Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,02 g
Ilość
28 tabl.
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: ELI LILLY NEDERLAND B.V.

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - ulotka preparatu

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - opis

ADCIRCA jest wskazana w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (ang. pulmonary arterial hypertension, PAH) klasy II i III według klasyfikacji WHO, w celu poprawy zdolności wysiłkowej u dorosłych (patrz punkt 5.1).

Wykazano skuteczność produktu w leczeniu idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego (ang. idiopathic pulmonary arterial hypertension, IPAH) oraz tętniczego nadciśnienia płucnego związanego z kolagenowym schorzeniem naczyń.

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg tadalafilu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu :

Każda tabletka powlekana zawiera 233 mg laktozy (w postaci jednowodnej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - dawkowanie

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane tylko przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.

Dawkowanie

Zalecana dawka wynosi 40 mg (2 x 20 mg) przyjmowane raz na dobę niezależnie od posiłku.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawkowania.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie dawki początkowej 20 mg raz na dobę. W zależności od uzyskanej skuteczności i tolerancji produktu przez pacjenta, dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę. Nie zaleca się stosowania tadalafilu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania produktu u pacjentów z marskością wątroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu (klasa A i B według klasyfikacji Child-Pugha), po jednorazowym podaniu dawki 10 mg można rozważyć stosowanie dawki początkowej 20 mg raz na dobę. W przypadku rozpoczęcia leczenia tadalafilem, lekarz przepisujący lek powinien dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka u danego pacjenta. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u pacjentów z marskością wątroby o ciężkim nasileniu (klasa C według klasyfikacji Child-Pugha), dlatego nie zaleca stosowania tadalafilu u tych pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu ADCIRCA u osób w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Produkt ADCIRCA jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - środki ostrożności

Układ krążenia

Następujące grupy pacjentów z chorobami układu krążenia nie brały udziału w badaniach klinicznych dotyczących leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego:

-   pacjenci z klinicznie istotną wadą zastawki aorty i zastawki dwudzielnej;

-   pacjenci z zaciskającym zapaleniem osierdzia;

-   pacjenci z kardiomiopatią zastoinową lub restrykcyjną;

-   pacjenci z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory serca;

-   pacjenci z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca;

-   pacjenci z objawową chorobą wieńcową serca;

-   pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym.

Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tadalafilu u tych pacjentów.

Leki rozszerzające naczynia płucne mogą spowodować istotne pogorszenie wydolności układu krążenia u pacjentów z zarostową chorobą żył płucnych (ang. pulmonary veno-occlusive disease, PVOD). Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania tadalafilu u pacjentów z zarostową chorobą żył płucnych, nie zaleca się podawania tadalafilu tym pacjentom. W razie pojawienia się objawów wskazujących na obrzęk płuc podczas stosowania tadalafilu, należy wziąć pod uwagę możliwość jednoczesnego występowania zarostowej choroby żył płucnych.

Tadalafil ma właściwość rozszerzania naczyń krwionośnych, co może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego. Lekarze powinni starannie rozważyć, czy u pacjentów z określonymi współistniejącymi schorzeniami, takimi jak ciężkie zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca, nadmierną utratą płynów, niedociśnieniem spowodowanym zaburzeniami układu autonomicznego lub niedociśnieniem w spoczynku, mogą wystąpić niekorzystne skutki spowodowane rozszerzeniem naczyń.

U pacjentów przyjmujących leki blokujące receptory α 1 -adrenergiczne, jednoczesne podanie tadalafilu może u niektórych z nich doprowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.5). Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tadalafilu i doksazosyny.

Wzrok

W związku z przyjmowaniem tadalafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano zaburzenia widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION). Pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia niezwłocznie skonsultował się z lekarzem (patrz punkt 4.3). W badaniach klinicznych nie brali udziału pacjenci ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki, w tym z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki, i dlatego nie zaleca się stosowania produktu u tych pacjentów.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Ze względu na większą ekspozycję (AUC) na tadalafil, ograniczone doświadczenie kliniczne oraz brak możliwości wpływu na stopień wydalania leku poprzez dializy, nie zaleca się stosowania tadalafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężką marskością wątroby (klasa C według klasyfikacji Child-Pugha), dlatego nie zaleca podawania tadalafilu tym pacjentom.

Priapizm i anatomiczne zniekształcenia członka

U mężczyzn przyjmujących inhibitory PDE5 zgłaszano przypadki priapizmu. Należy poinformować pacjentów, że należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską w przypadku, gdy erekcja utrzymuje się przez 4 godziny lub dłużej. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia priapizmu, może dojść do uszkodzenia tkanek członka i trwałej utraty potencji.

Tadalafil należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi zniekształceniami członka (takimi jak wygięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego), lub u pacjentów ze schorzeniami mogącymi predysponować do wystąpienia priapizmu (takimi jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka).

Stosowanie z induktorami lub inhibitorami CYP3A4

Nie zaleca się stosowania tadalafilu u pacjentów przyjmujących przewlekle silne induktory CYP3A4, takie jak ryfampicyna (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się stosowania tadalafilu u pacjentów przyjmujących silne inhibitory CYP3A4, takie jak ketokonazol czy rytonawir (patrz punkt 4.5).

Leczenie zaburzeń erekcji

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tadalafilu z innymi inhibitorami PDE5 lub innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Należy poinformować pacjentów, by nie stosowali produktu ADCIRCA jednocześnie z tymi produktami leczniczymi.

Prostacyklina i jej analogi

Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania tadalafilu i prostacykliny lub jej analogów. Dlatego zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków.

Bozentan

Nie wykazano jednoznacznie skuteczności tadalafilu u pacjentów przyjmujących bozentan (patrz punkty 4.5 i 5.1).

Laktoza

ADCIRCA zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - przedawkowanie

Zdrowym ochotnikom podawano pojedyncze dawki do 500 mg, a pacjentom z zaburzeniami erekcji - wielokrotne dawki do 100 mg na dobę. Działania niepożądane były podobne do tych obserwowanych podczas stosowania mniejszych dawek.

W przypadku przedawkowania, w razie konieczności, należy zastosować standardowe postępowanie objawowe. Hemodializa w nieistotnym stopniu wpływa na eliminację tadalafilu.

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ostry zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 90 dni.

Ciężkie niedociśnienie tętnicze (< 90/50 mm Hg).

-   W badaniach klinicznych wykazano, że tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Uważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania azotanów i tadalafilu na szlak tlenek azotu/cGMP. Dlatego stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane u pacjentów stosujących organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. (Patrz punkt 4.5).

Pacjenci, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5 (patrz punkt 4.4).

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u ≥ 10% pacjentów leczonych tadalafilem w dawce 40 mg w ramieniu badania, to ból głowy, nudności, ból pleców, niestrawność, nagłe zaczerwienienie twarzy, ból mięśni, zapalenie jamy nosowo-gardłowej i ból kończyn. Zgłaszane działania niepożądane były przemijające i zwykle miały łagodne lub umiarkowane nasilenie. Istnieją ograniczone dane dotyczące działań niepożądanych występujących u pacjentów w wieku powyżej

75 lat.

W głównym badaniu kontrolowanym placebo dotyczącym stosowania produktu ADCIRCA w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego, 323 pacjentów było leczonych produktem ADCIRCA w dawkach od 2,5 mg do 40 mg raz na dobę i 82 pacjentów otrzymywało placebo. Czas leczenia wynosił

16 tygodni. Ogólnie częstość przerywania leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych była mała (ADCIRCA 11%, placebo 16%). Trzystu pięćdziesięciu siedmiu (357) pacjentów, którzy ukończyli główne badanie, zostało włączonych do długoterminowej fazy przedłużonej tego badania. W badaniach stosowano dawki 20 mg i 40 mg raz na dobę.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W tabeli poniżej podano działania niepożądane zgłaszane w badaniu klinicznym kontrolowanym placebo z udziałem pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym leczonych produktem ADCIRCA. W tabeli uwzględniono także niektóre działania niepożądane występujące u mężczyzn stosujących tadalafil w leczeniu zaburzeń erekcji, zgłaszane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstość tych działań została określona jako „nieznana”, ponieważ na podstawie dostępnych danych częstość ich występowania u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym nie może być oszacowana lub zakwalifikowana do danej częstości występowania na podstawie dostępnych danych z głównego badania klinicznego kontrolowanego placebo dotyczącego stosowania produktu ADCIRCA.

Oszacowanie częstości: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko ( < 1/10 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana 1

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Reakcje nadwrażliwości 5

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy 6

Omdlenie, Migrena 5

Napady drgawek 5 Przemijająca amnezja 5

Udar 2 (w tym incydenty krwotoczne)

Zaburzenia oka

 

Niewyraźne widzenie

Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), Okluzja naczyń siatkówki, Ubytki pola widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Szum w uszach

Nagła utrata słuchu

Zaburzenia serca

 

Kołatanie serca 2, 5

Nagłe zgony

sercowe 2, 5 , Częstoskurcz 2, 5

Niestabilna dławica piersiowa, Komorowe

zaburzenia rytmu serca,

Zawał mięśnia sercowego 2

Zaburzenia naczyniowe

 

Zaczerwienienie twarzy

Niedociśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana 1

Zapalenie jamy nosowogardłowej

(w tym przekrwienie błony śluzowej nosa i zatok, oraz zapalenie

błony śluzowej nosa)

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

 

 

 

Nudności, Niestrawność (w tym ból brzucha

lub dolegliwości brzuszne 3 )

Wymioty Refluks

żołądkowoprzełykowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

 

 

Wysypka

Pokrzywka 5 , Nadmierna potliwość 5

Zespół StevensaJohnsona, Złuszczające zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tk

anki łącznej

 

 

Ból mięśni, ból pleców, ból kończyn (w tym dolegliwości w obrębie kończyny)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

 

 

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

 

Nasilone krwawienia z macicy 4

Priapizm 5 , Krwotok z prącia ,

Krew w nasieniu

Przedłużony czas trwania wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu p

odania

 

 

Obrzęk twarzy, Ból w klatce piersiowej 2

Opis wybranych działań niepożądanych

(1) Zdarzenia nie zgłaszane w czasie badań rejestracyjnych; częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Działania niepożądane uwzględnione w tej tabeli zostały zgłoszone po dopuszczeniu do obrotu lub pochodzą z badania klinicznego, podczas którego stosowano tadalafil w leczeniu zaburzeń erekcji.

(2) Większość pacjentów, u których wystąpiły te zdarzenia, była obciążona czynnikami ryzyka chorób układu krążenia.

(3) Dokładne określenia według terminologii MedDRA to: dolegliwości brzuszne, bóle brzucha, bóle w podbrzuszu, bóle w nadbrzuszu oraz dolegliwości żołądkowe.

(4) Zgłoszenia kliniczne zawierające terminologię inną niż MedDRA dotyczą przypadków nieprawidłowych lub nadmiernych krwawień miesiączkowych, takich jak krwotok miesiączkowy, krwotok maciczny, obfite nieregularne krwawienie miesiączkowe czy krwotok z pochwy.

(5) Działania niepożądane zgłaszane po dopuszczeniu do obrotu lub pochodzące z badania klinicznego, podczas którego stosowano tadalafil w leczeniu zaburzeń erekcji. Dodatkowo uwzględniono częstość występowania działań niepożądanych występującą u tylko 1 lub 2 pacjentów w badaniu rejestracyjnym kontrolowanym placebo produktu ADCIRCA.

(6) Najczęściej występującym działaniem niepożądanym był ból głowy. Ból głowy może pojawić się na początku terapii i zmniejsza się w trakcie jej kontynuacji.

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania tadalafilu u kobiet ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). W celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania tadalafilu podczas ciąży.

Karmienie piersią

Na podstawie dostępnych danych farmakodynamicznych/toksykologicznych dotyczących zwierząt stwierdzono przenikanie tadalafilu do mleka. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Produktu ADCIRCA nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Płodność

Działania obserwowane u psów mogą wskazywać na zaburzenia płodności. Dwa późniejsze badania kliniczne wykazały, że takie działanie jest mało prawdopodobne u ludzi, ale obserwowano zmniejszenie stężenia plemników u niektórych mężczyzn (patrz punkty 5.1 i 5.3).

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - prowadzenie pojazdów

ADCIRCA wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pomimo, że w badaniach klinicznych częstość zgłaszanych przypadków zawrotów głowy w grupie stosującej placebo i w grupie pacjentów otrzymujących tadalafil była podobna, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na produkt ADCIRCA, zanim przystąpią do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Adcirca (Tadalafil Lilly-20) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tadalafilum

  Substancja, która jest odwracalnym, wybiórczym inhibitorem fosfodiesterazy cGMP typu 5. Poprzez zahamowanie cGMP typu 5 zwiększa stężenia cGMP w ciałach jamistych prącia, uwolnienia się tlenek azotu podczas stymulacji seksualnej i następuje rozkurcz mięśni gładkich oraz gromadzenie krwi w prąciu i erekcja. Stosuje się w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego łagodnego, zaburzeniach erekcji oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym.

  Dostępne opakowania
  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,02 g
  ELI LILLY NEDERLAND B.V.
  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 0,02 g
  ELI LILLY NEDERLAND B.V.
  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  tabletki powlekane - 4 tabl. - 0,02 g
  ELI LILLY NEDERLAND B.V.
  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  tabletki powlekane - 8 tabl. - 0,02 g
  ELI LILLY NEDERLAND B.V.
  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,02 g
  ELI LILLY NEDERLAND B.V.
  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  Adcirca (Tadalafil Lilly-20)

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,02 g
  ELI LILLY NEDERLAND B.V.
  Powiązane artykuły
  Przyczyny impotencji

  Nadciśnienie tętnicze a impotencja

  Zaburzenia erekcji są powszechnym schorzeniem mężczyzn w każdym wieku. Ostatnie badania ukazują, że około 70% mężczyzn w pewnym momencie życia będzie miało epizody braku wzwodu. Prawdopodobnie częstość zaburzeń jest bardziej powszechna niż obecnie się...

  Problemy z seksem

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  Łóżkowe frustracje Udane życie seksualne ma wiele korzyści. Osoby regularnie uprawiające seks lepiej śpią, mają mocniejsze serce i są mniej zestresowane. Są bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z wystąpieniami publicznymi. Nie zawsze jednak udaje...

  Zaburzenia erekcji

  Erekcja - zdjęcia

  Erekcja - zdjęcia

  Młody mężczyzna Powszechnie stosowanym określeniem na zaburzenia erekcji jest pojęcie impotencja. Jednak często odchodzi się od niego ze względu na negatywne skojarzenia, jakie wywołuje.

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Problemy z erekcją - test

  Ocena zaburzeń seksulanych niejednokrotnie stwarza wiele problemów w obiektywnej ocenie. Do oszacowania stopnia tych dolegliwości opracowano międzynarodowy kwestionariusz oceny zaburzeń erekcji, który w nieco zmodyfikowanej formie prezentujemy poniżej....

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Kiedy problemy z potencją mogą oznaczać chorobę

  Kiedy problemy z potencją mogą oznaczać chorobę

  Zaburzenia erekcji to problem trudny i krępujący, dotyczy jednak wielu mężczyzn. Większość z nich nie zgłosi się do lekarza, tylko samodzielnie będzie próbować przywrócić sprawność seksualną. Dlaczego mimo wszystko warto skonsultować się ze specjalistą? Problemy...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Leczenie problemów organicznych

  Organiczne problemy, które mogą przyczynić się do powstawania zaburzeń erekcji nasilają się wraz z wiekiem. Głównymi czynnikami wpływającymi na obniżenie się sprawności seksualnej mężczyzny są choroby somatyczne, zaburzenia hormonalne oraz nieodpowiedni...

  Życie intymne

  15 sekretów kobiet, które mężczyźni powinni znać

  15 sekretów kobiet, które mężczyźni powinni znać

  Troskliwy mężczyzna to ideał każdej kobiety Kobiety doceniają wrażliwość mężczyzn. W końcu to miła odmiana, jak twardy na co dzień facet od czasu do czasu będzie czuły dla swojej partnerki. W momencie, gdy twoja kobieta będzie miała gorszy dzień, nie...

  Zaburzenia erekcji

  Tabletka na męskie problemy

  Ostatnio w Nicei miał miejsce Światowy Kongres Męskiego Zdrowia. Zaprezentowano na nim między innymi innowacyjną formę leku na zaburzenia erekcji, która została stworzona specjalnie z myślą o potrzebach mężczyzny. Skala problemu zaburzeń erekcji Wbrew...

  Kardiologia

  Jak Viagra może pomóc w leczeniu serca?

  Jak Viagra może pomóc w leczeniu serca?

  Według najnowszych badań te niewielkie, niebieskie pigułki, dotychczas stosowane przez mężczyzn w celu zwiększenia sprawności seksualnej, mogą stać się lekiem na choroby serca. Viagra podbiła rynek farmaceutyczny w 1998 roku i była lekiem dla panów, którzy...

  Zaburzenia erekcji

  Cialis - skład, działanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Cialis - skład, działanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Cialis jest lekiem stosowanym w zaburzeniach wzwodu u dorosłych mężczyzn. Preparat zawiera tadalafil, który intensyfikuje napływ krwi do członka, hamując jednocześnie odpływ krwi z narządu. Tym samym umożliwia uzyskanie wzwodu i odbycie stosunku płciowego....