Arterios

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FARMA PROJEKT SP.Z O.O.

Arterios - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Arterios - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Arterios - opis

Leczenie hipercholesterolemii

• Pierwotna hipercholesterolemia u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat i starszych (typ IIa, wyłączając rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemię) lub mieszana dyslipidemia (typu II b) jako leczenie dodatkowe do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

• Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia jako leczenie dodatkowe do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są nieskuteczne.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

• Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy (patrz punkt 5.1) razem z działaniami mającymi na celu zmniejszenie pozostałych czynników ryzyka.

Arterios - skład

Arterios, 5 mg

Każda tabletka zawiera 5 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej.

Substancje pomocnicze: każda tabletka powlekana zawiera 93,1 mg laktozy jednowodnej oraz 0,12 mg lecytyny sojowej.

Arterios, 10 mg

Każda tabletka zawiera 10 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej.

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 57,3 mg laktozy jednowodnej oraz 0,08 mg lecytyny sojowej.

Arterios, 15 mg

Każda tabletka zawiera 15 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej.

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 86,0 mg laktozy jednowodnej oraz 0,12 mg lecytyny sojowej.

Arterios, 20 mg

Każda tabletka zawiera 20 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej.

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 114,6 mg laktozy jednowodnej oraz 0,16 mg lecytyny sojowej.

Arterios, 40 mg

Każda tabletka zawiera 40 mg rozuwastatyny w postaci soli wapniowej.

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 229,2 mg laktozy jednowodnej oraz 0,32 mg lecytyny sojowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

Arterios - dawkowanie

Przed rozpoczęciem i w czasie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, zależnie od celu terapii oraz reakcji pacjenta na leczenie.

Produkt leczniczy Arterios może być zażywany o każdej porze dnia, z pokarmem lub bez pokarmu.

Leczenie hipercholesterolemii

Zalecana dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg doustnie, raz na dobę, zarówno u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni innymi lekami z grupy statyn, jak również u pacjentów leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. W trakcie ustalania dawki początkowej u każdego pacjenta należy wziąć pod uwagę stężenie cholesterolu, czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowonaczyniowego, jak również ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz poniżej). Jeśli jest to konieczne, po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć (patrz punkt 5.1). Z powodu zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych po podaniu dawki 40 mg w porównaniu ze stosowaniem mniejszych dawek (patrz punkt 4.8) zwiększenie dawki do 40 mg należy rozważyć jedynie u pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (szczególnie pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią), u których nie uzyskano spodziewanego celu terapii po zastosowaniu dawki 20 mg. Pacjenci leczeni dawką 40 mg powinni pozostawać pod rutynową kontrolą (patrz punkt 4.4). Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo – naczyniowym

W badaniach nad zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo – naczyniowych stosowano dawkę 20 mg na dobę (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku u dzieci powinno być prowadzone przez specjalistę.

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (chłopcy w fazie II i następnych wg. skali Tannera, dziewczynki co najmniej rok po pierwszej miesiączce)

U dzieci i młodzieży zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę. Zakres zwykle stosowanych dawek to 5 mg – 20 mg doustnie raz na dobę.

Zwiększanie dawki powinno odbywać się na podstawie indywidualnej reakcji dzieci na leczenie i tolerancji leku, jak zalecają rekomendacje dotyczące leczenia pacjentów pediatrycznych (patrz punkt 4.4). Przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną dzieci i młodzież powinny być na standardowej diecie zmniejszającej stężenie cholesterolu; stosowanie diety powinno być kontynuowane podczas leczenia rozuwastatyną. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 20 mg w tej grupie wiekowej.

Tabletki 40 mg nie są przeznaczone do stosowania u pacjentów pediatrycznych.

Dzieci w wieku poniżej 10 lat

Doświadczenie dotyczące stosowania rozuwastatyny u dzieci poniżej 10 lat jest ograniczone do niewielkiej liczby dzieci (w wieku pomiędzy 8 a 10 lat) z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Dlatego też produkt leczniczy Arterios nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 10 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa u pacjentów starszych niż 70 lat wynosi 5 mg. Nie ma konieczności zmiany dawki produktu u pacjentów z innych grup wiekowych.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z lekkimi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie stwierdzono zwiększenia ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę u pacjentów z 7 punktami lub mniejszą liczbą punktów w skali Child-Pugh. Jednakże u pacjentów z 8 lub 9 punktami w skali Child-Pugh obserwowano zwiększenie ekspozycji ustrojowej na rozuwastatynę (patrz punkt 5.2). U tych pacjentów należy rozważyć ocenę czynności nerek (patrz punkt 4.4). Nie ma danych dotyczących stosowania rozuwastatyny u pacjentów z grupy powyżej 9 punktów w skali Child-Pugh. Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci różnych ras

U pacjentów rasy azjatyckiej stwierdzano zwiększoną ekspozycję ustrojową na rozuwastatynę (patrz punkty 4.4 i 5.2). U pacjentów pochodzących z Azji zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg. Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u tych pacjentów.

Pacjenci predysponowani do miopatii

U pacjentów z czynnikami predysponującymi do miopatii leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg (patrz punkt 4.4). Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u niektórych pacjentów z tej grupy (patrz punkt 4.3).

Arterios - środki ostrożności

Działanie na nerki

U pacjentów leczonych dużymi dawkami rozuwastatyny, zwłaszcza dawką 40 mg, stwierdzano sporadyczne lub przemijające występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, wykrywanej testem paskowym. Nie stwierdzono, aby występowanie proteinurii poprzedzało wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek (patrz punkt 4.8). Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony nerek w zastosowaniu klinicznym jest większa po dawce 40 mg. U pacjentów leczonych dawką 40 mg należy rozważyć kontrolę czynności nerek podczas rutynowej kontroli.

Działanie na mięśnie

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, zwłaszcza dawkami powyżej 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe w postaci np. bólów mięśni, miopatii oraz rzadko rabdomiolizy. Po zastosowaniu jednocześnie ezetymibu i inhibitora reduktazy HMG-CoA obserwowano bardzo rzadko przypadki rabdomiolizy. Ze względu na możliwą interakcję farmakodynamiczną (patrz punkt 4.5) należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego podawania tych leków.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstotliwość występowania rabdomiolizy podczas stosowania rozuwastatyny jest większa po dawce 40 mg.

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej

Nie należy badać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po intensywnym wysiłku fizycznym lub kiedy występują inne możliwe przyczyny zwiększenia aktywności CK, co może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji wyniku badania. Jeśli przed rozpoczęciem leczenia aktywność kinazy kreatynowej była znacznie zwiększona (> 5 x GGN), należy po 5-7 dniach wykonać badanie kontrolne. Nie należy rozpoczynać leczenia jeśli w badaniu kontrolnym CK > 5 x GGN.

Przed rozpoczęciem leczenia

Rozuwastatynę, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia miopatii lub rabdomiolizy. Do czynników tych zalicza się:

− zaburzenia czynności nerek

− niedoczynność tarczycy

− genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny

− wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leków z grupy fibratów

− nadużywanie alkoholu

− wiek > 70 lat

− sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia substancji czynnej we krwi (patrz punkt 5.2)

− jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów.

U tej grupy pacjentów należy rozważyć ryzyko i możliwe korzyści leczenia, a w trakcie leczenia zaleca się obserwację pacjenta. Jeśli u pacjenta w badaniu wykonanym przed leczeniem stwierdza się znacznie zwiększoną aktywność kinazy kreatynowej (CK > 5 x GGN) nie należy rozpoczynać terapii.

W trakcie leczenia

Należy poinformować pacjenta, aby niezwłocznie powiadomił lekarza, jeśli wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej lub kurcze mięśni, szczególnie jeśli towarzyszy temu złe samopoczucie lub gorączka. U tych pacjentów należy wykonać badanie aktywności kinazy kreatynowej (CK). Jeśli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco zwiększona (> 5 x GGN)

lub jeśli objawy ze strony mięśni są nasilone i powodują dolegliwości podczas codziennych czynności (nawet wtedy, gdy CK ≤ 5 x GGN), należy przerwać leczenie. Po ustąpieniu objawów klinicznych i zmniejszeniu aktywności kinazy kreatynowej do wartości prawidłowych można rozważyć ponowne zastosowanie rozuwastatyny lub innego inhibitora reduktazy HMG-CoA w najmniejszej dawce. Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą. Jeśli u pacjenta nie występują objawy kliniczne, nie zaleca się rutynowej kontroli aktywności kinazy kreatynowej.

Dane z badań klinicznych przeprowadzonych w małej grupie pacjentów nie zawierają dowodów zwiększonego działania rozuwastatyny na mięśnie szkieletowe, jeśli była ona stosowana z innymi lekami. Jednakże u pacjentów leczonych innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA jednocześnie z pochodnymi kwasu fibrynowego, w tym gemfibrozylem, cyklosporyną, kwasem nikotynowym, lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli, inhibitorami proteazy oraz antybiotykami makrolidowymi stwierdzano zwiększenie częstości występowania zapalenia mięśni i miopatii. Gemfibrozyl stosowany jednocześnie z innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii, z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i rozuwastatyny. Należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze zmniejszenia stężenia lipidów i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy fibratów lub niacyny i rozuwastatyny. Jednoczesne stosowanie rozuwastatyny w dawce 40 mg oraz leków z grupy fibratów jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.5 i 4.8).

Nie należy stosować rozuwastatyny jeśli u pacjenta występują objawy mogące świadczyć o ostrej, ciężkiej miopatii lub zaburzenia usposabiające do wystąpienia wtórnej niewydolności nerek na skutek rabdomiolizy (np. sepsa, niedociśnienie, rozległy zabieg chirurgiczny, uraz, ciężkie zaburzenia metaboliczne, wewnątrzwydzielnicze i elektrolitowe lub niekontrolowana padaczka).

Działanie na czynność wątroby

Rozuwastatyna, tak jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, powinna być stosowana ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu i (lub) mających w wywiadzie chorobę wątroby. Zaleca się wykonanie badań czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i 3 miesiące po jego rozpoczęciu. Należy przerwać leczenie lub zmniejszyć dawkę rozuwastatyny jeśli aktywność amonitransferaz jest 3-krotnie większa niż górna granica normy.

Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych ze strony wątroby (polegających głównie na zwiększeniu aktywności aminotransferaz wątrobowych) zgłaszanych w okresie po wprowadzeniu do obrotu jest większa po dawce 40 mg.

U pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia rozuwastatyną należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej.

Rasa

W badaniach farmakokinetyki wykazano zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów rasy azjatyckiej w porównaniu z rasą kaukaską (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Inhibitory proteazy

Równoczesne stosowanie rozuwastatyny z inhibitorami proteazy jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Nietolerancja laktozy

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Śródmiąższowe zapalenie płuc

W wyjątkowych przypadkach donoszono o występowaniu śródmiąższowego zapalenia płuc podczas stosowania niektórych statyn, szczególnie podczas długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.8).

Występujące objawy mogą obejmować duszności, nieproduktywny kaszel i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utrata masy ciała, gorączka).

Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwinęło się śródmiąższowe zapalenie płuc, należy przerwać leczenie statynami.

Cukrzyca

Niektóre dane sugerują, że wzrost poziomu glukozy we krwi jest efektem klasy statyn i u pewnych pacjentów, wykazujących wysokie ryzyko rozwoju cukrzycy, może wystąpić hiperglicemia nakazująca formalne postępowanie przeciwcukrzycowe. Jednakże wspomniane ryzyko jest zrównoważone działaniem statyn, polegającym na obniżeniu możliwości wystąpienia powikłań naczyniowych i dlatego nie ma podstaw do zaprzestania leczenia statynami. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem (poziom glukozy na czczo 5.6 do 6.9 mmol/L, BMI > 30 kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, nadciśnienie) powinni być monitorowani zarówno klinicznie jak i biochemicznie, zgodnie z wytycznymi narodowymi.

W badaniu JUPITER ogólna częstotliwość występowania cukrzycy wynosiła 2.8% w grupie z rosuwastatyną i 2.3% w grupie placebo, głównie u pacjentów z poziomem glukozy na czczo od 5.6 do 6.9 mmol/L.

Dzieci

Ocena zwiększenia masy ciała, indeksu BMI (body mass index) i dojrzałości drugorzędowych cech płciowych według skali Tannera u dzieci od 10 do 17 lat stosujących rozuwastatynę jest ograniczona do okresu jednego roku. Po 52 tygodniach badań nie wykryto wpływu na wzrost, masę ciała, indeks BMI lub dojrzałość płciową. Doświadczenie wynikające z badań klinicznych dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży jest ograniczone, a długoterminowy wpływ rozuwastatyny (> 1 roku) na dojrzewanie płciowe nie jest znany.

W badaniach klinicznych wśród dzieci i młodzieży przyjmującej rozuwastatynę przez 52 tygodnie zwiększenie kinazy kreatyniny > 10 x GGN (górna granica normy) i objawy mięśniowe następujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane były częściej w porównaniu do obserwowanych w badaniach klinicznych z udziałem osób dorosłych (patrz punkt 4.8).

Arterios - przedawkowanie

Nie ma ustalonego sposobu postępowania w razie przedawkowania. W razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe i, jeśli jest to konieczne, zastosować leczenie podtrzymujące. Należy kontrolować czynność wątroby oraz aktywność kinazy kreatynowej. Wydaje się, że hemodializa ma niewielkie zastosowanie w leczeniu przedawkowania.

Arterios - przeciwwskazania

Stosowanie rozuwastatyny jest przeciwwskazane:

− u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

− u pacjentów z nadwrażliwością na lecytynę sojową

− u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w osoczu i 3-krotnym zwiększeniem aktywności jednej z nich powyżej górnej granicy normy (GGN)

− u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min)

− u pacjentów z miopatią

− u pacjentów leczonych cyklosporyną

− u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznych metod antykoncepcji.

Stosowanie dawki 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. Należą do nich:

− umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min)

− niedoczynność tarczycy

− genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny

− wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG-CoA lub leku z grupy fibratów

− nadużywanie alkoholu

− sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia produktu we krwi

− pacjenci rasy azjatyckiej

− jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów (patrz punkty 4.4, 4.5 i 5.2).

Arterios - działania niepożądane

Działania niepożądane występujące po zastosowaniu rozuwastatyny są najczęściej łagodne i przemijające. Mniej niż 4% pacjentów leczonych rozuwastatyną, biorących udział w kontrolowanych badaniach klinicznych, musiało zakończyć udział w badaniu ze względu na wystąpienie działań niepożądanych.

Częstość występowania działań niepożądanych została podana zgodnie z następującą klasyfikacją: Bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne

Często: cukrzyca1

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bóle głowy, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcia, nudności, ból brzucha

Rzadko: zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd, zaczerwienienie oraz pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle mięśni

Rzadko: miopatia (w tym zapalenie mięśni) i rabdomioliza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie

Częstotliwość zależy od obecności lub braku czynników ryzyka (poziom glukozy na czczo > 5.6 mmol/L, BMI > 30 kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie).

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, częstość występowania działań niepożądanych jest zwykle zależna od dawki.

Działanie na nerki

U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano występowanie proteinurii, głównie pochodzenia kanalikowego, stwierdzanej testem paskowym. Podczas leczenia dawkami 10 mg lub 20 mg u mniej niż 1% pacjentów i u 3% pacjentów leczonych dawką 40 mg stwierdzano zwiększenie poziomu białka w moczu z „brak” lub „ślad” do poziomu „++” lub więcej w teście paskowym. Po zastosowaniu dawki 20 mg stwierdzano niewielkie zwiększenie stężenia białka w moczu z „brak” lub „ślad” do „+”. W większości przypadków proteinuria zmniejsza się lub przemija samoistnie w trakcie kontynuacji leczenia. Dane z badań klinicznych i po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu nie wykazały, aby białkomocz poprzedzał wystąpienie ostrej lub postępującej choroby nerek.

U pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano wystąpienie krwiomoczu, jednak dane z badań klinicznych wskazują, że częstość jego występowania jest mała.

Działanie na mięśnie szkieletowe

U pacjentów leczonych rozuwastatyną, szczególnie w dawkach większych niż 20 mg, stwierdzano występowanie działania na mięśnie szkieletowe np. bólów mięśni, miopatii (w tym zapalenia mięśni) oraz rzadko rabdomiolizy z lub bez ostrej niewydolności nerek.

U pacjentów leczonych rozuwastatyną stwierdzano zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) zależne od dawki. W większości przypadków miało ono przebieg łagodny, bezobjawowy i przemijający. W razie zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej (> 5 x GGN) należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.4).

Działanie na wątrobę

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych rozuwastatyną obserwowano, podobnie jak po zastosowaniu innych inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwiększenie aktywności aminotransferaz zależne od dawki. W większości przypadków miało ono przebieg łagodny, bezobjawowy i przemijający.

Po wprowadzeniu do obrotu

Poza wymienionymi powyżej działaniami niepożądanymi, w okresie po wprowadzeniu rozuwastatyny do obrotu, obserwowano występowanie:

Zaburzenia układu nerwowego bardzo rzadko: polineuropatia, utrata pamięci

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia nieznana: kaszel, duszności

Zaburzenia żołądka i jelit

nieznana: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko: żółtaczka, zapalenie wątroby rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nieznana: zespół Stevensa i Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej bardzo rzadko: ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko: hematuria

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Bardzo rzadko: ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania nieznana: obrzęki.

Poniższe działania niepożądane były obserwowane podczas stosowania niektórych statyn:

− depresja

− zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne

− zaburzenia funkcji seksualnych

− w wyjątkowych przypadkach śródmiąższowe zapalenie płuc, szczególnie podczas terapii długotrwałej (patrz punkt 4.4).

Częstotliwość występowania rabdobmiolizy, ciężkich zaburzeń nerek i ciężkich zaburzeń wątroby (objawiających się głównie zwiększonym poziomem aminotransferaz) jest większa po dawce 40 mg.

Dzieci i młodzież

Zwiększenie stężenia kinazy kreatyninowej > 10 x GGN (górna granica normy) i objawy ze strony mięśni występujące po ćwiczeniach lub zwiększonej aktywności fizycznej obserwowane w przeprowadzonym 52-tygodniowym badaniu klinicznym były częstsze wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi (patrz punkt 4.4).

Pod innymi względami profil bezpieczeństwa rozuwastatyny u dzieci i młodzieży był zbliżony do profilu bezpieczeństwa u dorosłych.

Arterios - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie rozuwastatyny w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji. Ze względu na to, że cholesterol oraz inne produkty jego przemiany są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu, spodziewane ryzyko stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA przewyższa korzyści wynikające z leczenia kobiety w ciąży. Wyniki badań wykonanych na zwierzętach zawierają ograniczone dowody toksycznego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jeśli podczas leczenia rozuwastatyną pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać leczenie.

Rozuwastatyna jest wydzielana z mlekiem karmiących samic szczura. Nie ma danych dotyczących wydzielania z mlekiem kobiet karmiących (patrz punkt 4.3).

Arterios - prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Na podstawie właściwości farmakodynamicznych rozuwastatyny można sądzić, że nie powinna ona wywierać takiego wpływu. W czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy, co należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Arterios - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rosuvastatinum

  Substancja o działaniu obniżającym stężenie cholesterolu LDL (tzw. "złego" cholesterolu) we krwi. Stosowana w leczeniu patologicznie podwyższonego stężenia cholesterolu uwarunkowanego genetycznie, czyli tzw. hipercholesterolemii pierwotnej oraz hipercholesterolemii rodzinnej. Substancja stosowana jest w przypadku nieskuteczności niefarmakologicznego leczenia podwyższonego stężenia cholesterolu.

  Dostępne opakowania
  Arterios

  Arterios

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 5 mg
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Arterios

  Arterios

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Arterios

  Arterios

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,015 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Arterios

  Arterios

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,02 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Arterios

  Arterios

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,04 g
  FARMA PROJEKT SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Cierpi co drugi Polak. Od 1 listopada ten lek będzie refundowany

  Cierpi co drugi Polak. Od 1 listopada ten lek będzie refundowany

  Od 1 listopada 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie w pełni finansował leczenie inklisiranem dorosłych pacjentów z zaburzeniami lipidowymi, którzy spełnią kryteria kwalifikacji do programu lekowego B.101. To ważna informacja dla wielu osób, ponieważ...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...

  Newsy

  Tym lekiem leczą Bidena. "Jego stan się polepszył"

  Tym lekiem leczą Bidena. "Jego stan się polepszył"

  Chory na COVID-19 prezydent Joe Biden jest w coraz lepszym stanie. Ma jeszcze objawy choroby m.in. podwyższoną temperaturę, ale lekarze są dobrej myśli. Ten lek dostaje prezydent Biden "Prezydent Biden zakończył pierwszy dzień leczenia Paxlovidem....

  Leczenie grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Nowe badanie opublikowane na stronie The Journal of Infectious Diseases wykazało, że statyny - popularne leki obniżające poziom cholesterolu - mogą zmniejszać śmiertelność wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. Jest to pierwsze badanie, które...

  Medycyna naturalna

  Naturalny lek na nadciśnienie i wysoki cholesterol

  Naturalny lek na nadciśnienie i wysoki cholesterol

  Aż trudno uwierzyć, że w przeszłości ludzie radzili sobie bez leków. W dzisiejszych czasach wiele z nas sięga po środki medyczne przy różnych, nawet bardzo błahych dolegliwościach. Warto wiedzieć, czym je zastąpić, aby nie obciążać wątroby. Jednym z naturalnych...

  Zabiegi

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja ułatwia zniesienie leczenia, a także przyspiesza powrót do zdrowia.Każdy pacjent przed operacją odczuwa stres, niepokój i ma gorszy nastrój. Zadaniem premedykacji jest zniwelowanie negatywnych uczuć i przygotowanie do zabiegu czy operacji....

  Newsy - zdrowie

  Czy istnieje różnica między jajkami białymi i brązowymi?

  Czy istnieje różnica między jajkami białymi i brązowymi?

  Jajka są zdrowe i co do tego nikt już raczej nie ma wątpliwości. Jednak wiele osób nadal zastanawia się, czy kolor skorupki jajka ma znaczenie. Jedni uważają, że jajka brązowe są lepsze i smaczniejsze, a inni, że kolor jajka to kwestia genów i lepiej...