Ampicillin + Sulbactam Mylan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Dawka
1g+0,5g
Ilość
1 fiol.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ampicillin + Sulbactam Mylan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - opis

Lek Ampicillin + Sulbactam Mylan wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń: 

- pozaszpitalne zapalenie płuc

- zakażenie dróg moczowych

- zakażenia w obrębie jamy brzusznej

- zakażenia ginekologiczne (patrz punkt 5.1)

- zakażenia skóry i tkanki podskórnej

- Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy brzusznej.

Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - skład

Substancje czynne: sulbaktam sodowy, ampicylina sodowa

Ampicillin + Sulbactam Mylan 1 g + 0,5 g:

Jedna fiolka zawiera 1610 mg proszku, w którym znajduje się 547 mg sulbaktamu sodowego, co odpowiada 500 mg sulbaktamu, i 1063 mg ampicyliny sodowej, co odpowiada 1 g ampicyliny.

Substancja pomocnicza: 5 mmol (115 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji.

Ampicillin + Sulbactam Mylan 2 g + 1 g:

Jedna fiolka zawiera 3 220 mg proszku, w którym znajduje się 1 094 mg sulbaktamu sodowego, co odpowiada 1 g sulbaktamu, i 2 126 mg ampicyliny sodowej, co odpowiada 2 g ampicyliny.

Substancja pomocnicza: 10 mmol (230 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - dawkowanie

Dawkowanie

W zależności od ciężkości zakażenia zalecana dawka leku Ampicillin + Sulbactam Mylan dla dorosłych wynosi od 3 do 12 g podzielone na równe dawki podawane co 6 do 8 godzin. 

Dzieci: i młodzież

Dla dzieci powyżej 2 lat zalecana dawka wynosi 150 mg/kg/dobę (ampicylina 100 mg/kg/dobę + sulbaktam 50 mg/kg/dobę). Dawkę terapeutyczną należy podawać w trzech lub czterech dawkach podzielonych.

Wstrzyknięcia domięśniowego nie należy podawać u noworodków, niemowląt i małych dzieci (poniżej 2 lat). Lek Ampicillin + Sulbactam Mylan należy podawać dożylnie wyłącznie zgodnie z poniższymi wskazaniami:

- Dla noworodków powyżej drugiego tygodnia życia, niemowląt i małych dzieci do 2 lat zalecana dawka wynosi 150 mg/kg/dobę (ampicylina 100 mg/kg/dobę + sulbaktam 50 mg/kg/dobę). Dawkę terapeutyczną należy podawać w trzech lub czterech dawkach podzielonych.

- Dla noworodków w ciągu pierwszego tygodnia życia zalecana dawka wynosi 75 mg/kg/dobę (co odpowiada 50 mg/kg/dobę ampicyliny plus 25 mg/kg/dobę sulbaktamu). Dawkę terapeutyczną należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Stosowanie w wieku podeszłym

Lek Ampicillin + Sulbactam we wstrzyknięciach można podawać w wieku podeszłym stosując zwykłe dawki bez stosowania specjalnych środków ostrożności.

Zapobieganie zakażeniom chirurgicznym

Podczas wprowadzenia do znieczulenia należy podać 1,5 - 3 g leku Ampicillin + Sulbactam we wstrzyknięciu, co zapewnia wystarczający czas na osiągnięcie skutecznego stężenia leku w surowicy i tkankach podczas zabiegu. W przypadku dłuższych zabiegów można podać kolejną dawkę po 3-4 godzinach. Podawanie leku Ampicillin + Sulbactam zwykle przerywa się 24 godziny po zakończeniu większości zabiegów chirurgicznych, chyba że wskazany jest kolejny cykl terapeutyczny.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) zaburzenia eliminacji dotyczą w równym stopniu ampicyliny i sulbaktamu, tak więc stosunek stężenia obu związków w osoczu pozostaje niezmieniony niezależnie od czynności nerek. U tych pacjentów lek Ampicillin + Sulbactam powinien być podawany rzadziej, zgodnie ze standardowym postępowaniem podczas leczenia ampicyliną.

 Zalecane dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: 

Klirens kreatyniny (ml/min)

Przerwa pomiędzy dawkami

> 30

15 do 30

5 do 14

< 5

6 do 8 godz.

12 godz.

24 godz. 48 godz.

Sulbaktam jak i ampicylina są w równym stopniu usuwane z krwi podczas hemodializy. Z tego względu lek Ampicillin + Sulbactam Mylan należy podawać bezpośrednio po dializie i następnie w odstępach 48-godzinnych do czasu kolejnej dializy. 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: Zwykle stosowane dawki.

Sposób podawania

Patrz punkt 6.6.

Czas leczenia

Czasleczenia zależy od przebiegu choroby. Czas trwania leczenia wynosi zazwyczaj 5 do 14 dni w zależności od ciężkości zakażenia. W ciężkich przypadkach okres leczenia można wydłużyć. Leczenie należy kontynuować przez kolejne 48 godzin po ustąpieniu gorączki i innych objawów choroby.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia ampicyliną z sulbaktamem należy zebrać dokładny wywiad z pacjentem odnośnie wcześniejszych reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe. 

U pacjentów leczonych penicylinami obserwowano ciężkie i sporadycznie powodujące zgon reakcje nadwrażliwości (anafilaktoidalne). Reakcje te są bardziej prawdopodobne u osób z nadwrażliwością na penicyliny lub cefalosporyny w wywiadzie lub osób z atopią. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, trzeba przerwać leczenie ampicyliną+sulbaktamem i wdrożyć odpowiednie leczenie alternatywne. 

Ciężkie reakcje anafilaktyczne wymagają pilnego leczenia adrenaliną. Należy także, w razie potrzeby, wdrożyć tlenoterapię, podać dożylnie steroidy i zapewnić drożność dróg oddechowych z intubacją włącznie

Przed rozpoczęciem leczenia penicyliną należy zebrać dokładny wywiad z pacjentem odnośnie wcześniejszych reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki.

Ampicylina z sulbaktamem nie powinna być podawana w przypadku podejrzenia mononukleozy zakaźnej, ponieważ po podaniu amoksycyliny w tej chorobie obserwowano pojawienie się wysypki odropodobnej.

Podczas przedłużonego leczenia (powyżej 14 dni) wskazana jest okresowa ocena czynności układów narządowych, w tym czynności nerek, wątroby i szpiku kostnego. Monitorowanie jest bardzo ważne w przypadku noworodków i innych pacjentów pediatrycznych.

Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków lekarz powinien obserwować pacjenta, czy nie wystąpią u niego objawy nadkażenia opornymi drobnoustrojami (w tym grzybami). W razie wystąpienia zakażenia tymi mikroorganizmami, leczenie powinno być przerwane i (lub) wdrożona odpowiednia terapia.

Przedłużone stosowanie może rzadko powodować nadmierny wzrost niewrażliwych mikroorganizmów.

W trakcie leczenia lekiem Ampicillin + Sulbactam Mylan do badania obecności glukozy w moczu należy stosować metody enzymatyczne z zastosowaniem oksydazy glukozowej, ponieważ metody nieenzymatyczne mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.

Leczenie ampicyliną może spowodować zmniejszenie skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych. Wymagane może być stosowanie dodatkowych niehormonalnych metod antykoncepcyjnych.

Zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków zgłaszano w przypadku prawie wszystkich antybiotyków, w tym ampicyliny z sulbaktamem; ich nasilenie mieści się w zakresie od łagodnego do zagrażającego życiu (patrz punkt 4.8). Z tego względu ważne jest uwzględnienie tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po podawaniu jakichkolwiek antybiotyków. Jeśli wystąpi zapalenie okrężnicy związane z antybiotykoterapią, należy natychmiast przerwać leczenie preparatem Ampicillin + Sulbactam Mylan, skontaktować się z lekarzem i wdrożyć właściwe leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków antyperystaltycznych.

Ampicillin + Sulbactam Mylan 1 g + 0,5 g:

Ten produkt leczniczy zawiera 5 mmol (115 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Ampicillin + Sulbactam Mylan 1 g + 0,5 g:

Ten produkt leczniczy zawiera 10 mmol (230 mg) sodu na fiolkę proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - przedawkowanie

Dane dotyczące ostrej toksyczności ampicyliny i sulbaktamu są ograniczone. W przypadku przedawkowania leku głównymi objawami mogą być objawy działań niepożądanych (patrz punkt 4.8) leku Ampicillin + Sulbactam Mylan. W takich przypadkach opisane powyżej działania niepożądane mogą przypuszczalnie występować częściej i z większym nasileniem. Przy bardzo dużych dawkach antybiotyki beta-laktamowe mogą wywoływać drgawki pochodzenia mózgowego (padaczkowe). Ampicylina z sulbaktamem jest usuwana w trakcie hemodializy, dlatego w przypadku przedawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek hemodializa pozwala na uzyskanie szybszej eliminacji leku z krwi.

Leczenie

Sedacja z zastosowaniem diazepamu w przypadku drgawek wynikających z przedawkowania.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne (ampicylinę i sulbaktam), jakiekolwiek inne penicyliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. 

Ciężka ostra reakcja nadwrażliwości w wywiadzie (np. anafilaksja) na inne leki betalaktamowe (np. cefalosporyny, karbapenemy lub monobaktamy).

Ampicillin + Sulbactam Mylan - działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane obserwowano i zgłaszano w trakcie leczenia ampicyliną i sulbaktamem z następującą częstotliwością: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Do najczęstszych działań niepożądanych należą ból w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie żyły, nudności, wymioty, bębnica i biegunka. W przypadku ciężkiej i uporczywej biegunki należy rozważyć możliwość wystąpienia zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego związanego z antybiotykoterapią. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ampicillin + Sulbactam Mylan i wdrożyć odpowiednią terapię 

(np. wankomycyna doustnie w dawce 4 x 250 mg na dobę). Przeciwwskazane są leki hamujące perystaltykę.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nieznane

Nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Zmiany w obrazie komórkowym krwi, takie

jak przemijająca niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia, eozynofilia i leukopenia. Zaburzone krzepnięcie krwi.

Zaburzenia układu

Rzadko

Możliwe są reakcje

immunologicznego

 

nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, gorączka, wysypka plamkowogrudkowa.

Jeśli wystąpią takie objawy, należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Bezpośrednia reakcja pod postacią pokrzywki zwykle wskazuje prawdziwą alergię na penicylinę i wymaga odstawienia leku. Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości, takie jak:

obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani zwężający drogi oddechowe,

ciężkie reakcje skórne, takie wysiękowy rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka (zespół Leyella), tachykardia,

duszność, gorączka polekowa, eozynofilia, choroba posurowicza, niedokrwistość hemolityczna, alergiczne zapalenie naczyń i zapalenie nerek, hipotonia, reakcja anafilaktoidalna, wstrząs anafilaktyczny.

Wystąpienie tych objawów powoduje konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Grzyby powodujące zakażenia skórne i penicylina mogą mieć wykazywać właściwości antygenowe; w ten sposób reakcje nadwrażliwości występujące po drugim podaniu mogą występować nawet po pierwszorazowym zastosowaniu penicyliny u osoby chorującej obecnie lub w przeszłości na zakażenie grzybicze skóry.

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Zawroty i bóle głowy.

nerwowego

 

Reakcje neurotoksyczne (skurcze) w przypadku zapalenia opon mózgowych szczególnie po podaniu dużych dawek lub padaczki, gdy występuje zaburzenie czynności nerek.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Mogą występować nudności, wymioty, bębnica i biegunka. W przypadku ciężkiej i uporczywej biegunki należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy wywołanego antybiotykiem. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać stosowanie ampicyliny z sulbaktamem i wdrożyć odpowiednią terapię (np. wankomycyna doustnie w dawce 250 mg cztery razy na dobę).

Przeciwwskazane są leki hamujące perystaltykę.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz

(AlAT, AspAT), bilirubinemia,

nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka, świąd i inne reakcje skórne.Typowa odropodobna wysypka po ampicylinie (wyprysk ampicylinowy), która występuje 5 do 11 dni po rozpoczęciu leczenia, niekoniecznie wyklucza dalsze leczenie pochodnymi penicyliny.

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Przemijające i niewielkie zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej (CPK)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria przy dużych dawkach dożylnych.

Zaburzenia ogólne i stany

Bardzo często

Wstrzyknięcie domięśniowe

w miejscu podania

 

może powodować ból w miejscu podania.

Często

Podanie dożylne może powodować zapalenie żyły lub ból w miejscu podania.

Biegunka.

Rzadko

Podobnie jak przy parenteralnym podawaniu innych antybiotyków, głównym działaniem niepożądanym był ból w miejscu wstrzyknięcia (związany szczególnie z podaniem domięśniowym). U niektórych pacjentów mogą wystąpić zapalenie żyły lub reakcje w miejscu podania.

Osłabienie, senność.

Podczas podawania ampicyliny z sulbaktamem mogą wystąpić reakcje niepożądane związane zwykle ze stosowaniem ampicyliny w monoterapii: Ból stawów, zapalenie jamy ustnej, czarne zabarwienie języka, agranulocytoza, wrodzony obrzęk naczynioruchowy, złuszczające zapalenie skóry i rumień wielopostaciowy oraz wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego z nadwrażliwością na penicylinę.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - ciąża i karmienie piersią

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano wpływu ampicyliny i sulbaktamu na płodność (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie ampicyliny z sulbaktamem na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Brak jednak danych na temat stosowania w pierwszym trymestrze ciąży. W badaniach na zwierzętach ampicylina z sulbaktamem nie wykazywały działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Leku Ampicillin + Sulbactam Mylan nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Ampicylina i sulbaktam przenikają do mleka kobiecego. Chociaż oba leki przenikają w małych stężeniach, u niemowląt karmionych piersią mogą wystąpić biegunki i zakażenia grzybicze błon śluzowych oraz reakcje alergiczne. Decyzja o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lekiem Ampicillin + Sulbactam Mylan powinna uwzględniać korzyść z karmienia piersią dla dziecka i korzyść z leczenia lekiem Ampicillin + Sulbactam Mylan dla kobiety.

Ampicillin + Sulbactam Mylan - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem ampicyliny i sulbaktamu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Należy jednak poinformować pacjentów, że mogą wystąpić działania niepożądane (patrz punkt 4.8), które mogą powodować zmniejszenie reaktywności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ampicillin + Sulbactam Mylan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ampicillinum, Sulbactamum

  Dostępne opakowania
  Ampicillin + Sulbactam Mylan

  Ampicillin + Sulbactam Mylan

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol. - 1g+0,5g
  MYLAN S.A.S.
  Ampicillin + Sulbactam Mylan

  Ampicillin + Sulbactam Mylan

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol. - 2g+1g
  MYLAN S.A.S.