Avamys

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol do nosa, zawiesina
Dawka
0,0275 g/daw.
Ilość
1 poj.a 30daw.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXO GROUP LTD.

Pytania do farmaceuty

Powiększone migdały u dziecka

Witam, moja 3,5 letnia córa ma powiększone migdały, przez które ma problemy ze słuchem, bezdechy i śpi z otwarta buzią, poza tym nic jej nie jest, nie choruje. Przez 2 m-ce brała JOVESTO i LYMPHOMYOSOT i NASOMETIN, które nie pomogły, w tej chwili dostaje AVAMYS, po którym poprawił sie słuch. Termin wycięcia mamy na sierpnia. Avamys bierze juz od marca a ma...

Uczucie bólu węzłów chłonnych a leczenie naczynioruchowego nieżytu nosa

Witam, od jakiegoś czasu czuje jakby bolały mnie węzły chłonne-szyjne, mam 20 lat, od dawna leczę się u laryngologa na naczynioruchowy nieżyt nosa, miałem również trzeciego migdała, czasami mam problem z przełknięciem śliny. Aktualnie biorę lek avamys, nie wiem czy te węzły mogą mnie boleć od tego czy jest to jakaś inna choroba bo oprócz tego jestem zdrowy. Proszę o pomoc.

Przewlekłe zapalenie zatok u 29-latki

Witam, od 2 lat borykam się z zapaleniem zatok mogę powiedzęć ze przewlekle bo co chwile powraca avamys kiedyś pomógł teraz już nie pomaga renopuren tez nie, sinupret tez nie. Boli mnie strasznie glowa oczy... jak mogę to wyleczyć 2 lata temu dostałam antybiotyk i się wyleczło a teraz nikt nie chce dac antybityku tylko mówi ze avamys wyleczy! Co mam zrobić błagam o pomoca

Odpowiada Dr n. med. Krzysztof Jach Dr n. med. Krzysztof Jach i 1 inny specjalista
POKAŻ WIĘCEJ

Avamys - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Avamys - opis

Avamys jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 6 lat i starszych)

Avamys jest wskazany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Avamys - skład

Każda dawka aerozolu zawiera 27,5 mikrogramów flutykazonu furoinianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Avamys - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsi)

Początkowo zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu (27,5 mikrograma flutykazonu furoinianu na dawkę aerozolu) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 110 mikrogramów).

Po uzyskaniu odpowiedniego opanowania objawów, w leczeniu podtrzymującym można zmniejszyć dawkę i stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa:

55 mikrogramów).

Dawkę należy zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów.

Dzieci (w wieku od 6 do 11 lat)

Początkowo zaleca się stosowanie jednej dawki aerozolu (27,5 mikrograma flutykazonu furoinianu na dawkę aerozolu) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 55 mikrogramów).

U pacjentów, u których zastosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa: 55 mikrogramów) nie spowoduje ustąpienia objawów, można podać po dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 110 mikrogramów). Po uzyskaniu odpowiedniej kontroli objawów, zaleca się zmniejszenie dawki i stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka dobowa: 55 mikrogramów).

W celu uzyskania pełnych korzyści terapeutycznych, zaleca się regularne stosowanie produktu, zgodnie ze schematem jego dawkowania. Początek działania produktu występuje po upływie 8 godzin od podania pierwszej dawki. Jednak osiągnięcie maksymalnego działania terapeutycznego może trwać nawet kilka dni, należy więc poinformować pacjenta, że zmniejszenie nasilenia objawów wymaga ciągłego, regularnego stosowania produktu (patrz punkt 5.1). Czas trwania leczenia należy ograniczyć do czasu ekspozycji na alergen.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Avamys u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Aktualnie dostępne dane przedstawiono w punktach 5.1 i 5.2, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

W przypadku niewielkich lub umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych, związanych z kortykosteroidami, może być większe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4 oraz 5.2).

Sposób podawania

Avamys w postaci aerozolu do nosa przeznaczony jest wyłącznie do podawania do nosa.

Dozownik z aerozolem do nosa należy wstrząsnąć przed użyciem. Dozownik jest przygotowany pierwszy raz do użycia przez naciśnięcie przycisku na boku co najmniej 6 razy (aż widoczna będzie jednolita mgiełka), trzymając go pionowo. Powtórne przygotowanie dozownika (przez naciśnięcie pompki co najmniej 6 razy, aż widoczna będzie jednolita mgiełka) konieczne jest wyłącznie w przypadku, gdy przez 5 dni dozownik nie był zabezpieczony nasadką lub w przypadku, gdy aerozol do nosa nie był używany przez 30 dni lub dłużej.

Po każdym użyciu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.

Avamys - środki ostrożności

Ogólnoustrojowe działanie kortykosteroidów

Stosowanie donosowe kortykosteroidów może spowodować wystąpienie objawów ogólnoustrojowych, szczególnie w przypadku podawania leku w dużych dawkach przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas stosowania kortykosteroidów doustnych. Mogą być one różne u poszczególnych pacjentów oraz różnić się w zależności od preparatu kortykosteroidu. Potencjalne działania ogólnoustrojowe mogą obejmować: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Stosowanie kortykosteroidów donosowych w dawkach większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy. W przypadku stosowania dawek większych niż zalecane należy rozważyć zastosowanie dodatkowo kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Stosowanie flutykazonu furoinianu w dawce 110 mikrogramów raz na dobę nie wiązało się z zahamowaniem czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś PPN) u dorosłych, młodzieży oraz u dzieci. Jednak należy zmniejszyć dawkę flutykazonu furoinianu podawanego donosowo do najmniejszej dawki, zapewniającej skuteczną kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Tak jak w przypadku innych kortykosteroidów stosowanych do nosa, należy rozważyć całkowite obciążenie kortykosteroidami, jeżeli stosowane są jednocześnie kortykosteroidy w innych postaciach.

W przypadku podejrzenia zaburzenia czynności nadnerczy, należy zachować ostrożność u pacjentów, u których leki steroidowe stosowane ogólnoustrojowo zamieniane są na flutykazonu furoinian.

Zaburzenia oka

Donosowe i wziewne kortykosteroidy mogą powodować rozwój jaskry i (lub) zaćmy. Należy zalecić ścisłe monitorowanie pacjentów z zaburzeniami widzenia lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, jaskrą i (lub) zaćmą w wywiadzie.

Spowolnienie wzrostu

Zaobserwowano spowolnienie wzrostu u dzieci, u których stosowano donosowo kortykosteroidy w zalecanych dawkach. Zmniejszenie szybkości wzrostu zaobserwowano u dzieci leczonych flutykazonu furoinianem w dawce 110 mikrogramów na dobę przez okres jednego roku (patrz punkty 4.8 i 5.1). Dlatego u dzieci należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę, która zapewnia odpowiednią kontrolę objawów (patrz punkt 4.2). Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami stosowanymi do nosa. Jeżeli stwierdza się spowolnienie wzrostu, należy zweryfikować leczenie i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu stosowanego donosowo, jeśli to możliwe, do najmniejszej dawki, zapewniającej skuteczną kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Ponadto należy rozważyć skierowanie pacjenta do lekarza pediatry (patrz punkt 5.1).

Pacjenci stosujący rytonawir

Jednoczesne stosowanie z rytonawirem nie jest zalecane z powodu ryzyka zwiększonej ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu furoinian (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Avamys podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, dlatego prawdopodobne jest zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu furoinian podawany donosowo u pacjentów z ciężką chorobą wątroby. Może to prowadzić do zwiększenia częstości występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkty 4.2 i 5.2). Należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.

Avamys - przedawkowanie

W badaniach biodostępności, w których podawano donosowo dawki do 2640 mikrogramów na dobę, przez trzy dni, nie obserwowano występowania działań ogólnoustrojowych (patrz punkt 5.2). Ostre przedawkowanie z reguły nie wymaga leczenia, poza obserwacją pacjenta.

Avamys - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Avamys - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie danych z badań klinicznych obejmujących duże populacje pacjentów.

Częstość występowania działań niepożądanych ustalono zgodnie z następującą konwencją: bardzo często ( ≥ 1/10); często ( ≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często ( ≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko ( ≥ 1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko ( < 1/10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wysypka i pokrzywka.

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Zaburzenia oka

Nieznana

Przemijające zmiany oczne (patrz Doświadczenie kliniczne).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

*Krwawienie z nosa

Często

Owrzodzenie błony śluzowej nosa

Niezbyt często

Ból nosa, dyskomfort w obrębie nosa (w tym pieczenie, podrażnienie i tkliwość nosa), suchość błony śluzowej nosa.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej (Dzieci)

Nieznana

**Spowolnienie tempa wzrostu (patrz Doświadczenie kliniczne).

*Nasilenie krwawień z nosa było zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane. U dorosłych oraz u młodzieży częstość występowania krwawień z nosa była większa w przypadku długotrwałego leczenia (dłużej niż 6 tygodni) niż w przypadku leczenia krótkotrwałego (do 6 tygodni). W badaniach klinicznych trwających nie dłużej niż 12 tygodni, prowadzonych w grupie dzieci, częstość występowania krwawień z nosa w grupie pacjentów otrzymujących flutykazonu furoinian była podobna, jak w grupie pacjentów otrzymujących placebo.

**W rocznym badaniu klinicznym oceniającym wzrost dzieci przed pokwitaniem, otrzymujących 110 mikrogramów flutykazonu furoinianu raz na dobę, zaobserwowano średnią różnicę tempa wzrostu -0.27 cm na rok w porównaniu z placebo (patrz: Doświadczenie kliniczne).

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów donosowych, szczególnie jeśli zalecane są duże dawki przez długi okres (patrz punkt 4.4). U dzieci przyjmujących kortykosteroidy donosowe odnotowano przypadki spowolnienia wzrostu.

Avamys - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania flutykazonu furoinianu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy powodują wady rozwojowe, w tym rozszczep podniebienia i opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego. Jednakże nie wydaje się, aby te wyniki badań na zwierzętach odnosiły się do ludzi stosujących donosowo zalecane dawki preparatu, które powodują minimalną ekspozycję ogólnoustrojową (patrz punkt 5.2).

Flutykazonu furoinian można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu i dziecka.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy podawany do nosa flutykazonu furoinian przenika do mleka kobiecego. Stosowanie flutykazonu furoinianu u kobiet karmiących piersią można rozważyć jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Płodność

Brak danych dotyczących płodności u ludzi.

Avamys - prowadzenie pojazdów

Produkt Avamys nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluticasone furoate

  Dostępne opakowania
  Avamys

  Avamys

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 poj.a 30daw. - 0,0275 g/daw.
  GLAXO GROUP LTD.
  Avamys

  Avamys

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 poj.a 60daw. - 0,0275 mg
  GLAXO GROUP LTD.
  Avamys

  Avamys

  aerozol do nosa, zawiesina - 1 poj.a 120daw. - 0,0275 mg
  GLAXO GROUP LTD.
  Powiązane artykuły
  Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  52-letnia Kendra przez 2 lata nieskutecznie leczyła katar. Odwiedziła wielu specjalistów, jednak dopiero lekarze z Nebraski zdiagnozowali jej chorobę. Jej stan został określony jako zagrażający życiu. Kobieta została poddana operacji. Co takiego się...

  Alergia

  Alergia w ciąży

  Alergia jest chorobą najczęściej o podłożu genetycznym i występuje rodzinnie. Alergenami są zazwyczaj pyłki traw i drzew, roztocza kurzu domowego, produkty mleczne, sierść zwierząt domowych czy niektóre leki. Dolegliwości alergiczne w czasie ciąży przebiegają...

  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Alergia wziewna

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  "Biały puch" lub "koty" - tak właśnie określa się wszędobylski puch kielichowy topoli. Alergicy sądzą, że to on nasila ich dolegliwości. Czy faktycznie tak jest? Na przełomie maja i czerwca topola zaczyna gubić "koty". Unoszący się w powietrzu śnieg...

  Newsy

  Płukanie nosa może pomóc złagodzić niektóre objawy astmy

  Według najnowszych badań, zaprezentowanych na Zimowym Spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej, płukania nosa, które pomaga złagodzić niektóre objawy stanów alergicznych, takie jak nieżyt nosa, może również okazać się przydatne w przypadku...

  Patronaty

  Konferencja "Kontrowersje w alergologii i pulmonologii"

  W dniach 8-9 marca 2013 roku odbędzie się konferencja „Kontrowersje w alergologii i pulmonologii". Wydarzenie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu, jest organizowane pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Dolnośląskiej...

  Alergia dróg oddechowych

  Uczuleni na wiosnę

  Uczuleni na wiosnę

  Co czwarty Polak cierpi na alergię. Jedną z najczęstszych dolegliwości alergików jest katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa. Uporczywe „kapanie", nagminne kichanie i uczucie zatkanego nosa to krótka charakterystyka wiosennego alergika. Co zrobić,...

  Życie z alergią

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Zmiany klimatyczne a alergia Zmiany klimatyczne mogą powodować coraz większą ilość upałów. Co więcej, mogą też mieć wpływ na zwiększenie stężenia pyłków w powietrzu lub wydłużenie sezonu pylenia. Wpływ suszy na alergię jest dość skomplikowany, gdyż wszystko...

  Katar - rodzaje, leczenie, domowe sposoby

  Niedrożność nosa

  Niedrożność nosa to ograniczenie przepływu powietrza przez jedno lub oba nozdrza. Przyczyn tego stanu może być wiele, na przykład: ostry lub przewlekły nieżyt, schorzenia alergiczne, polipy nosa, nowotwory jamy nosowej, krwotok, wady rozwojowe, skrzywienie...