy skorygować zwiększeniem objętości płynów. 

Białkomocz

Białkomocz może wystąpić zwłaszcza u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub leczonych stosunkowo dużymi dawkami benazeprylu. 

Pacjenci z cukrzycą

U pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, przez pierwszy miesiąc stosowania inhibitorów ACE należy ściśle kontrolować glikemię.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)  

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. 

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej

Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej. 

Nietolerancja galaktozy

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Benazepril STADA 20 - przedawkowanie

Objawy przedawkowania:

Mimo, że nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących przedawkowania benazeprylu, jednak głównym spodziewanym objawem jest znaczące niedociśnienie. Możliwe objawy przedawkowania obejmują również wstrząs, osłupienie, bradykardię, zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie i niewydolność nerek. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy krwi. 

Leczenie:

W przypadku przedawkowania, pacjent powinien być uważnie obserwowany, najlepiej na oddziale intensywnej terapii. Jeżeli tabletki zostały spożyte niedawno, zaleca się wywołanie wymiotów, podanie węgla aktywowanego, środków przeczyszczających i (lub) płukanie żołądka. Jakiekolwiek przypadki odwodnienia, zaburzenia równowagi elektrolitowej i niedociśnienie tętnicze należy leczyć zgodnie z właściwymi zasadami, np. podaniem płynu osoczozastępczego, lub – jeżeli wynik leczenia nie jest zadowalający – podaniem katecholamin. 

Chociaż czynny metabolit, benazeprylat, można tylko w niewielkim stopniu usunąć za pomocą dializy, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek po przedawkowaniu produktu można rozważyć zastosowanie dializy, aby wspomóc prawidłową eliminację. W przypadku znacznego niedociśnienia tętniczego należy podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej. 

Benazepril STADA 20 - przeciwwskazania

-Nadwrażliwość na benazeprylu chlorowodorek, inne inhibitory ACE lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

-Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, spowodowany wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE.

-Dziedziczny/idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.

-Obustronne zwężenie tętnicy nerkowej.

-Stan po przeszczepie nerki.

-Znaczące hemodynamicznie zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej (dwudzielnej) / kardiomiopatia przerostowa.

-Pierwotny hiperaldosteronizm.

-Drugi i trzeci trymestr ciąży.

Benazepril STADA 20 - działania niepożądane

Benazepryl jest dobrze tolerowany. Poniżej wymienione są działania niepożądane występujące po benazeprylu lub innych inhibitorach ACE. Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży jest podobny do obserwowanego u dorosłych pacjentów. Nie ma danych dotyczących długotrwałego stosowanie u dzieci i młodzieży i wpływu na wzrost, okres dojrzewania oraz rozwój ogólny. Dane dotyczące farmakokinetyki uzyskano od ograniczonej liczby pacjentów. 

Podczas stosowania produktu Benazepril STADA 20 mg oraz innych inhibitorów ACE obserwowano i zgłaszano działania niepożądane, występujące z następującą częstością: 

Bardzo często (≥1/10); często ( 1/100 do < 1/10); niezbyt często ( 1/1000 do < 1/100); rzadko ( 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, liczby leukocytów i płytek krwi

Niezbyt często

niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza

Bardzo rzadko 

niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

nadwrażliwość/obrzęk naczynioruchowy, obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, języka, głośni i (lub) krtani

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

bezsenność, nerwowość, parestezje

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, senność, apatia

 

Niezbyt często

zmienność nastroju, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia snu, splątanie, impotencja, niewyraźne widzenie 

 

Bardzo rzadko 

zaburzenia smaku

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko 

szum w uszach

Zaburzenia serca

Często

ciężkie niedociśnienie tętnicze z hipotonią ortostatyczną, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, omdlenia, pogorszenie widzenia, kołatanie serca

 

Rzadko

objawowe niedociśnienie tętnicze, ból w klatce piersiowej, dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca

 

Bardzo rzadko: 

zawał mięśnia sercowego lub epizod niedokrwienny mózgu, prawdopodobnie wtórnie do nasilonej hipotonii u pacjentów z grupy ryzyka, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często

uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

kaszel, zapalenie oskrzeli, objawy infekcji górnych dróg oddechowych

 

Niezbyt często

duszność, zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa

 

Bardzo rzadko 

skurcz oskrzeli, zapalenie języka, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

nudności, ból brzucha, niestrawność, nieswoiste zaburzenia żołądka i jelit

 

Niezbyt często

wymioty, biegunka, zaparcie, jadłowstręt, obrzęk jelit i kamica żółciowa, zwłaszcza u pacjentów z istniejącym zapaleniem pęcherzyka żółciowego

 

Bardzo rzadko 

zapalenie trzustki, niedrożność jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

zapalenie wątroby (głównie cholestatyczne), żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

nadwrażliwość na światło, wysypka, świąd

 

Rzadko

pokrzywka, pęcherzyca, zespół StevensJohnsona

 

Bardzo rzadko

wyłysienie, łuszczyca, zespół Raynauda.

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

ból stawów, zapalenie stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

zaburzenia czynności nerek, częstomocz

 

Niezbyt często

białkomocz, postępujące pogorszenie czynności nerek

 

Rzadko

ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia ogólne

Często

zmęczenie

Po wprowadzeniu benazeprylu do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana: obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego, reakcje rzekomoanafilaktyczne, hiperkaliemia, agranulocytoza i neutropenia.

Badania diagnostyczne:

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów ACE, u 0,1% pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym leczonych samym benazeprylem, obserwowano niewielkie zwiększenie stężenia azotu mocznikowego (BUN) oraz kreatyniny w surowicy, które ustępowały po przerwaniu leczenia. To zwiększenie było bardziej prawdopodobne u pacjentów, którzy otrzymywali również leki moczopędne lub u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej.

Benazepril STADA 20 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży. 

Potwierdzone dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka teratogenności po podaniu inhibitorów ACE w trakcie pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; niemniej jednak nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Jeśli dalsze leczenie inhibitorami ACE nie jest nieodzowne, u pacjentek planujących ciążę należy je zamienić na alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE i, jeśli właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie. Stwierdzono, że ekspozycja na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze powoduje toksyczny wpływ na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i działanie toksyczne na noworodki (niewydolność nerek, hipotonia, hiperkaliemia). Jeśli wystąpiła ekspozycja na inhibitory ACE począwszy od drugiego trymestru ciąży, zaleca się kontrolne badania ultrasonograficzne czynności nerek i układu kostnego. Należy obserwować niemowlęta, których matki stosowały inhibitory ACE, czy nie występuje hipotonia. 

Obserwowano, że inhibitory ACE podawane kobietom w ciąży mogą powodować obumarcie płodu i zgon noworodka. 

Laktacja

Dane farmakokinetyczne wykazują bardzo małe stężenia w mleku. Chociaż te stężenia wydają się nie mieć znaczenia klinicznego, nie zaleca się stosowania produktu Benazepril STADA 20 mg podczas karmienia piersią wcześniaków oraz przez kilka pierwszych tygodni po porodzie, ponieważ istnieje potencjalne ryzyko działania na układ krążenia i działania na nerki, oraz ze względu na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego.

W przypadku starszych dzieci, można rozważyć stosowanie produktu Benazepril STADA 20 mg u kobiet karmiących piersią, jeśli takie leczenie jest konieczne u matki, ale należy obserwować, czy u dziecka nie występują działania niepożądane.

Benazepril STADA 20 - prowadzenie pojazdów

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, zaleca się ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zmęczenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Benazepril STADA 20 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Benazeprili hydrochloridum

  Benazepryl jest substancją stosowaną w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi. To inhibitor konwertazy angiotensynowej. Benazepryl jest stosowany w nadciśnieniu tętniczym zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym wraz z innymi lekami jako lek wspomagający w zastoinowej niewydolności serca, a także w postępującej niewydolności nerek.

  Dostępne opakowania
  Benazepril STADA 20

  Benazepril STADA 20

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,02 g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tabletek na nadciśnienie - Prestozek Combi oraz maści na oparzenia - Polibiotic. **W przypadku tabletek Prestozek Combi, GIF uzasadnia swoją decyzję o wycofaniu...

  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi - jak wykonać, pomiar, prawidłowy wynik, odpowiedni mankiet, holter ciśnieniowy

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr to aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie składa się z mankietu zakładanego na ramię lub nadgarstek oraz połączonego z nim układu pomiarowego. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się aparatem z manometrem rtęciowym....

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...