Alfadiol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
19,20 zł
Forma
kapsułki miękkie
Dawka
1 mcg
Ilość
100 kaps. (2 blist.po 50 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.

Alfadiol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Lek Alfadiol a planowanie ciąży

Witam :) Mam 32 lata i 13 lat lat temu miałam usuniętą tarczycę (guzki). Przy okazji uszkodzono mi przytarczyce. Obecnie biorę Euthyrox 100, Alfadiol 2x1mq, oraz Calperos 2x1000. Planuję ciążę, ale nie daje mi spokoju Alfadiol, który chyba generalnie nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży. Proszę o pomoc. Nie chciałabym zaszkodzić dziecku. Już nie wiem co robić. Dziękuję

Usunięcie tarczycy a stosowanie witaminy D

Z powodu niedoczynności przytarczyc, po totalnym usunięciu tarczycy /rak tarczycy/ przyjmowałam na dobę Calperos 1000mg 2x1 oraz 1,25 mikrograma Alfadiolu. Po rezygnacji z przyjmowania Alfadiolu, ile mogę przyjąć j.m. vit.D , aby była równoważna 1,25 mikrograma Alfadiolu. Mam zakupioną D-Vitum forte 2000 j.m. /dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego/....

POKAŻ WIĘCEJ

Alfadiol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Alfadiol - opis

Osteoporoza postmenopauzalna i starcza z jednoczesnym niedoborem witaminy D lub jej  czynnych metabolitów;

Hipokalcemia, zwłaszcza u pacjentów ze schorzeniami prowadzącymi do upośledzenia hydroksylacji witaminy D w nerkach;

Krzywica i osteomalacja oporne na witaminę D;

Niedoczynność przytarczyc;

Zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek;

Zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami;

Osteodystrofia nerkowa.

Alfadiol - skład

1 kapsułka zawiera 0,25 mikrograma alfakalcydolu ( Alphacalcidolum ).

Substancje pomocnicze: butylohydroksytoluen (E321) 0,025 mg czerwień koszenilowa (E124) 0,150 mg etylu parahydroksybenzoesan (E214) 0,050 mg olej arachidowy oczyszczony 49,945 mg glicerol

Alfadiol - dawkowanie

Leczenie powinno być ściśle zindywidualizowane, odpowiednio do stanu chorego.

Przeciętne dawkowanie alfakalcydolu wynosi:

Osteoporoza starcza i postmenopauzalna:

dorośli o masie ciała powyżej 40 kg: 0,5 do 1 μg 1 raz na dobę

Zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikokortykosteroidami:

dzieci o masie ciała 20-40 kg: 0,25 do 0,5 μg 1 raz na dobę

dzieci o masie ciała poniżej 20 kg: 0,25 μg 1 raz na dobę

Hipokalcemia, krzywica i osteomalacja oporne na wit. D, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i osteodystrofią nerkową:

dorośli o masie ciała powyżej 40 kg: 0,5 do 1 μg 1 raz na dobę

dzieci o masie ciała 20-40 kg: 0,25 do 0,5 μg 1 raz na dobę

dzieci o masie ciała poniżej 20 kg: 0,25 μg 1 raz na dobę

Jeśli stan chorego to uzasadnia, szczegółowe dawkowanie należy opierać o wyniki testów określających gospodarkę wapniową. Stężenia wapnia we krwi powinno utrzymywać się w granicach stężeń prawidłowych, zaś dobowe wydalanie wapnia z moczem (przy dobowej diurezie wynoszącej do 2000 ml) nie powinno przekraczać 350 mg.

Wartość wskaźnika wapniowo-kreatyninowego nie powinna przekraczać 1,0 i nie powinna wzrosnąć więcej niż trzykrotnie od chwili rozpoczęcia leczenia.

U pacjentów z prawidłowym poziomem kalcemii przed rozpoczęciem leczenia alfakalcydolem (np. w przebiegu osteoporozy) dawkowanie należy opierać o wyniki badania kalciurii i wielkość dobowego spożycia wapnia.

U pacjentów w wieku podeszłym może wystąpić konieczność stosowania mniejszych dawek alfakalcydolu.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu produktu leczniczego u osób z niewydolnością nerek.

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby.

Alfadiol - środki ostrożności

Podczas leczenia alfakalcydolem może dojść do nadmiernego zwiększenia stężenia wapnia lub fosforanów w surowicy krwi. W uzasadnionych przypadkach celowe jest monitorowanie tych stężeń, s zczególnie we wczesnych fazach leczenia. Może być także potrzebna suplementacja wapnia. Jeśli wyniki badania wskazują na hiperkalcemię, należy odstawić alfakalcydol do chwili powrotu stężenia wapnia do wartości prawidłowych (około 1 tydzień). Stosowanie alfakalcydolu może wtedy zostać wznowione w zmniejszonej dawce (połowa poprzedniej dawki).

U pacjentów z osteodystrofią nerkową w celu utrzymania stężenia fosforanów w surowicy krwi na akceptowalnym poziomie może być stosowany lek wiążący fosforany.

Monitorowanie stężenia wapnia w surowicy jest szczególnie ważne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ w tych przypadkach szczególnie łatwo dochodzi do hiperkalcemii i hiperfosfatemii. Kontrolę stężenia wapnia należy wykonywać początkowo 1-2 razy w tygodniu, zaś po ustaleniu dawki leku 1 raz w miesiącu.

Stosowanie alfakalcydolu w leczeniu osteodystrofii nerkowej wymaga systematycznej kontroli stężenia parathormonu (PTH) ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia adynamicznej choroby kości.

Pacjenci z niewydolnością nerek, trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc lub regularnie hemodializowani (potencjalnie zmniejszenie stężenia fosforanów) są szczególnie podatni na wystąpienie hiperkalcemii. Z tego powodu pacjentów należy poinformować o objawach klinicznych związanych z hiperkalcemią. Wczesne objawy hiperkalcemii to: wielomocz, wzmożone pragnienie, osłabienie, bóle głowy, nudności, suchość w ustach, zaparcia, bóle mięśni, bóle kości i metaliczny posmak w ustach.  

Podczas leczenia alfakalcydolem, w zależności od stanu chorego i czynników ryzyka może być celowe okresowe (co 1-3 miesiące) oznaczanie azotu pozabiałkowego w osoczu, kreatyniny, fosfatazy zasadowej, stężenia fosforanów w surowicy krwi, dobowego wydalania wapnia z moczem oraz stosunku stężenia wapnia do kreatyniny w drugiej porannej porcji moczu (współczynnik wapniowokreatyninowy).

U osób pozostających na diecie o niskiej zawartości wapnia reakcja na alfakalcydol może być obniżona lub może w ogóle nie wystąpić.

U pacjentów w wieku podeszłym może wystąpić konieczność stosowania mniejszych dawek alfakalcydolu.

U pacjentów z dużym stężeniem wapnia w osoczu w przebiegu osteodystrofii nerkowej może wystąpić autonomiczna nadczynność przytarczyc. Pacjenci ci mogą nie reagować na podanie alfakalcydolu, co wymaga zastosowania innych metod leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi np. naparstnicy ponieważ hiperkalcemia może prowadzić do zaburzeń rytmu serca u tych pacjentów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z kamicą nerkową.

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego produktu leczniczego gdyż zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych). Oczyszczony olej arachidowy może zawierać białko orzeszków ziemnych. W Farmakopei Europejskiej nie podano testu wykrywającego białko resztkowe.

Ze względu na zawartość w produkcie leczniczym butylohydroksytoluenu (E321) produkt może powodować reakcje alergiczne, nadwrażliwość u pacjentów z astmą, miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych, także żołądka. Lek Alfadiol zawiera czerwień koszenilową (E124) i etylu parahydroksybenzoesan (E214), które mogą powodować reakcje alergiczne (etylu parahydroksybenzoesan może powodować także reakcje typu późnego).

Alfadiol - przedawkowanie

Objawy

Objawami przedawkowania witaminy D są: hiperkalcemia, brak łaknienia, osłabienie, nudności i wymioty, biegunka, wielomocz, nadmierne pocenie, pragnienie, bóle i zawroty głowy.

Po znacznym przedawkowaniu, graniczącym z zatruciem mogą pojawić się bóle kostne, zwapnienia ektopowe, białkomocz, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca. Należy spodziewać się podobnych objawów po przedawkowaniu alfakalcydolu.

Utrzymujące się długotrwale przedawkowanie witaminy D może, oprócz objawów opisanych powyżej, powodować uogólnione zwapnienia naczyń, nerek oraz szybkie pogorszenie wydolności nerek.

Leczenie

W razie wystąpienia hiperkalcemii leczenie polega na czasowym przerwaniu stosowania alfakalcydolu. W ciężkich przypadkach hiperkalcemii zalecane jest ogólne postępowanie wspomagające:

- nawodnienie poprzez zastosowanie wlewu dożylnego roztworu soli fizjologicznej (wymuszona diureza),

- pomiary elektrolitów,

- ocena funkcji nerek i gospodarki wapniowej,

- ocena elektrokardiograficzna zwłaszcza u pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe.

Należy rozważyć leczenie z zastosowaniem glikokortykosteroidów, diuretyków pętlowych, bisfosfonianów, kalcytoniny, a nawet hemodializy z niską zawartością wapnia.

Alfadiol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Hiperkalcemia, hiperfosfatemia (z wyjątkiem występującej w niedoczynności przytarczyc), hipermagnezemia, hiperkalciuria samoistna.

Osteomalacja po zatruciu glinem.

Przedawkowanie i zatrucie witaminą D.

Kamica nerkowa wapniowa.

Ciężkie uszkodzenie wątroby.

Uczulenie na orzeszki ziemne lub soję.

Alfadiol - działania niepożądane

Działania niepożądane opisane po wprowadzeniu leku na rynek są przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów MedDRA i według częstości występowania.

Następujące zasady zostały przyjęte dla sporządzenia klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych:

bardzo często ( 1/10)

często ( 1/100 do < 1/10)

niezbyt często ( 1/1 000 do < 1/100)

rzadko ( 1/10 000 do < 1/1 000)

bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (np. nadwrażliwość u pacjentów z astmą, podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie spojówek).

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: ból głowy, zawroty głowy, splątanie (jako wynik hiperkalcemii).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana: hiperkalcemia, hiperfosfatemia (szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek).

Zaburzenia serca:

Częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca (związane z hiperkalcemią).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częstość nieznana: biegunka, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w ustach, wzmożone pragnienie, podrażnienie błon śluzowych w tym również śluzówki żołądka, metaliczny posmak w ustach(jako wynik hiperkalcemii).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana: świąd, wysypka, pokrzywka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Częstość nieznana: bóle mięśni, bóle kości(związane z hiperkalcemią).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częstość nieznana: hiperkalciuria, wielomocz, nefrokalcynoza, zwapnienia ektopowe i zaburzenie czynności nerek (jako wynik hiperkalcemii).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częstość nieznana: zmęczenie (związane z hiperkalcemią).

Działania niepożądane witaminy D i jej pochodnych są związane w zasadzie z przedawkowaniem produktu leczniczego.

Alfadiol - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie wykonano systematycznych badań wpływu na przebieg ciąży i rozwój płodu u człowieka. Nie wykonano również podobnych badań na zwierzętach doświadczalnych. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka (płodu) i (lub) przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Ponieważ hiperkalcemia podczas ciąży może powodować wystąpienie wrodzonych wad u potomstwa, produktu leczniczego Alfadiol nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Stosowanie alfakalcydolu może prowadzić do podwyższonych stężeń aktywnego metabolitu, kalcytriolu, w mleku kobiecym. Ponieważ zwiększone stężenie kalcytriolu może wywierać wpływ na gospodarkę wapniową organizmu dziecka, podczas karmienia piersią należy przerwać stosowanie alfakalcydolu.

Alfadiol - prowadzenie pojazdów

Nie ma danych, wskazujących by alfakalcydol wpływał niekorzystnie na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Alfadiol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Alfacalcidolum

  Dostępne opakowania
  Alfadiol

  Alfadiol

  kapsułki miękkie - 100 kaps. (2 blist.po 50 szt.) - 1 mcg
  GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.
  19,20 zł
  Alfadiol

  Alfadiol

  kapsułki miękkie - 100 kaps. (2 blist.po 50 szt.) - 0,25 mcg
  GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.
  10,44 zł
  Powiązane artykuły
  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Sygnały choroby Alzheimera, których nie powinieneś lekceważyć (WIDEO)

  Sygnały choroby Alzheimera, których nie powinieneś lekceważyć (WIDEO)

  Niewinne zapominanie to naturalny proces starzenia się mózgu i naszego organizmu. Aby go spowolnić, warto dbać o swoje zdrowie i właściwą dietę. Czasem jednak nasz organizm wysyła nam sygnały tego, że zaczyna rozwijać się choroba Alzheimera. Oto wczesne...

  Zdrowie

  Osteoklasty - powstawanie, budowa i funkcje komórek kościogubnych

  Osteoklasty - powstawanie, budowa i funkcje komórek kościogubnych

  Osteoklasty to duże komórki, nazywane również komórkami kościogubnymi. Odpowiadają ze resorpcję, czyli powolne wchłanianie składników mineralnych kości. Wydzielają enzymy hydrolityczne oraz fagocytują rozkładaną kość. Co warto o nich wiedzieć? Co to...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Niedobór witamin może powodować Alzheimera. Zobacz, które są najważniejsze

  Niedobór witamin może powodować Alzheimera. Zobacz, które są najważniejsze

  Poważne schorzenie Alzheimer jest chorobą neurodegeneracyjną. Powoduje ogólne otępienie, pogorszenie pamięci, kłopoty z mową i koncentracją. Jest nieuleczalna. Przyczyny choroby nie są do końca znane. Badacze z Uniwersytetu w Maine są jednak zdania,...

  Newsy

  Niedobór witaminy B12. Wiele osób ignoruje ten nietypowy objaw!

  Niedobór witaminy B12. Wiele osób ignoruje ten nietypowy objaw!

  Niedobór witaminy B12 może przejawiać się wieloma objawami. Jest to bowiem ważna witamina dla naszego organizmu. Przy długotrwałym niedoborze problem może stać się poważny. Wiele osób wciąż ignoruje pierwsze symptomy niedoboru. Niedobór witaminy B12 Niedobór...

  Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

  Objawy niedoboru witaminy B12

  Objawy niedoboru witaminy B12

  Niedokrwistość w początkowym okresie może dawać nieznaczne objawy, które przy szybkim trybie życia bywają przeoczone. Jeśli zauważyłeś któryś z przedstawionych objawów, powinieneś zgłosić się do lekarza. Objawy niedokrwistości ze strony układu pokarmowego pieczenie...

  Choroby i dolegliwości

  Przeczulica (hiperestezja) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

  Przeczulica (hiperestezja) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

  Przeczulica to choroba, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Zwyczajny dotyk, światło słoneczne czy codzienne dźwięki wywołują u pacjentów dyskomfort, ból, a nawet pieczenie. Chorzy znajdują się pod opieką neurologa, przyjmują środki przeciwbólowe...