Aromasin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,025 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Aromasin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Aromasin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Aromasin - opis

Aromasin jest wskazany w leczeniu uzupełniającym u kobiet po menopauzie z inwazyjnym wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych po 2–3 latach początkowego leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

Aromasin jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet w okresie naturalnego lub wywołanego leczeniem stanu po menopauzie, u których choroba uległa postępowi po zastosowaniu terapii przeciwestrogenowej. Nie wykazano skuteczności produktu Aromasin u pacjentek, u których nie wykryto receptorów estrogenowych w komórkach guza.

Aromasin - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg eksemestanu.

Każda tabletka powlekana zawiera 30,2 mg sacharozy i 0,003 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218).

Aromasin - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli, również pacjentki w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka produktu Aromasin to jedna tabletka 25 mg raz na dobę, najlepiej po posiłku. 

U pacjentek z wczesnym rakiem piersi leczenie produktem Aromasin należy prowadzić przez okres od 2 do 3 lat jako uzupełnienie wcześniejszej terapii tamoksyfenem, tak by łączny czas leczenia uzupełniającego wyniósł 5 lat, bądź też zakończyć je wcześniej, jeżeli dojdzie do nawrotu guza.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi leczenie produktem Aromasin należy kontynuować do czasu stwierdzenia wyraźnej progresji guza.

Niewydolność wątroby lub nerek

Nie są wymagane zmiany dawkowania u pacjentek z niewydolnością wątroby lub nerek.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Aromasin - środki ostrożności

Produktu Aromasin nie należy podawać kobietom przed menopauzą. Dlatego też przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenia LH, FSH oraz estradiolu w surowicy, aby upewnić się, że pacjentka jest w okresie postmenopauzalnym.

Aromasin należy stosować ostrożnie u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Aromasin zawiera sacharozę. Nie należy go więc podawać pacjentkom z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Aromasin zawiera metylu para-hydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

Aromasin jest produktem znacznie obniżającym stężenie estrogenów. Po zastosowaniu produktu obserwowano zmniejszenie gęstości mineralnej kości oraz zwiększoną częstość złamań kości. Na początku leczenia uzupełniającego produktem Aromasin u kobiet z osteoporozą lub z grupy dużego ryzyka wystąpienia osteoporozy, należy ocenić gęstość mineralną kości zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi oraz praktyką. U pacjentek z zaawansowaną chorobą, należy dokonać indywidualnej oceny gęstości mineralnej kości dla każdego przypadku. Chociaż nie są dostępne pełne dane, które potwierdzałyby wpływ leczenia produktem Aromasin na utratę gęstości mineralnej kości, pacjentki leczone produktem Aromasin należy ściśle obserwować w kierunku zmniejszenia gęstości kości i w grupie podwyższonego ryzyka wdrożyć leczenie lub profilaktykę osteoporozy.

Przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem aromatazy należy rozważyć przeprowadzenie rutynowego oznaczenia stężenia 25-hydroksy-witaminy D, ze względu na dużą częstość występowania ciężkiej hipowitaminozy u kobiet z wczesnym rakiem piersi. U kobiet z niedoborem witaminy D należy stosować suplementację witaminą D.

Aromasin - przedawkowanie

Przeprowadzono badania kliniczne produktu Aromasin podawanego w pojedynczej dawce do 800 mg zdrowym ochotniczkom oraz w dawce do 600 mg na dobę kobietom po menopauzie, z zaawansowanym rakiem piersi; takie dawki były dobrze tolerowane. Wielkość pojedynczej dawki produktu Aromasin, która mogłaby wywołać objawy zagrażające życiu, jest nieznana. Pojedyncza doustna dawka śmiertelna dla szczurów i psów przekraczała odpowiednio 2000 i 4000 razy dawkę zalecaną u ludzi w przeliczeniu mg/m 2 pc. Nie ma swoistej odtrutki, w razie przedawkowania produktu stosuje się leczenie objawowe. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące i dokładna obserwacja pacjenta z częstym monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych.

Aromasin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u kobiet przed menopauzą, jak również u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Aromasin - działania niepożądane

We wszystkich badaniach klinicznych, w których stosowano Aromasin w standardowej dawce dziennej wynoszącej 25 mg, produkt był ogólnie dobrze tolerowany, a występujące działania niepożądane miały nasilenie łagodne do umiarkowanego. 

Z powodu działań niepożądanych leczenie przerwało 7,4% pacjentek z wczesnym rakiem piersi, otrzymujących leczenie uzupełniające produktem Aromasin, po początkowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uderzenia gorąca (22%), bóle stawów (18%) i zmęczenie (16%). 

Odsetek pacjentek, u których przerwano leczenie z powodu działań niepożądanych, w całkowitej populacji pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi wyniósł 2,8%. Z kolei u chorych z zaawansowanym rakiem piersi najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: uderzenia gorąca (14%) i nudności (12%).

Większość działań niepożądanych można przypisać zmniejszeniu stężenia estrogenów (np. uderzenia gorąca).

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest zdefiniowana jako:

bardzo często (≥ 1/ 10),

często (≥1/100 do < 1/10),

niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100),

rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000),

bardzo rzadko  (< 1/10 000),

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: leukopenia (**)

Często: trombocytopenia (**)

Nieznana: zmniejszenie liczby limfocytów we krwi (**)

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Często: jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często: depresja, bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: bóle głowy, zawroty głowy

Często: zespół cieśni kanału nadgarstka, parestezje

Rzadko: senność

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często: uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: bóle brzucha, nudności

Często: wymioty, biegunka, zaparcia, dyspepsja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej we krwi Rzadko: zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często: zwiększona potliwość

Często: łysienie, wysypka, pokrzywka, świąd

Rzadko: ostra uogólniona osutka krostkowa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często: bóle stawów i bóle mięśniowo-szkieletowe (*)

Często: złamania, osteoporoza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: ból, uczucie nadmiernego zmęczenia

Często: obrzęki obwodowe, osłabienie

(*) W tym: ból stawów, a rzadziej bóle kończyn, choroba zwyrodnieniowa stawów, ból kręgosłupa, zapalenie stawów, ból mięśni i sztywność stawów.

(**)  U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi rzadko stwierdzano trombocytopenię i leukopenię. U około 20% pacjentek otrzymujących produkt Aromasin obserwowano sporadyczne zmniejszenie liczby limfocytów we krwi, szczególnie nasilone u osób z limfopenią występującą przed leczeniem. Średnia liczba limfocytów u tych pacjentek nie zmieniała się jednak znacząco w czasie. Nie odnotowano też zwiększenia częstości współwystępujących zakażeń wirusowych. Tego typu działań nie obserwowano u pacjentek leczonych we wczesnych stadiach rozwoju raka piersi.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość określonych zdarzeń niepożądanych i chorób, bez względu na ich przyczyny, w badaniu wczesnego raka piersi (Intergroup Exemestane Study, IES), stwierdzonych u pacjentek w trakcie leczenia i do 30 dni po jego zakończeniu.

Działania niepożądane i choroby

Eksemestan (N = 2249)

Tamoksyfen (N = 2279)

Uderzenia gorąca

491 (21,8%)

457 (20,1%)

Uczucie nadmiernego zmęczenia

367 (16,3%)

344 (15,1%)

Bóle głowy

305 (13,6%)

255 (11,2%)

Bezsenność

290 (12,9%)

204 (9,0%)

Zwiększona potliwość

270 (12,0%)

242 (10,6%)

Ginekologiczne

235 (10,5%)

340 (14,9%)

Zawroty głowy

224 (10,0%)

200 (8,8%)

Nudności

200 (8,9%)

208 (9,1%)

Osteoporoza

116 (5,2%)

66 (2,9%)

Krwotok z pochwy

90 (4,0%)

121 (5,3%)

Inny nowotwór pierwotny

84 (3,6%)

125 (5,3%)

Wymioty

50 (2,2%)

54 (2,4%)

Zaburzenia widzenia

45 (2,0%)

53 (2,3%)

Powikłania zakrzepowo-zatorowe

16 (0,7%)

42 (1,8%)

Złamania osteoporotyczne

14 (0,6%)

12 (0,5%)

Zawał serca

13 (0,6%)

4 (0,2%)

W badaniu IES częstość występowania zmian niedokrwiennych serca w ramieniu z eksemestanem i tamoksyfenem wyniosła odpowiednio 4,5% wobec 4,2%. Nie zaobserwowano znaczących różnic w zakresie częstości występowania powikłań kardiologicznych dla eksemestanu w porównaniu z tamoksyfenem, takich jak nadciśnienie tętnicze (odpowiednio 9,9% wobec 8,4%), zawał mięśnia sercowego (odpowiednio 0,6% wobec 0,2%) i niewydolność serca (odpowiednio 1,1% wobec 0,7%).

W badaniu IES, eksemestan był związany z częstszym występowaniem hipercholesterolemii w porównaniu z tamoksyfenem (3,7% wobec 2,1%).

W oddzielnym, z podwójnie ślepą próbą, randomizowanym badaniu, obejmującym kobiety w wieku po menopauzie, z wczesnym rakiem piersi o niskim ryzyku, leczone eksemestanem (N=73) lub otrzymujące placebo (N=73) przez 24 miesiące, stężenie cholesterolu HDL w surowicy zmniejszyło się średnio o 7–9% w grupie otrzymującej eksemestan, a zwiększyło się o 1% w grupie otrzymującej placebo. Stwierdzono również zmniejszenie stężenia apolipoproteiny A1 o 5–6% w grupie otrzymującej eksemestan, w porównaniu z jego zmniejszeniem o 0–2% w grupie otrzymującej placebo. W obu grupach wpływ na inne analizowane parametry lipidowe [cholesterol całkowity, cholesterol LDL, triglicerydy, apolipoproteina B i lipoproteina (a)] był bardzo podobny. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest wyjaśnione.

W badaniu IES zaobserwowano wyższą częstość występowania wrzodów żołądka w ramieniu z eksemestanem w porównaniu do ramienia z tamoksyfenem (odpowiednio 0,7% wobec < 0,1%). Większość pacjentów otrzymujących eksemestan, u których stwierdzono wrzód żołądka, przyjmowała jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne lub zgłaszała wcześniej przebytą chorobę wrzodową żołądka.

Aromasin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania produktu Aromasin u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ produktu Aromasin na zdolność do rozrodu. W związku z tym stosowanie produktu Aromasin jest przeciwwskazane u kobiet ciężarnych. 

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy eksemestan przenika do mleka ludzkiego. Produktu Aromasin nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. 

Kobiety w wieku rozrodczym lub okołomenopauzalnym

Należy omówić potrzebę stosowania odpowiedniej antykoncepcji z kobietami w wieku rozrodczym, w tym z kobietami w wieku okołomenopauzalnym lub z kobietami, które niedawno przeszły menopauzę, aż do czasu jej pełnego potwierdzenia.

Aromasin - prowadzenie pojazdów

Istnieją doniesienia o wystąpieniu osłabienia, senności, astenii oraz zawrotów głowy po zastosowaniu produktu. Należy poinformować pacjentki, że wystąpienie tego typu objawów może zmniejszyć sprawność fizyczną i (lub) umysłową niezbędną do obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Aromasin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Exemestanum

  Eksemestan to lek hormonalny o charakterze antyestrogenu. Stosowany w raku piersi u kobiet po menopauzie jako element leczenia uzupełniającego oraz w raku piersi u kobiet po menopauzie.

  Dostępne opakowania
  Aromasin

  Aromasin

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,025 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych weszła w życie z opóźnieniem, przez co aptekarze mieli poważny problem z wprowadzeniem na czas nowych cen leków. W konsekwencji zapanował chaos - w niektórych aptekach wciąż obowiązują stare ceny, a inne trzeba było zamknąć...