Atenolol Sanofi 50

zobacz opinie o produkcie »
Cena
7,19 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,05 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Atenolol Sanofi 50 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Wzmożone pragnienie a skutki uboczne leków

Witam, Od jakiegoś czasu moja mama odczuwa wzmożone pragnienie. Chciałbym dowiedzieć się czy któryś z tych leków może być powodem takiej sytuacji lub jakie ewentualnie jakie mogą być inne przyczyny. Lista lekow: nolvadex D 20mg atoris 20 mg ipreslong 1,5 atenolol sanofi 25 aspargin

Atenolol Sanofi 50 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Atenolol Sanofi 50 - opis

-Nadciśnienie tętnicze
-Dławica piersiowa
-Zaburzenie rytmu z szybką czynnością serca
-Zawal mięśnia sercowego.
Wczesna interwencja w ostrej fazie zawału.

Atenolol Sanofi 50 - dawkowanie

Dawka powinna być ustalona indywidualnie, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i
wartości ciśnienia tętniczego oraz tętna; leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki
początkowej.

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze:

Początkowa dawka wynosi 50 mg na dobę, następnie można zwiększyć dawkę do 100 mg na
dobę, podawane w jednej dawce dobowej lub w dawkach podzielonych.
Działanie terapeutyczne uzyskuje się po 1 do 2 tygodni stosowania produktu leczniczego.
Dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi można osiągnąć przez stosowanie atenololu z innymi
lekami obniżającymi ciśnienie krwi, na przykład z lekami moczopędnymi.

Dławica piersiowa:

Stosuje się od 50 mg do 100 mg atenololu na dobę, w jednej dawce dobowej lub w dawkach
podzielonych. Zwiększenie dawki nie powoduje nasilenia działania terapeutycznego.

U pacjentów z dławicą piersiową nie należy nagle przerywać podawania atenololu, gdyż
może to spowodować nasilenie bólów dławicowych, a nawet wystąpienie świeżego zawału
serca.

Zaburzenia rytmu serca z szybka czynnością serca:

Początkowa dawka atenololu wynosi 2,5 mg podawanego we wstrzyknięciu dożylnym w
ciągu 2,5 minuty (tzn.1mg/1min). Dawka 2,5 mg może być powtórzona w 5 minutowych
odstępach aż do uzyskania spodziewanego działania terapeutycznego do dawki maksymalnej
10 mg. W infuzji dożylnej atenolol stosowany jest w dawce 0,15 mg/kg masy ciała przez 20
minut. Jeśli konieczne, iniekcje lub infuzje dożylne można powtarzać co 12 godzin. Po
uzyskaniu kontroli zaburzeń rytmu serca po podaniu dożylnym atenololu konieczna jest
kontynuacja leczenia lekiem doustnym w dawce od 50 mg do 100 mg raz na dobę.

Zawał mięśnia sercowego:

Pacjentom wymagającym dożylnego leczenia beta-adrenolitykami, podaje się atenolol w
dawce 5 mg do 10 mg w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (1 mg/1min) w ciągu 12
godzinach od wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Po dożylnym podaniu i w przypadku
braku objawów niepożądanych leczenie jest kontynuowane przez podanie doustne atenololu
w dawce 50 mg po 15 minutach od podania dożylnego, a następnie po 12 godzinach od
podania atenololu dożylnie w dawce 50 mg i dawce 100 mg na dobę po następnych 12
godzinach.

Jeżeli wystąpią objawy niepożądane - zwolnienie rytmu serca i (lub) niedociśnienie tętnicze
lub inne, leczenie atenololem powinno być przerwane.

Dawkowanie w niewydolności nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę atenololu należy zmniejszyć.
Nie zaobserwowano kumulacji atenololu u pacjentów, z klirensem kreatyniny większym niż
35 ml/min/1,73 m2 (wartość prawidłowa wynosi 100 -150 ml/min/1,73 m2). U pacjentów z
klirensem kreatyniny 15-35 ml/min/1,73 m2 (odpowiednio do stężenia kreatyniny 300-600
mikromoli/litr) dawka doustna powinna wynosić 50 mg na dobę a dawka dożylna 10 mg co
2 dni,

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 15 ml/min/1,73 m2 (odpowiednio do
stężenia kreatyniny powyżej 600 mikromoli/litr) dawka doustna powinna wynosić
25 mg na dobę lub 50 mg co drugi dzień.

Pacjenci dializowani powinni otrzymać dawkę 50 mg doustnie po każdej dializie; leczenie
powinno być przeprowadzane w warunkach szpitalnych ze względu na możliwość
wystąpienia znacznego obniżenia ciśnienia krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Może być konieczne zmniejszenie dawki, szczególnie w przypadku współistnienia
niewydolności nerek.

Dzieci:

Ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu atenololu u dzieci nie zaleca się stosowania
produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Atenolol Sanofi 50 - środki ostrożności

-Atenololu, tak jak innych beta-adrenolityków nie należy odstawiać nagle [może to wywołać
zwiększenie ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów dławicy piersiowej i (lub) zaburzenia
rytmu serca].

Dawka produktu leczniczego powinna być stopniowo zmniejszana w ciągu 7 do 14 dni.
Pacjenci, szczególnie z chorobą niedokrwienną serca powinni być w tym czasie obserwowani.
-W przypadku pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego, decyzję o
zaprzestaniu leczenia beta-adrenolitykiem należy podjąć co najmniej 24 godziny przed
zabiegiem chirurgicznym. Ocena ryzyka i korzyści powinna być podejmowana indywidualnie
dla każdego pacjenta. W przypadku kontynuowania leczenia atenololem należy zastosować
leki anestezjologiczne o niewielkim ujemnym działaniu inotropowym, aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia działania kardiodepresyjnego. Podanie dożylne atropiny zmniejsza ryzyko reakcji
ze strony nerwu błędnego.

-Chociaż podanie atenololu jest przeciwwskazane w niewyrównanej niewydolności serca,
produkt leczniczy może być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których
niewydolność serca jest wyrównana. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z
małą rezerwą sercową.

-Atenolol może zwiększyć częstość i czas trwania napadów w dławicy piersiowej u pacjentów
z dławicą piersiową Printzmetala z powodu braku działania alfa-receptorów pośredniczących
w skurczu naczyń wieńcowych. Atenolol jest beta i selektywnym beta-adrenolitykiem i w
związku z tym musi być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności.
-Atenolol jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim zaburzeniem obwodowego krążenia
tętniczego (patrz punkt.4.3). Produkt leczniczy może również nasilać mniej zaawansowaną
niewydolność obwodowego krążenia tętniczego.

-Należy zachować dużą ostrożność w przypadku pacjentów z blokiem serca I stopnia.

-Cukrzyca: atenolol może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych, a także maskować

objawy hipoglikemii np. tachykardię. Wskazana jest regularna kontrola stężenia glukozy,

szczególnie w cukrzycy chwiejnej.

-Łuszczyca: atenolol może nasilać objawy łuszczycy.

-Produkt leczniczy może maskować objawy nadczynności tarczycy.

-W rzadkich przypadkach na skutek działania farmakologicznego dochodzi do zwolnienia

akcji serca (tętno spoczynkowe do 50-55 uderzeń na minutę), w takim przypadku należy

zmniejszyć dawkę.

-Atenolol może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną u
pacjentów, u których występowały takie reakcje w przeszłości. Tacy pacjenci mogą nie
reagować na zwykle stosowaną dawkę adrenaliny.

-Ostrożnie należy stosować lek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zaleca się
dostosowanie dawkowania u tych pacjentów w zależności od wartości klirensu kreatyniny.

-Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpocząć od
najmniejszej dawki.

-Nie należy stosować u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych chyba, że jest to
bezwzględnie konieczne. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność.

- U pacjentów z astmą oskrzelową może wystąpić zwiększenie oporów oddechowych, objawy
ustępują po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela takich jak salbutamol lub
izoprenalina.

-U pacjentów z guzem chromochłonnym przed zastosowaniem atenololu należy zastosować
lek alfa-adrenolityczny.

Atenolol Sanofi 50 - przedawkowanie

W wyniku przedawkowania atenololu mogą wystąpić następujące objawy:

zwolnienie czynności serca, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, ostra niewydolność

serca, skurcz oskrzeli.

Pacjenta należy umieścić w szpitalu i bardzo dokładnie obserwować. Należy zastosować
leczenie objawowe.

Po zatruciu ostrym w celu zapobieżenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego należy
wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i leki przeczyszczające.

Można zastosować transfuzję osocza w celu leczenia niedociśnienia tętniczego lub wstrząsu.
Należy rozważyć zastosowanie hemodializy i hemoperfuzji.

Nasilona bradykardia powinna być leczona przez zastosowanie atropiny 1 mg do 2 mg
dożylnie i (lub) stymulatora serca. Jeśli wymaga tego sytuacją, leczenie powinno być
kontynuowane przez podanie dożylne 10 mg glukagonu. W zależności od reakcji, glukagon
może być podawany w dawce I mg do 10 mg na godzinę. Zamiast glukagonu można
podawać dobutaminę.

Skurcz oskrzeli zwykle ustępuje po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela.

Atenolol Sanofi 50 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na atenolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą
Wstrząs kardiogenny
Niewyrównana niewydolność serca

Zespół chorego węzła zatokowego

Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia

Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy

Kwasica metaboliczna

Bradykardia poniżej 45 uderzeń na minutę

Niedociśnienie tętnicze

Ciężkie zaburzenia krążenia tętniczego obwodowego.

Dożylne stosowanie antagonistów kanału wapniowego typu werapamil, diltiazem lub innych
leków przeciwarytmicznych.

Atenolol Sanofi 50 - działania niepożądane

Następujące działania niepożądane są wymienione na podstawie klasyfikacji układów
i narządów i przy użyciu następującej konwencji; bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do
< 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko ≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo
rzadko(< l/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych).

Produkt leczniczy jest na ogół dobrze tolerowany.
U niektórych pacjentów mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
Rzadko: plamica, trombocytopenia.

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: zaburzenia snu podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków
Rzadko: zmiany nastroju, koszmary senne, stan splątania, psychoza, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego:
Rzadko: zawroty i bóle głowy, parastezje.

Zaburzenia oka:

Rzadko: suchość oczu, zaburzenie widzenia.

Zaburzenia serca:
Często: bradykardia

Rzadko: nasilenie niewydolności serca, nasilenie bloku serca.

Zaburzenia naczyniowe:
Często: oziębienie kończyn

Rzadko: obniżenie ciśnienia krwi związane ze zmianą pozycji ciała na stojącą, któremu może
towarzyszyć omdlenie, u wrażliwych pacjentów może wystąpić chromanie przestankowe,
objaw Raynauda.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub u pacjentów, u których

występowała astma oskrzelowa w przeszłości.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Rzadko: suchość w jamie ustnej,

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

Rzadko: przypadki działania toksycznego na wątrobę w tym cholestazy wątrobowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wypadanie włosów, reakcje skórne typu łuszczycy, nasilenie łuszczycy, wysypka.
Kie znana: reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
Rzadko: impotencja.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Często: uczucie zmęczenia.

Badania diagnostyczne:

Bardzo rzadko: obserwowane było zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych ale
znaczenie kliniczne nie jest jasne.

Należy rozważyć przerwanie stosowania leku, zgodnie z kliniczną oceną, jeżeli wystąpi
którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych.

Atenolol Sanofi 50 - ciąża i karmienie piersią

Atenolol przenika przez barierę łożyskową i jest wykrywany we krwi pępowinowej.
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania atenololu u kobiet w pierwszym
trymestrze ciąży, dlatego nie można wykluczyć możliwości działania teratogennego produktu
leczniczego.

Atenolol był stosowany pod ścisłym nadzorem w leczeniu nadciśnienia tętniczego w trzecim
trymestrze ciąży. Podawanie atenololu kobietom w ciąży w celu leczenia łagodnego i
umiarkowanego nadciśnienia tętniczego spowodowało opóźnienie wzrostu płodu.
U kobiet w ciąży (zwłaszcza w pierwszym i drugim trymestrze) oraz u kobiet w okresie
rozrodczym należy rozważyć korzyści ze stosowania atenololu do możliwego ryzyka.
Stosowanie beta-adrenolityków powoduje zmniejszony przepływ krwi przez łożysko co może
doprowadzić do przedwczesnego porodu lub zgonu płodu.

Produkt leczniczy przenika do pokarmu kobiecego. Stwierdzono znaczną kumulację atenololu
w pokarmie kobiecym. Stosowanie atenololu w okresie okołoporodowym lub w czasie
karmienia piersią może spowodować u noworodków zwiększone ryzyko hipoglikemii i
bradykardii.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania atenololu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią.

Atenolol Sanofi 50 - prowadzenie pojazdów

Mało prawdopodobne aby atenolol wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że bardzo rzadko podczas stosowania produktu leczniczego,
zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie
zmęczenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Atenolol Sanofi 50 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Atenololum

  Atenolol jest substancją leczniczą stosowaną w nadciśnieniu tętniczym krwi. Atenolol to bardzo wybiórczy beta-bloker o wybitnym powinowactwie do receptorów beta1. Stosowany w nadciśnieniu tętniczym, stabilnej dławicy piersiowej, a w skojarzeniu z innymi lekami także w zastoinowej niewydolności serca.

  Dostępne opakowania
  Atenolol Sanofi 50

  Atenolol Sanofi 50

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,05 g
  SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
  7,19 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...