Apap Fast

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki musujące
Dawka
1 g
Ilość
4 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: USP ZDROWIE SP. Z O.O

Apap Fast - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Apap Fast - ulotka preparatu

Apap Fast - opis

Produkt leczniczy przeznaczony tylko dla dorosłych i młodzieży. Leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu i/lub gorączki.

Apap Fast - skład

Każda tabletka musująca zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera około 657 mg sodu oraz 45 mg sorbitolu (E420). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Apap Fast - dawkowanie

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dorosłych i młodzieży o wadze powyżej 50 kg, w wieku 16 lat i powyżej.

Dawkę ustala się według masy ciała i wieku. Dawka pojedyncza wynosi od 10 od 15 mg/kg masy ciała (mc.). Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 60 mg/kg mc.

Dorośli i młodzież o wadze powyżej 50 kg

Przyjmować jedną tabletkę (1000 mg) co 4-6 godzin, maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 3000mg (3 tabletki).

Zalecana maksymalna dawka dobowa:

• Maksymalna dawka dobowa leku Paracetamol Accord nie powinna być większa niż 3000mg.

• Maksymalna dawka pojedyncza to 1000 mg (1 tabletka musująca).

Paracetamol Accord jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy rozpuścić w pełnej szklance wody, pozwolić na całkowite rozpuszczenie, po czym wypić przygotowany roztwór.

Częstość podawania:

Dawki produktu leczniczego Paracetamol Accord, 1000 mg nie należy stosować częściej niż co 6 godzin, nie należy również przekraczać 3 dawek w ciągu doby.

Niewydolność nerek:

W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć:

Współczynnik przesączania kłębuszkowego

Dawka

10 – 50 ml/min

500 mg co 6 godzin

< 10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Produkt leczniczy Paracetamol Accord o mocy 1000 mg nie powinien być stosowany przez pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby, u których wymagane jest zastosowanie zmniejszonej dawki.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2000 mg) w poniżej wymienionych okolicznościach:

• jeśli masa ciała u dorosłych jest mniejsza niż 50 kg,

• występowanie łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespołu Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna),

• odwodnienie,

• długotrwałe niedożywienie,

• przewlekły alkoholizm.

Stosowanie paracetamolu z jedzeniem i piciem nie wpływa na skuteczność produktu leczniczego.

Apap Fast - środki ostrożności

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku. Pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali leku jednocześnie z innymi produktami zawierającymi w składzie paracetamol. Przyjęcie jednorazowo wielokrotnej dawki dobowej paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby; w takich przypadkach nie występuje utrata przytomności. Należy jednak natychmiast zasięgnąć porady medycznej. Długotrwałe stosowanie może mieć szkodliwy wpływ, chyba że odbywa się pod nadzorem lekarskim. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce 60 mg/kg na dobę, nie należy jednocześnie stosować innych leków przeciwgorączkowych, chyba że paracetamol okaże się nieskuteczny.

U pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (child-pugh> 9), ostrym zapaleniem wątroby, u pacjentów jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi, które mają wpływ na czynność wątroby, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, chorobą alkoholową, odwodnieniem lub w przypadku długotrwałego niedożywienia należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Paracetamol Accord (patrz punkt 4.2).

Niebezpieczeństwo przedawkowania jest większe u pacjentów z poalkoholową niewydolnością wątroby przebiegającą bez marskości. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z przewlekłym alkoholizmem. W takich przypadkach nie powinno się stosować dawki większej niż 2000 mg na dobę. Nie powinno się spożywać alkoholu podczas stosowania leku Paracetamol Accord.

U pacjentów astmatycznych, wrażliwych na aspirynę należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu, gdyż u mniej niż 5% badanych pacjentów zgłoszono niewielki skurcz oskrzeli po podaniu paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Nagłe przerwanie długotrwałego stosowania wysokich dawek leków przeciwbólowych, podjęte zgodnie z zaleceniami może powodować bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość i objawy wegetatywne. Objawy abstynencyjne ustępują w ciągu kilku dni. W przypadku utrzymywania się uporczywych bólów głowy, należy skonsultować się z lekarzem.

Produktu leczniczego Paracetamol Accord nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia oraz poniżej 50 kg masy ciała.

Każda tabletka musująca produktu leczniczego zawiera 657 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci, cierpiący na rzadkie dziedziczne schorzenia, związane z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować leku.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jeśli objawy nie ustępują zasięgnąć porady lekarza.

Zaleca się leczenie poprzez podanie antidotum , jeśli istnieje podejrzenie przedawkowania leku.

Apap Fast - przedawkowanie

Istnieje ryzyko zatrucia, w szczególności u osób w podeszłym wieku, u małych dzieci, u pacjentów z chorobami wątroby, przewlekłym alkoholizmem oraz z chronicznym niedożywieniem.

Przedawkowanie może prowadzić do zgonu. Spożycie 5 g paracetamolu i więcej może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następującymi czynnikami ryzyka:

a) pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca zwyczajnego lub inne leki indukującyce enzymy wątrobowe

b) pacjenci regularnie naużywający alkoholu

c) pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zkażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych

Objawy przedawkowania paracetamolu w pierwszych 24 godzinach to bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia, ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12-48 godzin po spożyciu. Mogą wystąpić nieprawidłowości w metabolizmie glukozy i kwasica metaboliczna. W ciężkim zatruciu niewydolność wątrobowa może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików, objawiająca się bólem w okolicy lędźwiowej; krwiomocz i białkomocz mogą się rozwinąć nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Podanie paracetamolu w jednorazowej dawce 10 g lub większej osobie dorosłej, lub podanie 150 mg paracetamolu na kg masy ciała może doprowadzi do martwicy komórek wątrobowych, w wyniku czego może dojść do całkowitej i nieodwracalnej martwicy wątroby, niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej i encefalopatii, co może być z kolei przyczyną śpiączki i zgonu. Jednocześnie w okresie od 12 do 48 godzin od momentu zażycia toksycznej dawki paracetamolu obserwuje się zwiększenie aktywności aminotransaminaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej, bilirubiny oraz zwiększenie stężenia protrombiny.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania paracetamolu konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia. Pomimo braku wczesnych objawów, pacjenta należy natychmiast skierować do szpitala. Objawy zatrucia mogą ograniczać się do nudności i wymiotów i mogą nie odzwierciedlać stopnia przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów.

Postępowanie przy zatruciu powinno być prowadzone zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, jeśli od przedawkowania nie upłynęło więcej niż godzina. Należy oznaczyć stężenie paracetamolu w osoczu po 4 godzinach od jego spożycia (wcześniejsze pomiary są niewiarygodne).

Leczenie N-acetylocysteiną można zastosować do 24 godzin po spożyciu paracetamolu, jednakże jest ono najbardziej skuteczne do 8 godzin po spożyciu.

W razie konieczności pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Jeśli nie występują wymioty, można zastosować doustnie metioninę jako dobry zamiennik w razie dużej odległości do szpitala.

Postępowanie z pacjentami z ciężką niewydolnością wątroby po okresie 24 godzin od zatrucia powinno być uzgodnione ze specjalistą hepatologiem.

Apap Fast - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Apap Fast - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych opisano według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość Układ Objawy

Rzadko Zaburzenia krwi i układu Zaburzenia związane z płytkami krwi,

> 1/10 000 - < 1/1000 chłonnego zaburzenia związane z komórkami

 

macierzystymi, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia, methemoglobinemia

Zaburzenia układu Reakcje alergiczne (wykluczając obrzęk immunologicznego naczynioruchowy).

Zaburzenia psychiczne Depresja (nieokreślona), splątanie, halucynacje Zaburzenia układu nerwowego Drżenie (nieokreślone), ból głowy

(nieokreślony)

 

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

 

Zaburzenia serca

Obrzęk

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Krwotok (nieokreślony), ból brzucha (nieokreślony), biegunka (nieokreślona), nudności, wymioty.

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka.

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zawroty głowy (wykluczając zawroty pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie polekowe, interakcje z lekami (nieokreślone).

 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Przedawkowanie i zatrucie

 

Zaburzenia układu oddechowego

Skurcz oskrzeli

Bardzo rzadko

(< 10 000)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Hepatotoksyczność

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcja nadwrażliwości (wymagająca przerwania leczenia)

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ropomocz jałowy (zmętnienie moczu) i działania niepożądane pochodzenia

 

nerkowego

Opisywano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek w wyniku długotrwałego stosowania dużych dawek. Zgłoszono również przypadki występowania nekrolizy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krwiomocz, bezmocz), działań niepożądanych ze strony układu żołądkowo-jelitowego oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

Apap Fast - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Dane epidemiologiczne dotyczące doustnego stosowania dawek terapeutycznych paracetamolu nie wskazują na szkodliwe działanie leku na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu i/lub noworodka. Dane prospektywne dotyczące przedawkowania leku w czasie ciąży nie wykazały zwiększonego ryzyka powstania wad rozwojowych płodu. Badania wpływu doustnego podawania leku na rozrodczość nie wykazały żadnych objawów wad rozwojowych płodu ani toksycznego wpływu na płód (patrz punkt

5.3).

Uważa się, że paracetamol podawany w zazwyczaj stosowanych dawkach terapeutycznych jest bezpieczny u kobiet w ciąży, jeśli stosuje się go w krótkoterminowym leczeniu niewielkich bólów lub gorączki, ale należy zasięgnąć porady lekarza w zakresie jego stosowania.

Karmienie piersią:

Po podaniu doustnym, paracetamol przenika do mleka ludzkiego w niewielkich ilościach. Dotychczas nie doniesiono o występowaniu działań niepożądanych związanych z karmieniem piersią. Produkt Paracetamol Accord może być stosowany w dawkach terapeutycznych podczas karmienia piersią.

Apap Fast - prowadzenie pojazdów

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum

  Substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W ośrodkowym układzie nerwowym hamuje działanie prostaglandyn - związków biologicznie czynnych odpowiedzialnych m.in. za podwyższenie ciepłoty ciała i zwiększenie wrażliwości na bodźce bólowe. Substancja lecznicza stosowana jest w przypadku bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu.

  Dostępne opakowania
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 4 tabl. - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 8 tabl. (tuba) - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 10 tabl. (tuba) - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 20 tabl. (blister) - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 20 tabl. (tuba) - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 36 tabl. - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 40 tabl. - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Apap Fast

  Apap Fast

  tabletki musujące - 10 tabl. (blister) - 1 g
  USP ZDROWIE SP. Z O.O
  Powiązane artykuły
  Leczenie grypy

  Leczenie grypy

  Leczenie grypy

  Grypa to infekcja wirusowa, która zwana jest przez naukowców ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości! Warto więc robić wszystko, aby uniknąć zakażenia. Gdy jednak do niego dojdzie, metod do walki, na szczęście jest wiele. Wśród nich znajdują się leki...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Leczenie grypy

  Leczenie grypy

  Grypa to infekcja wirusowa, która zwana jest przez naukowców ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości! Warto więc robić wszystko, aby uniknąć zakażenia. Gdy jednak do niego dojdzie, metod do walki, na szczęście jest wiele. Wśród nich znajdują się leki...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Prawdy i mity na temat grypy

  Grypa to choroba, która nie zawsze jest odpowiednio rozpoznana, a co za tym idzie, leczona w odpowiedni sposób. Diagnoza powinna być postawiona na podstawie badań wykrywających wirusa grypy. Leczenie grypy powinno odbywać się za pomocą leków dostępnych...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  "Dobre" komary do walki z epidemią dengi

  "Dobre" komary do walki z epidemią dengi

  Brazylijscy naukowcy wyhodowali tysiące komarów zakażonych bakterią, która ma za zadanie zniwelowanie gorączki denga. Wyhodowane samice mają kopulować z dziko żyjącymi samcami przenoszącymi tę chorobę. Potomstwo samicy zainfekowanej bakterią i samca przenoszącego...

  Karmienie piersią - zalety, pierwsze karmienie, ułożenie matki i dziecka, czas karmienia, odstawienie

  Gorączka a karmienie piersią

  Gorączka a karmienie piersią

  Co zrobić, gdy kobieta karmiąca piersią ma gorączkę? Leki przeciwgorączkowe mogłyby się przecież okazać szkodliwe dla małego dziecka. Czy zbijanie temperatury lekami oraz kontynuowanie karmienia piersią wykluczają się? Czy istnieją leki przeciwgorączkowe,...