Arteoptic

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
5 ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: LABORATOIRES THEA

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Arteoptic - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Arteoptic - opis

Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym, przewlekłą jaskrą otwartego kąta przesączania.

Arteoptic - skład

1 ml roztworu 20 mg/ml (2%) zawiera 20 mg chlorowodorku karteololu (Carteololi hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Arteoptic - dawkowanie

Dorośli

1 kropla produktu Arteoptic, krople do oczu 20 mg/ml, 2 razy na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karteololu u dzieci.

Przez uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty ogólnoustrojowe wchłanianie leku zmniejsza się. To z kolei może spowodować zmniejszenie liczby układowych (ogólnoustrojowych) działań niepożądanych i nasilenie miejscowej aktywności.

Aplikator pozostaje jałowy aż do chwili złamania oryginalnego zamknięcia opakowania. Należy poinstruować pacjentów, by unikali dotykania końcówką aplikatora do powierzchni oka lub okolic oka, ponieważ w takim przypadku może dojść do zanieczyszczenia roztworu.

Jeśli ciśnienie śródgałkowe u pacjenta pozostaje na niezadowalającym poziomie przy zastosowaniu tego dawkowania, można rozważyć podanie innych leków zmniejszających ciśnienie śródgałkowe.

Jeśli konieczne jest zakroplenie więcej niż jednego leku, należy zachować co najmniej 5-minutowy odstęp pomiędzy zakropleniem kolejnych leków.

Arteoptic - środki ostrożności

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, karteolol jest wchłaniany ogólnoustrojowo. Ze względu na beta-adrenergiczny składnik, karteolol, mogą wystąpić reakcje ze strony serca i naczyń czy płuc i inne działania niepożądane tego samego rodzaju, co obserwowane w przypadku betaadrenolityków stosowanych ogólnoustrojowo.

Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest niższa niż w przypadku podania ogólnoustrojowego. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami serca i naczyń (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i niedociśnieniem tętniczym leczenie beta-adrenolitykami należy krytycznie ocenić i rozważyć leczenie innymi substancjami czynnymi.

Pacjentów z chorobami układu krążenia należy obserwować pod kątem oznak zaostrzenia się tych chorób i działań niepożądanych.

Ze względu na negatywny wpływ na czas przewodzenia, beta-adrenolityki powinny być podawane ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkie postaci choroby Raynauda lub zespół Raynauda), nieleczonym guzem chromochłonnym nadnercza i niedociśnieniem należy leczyć ostrożnie.

Zaburzenia oddechowe

Informowano o reakcjach ze strony układu oddechowego, w tym o zgonie spowodowanym skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą po podaniu niektórych beta-adrenolityków stosowanych do oczu.

Produkt Arteoptic należy stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Hipoglikemia/cukrzyca

Beta-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów z występującą samoistną hipoglikemią lub pacjentów z labilną cukrzycą, ponieważ beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Beta-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów z kwasicą ketonową lub kwasicą metaboliczną.

Beta-adrenolityki mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Beta-adrenolityki stosowane w okulistyce mogą powodować suchość oczu. Pacjentów z chorobami rogówki należy leczyć ostrożnie.

Inne leki beta-adrenergiczne

Przy stosowaniu karteololu u pacjentów już leczonych beta-adrenolitykami działającymi ogólnie wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane ogólnoustrojowe działanie blokujące receptory beta mogą być nasilone.

U tych pacjentów należy uważnie obserwować odpowiedź na lek. Nie zaleca się stosowania dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków (patrz punkt 4.5).

Reakcje anafilaktyczne

Przyjmując leki beta-adrenolityczne pacjenci z dodatnim wywiadem w kierunku atopii lub ciężkich reakcji anafilaktycznych na różne alergeny mogą silniej reagować na wielokrotną stymulację tymi alergenami, i mogą nie reagować na typowe dawki adrenaliny stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie naczyniówki

Informowano o odwarstwieniu naczyniówki w wyniku podawania leków hamujących wydzielanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych.

Znieczulenie chirurgiczne

Beta-adrenolityki stosowane do oczu mogą zablokować ogólnoustrojowe działania ß-agonistów, np. adrenaliny. Należy poinformować anestezjologa, że pacjent jest leczony karteololem.

Podobnie jak w przypadku leczenia jaskry innymi lekami, zaleca się regularne badanie ciśnienia śródgałkowego i ocenę rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego

Pacjentów z miastenią należy leczyć ostrożnie. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może pogłębiać osłabienie mięśni związane z określonymi objawami miastenii takimi jak podwójne widzenie, opadanie powiek i ogólne osłabienie.

Pacjenci noszący soczewki kontaktowe

Karteolol w postaci kropli do oczu zawiera chlorek benzalkoniowy jako środek konserwujący. Dlatego leku nie należy stosować podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem leku soczewki należy zdjąć i ponownie nałożyć nie wcześniej niż po upływie co najmniej 15 minut.

Arteoptic - przedawkowanie

Brak informacji dotyczących doraźnego leczenia przedawkowania u ludzi. W razie przypadkowego przedawkowania kropli do oczu, oczy należy przemyć wodą lub roztworem soli fizjologicznej.

Do najczęstszych objawów jakich można się spodziewać po przedawkowaniu leku blokującego receptory beta-adrenergiczne należą zawroty głowy, ból głowy, duszność, objawowa bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i ostra niewydolność serca. W razie przedawkowania można zastosować standardowe leczenie.

Arteoptic - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na substancję czynną (karteolol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

? Reaktywna choroba dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa lub dodatni wywiad w kierunku astmy oskrzelowej i skurczu oskrzeli, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc.

? Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy drugiego lub trzeciego stopnia, blok przedsionkowo-komorowy nie kontrolowany przez rozrusznik. Objawowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Arteoptic - działania niepożądane

Podobnie jak inne leki stosowane miejscowo do oczu, karteolol jest wchłaniany ogólnoustrojowo. Może to spowodować działania niepożądane podobne do tych obserwowanych w przypadku betaadrenolityków działających ogólnoustrojowo. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż w przypadku leków przyjmowanych ogólnoustrojowo. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane w grupie beta-adrenolityków stosowanych do oczu:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Układowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowe i uogólnione wysypki, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne:

Bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:

Omdlenia, udar naczyniowy mózgu, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii (nużliwości mięśni), zawroty głowy, parestezje i ból głowy.

Zaburzenia oka

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), uczucie ciała obcego, suchość oka, nadwrażliwość na światło (światłowstręt), zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, obrzęk, zamazane widzenie i odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracji (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość oczu, erozja rogówki, opadanie powiek, przekrwienie spojówek i podwójne widzenie.

Zaburzenia serca

Bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zaburzenia rytmu serca, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyń:

Niedociśnienie, zjawisko Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej kurczliwością oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie, wysypka łuszczycowa lub nasilenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Mialgia.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia/zmęczenie

Arteoptic - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania karteololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować karteololu w czasie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wpływu na powstawanie wad rozwojowych, ale pokazują ryzyko opóźnienia wzrostu płodu, gdy beta-adrenolityki podawane są doustnie. Ponadto u noworodków obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady adrenergicznej beta (np. bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddechowe i hipoglikemię), kiedy beta-adrenolityki były podawane do czasu porodu. Jeśli produkt Arteoptic jest podawany do czasu porodu, noworodka należy uważnie obserwować w pierwszych dniach życia.

Karmienie piersią

Beta-adrenolityki przenikają do mleka. Jednak w dawkach terapeutycznych karteololu w postaci kropli do oczu nie jest prawdopodobne, aby w mleku była obecna taka ilość, która powoduje wystąpienie objawów klinicznych stosowania beta-adrenolityków u noworodka. Jak zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Arteoptic - prowadzenie pojazdów

Podobnie jak w przypadku innych leków zakraplanych do oczu, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zaburzenia widzenia po zakropleniu karteololu w postaci kropli do oczu, należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, aż do chwili, gdy widzenie powróci do normy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Arteoptic - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Carteololi hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Arteoptic

  Arteoptic

  krople do oczu - 5 ml - 0,02 g/ml
  LABORATOIRES THEA
  Powiązane artykuły
  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie w oku odpowiada za kulisty kształt gałki ocznej oraz za uwodnienie układu optycznego, który odgrywa kluczową rolę w procesie widzenia. Zarówno wysokie, jak i niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe wymaga leczenia, a przyczyną nieprawidłowości mogą...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Wysokie ciśnienie śródgałkowe przyczyną jaskry Przyczyną występowania jaskry jest zbyt wysoki poziom ciśnienia śródgałkowego. O to, czy dolegliwość ta zawsze świadczy o jaskrze oraz jakie mogą być jej inne przyczyny zapytaliśmy prof. dr hab. n. med....

  Badania wzroku - pole widzenia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie dna oka

  Pachymetria (WIDEO)

  Pachymetria (WIDEO)

  Badanie grubości rogówki Pachymetria jest to badanie oceniające grubość rogówki. Rogówka jest to ta część oka, która otacza oko, jest jego zewnętrzną, wypukłą warstwą. Pachymetria jest badaniem uwiarygadniającym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Standardowy...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Laserowe leczenie jaskry

  Laserowe leczenie jaskry

  Celem leczenia jaskry jest zahamowanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w takim stopniu, aby chory zachował użyteczną ostrość widzenia do końca życia. Rozpoznanie, a nieleczenie jaskry prowadzi stopniowo do obniżania ostrości wzroku, zawężania pola widzenia...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra wtórna - zamkniętego i otwartego kąta przesączania

  Jaskra wtórna - zamkniętego i otwartego kąta przesączania

  Jaskra wtórna to choroba narządu wzroku polegająca na uszkodzeniu nerwu wzrokowego oraz komórek siatkówki, wywołana czynnikami patologicznymi zwiększającymi ciśnienie środgałkowe. Takie uszkodzenia są nieodwracalne i mogą prowadzić do pogorszenia wzroku...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra barwnikowa - charakterystyka, objawy, przebieg, leczenie

  Jaskra barwnikowa - charakterystyka, objawy, przebieg, leczenie

  Jaskra barwnikowa to dość częsta forma jaskry wtórnej, spowodowana zatykaniem otworków odpływowych ziarenkami barwnika. Ziarenka barwnika pochodzą z tęczówki oka, której wklęsłe ukształtowanie powoduje zbyt silne ocieranie o soczewkę. Jaskra barwnikowa...

  Badania

  Cyklodiatermia

  Cyklodiatermia

  Cyklodiatermia jest to okulistyczny zabieg operacyjny, który wykorzystuje prąd i działa nim na ciało rzęskowe. Zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej, a co za tym idzie, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w wyniku spowodowania procesu, jakim jest...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jedzenie zielonych warzyw zmniejsza ryzyko wystąpienia jaskry o 30 proc.

  Jedzenie zielonych warzyw zmniejsza ryzyko wystąpienia jaskry o 30 proc.

  Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, na świecie żyje obecnie ok. 7 milionów osób, które straciły wzrok z powodu jaskry. Schorzenie to jest o tyle niebezpieczne, że przez dłuższy czas może rozwijać się bezobjawowo. 80 proc. chorych nawet nie wie,...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Leczenie jaskry zależne jest w dużej mierze od jej rodzaju oraz stopnia uszkodzenia nerwu wzrokowego. Głównym sposobem leczenia pozostaje terapia farmakologiczna (podawanie kropli do worka spojówkowego). Wykorzystuje się także laseroterapię i nieco rzadziej...