Ampicillin Mylan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Dawka
0,25 g
Ilość
1 fiol.pr.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ampicillin Mylan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ampicillin Mylan - opis

Ampicillin Mylan jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na ampicylinę (patrz punkty 4.4 i 5.1). W zależności od potrzeb ampicylinę należy podawać po początkowym stosowaniu antybiotykoterapii szerokozakresowej prowadzonej za pomocą cefalosporyny III generacji.

Powikłane ostre bakteryjne zapalenia zatok przynosowych.

Zapalenie wsierdzia.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Zapalenie pęcherza moczowego (patrz punkt 4.4).

Zakażenia wewnątrzbrzuszne.

Zakażenia żeńskich narządów płciowych.

Listeriozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – w skojarzeniu z antybiotykiem aminoglikozydowym.

Należy uwzględniać oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Ampicillin Mylan - skład

Ampicillin Mylan 250 mg:

Jedna fiolka zawiera 266 mg ampicyliny sodowej (co odpowiada 250 mg ampicyliny).

Ampicillin Mylan 500 mg:

Jedna fiolka zawiera 531 mg ampicyliny sodowej (co odpowiada 500 mg ampicyliny).

Ampicillin Mylan 1 g:

Jedna fiolka zawiera 1063 mg ampicyliny sodowej (co odpowiada 1000 mg ampicyliny).

Ampicillin Mylan 2 g:

Jedna fiolka zawiera 2126 mg ampicyliny sodowej (co odpowiada 2000 mg ampicyliny).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ampicillin Mylan - dawkowanie

Dawkowanie

Wielkość dawki ampicyliny uzależniona jest od wieku, masy ciała i stopnia wydolności nerek pacjenta, nasilenia i lokalizacji zakażenia oraz domniemanych lub zidentyfikowanych czynników etiologicznych.

10 ml zrekonstytuowanego 10% roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych lub do infuzji dożylnych zawiera 1,063 g soli sodowej ampicyliny [co odpowiada 1,0 g ampicyliny i 65,8 mg (2,86 mmol) sodu].

Wstrzyknięcia dożylne lub domięśniowe

Dorośli i młodzież

500 mg co 4 do 6 godzin (w przypadku ciężkich zakażeń dawka dobowa może zostać zwiększona maksymalnie do 6 g)

Wstrzyknięcia dożylne lub infuzje dożylne

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat

25-50 mg/kg mc. (maksymalnie 1 g) co 6 godzin (w przypadku ciężkich zakażeń dawka ta może zostać podwojona)

Noworodki w wieku od 21 do 28 dni

30 mg/kg mc. co 6 godzin (w przypadku ciężkich zakażeń dawka ta może zostać podwojona)

Noworodki w wieku od 7 do 21 dni

30 mg/kg mc. co 8 godzin (w przypadku ciężkich zakażeń dawka ta może zostać podwojona)

Noworodki w wieku poniżej 7 dni

30 mg/kg mc. co 12 godzin (w przypadku ciężkich zakażeń dawka ta może zostać podwojona)

Zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania w szczególnych grupach pacjentów Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) powyżej 30 ml/min nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek z przesączaniem kłębuszkowym wynoszącym 30 ml/min lub mniej zaleca się zmniejszenie dawki, bowiem ampicylina ulega wówczas kumulacji w organizmie:

- w przypadku klirensu kreatyniny wynoszącego od 20 do 30 ml/min należy stosować ⅔ dawki, którą zastosowano by u pacjenta z prawidłową czynnością nerek,

- w przypadku klirensu kreatyniny poniżej 20 ml/min należy stosować ⅓ dawki, którą zastosowano by u pacjenta z prawidłową czynnością nerek.

Ogólna zasada jest taka, aby u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie podawać dawki większej niż 1 g ampicyliny w okresie 8 godzin.

W przypadku podawania we wstrzyknięciach domięśniowych należy bezwzględnie przestrzegać zwyczajowych limitów objętości wstrzykiwanej.

Czas stosowania

Okres stosowania tego produktu leczniczego uzależniony jest od przebiegu choroby, z powodu której jest on stosowany. Ogólna zasada jest taka, że ampicylina jest stosowana przez 7 do 10 dni, przy czym produkt leczniczy należy stosować jeszcze przez 2 lub 3 dni po ustąpieniu objawów choroby.

W przypadku leczenia zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące zaleca się, ze względów bezpieczeństwa, wydłużenie czasu stosowania do co najmniej 10 dni w celu zapobieżenia późnym powikłaniom (np. gorączce reumatycznej, kłębuszkowemu zapaleniu nerek).

Ampicillin Mylan - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia ampicyliną należy zebrać staranny wywiad dotyczący występowania w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne antybiotyki beta-laktamowe.

Ampicylina charakteryzuje się ograniczonym zakresem aktywności przeciwbakteryjnej. Nie jest ona odpowiednim antybiotykiem do stosowania w monoterapii w przypadku niektórych rodzajów zakażeń, chyba że czynnik etiologiczny został udokumentowany i wiadomo, że jest wrażliwy na ampicylinę, bądź też istnieje bardzo dobrze uzasadnione podejrzenie, że najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny (lub najbardziej prawdopodobne czynniki etiologiczne) będzie (będą) wrażliwy (wrażliwe) na ampicylinę. Powyższe zastrzeżenie ma szczególnie duże znaczenie przy ustalaniu sposobu leczenia pacjentów z zakażeniami wewnątrzbrzusznymi, pacjentek z zakażeniami żeńskich narządów płciowych i pacjentów z zapaleniem wsierdzia.

U pacjentów otrzymujących penicyliny opisywano przypadki ciężkich i sporadycznie powodujących zgon reakcji nadwrażliwości (anafilaktoidalnych). Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju reakcji jest większe u osób z dodatnim wywiadem w kierunku nadwrażliwości na penicyliny oraz u osób z atopią. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej ampicylinę z sulbaktamem należy odstawić i zastosować odpowiedni inny antybiotyk.

Stosowania ampicyliny należy unikać w przypadku podejrzenia mononukleozy zakaźnej bądź w przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem cytomegalii lub białaczki limfatycznej, bowiem w przypadku występowania wymienionych chorób opisywano przypadki wysypki odropodobnej po podaniu amoksycyliny.

W przypadku długotrwałego stosowania zaleca się okresową kontrolę czynności poszczególnych układów i narządów, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

Ampicylinę należy stosować w leczeniu zapalenia pęcherza moczowego, tylko jeśli zostanie udokumentowana wrażliwość czynników etiologicznych na ten antybiotyk.

Jednoczesne stosowanie allopurynolu w trakcie stosowania ampicyliny może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji skórnych.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do nadmiernego wzrostu drobnoustrojów niewrażliwych.

U pacjentów otrzymujących ampicylinę opisywano rzadko przypadki wydłużenia czasu protrombinowego. W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych pacjent powinien być odpowiednio monitorowany. W celu podtrzymania odpowiedniego działania przeciwzakrzepowego może być konieczne zmodyfikowanie dawkowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (patrz punkty 4.5 i 4.8).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie należy odpowiednio dostosować (patrz punkt 4.2).

U pacjentów leczonych ampicyliną obecność glukozy w moczu należy oznaczać metodami enzymatycznymi wykorzystującymi oksydazę glukozową, bowiem metody nieenzymatyczne mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie.

Stosowanie ampicyliny może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Może być konieczne uzupełniające stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji.

Przypadki zapalenia jelita grubego związanego z antybiotykoterapią opisuje się w przypadku prawie wszystkich antybiotyków, w tym w przypadku ampicyliny z sulbaktamem, przy czym nasilenie tej choroby może być od małego do zagrażającego życiu (patrz punkt 4.8). Bardzo istotne jest zatem uwzględnianie tego rozpoznania w diagnostyce różnicowej biegunki, która wystąpiła w trakcie lub po zakończeniu stosowania jakichkolwiek antybiotyków. W przypadku wystąpienia zapalenia jelita grubego związanego z antybiotykoterapią produkt leczniczy Ampicillin + Sulbactam Mylan należy natychmiast odstawić, skonsultować się z lekarzem i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tym schorzeniu stosowanie leków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Ampicillin Mylan 250 mg

2,5 ml zrekonstytuowanego 10% roztworu zawiera 71,5 mmol (16,5 mg) sodu. Fakt ten należy brać pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o obniżonej zawartości sodu (dietę niskosodową).

Ampicillin Mylan 500 mg

5 ml zrekonstytuowanego 10% roztworu zawiera 1,43 mmol (32,9 mg) sodu. Fakt ten należy brać pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o obniżonej zawartości sodu (dietę niskosodową).

Ampicillin Mylan 1 g

10 ml zrekonstytuowanego 10% roztworu zawiera 2,86 mmol (65,8 mg) sodu. Fakt ten należy brać pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o obniżonej zawartości sodu (dietę niskosodową).

Ampicillin Mylan 2 g

20 ml zrekonstytuowanego 10% roztworu zawiera 5,72 mmol (131,6 mg) sodu. Fakt ten należy brać pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o obniżonej zawartości sodu (dietę niskosodową).

Ampicillin Mylan - przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Nie stwierdzono dotychczas żadnych typowych objawów zatrucia po podaniu większych ilości ampicyliny. Również długotrwałe jej stosowanie nie wiąże się z żadnymi swoistymi niepożądanymi reakcjami toksycznymi. Objawy przedawkowania odpowiadają profilowi działań niepożądanych (patrz punkt 4.8).

Pojedyncze podanie większej ilości ampicyliny nie wywołuje ostrego zatrucia (ostrych objawów toksycznych).

Stosowanie bardzo dużych dawek może prowadzić do niewydolności nerek ze skąpomoczem i może wpływać na komórki nerwowe, czego przykładowymi objawami może być nadmierne pobudzenie układu nerwowego, upośledzenie czynności mięśni i napady drgawek. Ryzyko wystąpienia wspomnianych działań niepożądanych jest większe u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

W indywidualnych przypadkach wspomniane działania niepożądane obserwowano jednak tylko przy podaniu dożylnym.

Leczenie przedawkowania

Nie istnieje swoista odtrutka, którą można by zastosować w przypadku przedawkowania. Leczenie przedawkowania obejmuje leczenie objawowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej.

Ampicylinę można usuwać z organizmu za pomocą hemodializy.

Ampicillin Mylan - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka reakcja nadwrażliwości typu natychmiastowego (np. anafilaksja) na inne antybiotyki beta-laktamowe (np. antybiotyki z grupy cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów) w wywiadzie.

Żółtaczka i (lub) zaburzenia czynności wątroby spowodowane ampicyliną w wywiadzie.

Ampicillin Mylan - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmują reakcje skórne (świąd, wysypka, osutka, świąd) ból brzucha, bębnicę, luźne stolce, biegunkę nudności i wymioty.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych i w ramach porejestracyjnego monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, pogrupowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Częstość występowania działań niepożądanych sklasyfikowano następująco: Bardzo często (≥1/10)

Często (od ≥1/100 do < 1/10) Niezbyt często (od ≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (od ≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Klasyfikacja układowonarządowa

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

   

Zakażenia wywołane przez grzyby lub oporne szczepy bakterii, szczególnie przy długotrwałym

i (lub)

powtarzanym stosowaniu

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

       

Mielosupresja i zmiany liczby krwinek (granulocytopenia, małopłytkowość, niedokrwistość,

pancytopenia). Wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego 1 .

Zaburzenia układu immunologiczn

ego 2,8

Reakcje skórne

(świąd, wysypka, osutka, świąd) 3 .

Wysypka odropodobna 4 . Wysypka skórna i wysypka na błonie śluzowej w okolicy jamy ustnej 5 .

Ciężkie reakcje alergiczne, np. choroba posurowicza, gorączka polekowa, obrzęk naczyniorucho

wy, obrzęk krtani, niedokrwistość hemolityczna, alergiczne zapalenie naczyń lub nerek, ciężkie

alergiczne, czasem pęcherzowe reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, zespół Lyella, rumień wielopostaciow y wysiękowy, zespół StevenaJohnsona).

 

Zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny 6 .

Zaburzenia układu nerwowego 9

     

Zawroty głowy, ból głowy, mioklonie i napady drgawkowe

(w niewydolności nerek lub podczas stosowaniu dożylnie bardzo dużych dawek).

 

Zaburzenia

żołądka i jelit

Ból brzucha, nudności, wymioty, bębnica, luźne

stolce, biegunka 7 .

     

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

(w większości przypadków wywołane przez Clostridium difficile ).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

Podwyższona aktywność aminotransferaz.

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Krystaluria w przypadku dożylnego podawania

dużych dawek, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

 

Ostra niewydolność nerek z wydalaniem kryształów w moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Obrzęk i ból. Miejscowe zapalenie żył.

     

1 Patrz punkt 4.4.

2 Patrz punkty 4.3 i 4.4.

3 Wystąpienie reakcji pokrzywkowej typu natychmiastowego generalnie wskazuje na rzeczywistą alergię na penicyliny i wymaga przerwania leczenia oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania medycznego. Potrzebna jest konsultacja lekarska odnośnie do stosowania antybiotyków beta-laktamowych w przyszłości.

4 Typowa, odropodobna wysypka pojawia się kilka (5 do 11) dni po rozpoczęciu stosowania leku.

5 Częstość występowania wysypki skórnej jest większa u pacjentów z mononukleozą zakaźną lub białaczką limfatyczną.

6 Wystąpienie reakcji alergicznych jest bardziej prawdopodobne u pacjentów tendencją do alergii.

7 Wymienione działania niepożądane są zwykle łagodne i często ustępują w miarę kontynuowania stosowania produktu leczniczego, a jeśli nie, to po jego odstawieniu.

8 W przypadku wystąpienia objawów rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego lub ciężkich reakcji nadwrażliwości stosowanie produktu leczniczego należy przerwać i wdrożyć odpowiednią farmakoterapię (patrz punkt 4.4). 9 W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego pobudzenia układu nerwowego, mioklonii lub napadów drgawkowych ampicylinę należy odstawić i zastosować odpowiednie leczenie.

Ampicillin Mylan - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Z danych dotyczących ograniczonej liczby ciąż eksponowanych na działanie ampicyliny nie wynika, aby ampicylina wywierała jakiekolwiek działania niepożądane na ciążę czy stan zdrowia płodu lub noworodka. Jak na razie brak jest dostępnych danych epidemiologicznych na ten temat. Badania na zwierzętach nie ujawniły żadnych cech, które świadczyłyby o bezpośrednim lub pośrednim szkodliwym wpływie na ciążę, rozwój zarodkowy i płodowy, poród czy rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). W przypadku stosowania ampicyliny podczas ciąży należy zachować ostrożność.

Karmienie piersią

Ampicylina przenika do mleka kobiecego. U karmionych piersią niemowląt może w związku z tym dojść do pojawienia się biegunki i kolonizacji błony śluzowej drożdżakami, co w niektórych przypadkach może wymagać przerwania karmienia piersią. Należy rozważyć możliwość uczulenia. Ampicylinę można stosować w okresie laktacji po odpowiednim przeanalizowaniu związanych z tym korzyści i zagrożeń.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano, aby ampicylina wpływała na płodność (patrz punkt 5.3).

Ampicillin Mylan - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W trakcie otrzymywania tego produktu leczniczego mogą jednak wystąpić działania niepożądane (np.

reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ampicillin sodium

  Dostępne opakowania
  Ampicillin Mylan

  Ampicillin Mylan

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol.pr. - 0,25 g
  MYLAN S.A.S.
  Ampicillin Mylan

  Ampicillin Mylan

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol.pr. - 0,5 g
  MYLAN S.A.S.
  Ampicillin Mylan

  Ampicillin Mylan

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol.pr. - 1 g
  MYLAN S.A.S.
  Ampicillin Mylan

  Ampicillin Mylan

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol.pr. - 2 g
  MYLAN S.A.S.
  Powiązane artykuły
  Newsy - zdrowie

  Antybiotyki mogą spowodować zwiększone rozmnażanie się bakterii

  Wzrost bakterii E.coli może być stymulowany przez antybiotyki, jak twierdzą naukowcy z University of Exeter. W badaniu naukowcy przeprowadzili osiem serii leczenia antybiotykami w ciągu czterech dni i okazało się, że w każdym przypadku wzrosła** oporność...

  Leki i suplementy

  Dostępność leków w aptekach

  Często zdarza się, że chory nie może zrealizować recepty, gdyż farmaceuta zamawia dany lek dopiero, gdy ktoś się po niego zgłasza, co oznacza, że aby móc go wykupić, trzeba ponownie odwiedzić aptekę. W związku z tym problemem Główny Inspektor Farmaceutyczny...

  Niezbędnik pacjenta

  Jak długo ważna jest recepta?

  Jak długo ważna jest recepta?

  Wychodząc z gabinetu lekarskiego, często trzymamy w ręku otrzymaną od specjalisty receptę. Nie zawsze od razu idziemy do apteki ją zrealizować. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona ważna bezterminowo. W zdecydowanej większości przypadków recepta ważna...

  Leki i suplementy

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Powierzchnie komórek oraz niektórych związków biologicznie czynnych otoczone są związkami cukru, który uczestniczy w komunikacji, podczas odpowiedzi odpornościowej organizmu i w stanach zapalnych. Dlatego niektóre cukry mogą zwiększyć, zmienić lub neutralizować...

  Interakcje międzylekowe

  Interakcje antybiotyków makrolidowych z lekami na nadciśnienie

  W piśmie „Canadian Medical Association Journal" kanadyjscy naukowcy ostrzegają przed jednoczesnym stosowaniem leków na nadciśnienie i makrolidów u osób starszych, ze względu na ryzyko niebezpiecznego obniżenia ciśnienia. Czym są antybiotyki makrolidowe? Makrolidy...

  Leki i suplementy

  Czym popija się leki? (WIDEO)

  Czym popija się leki? (WIDEO)

  Czym popijać leki? Popijanie leków jest wbrew pozorom bardzo ważne. Wpływa ono na działanie leków, może groźnie zwiększyć lub uniemożliwić działanie przyjmowanych środków. Należy więc bardzo uważać, czym popija się wszystkie przyjmowane leki. Na liście...

  Zabiegi

  Odbarczenie nerwu - wskazania, opis zabiegu, badania, zalecenia

  Odbarczenie nerwu jest często koniecznością w zespole cieśni nadgarstka. Schorzenie to pojawia się zwykle z powodu długotrwałego ucisku na nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka. Gdy leczenie zachowawcze nie przynosi efektów, pacjent jest zazwyczaj kierowany...

  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Leczenie grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Nowe badanie opublikowane na stronie The Journal of Infectious Diseases wykazało, że statyny - popularne leki obniżające poziom cholesterolu - mogą zmniejszać śmiertelność wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. Jest to pierwsze badanie, które...