Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji
Dawka
1g+0,2g
Ilość
1 fiol.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - opis

Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u pacjentów dorosłych i dzieci:

ciężkie zakażenia ucha, nosa i gardła (takie jak zapalenie wyrostka sutkowatego, zakażenia okołomigdałkowe, zapalenie nagłośni i zapalenie zatok z ciężkimi ogólnymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi);

zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

pozaszpitalne zapalenie płuc;

zapalenie pęcherza moczowego;

odmiedniczkowe zapalenie nerek;

zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku;

zakażenia w obrębie jamy brzusznej;

zakażenia narządów płciowych u kobiet.

Zapobieganie zakażeniom związanym z dużymi zabiegami chirurgicznymi u pacjentów dorosłych, które dotyczą:

­- przewodu pokarmowego;

­- jamy miednicy;

­- głowy i szyi;

­- chirurgii dróg żółciowych.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - skład

Każda fiolka zawiera 1000 mg amoksyciliny ( Amoxicillinum ) w postaci amoksycyliny sodowej oraz 200 mg kwasu klawulanowego ( Acidum clavulanicum ) w postaci potasu klawulanianu.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - dawkowanie

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Określając dawkę produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń należy uwzględnić:

­- przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na leki przeciwbakteryjne;

­- ciężkość i lokalizację zakażenia;

­- wiek, masę ciała, czynności nerek pacjenta jak podano poniżej.

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi, tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji podawany według poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 3000 mg amoksycyliny i 600 mg kwasu klawulanowego. W razie stwierdzenia, że konieczne jest zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci dożylnej produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego.

Czas trwania leczenia powinien być określany na podstawie reakcji pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie kości i szpiku) wymagają dłuższego leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta (podnośnie przedłużonego leczenia).

Należy uwzględnić lokalne wytyczne dotyczące właściwej częstości dawkowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Pacjenci dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

Zalecane dawki w leczeniu zakażeń wymienionych w punkcie 4.1: ­ 1000 mg + 200 mg, podawana co 8 godzin.

Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami chirurgicznymi

W zabiegach trwających krócej niż 1 godzinę zalecana dawka produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi wynosi 1000 mg + 200 mg do 2000 mg + 200 mg, podawana w czasie wprowadzania do znieczulenia. (Dawki 2000 mg + 200 mg można uzyskać stosując inną dożylną postać produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi).

W zabiegach trwających dłużej niż 1 godzinę zalecana dawka produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi wynosi 1000 mg + 200 mg do 2000 mg + 200 mg, podawana w czasie wprowadzania do znieczulenia, a następnie do 3 dawek po

1000 mg + 200 mg w ciągu 24 godzin.

Jeśli w związku z operacją stwierdzi się oczywiste, kliniczne objawy zakażenia, należy wdrożyć zwykłe leczenie dożylne lub doustne w okresie pooperacyjnym.

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Zalecane dawki:

­ dzieci w wieku 3 miesięcy i starsze : (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 8 godzin.

­ dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała mniejszej niż 4 kg : (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 12 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Zaburzenia czynności nerek

Dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (C Cr ) większym niż 30 ml/min.

Pacjenci dorośli i dzieci o masie ciała > 40 kg 

C Cr : 10 30 ml/min 

Początkowa dawka wynosząca 1000 mg + 200 mg, a następnie 500 mg + 100 mg, podawana dwa razy na dobę. 

C Cr < 10 ml/min 

Początkowa dawka wynosząca 1000 mg + 200 mg, a następnie 500 mg + 100 mg, podawana co 24 godziny.

Hemodializa 

Początkowa dawka wynosząca 1000 mg + 200 mg, a następnie 500 mg + 100 mg, podawana co 24 godziny, z dodatkową dawką 500 mg + 100 mg na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie stężeń w surowicy zarówno amoksycyliny, jak i kwasu klawulanowego).

Dzieci o masie ciała < 40 kg

C Cr : 10 30 ml/min 

(25 mg + 5 mg)/kg mc. podawane co 12 godzin

C Cr < 10 ml /min 

(25 mg + 5 mg)/kg mc. podawane co 24 godziny

Hemodializa 

(25 mg + 5 mg)/kg mc. co 24 godziny, z dodatkową dawką (12,5 mg + 2,5 mg)/kg mc. na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie stężeń w surowicy zarówno amoksycyliny, jak i kwasu klawulanowego).

Zaburzenia czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynności wątroby.

Sposób podawania

Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi jest przeznaczony do podawania dożylnego.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi może być podany w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, trwającym około 3 do 4 minut, bezpośrednio do żyły lub poprzez zastosowanie wlewu kroplowego, albo w infuzji dożylnej trwającej 30 do 40 minut. 

U dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi należy podawać wyłącznie w postaci infuzji.

Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi nie jest przeznaczony do podawania domięśniowego .

Leczenie produktem leczniczym Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi można rozpocząć roztworem do stosowania dożylnego i kontynuować odpowiednią postacią doustną, uznaną za właściwą dla indywidualnego pacjenta.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe.

Notowano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości (anafilaktoidalnych), sporadycznie zakończonych zgonem, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny oraz u pacjentów z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym i wdrożyć alternatywny sposób leczenia.

Jeśli ustalono, że zakażenie zostało wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zamianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Zastosowanie tej postaci produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi może nie być właściwe, jeśli istnieje duże ryzyko, że oporność przypuszczalnego drobnoustroju na leki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. 

Ponieważ nie są dostępne specyficzne dane dotyczące T> MIC i dane dotyczące porównywalnych postaci doustnych są niejednoznaczne, zastosowanie produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi, 1000 mg + 200 mg (bez dodatkowej amoksycyliny) może nie być właściwe w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae opornych na penicylinę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki produktu leczniczego mogą wystąpić drgawki.

Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli u pacjenta podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ stwierdzono związek pomiędzy występowaniem wysypki odropodobnej a zastosowaniem amoksycyliny.

Podawanie allopurynolu w czasie leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować rozwój drobnoustrojów niewrażliwych na ten produkt leczniczy.

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (ang. acute generalised exanthemous pustulosis, AGEP). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi, a wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zdarzenia dotyczące wątroby obserwowano głównie u mężczyzn i pacjentów w podeszłym wieku i mogą być związane z przedłużającym się leczeniem. Te zdarzenia bardzo rzadko obserwowano u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się podczas lub tuż po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Objawy te są zwykle przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Prawie zawsze występowały one u pacjentów z ciężką chorobą podstawową lub jednocześnie przyjmujących inne produkty lecznicze o znanym możliwym oddziaływaniu na wątrobę.

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym amoksycyliny, opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita grubego, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest uwzględnienie tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem antybiotyku, należy natychmiast odstawić Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi, przeprowadzić badanie lekarskie pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W tej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badania czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużenie czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania leków zmniejszających krzepliwość krwi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności nerek.

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wydalanego moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, szczególnie podczas leczenia pozajelitowego. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny, zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zminimalizować możliwość wytrącania się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym, należy regularnie sprawdzać drożność cewnika.

Podczas leczenia amoksycyliną należy stosować metody enzymatyczne z oksydazą glukozy do oznaczania stężenia glukozy w moczu, ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników testów nieenzymatycznych.

Zawartość kwasu klawulanowego w produkcie leczniczym Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadząc do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.

Odnotowano pozytywne wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju Aspergillus . Stwierdzono reakcje krzyżowe polisacharydów niepochodzących z grzybów Aspergillus i polifuranozami z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu dodatnie wyniki testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy interpretować ostrożnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.

Ten produkt leczniczy zawiera w każdej fiolce 62,9 mg (2,7 mmola) sodu. Należy to uwzględnić, u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ten produkt leczniczy zawiera w każdej fiolce 39,3 mg (1,0 mmola) potasu. Należy to uwzględnić, u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek lub kontrolujących zawartość potasu w diecie.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania

Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Obserwowano wytrącanie się kryształków amoksycyliny w moczu, w niektórych przypadkach prowadzące do niewydolności nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki produktu leczniczego mogą wystąpić drgawki.

Notowano wytrącanie się amoksycyliny w cewnikach dopęcherzowych, przeważnie po dożylnym podaniu dużych dawek produktu leczniczego. Należy regularnie sprawdzać drożność cewnika.

Leczenie zatrucia

Objawy ze strony przewodu pokarmowego można leczyć objawowo, zwracając uwagę na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek z penicylin.

Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę z kwasem klawulanowym.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - działania niepożądane

Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty.

Działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu są przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA i według częstości występowania.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:

bardzo często: (≥1/10)

często: (≥1/100 do < 1/10)

niezbyt często: (≥1/1000 do < 1/100)

rzadko: (≥1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko: (< 1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

 

Kandydoza skóry i błon śluzowych 

Często

Nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów 

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

 

Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia)

Rzadko

Trombocytopenia

Rzadko

Przemijająca agranulocytoza 

Częstość nieznana

Niedokrwistość hemolityczna

Częstość nieznana

Wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego 1

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego 10

 

Obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana

Anafilaksja 

Częstość nieznana

Zespół choroby posurowiczej

Częstość nieznana

Alergiczne zapalenie naczyń 

Częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego 

 

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Niezbyt często 

Ból głowy 

Niezbyt często 

Drgawki 2

Częstość nieznana

Aseptyczne zapalenie opon mózgowych

Częstość nieznana

Zaburzenia naczyniowe

 

Zakrzepowe zapalenie żył 3

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit 

 

Biegunka 

Często 

Nudności

Niezbyt często 

Wymioty 

Niezbyt często

Niestrawność 

Niezbyt często 

Zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem antybiotyku 4

Częstość nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

 

Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT 5

Niezbyt często 

Zapalenie wątroby 6

Częstość nieznana

Żółtaczka cholestatyczna 6

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 7

 

Wysypka skórna 

Niezbyt często 

Świąd 

Niezbyt często 

Pokrzywka 

Niezbyt często 

Rumień wielopostaciowy 

Rzadko 

Zespół Stevensa-Johnsona 

Częstość nieznana

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka 

Częstość nieznana

Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry 

Częstość nieznana

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP) 9

Częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

Śródmiąższowe zapalenie nerek 

Częstość nieznana

Krystaluria 8

Częstość nieznana

1 Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

2 Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

3 W miejscu wstrzyknięcia. 

4 W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego.

5 U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi obserwowano umiarkowane zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, ale istotność tych obserwacji nie jest znana.

6 Te zdarzenia obserwowano podczas stosowania innych penicylin i cefalosporyn.

7 Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy skórnej reakcji nadwrażliwości, leczenie należy przerwać. 

8 Patrz punkt Przedawkowanie

9 Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

10 Patrz punkty Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz Przeciwwskazania

 

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub na rozwój pourodzeniowy. Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w okresie ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, wykazano, że zapobiegawcze leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym może być związane ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków. Należy unikać stosowania produktu leczniczego Amoxicillin/Clavulanic Acid Kabi u kobiet w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Obie substancje czynne są wydzielane do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na karmione piersią niemowlę). W rezultacie, możliwe jest wystąpienie biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych karmionego piersią niemowlęcia, w związku z czym może być konieczne przerwanie karmienia piersią. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po dokonaniu przez lekarza oceny stosunku korzyści do ryzyka.

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, połączenie penicyliny-amoksycyliny o szerokim spektrum działania z inhibitrem betalaktamazy – kwasem klawulanowym. Stosowany w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenia ucha środkowego, zatok, migdałków, oskrzeli, płuc), zakażeniach układu moczowo-płciowego (wyjątek stanowi zapalenie gruczołu krokowego), zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (po ukąszeniach owadów, przy ropniach okołozębowych).

  Dostępne opakowania
  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 1 fiol. - 1g+0,2g
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 5 fiol. - 1g+0,2g
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 10 fiol. - 1g+0,2g
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub infuzji - 50 fiol. - 1g+0,2g
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol. - 2g+0,2g
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol. - 2g+0,2g
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  Amoxicillin/Clavuclanic Acid Kabi

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol. - 2g+0,2g
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Leki i suplementy

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Przeszczep to często jedyna szansa na ratowanie życia dziecka. Rodzice cieszą się, gdy zostanie znaleziony dawca do przeszczepu. Jednak udana operacja to dopiero początek, po przeszczepie dziecko musi cały czas przyjmować leki. Zmiany w liście leków...

  Leki i suplementy

  Leki przeciwzakrzepowe a ryzyko krwawienia podczas zabiegów

  Leki przeciwzakrzepowe a ryzyko krwawienia podczas zabiegów

  Analiza danych dotyczących 1,382 zabiegów usunięcia stanów przedrakowych w przewodzie pokarmowym wykazała, że pacjenci, którzy wcześniej przyjmowali kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub leki przeciwzakrzepowe nie są bardziej narażeni...

  Newsy

  1000. dziecko znalazło dawcę nerki w Centrum Zdrowia Dziecka

  1000. dziecko znalazło dawcę nerki w Centrum Zdrowia Dziecka

  Połączone zespoły dwóch klinik Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadziły operację transplantacji nerki u dziecka. Choć takie zabiegi przeprowadza się od dawna, to ta była wyjątkowa. Był to tysięczny przeszczep zrealizowany w CZD. Rocznie nawet 50 przeszczepów W...

  Przeszczep nerki

  Jak wygląda życie po przeszczepie? (WIDEO)

  Jak wygląda życie po przeszczepie? (WIDEO)

  -Jakie będą państwa działania, oprócz tego protestu, który miał miejsce w piątek w Sejmie? Jaki będzie kolejny krok? Bo manifestowaliście przed Sejmem apelując do polityków, którzy byli w środku aby coś zrobili z tą sytuacją. -Obecna lista leków refundowanych...

  Zabiegi

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Funkcjonowanie pacjenta po przeszczepie nerki Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje energię życiową. Co więcej, znacząco poprawia się...