Amoksiklav QUICKTAB 1000mg

zobacz opinie o produkcie »
Cena
28,40 zł
Forma
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Dawka
0,875g+0,125g
Ilość
14 tabl. (2 blist.po 7 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: LEK PHARMACEUTICALS D.D.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Wynik badania moczu u 11-latki

witam,odebralam wynik moczu 11 letniej corki.jest to badanie kontrolne po zapaleniu pecherza.corka od czwartku brała Amoksiklav Quicktab 625 mg.Wynik jest nastepujacy ciezar 1.020 ph moczu 6.0 leukocyty-neg azotyny -neg erytrocyty -neg bialko- neg ciaka ketonowe neg urobilinogen-4.0 bilirubina-1.0glukoza -norm kolor ciemna słomka przejrzysty osad-nablonki -poj leukocyty-poj.wpw flora nieliczna sluz obfity martwi mnie...

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - opis

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u dorosłych i u dzieci:

- ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

- ostre zapalenie ucha środkowego;

- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

- pozaszpitalne zapalenie płuc;

- zapalenie pęcherza moczowego;

- odmiedniczkowe zapalenie nerek;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; 

- zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - skład

Każda tabletka zawiera 875 mg amoksycyliny ( Amoxicillinum ) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego ( Acidum clavulanicum ) w postaci klawulanianu potasu. 

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: olej rycynowy uwodorniony, aspartam.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - dawkowanie

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym, z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Wybór dawki produktu Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg stosowanej w leczeniu poszczególnych zakażeń powinien uwzględniać:

- przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na leki przeciwbakteryjne;

- ciężkość i umiejscowienie zakażenia;

- wiek, masę ciała oraz czynność nerek pacjenta, jak podano niżej. 

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy produktu Amoksiklav, tj. takich, które zawierają większe dawki amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji.

Produkt Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, stosowany u dorosłych i u dzieci o masie ciała ≥ 40 kg w sposób zalecony niżej, zapewnia całkowitą dawkę dobową 1750 mg amoksycyliny i 250 mg kwasu klawulanowego, jeśli lek podawany jest dwa razy na dobę, a 2625 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego, jeśli lek podawany jest trzy razy na dobę. U dzieci o masie ciała < 40 kg Produkt Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg stosowany w sposób zalecony niżej zapewnia maksymalną dawkę dobową 1000 do 2800 mg amoksycyliny i 143 do 400 mg kwasu klawulanowego. W razie stwierdzenia, że konieczne jest zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci produktu Amoksiklav, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego.

Czas trwania leczenia należy ustalić na podstawie reakcji pacjenta na lek. Niektóre zakażenia (np. szpiku i kości) wymagają dłuższego leczenia. Leczenia nie należy przedłużać ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

- Dawka standardowa (we wszystkich wskazaniach): jedna tabletka Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg (875 mg+125 mg) dwa razy na dobę.

- Większa dawka (zwłaszcza w takich zakażeniach, jak zakażenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych): jedna tabletka Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg (875 mg + 125 mg) trzy razy na dobę. 

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Dzieciom można podawać produkt Amoksiklav w postaci tabletek lub zawiesiny. 

Zalecane dawki:

- (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych;

- w leczeniu niektórych zakażeń (takich jak zakażenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych) można rozważyć podanie do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę produktów Amoksiklav zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy produktu Amoksiklav w postaciach zawierających amoksycylinę i kwasu klawulanowy w proporcji 7:1. Z tego względu nie można określić zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie pacjentów. 

Pacjenci w podeszłym wieku Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 30 ml/min zmiana dawki nie jest konieczna.

U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min nie zaleca się stosowania produktu Amoksiklav w postaciach, w których proporcja amoksycyliny i kwasu klawulanowego wynosi 7:1, gdyż nie są dostępne wytyczne dotyczące dostosowania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Zaleca się zachowanie ostrożności i regularne kontrolowanie czynności wątroby.

Sposób podawania

Tabletki Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg przeznaczone są do podawania doustnego.

Aby zminimalizować występowanie możliwej nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego i zoptymalizować wchłanianie amoksycyliny z kwasem klawulanowym, Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg należy podawać na początku posiłku.

Leczenie można rozpocząć produktem w postaci do stosowania pozajelitowego (zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego postaci dożylnej) i kontynuować postacią doustną.

Przed samym zastosowaniem tabletki należy wymieszać z niewielką ilością wody lub umieścić bezpośrednio w jamie ustnej i połknąć po rozpuszczeniu.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe.

U pacjentów leczonych penicylinami notowano występowanie ciężkich i sporadycznie zakończonych zgonem reakcji nadwrażliwości (anafilaktoidalnych). Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny i u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym trzeba przerwać i wdrożyć alternatywny sposób leczenia.

Jeśli ustalono, że zakażenie zostało wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zmianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Zastosowanie tej postaci produktu Amoksiklav nie jest właściwe, jeśli istnieje duże ryzyko, że zmniejszona wrażliwość lub oporność przypuszczalnego patogenu na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Produktu Amoksiklav w tej postaci nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae oporny na penicylinę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki.

Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli u pacjenta podejrzewa się mononukleozę zakaźną, gdyż u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek między występowaniem wysypki odropodobnej a zastosowaniem amoksycyliny. 

Stosowanie allopurynolu podczas leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych na lek.

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP, ang. acute generalised exanthemous pustulosis). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, a wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby.

Zdarzenia dotyczące wątroby opisywano głównie u mężczyzn i u pacjentów w podeszłym wieku. Mogą się one wiązać z długotrwałym leczeniem. Działania takie rzadko notowano u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe występują zwykle podczas trwania lub wkrótce po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Objawy te są na ogół przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, a w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Niemal zawsze występowały one u pacjentów z ciężką chorobą podstawową lub przyjmujących jednocześnie leki o znanym możliwym działaniu na wątrobę.

Podczas stosowania niemal każdego z leków przeciwbakteryjnych (w tym amoksycyliny) opisywano występowanie związanego z tym zapalenia okrężnicy, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu stosowania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie okrężnicy w związku ze stosowaniem antybiotyku, należy natychmiast odstawić amoksycylinę z kwasem klawulanowym, zbadać pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W takiej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. 

Podczas długotrwałego leczenia zaleca się okresową ocenę czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujacych amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużenie czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, przeważnie podczas leczenia pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zmniejszyć możliwość wytrącania się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym należy systematycznie kontrolować drożność cewnika.

Podczas leczenia amoksycyliną należy stosować enzymatyczne metody z glukooksydazą do oznaczania stężenia glukozy w moczu, ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników testów nieenzymatycznych.

Kwas klawulanowy znajdujący się w produkcie Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadzące do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.

Odnotowano dodatnie wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków ( Aspergillus ). Stwierdzono reakcje krzyżowe z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od grzybów kropidlakowatych z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu dodatnie wyniki testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy interpretować ostrożnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.

Jedna tabletka Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg zawiera 9,5 mg aspartamu (E951), będącego źródłem fenyloalaniny. Produkt ten należy więc stosować ostrożnie u pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt leczniczy zawiera również uwodorniony olej rycynowy (36 mg), który może powodować dolegliwości żołądkowe i biegunkę.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania

Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodnoelektrolitowej. Obserwowano wytrącanie się kryształków amoksycyliny w moczu, w niektórych przypadkach prowadzące do niewydolności nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki.

Notowano wytrącanie się amoksycyliny w cewnikach dopęcherzowych, przeważnie po dożylnym podaniu dużych dawek leku. Należy regularnie kontrolować drożność cewnika.

Leczenie zatrucia

Objawy ze strony przewodu pokarmowego można leczyć objawowo, zwracajac uwagę na równowagę wodno-elektrolitową. 

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można usunąć z krążenia metodą hemodializy.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - działania niepożądane

Najczęściej notowanymi polekowymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty. Niżej podano działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych i w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:

bardzo często (≥1/10) 

często (≥1/100 do < 1/10) 

niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100) rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) 

bardzo rzadko (< 1/10 000) 

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

 

Kandydoza skóry i błon śluzowych 

Często 

Nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii 

Częstość nieznana 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

 

Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia)

Rzadko 

Małopłytkowość 

Przemijająca agranulocytoza 

Częstość nieznana

Niedokrwistość hemolityczna

Wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego 1

Zaburzenia układu immunologicznego 10

 

Obrzęk naczynioruchowy 

Częstość nieznana

Anafilaksja 

Zespół choroby posurowiczej 

Alergiczne zapalenie naczyń 

Zaburzenia układu nerwowego 

 

Zawroty głowy 

Niezbyt często 

Ból głowy 

Przemijająca nadmierna aktywność ruchowa 

Częstość nieznana

Drgawki 2

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia żołądka i jelit 

 

Biegunka 

Bardzo często 

Nudności 3

Często 

Wymioty 

Niestrawność 

Niezbyt często 

Zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem antybiotyku 4

Częstość nieznana

Czarny język włochaty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT 5

Niezbyt często 

Zapalenie wątroby 6

Częstość nieznana

Żółtaczka cholestatyczna 6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 7

Wysypka skórna 

Niezbyt często 

Świąd 

Pokrzywka 

Rumień wielopostaciowy 

Rzadko 

Zespół Stevensa-Johnsona 

Częstość nieznana

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka 

Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry 

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP) 9

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

Śródmiąższowe zapalenie nerek 

Częstość nieznana

Krystaluria 8

1  Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

2  Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

3 Nudności są częściej związane ze stosowaniem większych dawek doustnych. Jeśli występują objawy ze strony przewodu pokarmowego, można je zmniejszyć, przyjmując amoksycylinę z kwasem klawulanowym na początku posiłku. 

4  W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie okrężnicy.

5 U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi notowano umiarkowane zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, ale znaczenie tej obserwacji nie jest znane. 

6  Takie zdarzenia notowano podczas stosowania innych penicylin i cefalosporyn. 

7  Jeśli wystąpią objawy alergicznego zapalenia skóry leczenie należy przerwać.

8  Patrz punkt Przedawkowanie

9  Patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

10  Patrz punkty Przeciwwskazania oraz Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

 

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub na rozwój pourodzeniowy.

Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych w ciąży niedonoszonej wykazano, że zapobiegawcze podanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy u noworodków. Należy unikać stosowania produktu Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Obie substancje czynne przenikają do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na karmione piersią niemowlę). Ze względu na możliwość wystąpienia biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych oseska, może być konieczne przerwanie karmienia piersią. Należy brać pod uwagę możliwość uczulenia. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po dokonaniu przez lekarza prowadzącego oceny stosunku korzyści do ryzyka. 

Amoksiklav QUICKTAB 1000mg - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, połączenie penicyliny-amoksycyliny o szerokim spektrum działania z inhibitrem betalaktamazy – kwasem klawulanowym. Stosowany w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenia ucha środkowego, zatok, migdałków, oskrzeli, płuc), zakażeniach układu moczowo-płciowego (wyjątek stanowi zapalenie gruczołu krokowego), zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (po ukąszeniach owadów, przy ropniach okołozębowych).

  Dostępne opakowania
  Amoksiklav QUICKTAB 1000mg

  Amoksiklav QUICKTAB 1000mg

  tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) - 0,875g+0,125g
  LEK PHARMACEUTICALS D.D.
  28,40 zł
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Odbarczenie nerwu - wskazania, opis zabiegu, badania, zalecenia

  Odbarczenie nerwu jest często koniecznością w zespole cieśni nadgarstka. Schorzenie to pojawia się zwykle z powodu długotrwałego ucisku na nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka. Gdy leczenie zachowawcze nie przynosi efektów, pacjent jest zazwyczaj kierowany...

  Leki i suplementy

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Powierzchnie komórek oraz niektórych związków biologicznie czynnych otoczone są związkami cukru, który uczestniczy w komunikacji, podczas odpowiedzi odpornościowej organizmu i w stanach zapalnych. Dlatego niektóre cukry mogą zwiększyć, zmienić lub neutralizować...

  Leki i suplementy

  Dostępność leków w aptekach

  Często zdarza się, że chory nie może zrealizować recepty, gdyż farmaceuta zamawia dany lek dopiero, gdy ktoś się po niego zgłasza, co oznacza, że aby móc go wykupić, trzeba ponownie odwiedzić aptekę. W związku z tym problemem Główny Inspektor Farmaceutyczny...

  Newsy - zdrowie

  Antybiotyki mogą spowodować zwiększone rozmnażanie się bakterii

  Antybiotyki mogą spowodować zwiększone rozmnażanie się bakterii

  Wzrost bakterii E.coli może być stymulowany przez antybiotyki, jak twierdzą naukowcy z University of Exeter. W badaniu naukowcy przeprowadzili osiem serii leczenia antybiotykami w ciągu czterech dni i okazało się, że w każdym przypadku wzrosła** oporność...

  Niezbędnik pacjenta

  Jak długo ważna jest recepta?

  Jak długo ważna jest recepta?

  Wychodząc z gabinetu lekarskiego, często trzymamy w ręku otrzymaną od specjalisty receptę. Nie zawsze od razu idziemy do apteki ją zrealizować. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona ważna bezterminowo. W zdecydowanej większości przypadków recepta ważna...

  Probiotyki - działanie, zastosowanie, naturalne źródła probiotyków

  Działanie preparatów osłonowych

  Probiotyki z języka greckiego oznaczają „dla życia", nazywane są również preparatami osłonowymi, ponieważ zawierają wyselekcjonowane szczepy bakterii, które bardzo korzystnie wpływają na zdrowie człowieka. W jednej kapsułce znajdują się miliardy żywych...