Apo-go Ampoules

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji
Dawka
0,01 g/ml
Ilość
5 amp.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD

Apo-go Ampoules - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Apo-go Ampoules - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Apo-go Ampoules - opis

Leczenie fluktuacji ruchowych (zjawisk „on-off”) u pacjentów z chorobą Parkinsona, które nie są dostatecznie kontrolowane przez leki doustne stosowane w chorobie Parkinsona.

Apo-go Ampoules - skład

1ml zawiera 10 mg apomorfiny chlorowodorku

2ml zawierają 20 mg apomorfiny chlorowodorku

5 ml zawiera 50 mg apomorfiny chlorowodorku

Substancja pomocnicza: sodu pirosiarczyn (E 223) w ilości 1 mg na ml.

Apo-go Ampoules - dawkowanie

Dobór pacjentów kwalifikujących się do leczenia za pomocą wstrzyknięć produktu APO-go Ampoules:

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia za pomocą APO-go powinni potrafić rozpoznawać u siebie początek objawów „off” i wykonywać sobie wstrzyknięcia bądź mieć odpowiedzialnego opiekuna, który w razie potrzeby potrafiłby wykonywać im wstrzyknięcia.

Niezbędne jest ustalone podawanie pacjentowi domperydonu, zazwyczaj 20 mg trzy razy na dobę przez co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Apomorfinę należy wprowadzać w kontrolowanym otoczeniu specjalistycznej kliniki. Nadzór nad pacjentem powinien sprawować lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu choroby Parkinsona (np. neurolog). Leczenie pacjenta lewodopą, z dodatkiem lub bez dodatku agonistów dopaminy, należy zoptymalizować przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego APO-go.

Dorośli

Podawanie

Produkt APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji przeznaczony jest do podawania podskórnego w przerywanych bolusach. APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji może też być podawany w ciągłej infuzji podskórnej za pomocą minipompy infuzyjnej i (lub) pompy strzykawkowej.

Apomorfiny nie wolno podawać drogą dożylną.

Nie stosować, jeśli roztwór przyjął zabarwienie zielone. Przed podaniem roztwór należy poddać ocenie wzrokowej. Roztwór należy stosować wyłącznie wtedy, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i wolny od widocznych cząsteczek.

Ustalenie dawki progowej

Właściwa dawka dla danego pacjenta ustalana jest z wykorzystaniem schematów zwiększającego się dawkowania. Sugerowany jest następujący schemat:

1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,1 ml), czyli około 15-20 µg/kg, wstrzykuje się podskórnie podczas okresu hipokinetycznego, czyli okresu „off”, a pacjenta obserwuje się przez 30 minut czy wystąpiła odpowiedź ruchowa.

Jeśli odpowiedź nie występuje lub jest ona niewystarczająca, pacjentowi podaje się we wstrzyknięciu podskórnym drugą dawkę 2 mg chlorowodorku apomorfiny (0,2 ml) i pacjenta obserwuje się przez kolejne 30 minut czy wystąpiła odpowiednia odpowiedź.

Dawkowanie można zwiększać stosując zwiększające się dawki w co najmniej czterdziestominutowych odstępach pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami, aż do uzyskania zadowalającej odpowiedzi ruchowej. 

Stabilizacja leczenia

Po ustaleniu właściwej dawki leku, w przypadku pojawienia się pierwszych objawów epizodu „off”, pacjentowi można podać pojedyncze wstrzyknięcie podskórne w dolną część brzucha lub zewnętrzną część uda.Nie można wykluczyć u danego pacjenta różnic we wchłanianiu w zależności od miejsc wykonywania wstrzyknięć. W związku z tym przez kolejną godzinę od podania leku pacjenta należy obserwować, aby ocenić jakość jego odpowiedzi na leczenie. Zmian w dawkowaniu można dokonywać w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Optymalne dawkowanie chlorowodorku apomorfiny różni się u poszczególnych pacjentów, lecz po ustaleniu pozostaje ono względnie stałe u danego pacjenta.

Środki ostrożności przy kontynuowaniu leczenia

Dawka dobowa APO-go Ampoules różni się w szerokim zakresie u poszczególnych pacjentów, zazwyczaj w zakresie od 3 mg do 30 mg podawanych w 1 do 10 wstrzyknięć, a czasem nawet w 12 oddzielnych wstrzyknięciach na dobę.

Zaleca się, aby całkowita dawka dobowa chlorowodorku apomorfiny nie przekraczała 100 mg i aby pojedynczy bolus nie przekraczał dawki 10 mg na godzinę.

W badaniach klinicznych zazwyczaj możliwe było pewne zmniejszenie dawki lewodopy, choć efekt ten różni się znacznie u poszczególnych pacjentów i musi być uważnie kontrolowany przez doświadczonego lekarza.

Po ustaleniu leczenia dawkę domperydonu można stopniowo zmniejszać u niektórych pacjentów, choć u niewielu jedynie lek ten udaje się skutecznie odstawić bez wymiotów czy niedociśnienia.

Ciągła infuzja

U pacjentów, u których wykazano dobrą odpowiedź w okresie „on” podczas etapu rozpoczynania leczenia apomorfina, lecz u których podczas leczenia za pomocą przerywanych iniekcji ogólny stopień opanowania objawów pozostawał niewystarczający lub wymagających wielu i częstych wstrzyknięć (ponad 10 na dobę), można rozpocząć leczenie za pomocą ciągłej infuzji podskórnej wykonywanej za pomocą minipompy i (lub) pompy strzykawkowej lub przejść na tego rodzaju leczenie w następujący sposób:

Ciągłą infuzję podskórną rozpoczyna się z szybkością 1 mg chlorowodorku apomorfiny (0,1 ml) na godzinę a następnie zwiększa zależnie od odpowiedzi pacjenta. Zwiększenie szybkości infuzji nie powinno przekraczać 0,5 mg na godzinę w odstępach nie mniejszych niż 4 godziny. Szybkość podawania infuzji na godzinę może wahać się w zakresie od 1 mg do 4 mg (od 0,1 ml do 0,4 ml), co odpowiada 0,015-0,06 mg/kg mc./h. Infuzje należy podawać wyłącznie w czasie czuwania. Jeśli pacjent nie odczuwa silnych dolegliwości w porze nocnej, nie zaleca się stosowania infuzji 24godzinnych. Wydaje się, że tolerancja na leczenie nie występuje, jeśli okres bez leczenia w porze nocnej wynosi co najmniej 4 godziny. W każdym razie, miejsce podawania infuzji należy zmieniać co 12 godzin.

Pacjenci mogą wymagać uzupełniania ciągłej infuzji podskórnej przerywanymi bolusami jeśli konieczne i jak zalecił lekarz.

Można rozważyć zmniejszenie dawkowania innych agonistów dopaminy podczas ciągłej infuzji podskórnej.

Dzieci i młodzież:

Produkt APO-go Ampoules jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku są dobrze reprezentowani w populacji pacjentów z chorobą Parkinsona i stanowią wysoki odsetek uczestników badań klinicznych oceniających stosowanie leku APO-go. Prowadzenie pacjentów w podeszłym wieku leczonych produktem APO-go nie różniło się od stosowanego u młodszych pacjentów. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas rozpoczynania terapii u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.

Zaburzenie czynności nerek:

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek można stosować schemat dawkowania podobny do schematu dawkowania zalecanego u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku.

Apo-go Ampoules - środki ostrożności

Chlorowodorek apomorfiny należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami nerek, płuc lub układu krążenia oraz u osób ze skłonnościami do nudności i wymiotów.

Dodatkową ostrożność zaleca się podczas rozpoczynania leczenia u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) pacjentów osłabionych.

Ze względu na to, że apomorfina może wywoływać niedociśnienie, nawet gdy podawana jest po uprzednim podaniu domperydonu, należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej chorobami serca lub pacjentów przyjmujących produkty lecznicze wazoaktywne, takie jak leki przeciwnadciśnieniowe, a szczególnie u pacjentów z stwierdzonym wcześniej niedociśnieniem ortostatycznym.

Ponieważ apomorfina, szczególnie w dużych dawkach, może powodować wydłużenie odstępu QT, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem częstoskurczu typu torsade de pointes .

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem miejscowych działań podskórnych. Można je czasem łagodzić poprzez zmianę miejsc wykonywania wstrzyknięć lub ewentualnie poprzez aplikację ultradźwięków (o ile istnieje taka możliwość) aby unikać obszarów występowania guzkowatości i stwardnień.

U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości. Powinno się w regularnych odstępach czasu wykonywać badania hematologiczne, podobnie jak w przypadku lewodopy, jeśli jest podawana jednocześnie z apomorfiną.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku skojarzonego stosowania apomorfiny z innymi produktami leczniczymi, szczególnie tych z wąskim zakresem terapeutycznym.

U wielu pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona współistnieją problemy neuropsychiczne. Istnieją dowody na to, że u niektórych pacjentów apomorfina może zaostrzyć zaburzenia neuropsychiczne. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania apomorfiny w tej grupie pacjentów.

Stwierdzono, że stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności, a stosowanie innych agonistów dopaminy może wiązać się z epizodami nagłych zaśnięć, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjenci muszą być o tym poinformowani i należy udzielić porady, aby podczas leczenia apomorfiną zachowywali ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których występuje senność, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Można też rozważyć zmniejszenie dawkowania lub zakończenie leczenia.

Zaburzenia kontroli impulsów 

Należy uważnie obserwować pacjentów, czy nie rozwijają się u nich zaburzenia kontroli impulsów. Pacjenci oraz ich opiekunowie powinni mieć świadomość, że u pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy zaburzenia kontroli impulsów, w tym patologiczne uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się. W przypadku wystąpienia takich objawów należy wziąć pod uwagę redukcję/stopniowe zmniejszanie dawki.

Produkt APO-go Ampoules, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji zawiera pirosiarczyn sodu, który rzadko może powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na 10 ml, tj. jest zasadniczo „bezsodowy”.

Apo-go Ampoules - przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne z przedawkowaniem apomorfiny stosowanej w przypadku tej drogi podawania jest niewielkie. Objawy przedawkowania można leczyć empirycznie w sposób zalecany poniżej:

Silne wymioty można leczyć domperydonem.

Depresję oddechową można leczyć naloksonem.

Niedociśnienie: powinno się podjąć odpowiednie działania, np. uniesienie części łóżka, na której leżą kończyny dolne.

Bradykardię można leczyć atropiną.

Apo-go Ampoules - przeciwwskazania

U pacjentów z depresją oddechową, otępieniem, chorobami psychicznymi lub niewydolnością wątroby.

Leczenie apomorfiny chlorowodorkiem nie jest odpowiednie dla pacjentów, u których występuje odpowiedź „on” na lewodopę zakłócona ciężkimi dyskinezami lub dystonią. 

Produktu APO-go Ampoules nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na apomorfinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Produkt APO-go Ampoules jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Apo-go Ampoules - działania niepożądane

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: U pacjentów leczonych apomorfiną opisywano przypadki niedokrwistości hemolitycznej i małopłytkowości.

Rzadko: Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny rzadko występowała eozynofilia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: W związku z obecnością pirosiarczynu sodu w składzie omawianego produktu mogą wystąpić reakcje alergiczne (w tym anafilaksja i skurcz oskrzeli).

Zaburzenia psychiczne

Często: Zaburzenia neuropsychiczne często występują u pacjentów z parkinsonizmem. Produkt APO-go Ampoules należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności w tej grupie pacjentów. Podczas leczenia chlorowodorkiem apomorfiny odnotowywano przypadki zaburzeń neuropsychiatrycznych (w tym przemijające łagodne stany splątania i omamy wzrokowe).

Częstość nieznana: Zaburzenia kontroli impulsów: U pacjentów otrzymujących agonistów dopaminy, w tym apomorfiną, mogą wystąpić objawy patologicznego uzależnienia od hazardu, zwiększone libido, wzrost popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, obżarstwo i kompulsywne objadanie się.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Na początku leczenia może występować przemijająca sedacja po każdorazowej dawce chlorowodorku apomorfiny; objaw ten zwykle ustępuje w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem senności.

Opisywano też przypadki zawrotów głowy / uczucia zamroczenia

Niezbyt często: Apomorfina może wywołać dyskinezy w okresach „on”, które w niektórych przypadkach mogą być ciężkie, a u niektórych pacjentów prowadzić do przerwania leczenia.

Stosowanie apomorfiny wiąże się z występowaniem epizodów nagłych zaśnięć.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: Niedociśnienie ortostatyczne obserwowane jest niezbyt często i zazwyczaj przemija.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Podczas leczenia apomorfiną występowało u pacjentów ziewanie.

Niezbyt często: Donoszono o trudnościach w oddychaniu.

Zaburzenia żołądka i jelit

C zęsto: Nudności i wymioty, szczególnie na początku leczenia apomorfiną, zwykle wskutek pominięcia dawki domperydonu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Opisywano przypadki miejscowych i uogólnionych wysypek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: U większości pacjentów występują reakcje w miejscu podania, szczególnie w przypadku stosowania w sposób ciągły. Mogą one obejmować guzki podskórne, stwardnienie, rumień, bolesność uciskową i zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Mogą też wystąpić różne inne reakcje miejscowe (np. podrażnienie, świąd, powstawanie siniaków i ból).

Niezbyt często: Opisywano przypadki martwicy i owrzodzeń w miejscu podania.

Częstość nieznana: Opisywano przypadki obrzęków obwodowych.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: U pacjentów otrzymujących apomorfinę opisywano przypadki dodatniego testu Coombsa.

Apo-go Ampoules - ciąża i karmienie piersią

Brak doświadczenia ze stosowaniem apomorfiny u kobiet w ciąży. 

Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję nie wskazują na występowanie jakichkolwiek działań teratogennych, lecz dawki podawane szczurom, które są toksyczne dla samic, mogą prowadzić do niewydolności oddechowej u noworodków. Potencjalne zagrożenie dla ludzi jest nieznane.

Produktu APO-go Ampoules nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to wyraźnie koniecznie.

Nie wiadomo, czy apomorfina przenika do mleka kobiecego. Decyzja o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/przerwaniu leczenia produktem APO-go Ampoules należy podjąć uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania APO-go Ampoules dla kobiety.

Apo-go Ampoules - prowadzenie pojazdów

Chlorowodorek apomorfiny ma nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Pacjenci leczeni apomorfiną, u których występuje senność i (lub) epizody nagłego zasypiania, muszą zostać poinformowani o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności (np. obsługiwania maszyn), w przypadku których zmniejszona czujność mogłaby narazić ich samych lub inne osoby na ryzyko ciężkiego urazu lub śmierci – do momentu ustąpienia tych nawracających epizodów i senności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Apomorphini hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Apo-go Ampoules

  Apo-go Ampoules

  roztwór do wstrzykiwań lub infuzji - 5 amp.a 5ml - 0,01 g/ml
  BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD
  Apo-go Ampoules

  Apo-go Ampoules

  roztwór do wstrzykiwań lub infuzji - 5 amp.a 2ml - 0,01 g/ml
  BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD