Accustad H 10/12,5mg

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01g+0,0125g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STADA ARZNEIMITTEL AG

Accustad H 10/12,5mg - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Accustad H 10/12,5mg - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Accustad H 10/12,5mg - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne, jeżeli wskazane jest leczenie preparatem złożonym.

Produkt złożony Benazepril plus STADA 10/12,5 mg nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia lub dostosowywania dawki, lecz zastępuje podawanie 10 mg benazeprylu chlorowodorku i 12,5 mg hydrochlorotiazydu w oddzielnych preparatach w leczeniu podtrzymującym.

Accustad H 10/12,5mg - skład

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg benazeprylu chlorowodorku i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka powlekana zawiera 139,5 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Accustad H 10/12,5mg - dawkowanie

Zgodnie z podstawową zasadą, leczenie nadciśnienia tętniczego należy rozpoczynać od małej, stopniowo zwiększanej dawki pojedynczej substancji czynnej.

Benazepril plus STADA 10/12,5 mg, zawierający 10 mg benazeprylu chlorowodorku i 12,5 mg hydrochlorotiazydu można stosować wyłącznie po wcześniejszym leczeniu benazeprylem i hydrochlorotiazydem w oddzielnych preparatach, jeżeli dawki podtrzymujące pojedynczych substancji czynnych, odpowiadające zawartym w produkcie złożonym, pozwoliły uzyskać oczekiwane wartości ciśnienia tętniczego.

Nie należy zwiększać dawki produktu złożonego, jeżeli brak jest reakcji na leczenie. W takim przypadku leczenie powinno być kontynuowane np. poprzez zastosowanie poszczególnych składników w odpowiednich dawkach.

Ponieważ podczas zwiększania dawki benazeprylu chlorowodorku może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego – szczególnie u pacjentów z niedoborem soli i (lub) płynów (np. na skutek wymiotów/biegunki, wcześniejszego leczenia moczopędnego) lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym – pacjentów należy obserwować przez co najmniej 6 godzin.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Benazepril plus STADA 10/12,5 mg należy wyrównać istniejące niedobory soli i (lub) płynów.

Dawka powinna być dostosowana indywidualnych do potrzeb pacjenta.

Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów, dla których wskazane jest leczenie preparatem złożonym, wynosi 1 tabletkę powlekaną produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg na dobę.

Jeżeli ciśnienie tętnicze nie zostało odpowiednio zmniejszone przez zastosowanie takiej dawki, można podać 2 tabletkę powlekaną produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg na dobę po stopniowym zwiększaniu dawki benazeprylu chlorowodorku i hydrochlorotiazydu w oddzielnych preparatach. W odosobnionych przypadkach nadciśnienia tętniczego, które jest trudne do kontrolowania, można rozważyć stosowanie 2 tabletek powlekanych produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg dwa razy na dobę, rano i wieczorem.

Dawkę należy zwiększać w odstępach nie krótszych niż 3 – 4 tygodnie.

Dawkowanie u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny

30 – 60 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy > 1,2 < 1,8 mg/dl) i u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność (oddzielne zwiększanie dawki poszczególnych składników).

Sposób i czas leczenia

Benazepril plus STADA 10/12,5 mg może być przyjmowany z posiłkami lub bez. Zalecaną dawkę dobową należy przyjmować rano z dużą ilością płynu.

Nie należy dzielić tabletek powlekanych.

Czas leczenia ustalany jest przez lekarza.

Accustad H 10/12,5mg - środki ostrożności

Ciąża: Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Produkt Benazepril plus STADA 10/12,5 mg można stosować tylko po bardzo krytycznej ocenie stosunku korzyści do ryzyka, regularnie oceniając stan kliniczny i oznaczając parametry laboratoryjne, w przypadku:

- klinicznie znaczącego białkomoczu (więcej niż 1 g/dobę)

- zaburzonej odpowiedzi immunologicznej lub kolagenozy (np. toczeń rumieniowaty, twardzina skóry)

- jednoczesnego, ogólnoustrojowego podawania preparatów, które hamują reakcję immunologiczną (np. kortkosteroidy, cytostatyki, antymetabolity), allopurynolu, prokainamidu lub litu

- dny moczanowej

- zmniejszenia objętości wewnątrznaczyniowej

- miażdżycy naczyń mózgowych

- miażdżycy naczyń wieńcowych - cukrzycy lub cukrzycy utajonej

- zaburzeń czynności wątroby.

Przed zastosowaniem produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg należy skontrolować czynność nerek.

Szczególnie na początku leczenia, produkt Benazepril plus STADA 10/12,5 mg należy stosować ściśle kontrolując ciśnienie i (lub) parametry laboratoryjne u pacjentów:

- z niedoborem soli i (lub) płynów,

- z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy do 1,8 mg/dl lub klirens kreatyniny 30-60 ml/min), - z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,

- w wieku powyżej 65 lat.

Różnice etniczne:

- Tak jak inne inhibitory ACE i antagoniści angiotensyny II, benazeprylu chlorowodorek jest mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, przypuszczalnie z powodu większej częstości występowania małej aktywności reniny u pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg.

Accustad H 10/12,5mg - przedawkowanie

Objawy przedawkowania

W zależności od stopnia przedawkowania, mogą wystąpić następujące objawy: diureza ciągła, zaburzenia elektrolitowe, ciężkie niedociśnienie, zaburzenia świadomości (do śpiączki włącznie), drgawki, niedowład, zaburzenia rytmu serca, bradykardia, wstrząs krążeniowy, niewydolność nerek, niedrożność porażenna jelit.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

a) W przypadku zagrażającego życiu obrzęku naczynioruchowego języka, głośni i (lub) gardła zaleca się następujące postępowanie: natychmiastowe podanie podskórne 0,3 – 0,5 mg adrenaliny lub powolne dożylne podanie 0,1 mg adrenaliny (należy przestrzegać zaleceń dotyczących rozcieńczania!) pod kontrolą EKG i ciśnienia tętniczego, a następnie ogólnoustrojowe podanie glikokortykosteroidów. Ponadto zaleca się dożylne podanie leków przeciwhistaminowych i antagonistów receptora H2.

Jako uzupełnienie podania adrenaliny można rozważyć podanie inaktywatora C1, jeśli zdiagnozowano niedobór inaktywatora C1.

b) W przypadku przedawkowania lub zatrucia, postępowanie zależy od sposobu i czasu przyjęcia leku oraz od rodzaju i nasilenia objawów. Jako uzupełnienie ogólnych metod terapeutycznych mających na celu usunięcie benazeprylu chlorowodorku i hydrochlorotiazydu (np. płukanie żołądka, podanie środków absorbujących i siarczanu sodu w ciągu 30 minut po przyjęciu produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg) należy monitorować parametry życiowe i korygować je w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.

Hydrochlorotiazyd i benazeprylu chlorowodorek nie są usuwane podczas dializy w stopniu istotnym klinicznie.

W przypadku niedociśnienia tętniczego, najpierw należy wyrównać niedobory elektrolitów i płynów, a jeśli nie będzie to skuteczne, należy dodatkowo podać dożylnie katecholaminy. Można rozważyć zastosowanie angiotensyny II. W przypadku bradykardii opornej na leczenie należy zastosować rozrusznik serca. Należy stale kontrolować równowagę wodno-elektrolitową oraz kwasowo-zasadową, jak również stężenie glukozy we krwi oraz substancji wydalanych przez nerki. W przypadku hipokalemii należy uzupełnić potas.

Accustad H 10/12,5mg - przeciwwskazania

Produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg nie wolno stosować w przypadku:

– nadwrażliwości na benazeprylu chlorowodorek, tiazydy lub sulfonamidy (uwaga - możliwe reakcje krzyżowe), lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,

– obrzęku naczynio-nerwowego lub innego typu obrzęku naczynioruchowego w wywiadzie (np. związanego z wcześniejszym leczeniem inhibitorem ACE),

– ciężkich zaburzeń czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 1,8 mg/dl lub klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min),

– dializoterapii,

– zwężenia tętnic nerkowych (obustronnego lub jedynej czynnej nerki),

– stanu po przeszczepieniu nerki,

– hemodynamicznie istotnego zwężenia zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, lub kardiomiopatii przerostowej,

– niewyrównanej niewydolności serca,

– pierwotnego hiperaldosteronizmu,

– pierwotnych zaburzeń wątroby lub niewydolności wątroby,

– klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych (hiperkalcemia, hiponatremia, hipokaliemia),

– dzieci,

– w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6),

Podczas leczenia produktem Benazepril plus STADA 10/12,5 mg nie należy przeprowadzać dializ lub hemofiltracji z użyciem poliakrylonitrylowych lub polisodowo–2–metyloalilosulfonianowych błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności (np. AN 69).

W przypadku dializy lub hemofiltracji ze wskazań nagłych, należy zastosować inne leczenie nadciśnienia tętniczego lub niewydolności serca - nie stosować inhibitorów ACE lub zastosować błonę dializacyjną innego typu.

Podczas aferezy LDL (lipoprotein o małej gęstości) z siarczanem dekstranu może wystąpić zagrażająca życiu reakcja rzekomoanafilaktyczna związana z przyjmowaniem inhibitorów ACE.

Podczas leczenia odczulającego na jad owadów (np. użądlenia pszczół i os) i jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE, mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne (np. obniżenie ciśnienia tętniczego, duszność, wymioty, skórne reakcje alergiczne), które w niektórych przypadkach mogą zagrażać życiu. W przypadku konieczności przeprowadzenia aferezy LDL lub odczulenia na jad owadów, inhibitor ACE należy czasowo zastąpić innym preparatem stosowanym w leczeniu nadciśnienia i niewydolności serca.

Accustad H 10/12,5mg - działania niepożądane

Do oceny działań niepożądanych zastosowano następujący podział częstości ich występowania:

Bardzo często : ≥10%

Często:

≥1% – < 10%

Niezbyt często:

≥0,% – < 1%

Rzadko:

≥0,01% – < 0,1%

Bardzo rzadko:

0,01% (w tym pojedyncze przypadki)

Podczas stosowania produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg lub innych inhibitorów ACE, lub hydrochlorotiazydu obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia serca i naczyniowe

Często, zwłaszcza na początku leczenia produktem Benazepril plus STADA 10/12,5 mg, jak również u pacjentów z niedoborem soli i (lub) płynów (np. na skutek wymiotów, biegunki, wcześniejszego stosowania leków moczopędnych), ciężkim nadciśnieniem tętniczym, a także podczas zwiększania dawki produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne), z objawami, takimi jak zawroty głowy, uczucie osłabienia, zaburzenia widzenia, a w niezbyt częstych przypadkach także z utratą przytomności (omdlenie).

Zmiany w zapisie EKG oraz zaburzenia rytmu serca mogą występować często u pacjentów stosujących hydrochlorotiazyd na skutek hipokaliemii.

W związku z nadmiernym obniżeniem ciśnienia tętniczego wywołanym stosowaniem inhibitorów ACE obserwowano pojedyncze przypadki następujących działań niepożądanych: tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, przemijający napad niedokrwienny (TIA), incydent naczyniowo-mózgowy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często mogą wystąpić lub nasilić się zaburzenia czynności nerek, w pojedynczych przypadkach także ostra niewydolność nerek.

W niezbyt częstych przypadkach obserwowano białkomocz, czasami z towarzyszącym pogorszeniem czynności nerek.

Stwierdzono pojedyncze przypadki niebakteryjnego śródmiąższowego zapalenia nerek z następczą ostrą niewydolnością nerek podczas leczenia hydrochlorotiazydem.

Zaburzenia układu oddechowego

Często występuje suchy kaszel i zapalenie oskrzeli, niezbyt często duszność, zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa, a w pojedynczych przypadkach skurcz oskrzeli, zapalenie języka i suchość błony śluzowej jamy ustnej.

W pojedynczych przypadkach opisywano nagle występujący obrzęk płuc z objawami wstrząsu.

Przypuszcza się reakcję alergiczną na hydrochlorotiazyd.

W pojedynczych przypadkach wystąpił obrzęk naczynioruchowy spowodowany przez inhibitory ACE, obejmujący krtań, gardło i (lub) język (patrz punkt 4.9).

Zaburzenia żołądka i jelit / zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często mogą wystąpić nudności, dolegliwości ze strony nadbrzusza i zaburzenia trawienia, niezbyt często: wymioty, biegunka, zaparcie, utrata apetytu, zapalenie trzustki oraz, zwłaszcza w przypadku wcześniejszej kamicy żółciowej, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Podczas stosowania inhibitorów ACE niezbyt często obserwowano zespół rozpoczynający się od żółtaczki cholestatycznej i postępujący do martwicy wątroby (czasami zakończony zgonem). Związek ze stosowanym leczeniem nie jest jasny. Podczas leczenia inhibitorami ACE obserwowano pojedyncze przypadki zaburzeń czynności wątroby, zapalenia wątroby oraz niedrożności (częściowej) jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, zaczerwienienie, niezbyt często: pokrzywka, pęcherzyca, zespół Stevensa-Johnsona, toczeń rumieniowaty skórny, jak również toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (pojedyncze przypadki związane ze stosowaniem hydrochlorotiazydu) lub obrzęk naczynioruchowy obejmujący wargi, twarz i (lub) kończyny. Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego jest większa u pacjentów rasy czarnej pochodzących z Afryki niż u pacjentów innych ras. W pojedynczych przypadkach opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy.

Zmianom skórnym może towarzyszyć gorączka, ból mięśni, ból/zapalenie stawów, zapalenie naczyń krwionośnych, eozynofilia, leukocytoza i (lub) zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) oraz przyspieszone OB. Podczas stosowania inhibitorów ACE obserwowano pojedyncze przypadki reakcji rzekomoanafilaktycznych, łuszczycopodobnych zmian skórnych, nadwrażliwości na światło, obfitego pocenia się, łysienia, oddzielania się paznokci od łożyska oraz nasilenia objawu Raynauda. Niezbyt często, podczas stosowania dużych dawek hydrochlorotiazydu może wystąpić zakrzepica i zatorowość jako wynik zagęszczenia krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku lub w przypadku zaburzeń żylnych.

Niezbyt często podczas stosowania hydrochlorotiazydu może dochodzić do zmniejszenia wytwarzania łez.

Zaburzenia układu nerwowego

Często może wystąpić ból głowy, zmęczenie, senność, osłabienie, apatia, niezbyt często depresja, uczucie „pustki” w głowie, bezsenność, nerwowość, impotencja, parestezje, zaburzenia równowagi, splątanie, zaburzenia nastroju, stany lękowe, szum uszny, niewyraźne widzenie i zaburzenia smaku lub przemijająca utrata smaku.

Zaburzenia mięśniow-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często mogą wystąpić kurcze mięśni, osłabienie mięśni szkieletowych, ból mięśni oraz, na skutek hipokalemii, niedowład.

Badania diagnostyczne

Często występuje zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu, liczby leukocytów lub płytek krwi. Niezbyt często może wystąpić niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna), trombocytopenia, leukopenia, neurtropenia, eozynofilia, a w pojedynczych przypadkach agranulocytoza lub pancytopenia, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, kolagenozami lub jednocześnie stosujących allopurynol, prokainamid lub określone leki, które hamują odpowiedź immunologiczną.

W pojedynczych przypadkach zgłaszano przypadki hemolizy/niedokrwistości hemolitycznej, także związanej z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, jednak nie ustalono związku przyczynowego ze stosowaniem inhibitora ACE.

Hydrochlorotiazyd może czasami powodować hipokalemię, hipochloremię, hipomagnezemię, hiperkalcemię, glukozurię oraz zasadowicę metaboliczną. Obserwowano zwiększenie stężenia glukozy, cholesterolu, triglicerydów, kwasu moczowego i aktywności amylazy w surowicy krwi.

Często, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny i potasu w surowicy krwi oraz zmniejszenie stężenia sodu w surowicy krwi.

U pacjentów z cukrzycą obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi.

Może wystąpić zwiększone wydalanie białka z moczem.

W pojedynczych przypadkach może wystąpić zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Benazepril plus STADA 10/12,5 mg i regularnie podczas jego trwania należy monitorować powyższe parametry laboratoryjne. Szczególnie na początku leczenia oraz u pacjentów z grupy ryzyka (pacjenci z niewydolnością nerek, cukrzycą, kolagenozami, pacjenci

w podeszłym wieku), pacjentów leczonych preparatami immunosupresyjnymi, cytostatykami, allopurynolem, prokainamidem, glikozydami naparstnicy, glikokortykosteroidami oraz środkami przeczyszczającymi należy kontrolować przez krótki czas stężenie elektrolitów, kreatyniny i glukozy w surowicy krwi oraz morfologię.

W przypadku wystąpienia żółtaczki lub znacznego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE i zastosować odpowiednie postępowanie.

W przypadku podejrzenia ciężkiej reakcji skórnej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i w razie potrzeby przerwać stosowanie produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg.

W przypadku wystąpienia objawów, takich jak: gorączka, powiększenie węzłów chłonnych i (lub) ból gardła w trakcie stosowania leku Benazepril plus STADA 10/12,5 mg należy niezwłocznie skontrolować liczbę krwinek białych.

Accustad H 10/12,5mg - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

InhibitoryACE:

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka

(niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz także punkt 5.3). Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd:

Doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu podczas ciąży jest ograniczone, zwłaszcza podczas pierwszego trymestru ciąży. Dane uzyskane z badań na zwierzętach są niewystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie farmakologicznego mechanizmu działania hydrochlorotiazydu wiadomo, że jego stosowanie podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży może zaburzyć przepływ płodowo-łożyskowy i może powodować u płodu i noworodka działania takie jak, żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i małopłytkowość.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w przypadku obrzęku ciążowego, nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i zmniejszenia przepływu przez łożysko, bez korzystnego działania na przebieg choroby.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w przypadkach nadciśnienia samoistnego u kobiet w ciąży, poza rzadkimi przypadkami, kiedy nie można zastosować innego leczenia.

Laktacja

Benazepryl:

Ograniczone dane farmakokinetyczne wykazują bardzo małe stężenia w mleku kobiecym (patrz punkt 5.2). Chociaż te stężenia wydają się być nieznaczące klinicznie, nie zaleca się stosowania produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg podczas karmienia piersią niemowląt urodzonych przedwcześnie oraz przez kilka pierwszych tygodni po porodzie, ze względu na ryzyko działania na układ sercowonaczyniowy i nerki, a także ze względu na niewystarczające doświadczenia kliniczne.

W przypadku starczych niemowląt, można rozważyć zastosowanie produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg u kobiet karmiących piersią, jeśli takie leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko pozostaje pod obserwacją w kierunku jakichkolwiek działań niepożądanych.

Hydrochlorotiazyd:

Hydrochlorotiazyd przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Tiazydoweleki moczopędne w dużych dawkach, powodujące znaczną diurezę, mogą hamować laktację.

Stosowanie produktu Benazepril plus STADA 10/12,5 mg w okresie karmienia piersią nie jest zalecane. Jeśli produkt Benazepril plus STADA 10/12,5 mg jest stosowany podczas karmienia piersią, dawka powinna być tak mała, jak to możliwe.

Accustad H 10/12,5mg - prowadzenie pojazdów

Leczenie produktem Benazepril plus STADA 10/12,5 mg wymaga regularnej kontroli lekarskiej.

Z powodu możliwości wystąpienia indywidualnych różnic w reakcji, zdolność koncentracji może być osłabiona w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub pracy bez odpowiedniego zabezpieczenia. Odnosi się szczególnie do początkowej fazy leczenia, okresu zwiększania dawki lub zmiany leku, jak również do jednoczesnego spożywania alkoholu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Accustad H 10/12,5mg - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Quinaprilum, Hydrochlorothiazidum

  Dostępne opakowania
  Accustad H 10/12,5mg

  Accustad H 10/12,5mg

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,01g+0,0125g
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...