Apo-Feno 200 M

zobacz opinie o produkcie »
Cena
19,87 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,2 g
Ilość
30 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: APOTEX EUROPE B.V.

Apo-Feno 200 M - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Apo-Feno 200 M - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Apo-Feno 200 M - opis

Apo-Feno 200 M jest wskazany do stosowania jako dodatek do diety oraz innych terapii niefarmakologicznych (np. ćwiczenia fizyczne, utrata masy ciała) w następujących przypadkach:

- Leczenie ciężkiej hipertriglicerydemii z niskim poziomem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez.

- Mieszana hiperlipidemia, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

- Mieszana hiperlipidemia u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, jako dodatek do leczenia statynami, jeżeli stężenia triglicerydów oraz cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) nie są w wystarczającym stopniu kontrolowane.

Apo-Feno 200 M - skład

Każda kapsułka zawiera 200 mg mikronizowanego fenofibratu( Fenofibratum ).

Apo-Feno 200 M - dawkowanie

W trakcie leczenia należy stosować dietę ubogotłuszczową. Produkt leczniczy przyjmuje się podczas posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 1 kapsułka produktu Apo-Feno 200 M raz na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny większy niż 20 ml/min, a mniejszy niż 100 ml/min) i w podeszłym wieku należy zachować ostrożność. Leczenie należy rozpoczynać od dawki dobowej 100 mg fenofibratu niemikronizowanego lub 67 mg mikronizowanego. 

W przypadku pominięcia jednej lub większej liczby dawek, nie należy zwiększać liczby zażywanych kapsułek podczas przyjmowania następnej dawki. Należy nadal postępować zgodnie z zalecanym schematem leczenia. 

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania fenofibratu u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone. Brak jest odpowiednich danych. Dlatego nie zaleca się stosowania fenofibratu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Apo-Feno 200 M - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem podawania fenofibratu należy wdrożyć odpowiednie leczenie schorzeń będących przyczyną wtórnej hipercholesterolemii, takich jak: cukrzyca typu 2, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, choroby wątroby z utrudnionym odpływem żółci, alkoholizm.

Ostrzeżenia specjalne

Należy zmniejszyć dawkę preparatu u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min), ponieważ zmniejsza się znacznie klirens kwasu fenofibrynowego, co może prowadzić do kumulacji fenofibratu w organizmie.

Należy przerwać podawanie fenofibratu, jeżeli stężenie kreatyniny przekroczy o 50% górną granicę normy. Zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia.

Z uwagi na podobieństwo chemiczne, farmakologiczne i kliniczne fenofibratu do innych leków z grupy fibratów jak np.: klofibrat, gemfibrozyl, ciprofibrat, benzafibrat, jest prawdopodobne, że u pacjentów leczonych fenofibratem mogą wystąpić działania niepożądane, które stwierdzono u pacjentów stosujących leki z grupy fibratów. 

Fenofibrat, podobnie jak klofibrat i gemfibrozyl, zwiększa wydzielanie cholesterolu do żółci, co może sprzyjać wystąpieniu kamicy żółciowej. Należy zaniechać leczenia fenofibratem u pacjentów z kamicą żółciową.

Fenofibratu nie należy podawać jednocześnie z innymi produktami leczniczymi z grupy fibratów. Nadmiernie zwiększone wydalanie cholesterolu do żółci może powodować kamicę żółciową. U pacjentów leczonych jednocześnie fenofibratem i gemfibrozylem może wystąpić rozpad mięśni prążkowanych.

Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania fenofibratu z lekami z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA, takimi jak: atorwastatyna, ceriwastatyna, fluwastatyna, lowastatyna, prawastatyna, symwastatyna.

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych z fenofibratem u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność.

Rzadko, w czasie leczenia fenofibratem obserwowano zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz i zmniejszeniem lub zwiększeniem aktywności fosfatazy alkalicznej. Zaburzenia te ustępują po odstawieniu leku. Zaleca się okresowe (co 3 miesiące) badanie aktywności aminotransferaz (AspAT, AlAT, GGTP). Jeśli zaburzenia utrzymują się, należy zdecydować o zmianie sposobu leczenia. 

W przypadku zwiększenia aktywności aminotransferaz 2-3 razy ponad wartość prawidłową, produkt leczniczy należy odstawić.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zapaleniem trzustki w wywiadzie. 

Zapalenie trzustki stwierdzano też u pacjentów leczonych fenofibratem. Skuteczność leczenia fenofibratem może się wtedy zmniejszyć oraz może wystąpić niedrożność przewodu żółciowego, a nawet kamica żółciowa.

Fenofibrat może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Rzadko w czasie stosowania fibratów może wystąpić zapalenie mięśni, miopatia lub rozpad mięśni prążkowanych ze zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej. Pacjenta należy uprzedzić, że jeśli wystąpią bóle mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zalecić wykonanie oznaczania aktywności kinazy kreatynowej. W przypadku zwiększenia aktywności 5 razy ponad wartość prawidłową, produkt należy odstawić. 

Czynniki sprzyjające wystąpieniu miopatii i (lub) rozpadu mięśni prążkowanych to: wiek powyżej 70 lat, osobnicza lub rodzinna skłonność do chorób mięśni, zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i alkoholizm. U pacjentów z tymi schorzeniami ryzyko wystąpienia rozpadu mięśni prążkowanych jest większe. Należy starannie ocenić stosunek ryzyka i korzyści leczenia u tych pacjentów przed rozpoczęciem leczenia.

Ryzyko działania toksycznego na mięśnie może się zwiększyć, jeśli produkt Apo-Feno 200 M jest stosowany z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia fenofibratem należy zalecić wykonanie oznaczania stężenia lipidów we krwi. Należy zalecić też dietę ubogotłuszczową, ćwiczenia fizyczne i utrzymywanie właściwej masy ciała. 

Należy zalecić pacjentom z cukrzycą lub niedoczynnością tarczycy by często kontaktowali się z lekarzem.

Przed zastosowaniem fenofibratu należy zwrócić uwagę czy pacjent nie przyjmuje preparatów nasilających hipertriglicerydemię, np.: blokujących receptory β -adrenergiczne, moczopędnych leków tiazydowych lub estrogenów.

Okresowo, należy zalecać pacjentowi wykonywanie badań laboratoryjnych obrazu krwi oraz stężenia cholesterolu i triglicerydów. Badania są niezbędne by ustalić właściwą dawkę fenofibratu. Jeśli po dwóch miesiącach stosowania produktu leczniczego w maksymalnej dawce dobowej (1 kapsułka ApoFeno 200 M), nie uzyska się zadowalającego zmniejszenia stężenia triglicerydów i cholesterolu, należy zdecydować o zmianie sposobu leczenia. 

Rzadko mogą wystąpić ostre, skórne reakcje nadwrażliwości, powodujące konieczność leczenia szpitalnego.

Na początku leczenia może wystąpić przemijające zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wartości wyniku hematokrytu i liczby leukocytów. Bardzo rzadko występowała trombocytopenia i agranulocytoza.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fenofibratu u dzieci nie zostały w pełni ustalone.

Nie stwierdzono kumulacji metabolitów fenofibratu u pacjentów w podeszłym wieku. Produkt leczniczy można stosować bez zmniejszania dawki.

U pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny należy sprawdzić czy hiperlipidemia jest pierwotna czy wtórna (możliwe zwiększenie stężenia lipidów spowodowane doustnymi estrogenami). Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Apo-Feno 200 M - przedawkowanie

Brak doniesień o przedawkowaniu fenofibratu. Brak swoistej odtrutki. Jeśli podejrzewa się przedawkowanie, należy leczyć objawowo i zastosować leczenie podtrzymujące, jeśli jest to konieczne. Hemodializa nie powoduje usunięcia fenofibratu z organizmu. 

Apo-Feno 200 M - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min).

- Objawowe schorzenia pęcherzyka żółciowego (kamica, zapalenie pęcherzyka żółciowego).

- Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu.

- Pacjenci z hiperlipoproteinemią typu I, ze zwiększonym stężeniem chylomikronów i triglicerydów w osoczu lecz z prawidłowym stężeniem lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL).

- Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki z powodu ciężkiej hipertriglicerydemii.

Apo-Feno 200 M - działania niepożądane

Do najczęściej raportowanych działań niepożądanych przy stosowaniu fenofibratu należą zaburzenia trawienne, żołądkowe lub jelitowe.

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie badania klinicznego kontrolowanego placebo (n=2344) z poniżej przedstawioną częstością:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

≥1/100, < 1/10

Niezbyt często

≥1/1000,

< 1/100

Rzadko ≥1/10 000, < 1/1 000

Bardzo rzadko < 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki

Częstość nie znana a

(nie może być określona na podstawie

dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Zmniejszenie

stężenia hemoglobiny, zmniejszenie

liczby białych krwinek

   

Zaburzenia

układu immunologicznego

   

Nadwrażliwość

   

Zaburzenia

układu nerwowego

 

Bóle głowy

     

Zaburzenia naczyniowe

 

Zakrzepowozatorowa

(zatorowość płucna, zakrzepica żył hcikobęłg) ٭

     

Zaburzenia

układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

       

Śródmiąższowe choroby płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Objawy przedmiotowe i podmiotowe ze

strony żołądka i

jelit

(bole brzucha,

nudności, wymioty, biegunka i

 wzdęcia z oddawaniem wiatrów) o umiarkowanej ciężkości

Zapalenie trzustki*

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Kamica żółciowa

Zapalenie

wątroby

 

Żółtaczka, powikłania kamicy

żółciowej (np. zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie dróg

żółciowych,

kolka żółciowa

itp.)

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej

 

Nadwrażliwość skory

(np. wysypka, świąd,

pokrzywka)

Łysienie, Nadwrażliwość

na światło

   

Zaburzenia

mięśniowo – szkieletowe i tkanki łącznej

 

Zaburzenia

mięśni (np. mialgie, zapalenie

mięśni, skurcze i osłabienie mięśni)

   

Rabdomioliza

Zaburzenia

układu rozrodczego i piersi

 

Zaburzenia potencji

     

Badania diagnostyczne

 

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

   

٭ w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu FIELD przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2, zaobserwowano znamienny statystycznie wzrost przypadków zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% do 0,5%; p=0,031). W tym samym badaniu odnotowano znamienny statystycznie wzrost występowania zatorowości płucnej (0,7% w grupie otrzymującej placebo do 1,1% w grupie otrzymującej fenofibrat; p=0,022) i nieznamienny statystycznie wzrost występowania zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów], fenofibrat: 1,4% [67/4895 pacjentów]; p=0,074).

a Dodatkowo do działań niepożądanych raportowanych w trakcie badania klinicznego, następujące działania niepożądane były zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu leku do obrotu. Nie można było określić precyzyjnie częstości występowania tych działań niepożądanych i zostały zakwalifikowane jako „częstość nieznana”.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Śródmiąższowe choroby płuc. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rabdomioliza.

Apo-Feno 200 M - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne wystąpiło po dawkach równoważnych z dawką toksyczną dla matki. Potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest nieznane. Dlatego też u kobiet w ciąży produkt Apo-Feno 200 M należy stosować wyłącznie po dokładnej ocenie korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią

Brak jest danych o przenikaniu fenofibratu i jego metabolitów do mleka matki. W związku z tym nie należy stosować produktu Apo-Feno 200 M u kobiet karmiących piersią.

Apo-Feno 200 M - prowadzenie pojazdów

Nie zaobserwowano wpływu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Apo-Feno 200 M - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fenofibratum

  Jest to substancja działająca uspokajająco, a w większych dawkach nasennie i przeciwdrgawkowo. Wykazuje działanie hamujące na OUN: podwzgórze, układ siatkowaty, korę mózgu. Powoduje osłabienie napięcia mięśni gładkich i działa przeciwskurczowo. Stosuje sie w częściowych i uogólnionych napadach padaczkowych oraz jako lek uspokajający.

  Dostępne opakowania
  Apo-Feno 200 M

  Apo-Feno 200 M

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,2 g
  APOTEX EUROPE B.V.
  19,87 zł
  Powiązane artykuły
  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Patronaty

  Gwiazdy na urodzinach projektu „Zadbaj o swoje serce"

  Gwiazdy na urodzinach projektu „Zadbaj o swoje serce"

  Informacja prasowa 16 października w gliwickiej Europie Centralnej będziemy świętować 10 urodziny projektu profilaktycznego pod hasłem „Zadbaj o swoje serce". Urodzinowy tort pokroi Lucjan Czerny a o dobry humor najmłodszych zadbają Siostry Wajs...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Antydepresanty przyczyną udaru!

  Depresja może być poważniejsza w skutkach niżby się wydawało. Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z Harvardu wykazały, że kobiety, które cierpią z powodu depresji oraz te, które zażywają antydepresanty, są bardziej podatne na udar mózgu. Udowodniono...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Cholesterol całkowity - rodzaje, badanie, normy, jak obniżyć cholesterol

  Cholesterol całkowity oznacza się podczas badania biochemicznego krwi. Nadmiar cholesterolu całkowitego utożsamiany jest zazwyczaj z nadwagą, spożywaniem tłustych potraw oraz z ryzykiem zawału serca oraz udaru. Warto jednak pamiętać, że część cholesterolu...

  Newsy - zdrowie

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Dlaczego warto pić sok z buraka przed ćwiczeniami?

  Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Wake Forest spożycie suplementów na bazie soku z buraka przed rozpoczęciem ćwiczeń usprawnia działanie mózgów osób dorosłych. Jak tłumaczy prof. W. Jack Rejeski, współautor badania, zaczynając...

  Patronaty

  Zadbaj o swoje serce - akcja społeczna

  W niedzielę, 5 czerwca br. w godzinach 10.00-18.00 w Centrum Handlowym AKS w Chorzowie odbędzie się bezpłatna akcja profilaktyczna w ramach ogólnopolskiego projektu „Zadbaj o swoje serce". Każda osoba, która w tym czasie odwiedzi miasteczko medyczne...

  Patronaty

  Zadbaj o serce - Częstochowa

  19.06.2016 / GALERIA JURAJSKA / CZĘSTOCHOWA W niedzielę, 19 czerwca br. w godzinach 10.00-18.00 w Centrum Handlowym Galeria Jurajska w Częstochowie odbędzie się bezpłatna akcja profilaktyczna w ramach ogólnopolskiego projektu „Zadbaj o swoje serce"....

  Niezbędnik pacjenta

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptece głównie leki refundowane

  W aptekach leki refundowane, a suplementy w sprzedaży poza tymi placówkami - to jedna z wielu propozycji zmian dotyczących rynku aptecznego, jakie szykuje ministerstwo zdrowia. Resort chce, by apteka była miejscem ochrony zdrowia, a nie zwykłym sklepem,...